logo

Quyết định 1975/QĐ-UBND An Giang thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1975/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thanh Bình
  Ngày ban hành: 20/08/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 20/08/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Xây dựng
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  TỈNH AN GIANG

  ___________

  Số: 1975/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  An Giang, ngày 20 tháng 8  năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý Sở Xây dựng tỉnh An Giang

  _____________________________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

                                                                        

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Nghị định s92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Quyết định 1290/QĐ-BXD ngày 27 tháng 12 năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

  Căn cứ Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29 tháng 08 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố TTHC mới ban hành; TTHC được chuẩn hóa; TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

  Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-BXD ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ xây dựng

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2639/TTr-SXD ngày 19 tháng 8 năm 2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  - Bãi bỏ 17 thủ tục hành chính tại thứ tự số 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30 thuộc mục IV. Lĩnh vực Xây dựng, Phần A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành được ban hành kèm theo Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh về việc về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Xây dựng tỉnh An Giang;

  - Bãi bỏ phần III tại Mục XII. Sở Xây dựng, Phụ lục 1. Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang tại Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang. Bổ sung các thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng vào Mục XII. Sở Xây dựng, Phụ lục 1. Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang tại Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 02/10/2019.  

  - Bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc Mục XLV. Lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng tại Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang.

  - Thay thế các thủ tục hành chính thuộc Mục XXXV. Lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng của PHỤ LỤC 1 tại Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Cục kiểm soát TTHC - VPCP;

  - Bộ Xây dựng;

  - TT. HĐND, TT. UBMTTQVN tỉnh;

  - CT, các PCT. UBND tỉnh;

  - Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;

  - Website tỉnh;

  - Cổng Dịch vụ công trực tuyến;

  - Trung tâm công báo - Tin học;

  - UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

  - VNPT An Giang;    

  - Lưu: VT, TH.

  CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

  Nguyễn Thanh Bình

   

   
   
   

  DANH MỤC

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN MỚI, BÃI BỎ LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT, QUẢN LÝ SỞ XÂY DỰNG TỈNH AN GIANG

  (Kèm theo Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 20 tháng 08 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

  ___________________________

   

  A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI

  I. CẤP TỈNH

  Stt

  Tên thủ tục hành chính

  Thời gian giản quyết

  Địa điểm thc hiện

  Phí, lệ phí (nếu có)

  Căn cứ pháp lý

   

  Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng

  1

  Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

  20 ngày làm việc

  Sở Xây dựng, số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

  2.000.000

  đồng/giấy phép

  - Luật Xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

  - Thông tư số 26/2016/TT-BXD.

  - Quyết định số 76/2016/QĐ-UBND.

  - Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng.

  2

  Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

  20 ngày làm việc

  Sở Xây dựng, số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

  2.000.000

  đồng/giấy phép

  - Luật Xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

  - Thông tư số 26/2016/TT-BXD.

  - Quyết định số 76/2016/QĐ-UBND.

  - Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng.

  3

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp

  10 ngày làm việc

  Sở Xây dựng, số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

  Không

  - Luật Xây dựng năm 2014.

  - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ.

  - Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

  - Quyết định số 1155/QĐ-BXD ngày 22/8/2018 của Bộ Xây dựng.

  4

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)

  10 ngày làm việc

  Sở Xây dựng, số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

  150.000

  đồng/chứng chỉ

  - Luật Xây dựng năm 2014.

  - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ.

  - Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

  - Quyết định số 1155/QĐ-BXD ngày 22/8/2018 của Bộ Xây dựng.

  5

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP)

  20 ngày làm việc

  Sở Xây dựng, số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

  300.000

  đồng/chứng chỉ

  - Luật Xây dựng năm 2014.

  - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ.

  - Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

  - Quyết định số 1155/QĐ-BXD ngày 22/8/2018 của Bộ Xây dựng.

  6

  Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

  20 ngày làm việc

  Sở Xây dựng, số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

   

   

  150.000

  đồng/chứng chỉ

  - Luật Xây dựng năm 2014.

  - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ.

  - Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

  - Quyết định số 1155/QĐ-BXD ngày 22/8/2018 của Bộ Xây dựng.

   

  7

  Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

  20 ngày làm việc

  Sở Xây dựng, số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

  300.000

  đồng/chứng chỉ

  - Luật Xây dựng năm 2014.

  - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ.

  - Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

  - Quyết định số 1155/QĐ-BXD ngày 22/8/2018 của Bộ Xây dựng.

  8

  Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

  20 ngày làm việc

  Sở Xây dựng, số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

  300.000

  đồng/chứng chỉ

  - Luật Xây dựng năm 2014.

  - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ.

  - Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

  - Quyết định số 1155/QĐ-BXD ngày 22/8/2018 của Bộ Xây dựng.

  9

  Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài

  25 ngày làm việc

  Sở Xây dựng, số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

  150.000

  đồng/chứng chỉ

  - Luật Xây dựng năm 2014.

  - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ.

  - Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

  - Quyết định số 1155/QĐ-BXD ngày 22/8/2018 của Bộ Xây dựng.

  10

  Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng)

  20 ngày làm việc

  Sở Xây dựng, số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

  500.000

  đồng/chứng chỉ

  - Luật Xây dựng năm 2014.

  - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ.

  - Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

  - Quyết định số 1155/QĐ-BXD ngày 22/8/2018 của Bộ Xây dựng.

  11

  Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III

  10 ngày làm việc

  Sở Xây dựng, số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

  500.000

  đồng/chứng chỉ

  - Luật Xây dựng năm 2014.

  - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ.

  - Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

  - Quyết định số 1155/QĐ-BXD ngày 22/8/2018 của Bộ Xây dựng.

  12

  Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

  20 ngày làm việc

  Sở Xây dựng, số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

  1.000.000

  đồng/chứng chỉ

  - Luật Xây dựng năm 2014.

  - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ.

  - Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

  - Quyết định số 1155/QĐ-BXD ngày 22/8/2018 của Bộ Xây dựng.

  13

  Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

  Không quá 30 ngày làm việc

  Sở Xây dựng, số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

  100.000 đồng/giấy phép

   

  (Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017)

  - Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014.

  - Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ.

  - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính

  .- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng.

  - Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng.

  - Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

  - Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

  - Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 cảu UBND tỉnh An Giang.

  - Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

  - Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

  - Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2019 của Bộ Xây dựng.

  - Quyết định số 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 của Bộ Xây dựng.

  14

  Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

  Không quá 5 ngày làm việc

  Sở Xây dựng, số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

  15.000 đồng/giấy phép

  (Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017)

  - Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014.

  - Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ.

  - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính

  - Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng.

  - Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng.

  - Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

  - Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

  - Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 cảu UBND tỉnh An Giang.

  - Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

  - Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

  - Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2019 của Bộ Xây dựng.

  - Quyết định số 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 của Bộ Xây dựng.

  15

  Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

  Không quá 30 ngày làm việc

  Sở Xây dựng, số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

  50.000 đồng/giấy phép

  (Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017)

  - Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014.

  - Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ.

  - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính

  - Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng.

  - Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng.

  - Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

  - Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

  - Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 cảu UBND tỉnh An Giang.

  - Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

  - Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

  - Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2019 của Bộ Xây dựng.

  - Quyết định số 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 của Bộ Xây dựng.

  16

  Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

  Không quá 30 ngày làm việc

  Sở Xây dựng, số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

  100.000 đồng/giấy phép

  (Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017)

  - Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014.

  - Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ.

  - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính

  - Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng.

  - Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng.

  - Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

  - Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

  - Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 cảu UBND tỉnh An Giang.

  - Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

  - Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

  - Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2019 của Bộ Xây dựng.

  - Quyết định số 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 của Bộ Xây dựng.

  17

  Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

  Không quá 30 ngày làm việc

  Sở Xây dựng, số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

  100.000 đồng/giấy phép

  (Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017)

  - Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014.

  - Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ.

  - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính

  - Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng.

  - Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng.

  - Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

  - Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

  - Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 cảu UBND tỉnh An Giang.

  - Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

  - Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

  - Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2019 của Bộ Xây dựng.

  - Quyết định số 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 của Bộ Xây dựng.

  18

  Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

  Không quá 30 ngày làm việc

  Sở Xây dựng, số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

  150.000 đồng/giấy phép

  (Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017)

  - Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014.

  - Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ.

  - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính

  .- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng.

  - Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng.

  - Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

  - Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

  - Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 cảu UBND tỉnh An Giang.

  - Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

  - Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

  - Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2019 của Bộ Xây dựng.

  - Quyết định số 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 của Bộ Xây dựng.

  19

  Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh  (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 9,  10 và 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP)

  - Đối với công trình cấp II, III: Không quá 30 ngày làm việc.

  - Đối với công trình còn lại: Không quá 20 ngày làm việc.

   

  Sở Xây dựng, số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

  Thông tư số 209/2016/TT-BTC

  - Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính phủ.

  - Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

  - Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ.

  - Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

  - Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

  - Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh An Giang

  - Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh An Giang

  - Quyết định số 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 của Bộ Xây dựng

  20

  Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật  (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP

  20 ngày làm việc

   

  Sở Xây dựng, số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

  Thông tư số 209/2016/TT-BTC

  - Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính phủ.

  - Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

  - Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ.

  - Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

  - Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

  - Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh An Giang

  - Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh An Giang

  - Quyết định số 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 của Bộ Xây dựng.

  21

  Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh  quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 của Nghị định 59 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42 Khoản 4 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP  Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP) )

  - Đối với DA, DA điều chỉnh:

  + Không quá 30 ngày đối với nhóm B.

  + Không quá 20 ngày đối với nhóm C.

  + Đối với TKCS, TKCS điều chỉnh:

  + Không quá 20 ngày đối với nhóm B.

  + Không quá 15 ngày đối với nhóm C.

   

  Sở Xây dựng, số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

  Thông tư số 209/2016/TT-BTC

  - Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính phủ.

  - Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

  - Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ.

  - Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

  - Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

  - Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh An Giang

  - Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh An Giang

  - Quyết định số 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 của Bộ Xây dựng

   

   

   

  II. CẤP HUYỆN

  Stt

  Tên thủ tục hành chính

  Thời gian giản quyết

  Địa điểm thục hiện

  Phí, lệ phí (nếu có)

  Căn cứ pháp lý

   

  Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng

  1

  Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

  05 ngày làm việc

  Ủy ban nhân dân cấp Huyện

  75.000 đồng/giấy phép

  (Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017)

  - Luật Xây dựng năm 2014;

  - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án ĐTXD;

  - Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng;

  - Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn về cấp phép xây dựng.

  - Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017  của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

  2

  Gia hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

  05 ngày làm việc

  Ủy ban nhân dân cấp Huyện

  15.000 đồng/lần

  (Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017)

  - Luật Xây dựng năm 2014;

  - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án ĐTXD;

  - Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng;

  - Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn về cấp phép xây dựng.

  -  Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017  của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

  3

  Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

  30 ngày làm việc

  Ủy ban nhân dân cấp Huyện

  50.000 đồng /giấy phép

  (Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017)

  - Luật Xây dựng năm 2014;

  - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án ĐTXD;

  - Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng;

  - Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn về cấp phép xây dựng.

  - Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017  của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

  4

  Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

  30 ngày làm việc

  Ủy ban nhân dân cấp Huyện

  150.000 đồng/giấy phép

   

  (Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017)

  - Luật Xây dựng năm 2014;

  - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án ĐTXD;

  - Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng;

  - Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn về cấp phép xây dựng.

  -  Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017  của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

  5

  Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

  30 ngày làm việc

  Ủy ban nhân dân cấp Huyện

  100.000 đồng/ giấy phép

  (Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017)

  - Luật Xây dựng năm 2014;

  - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án ĐTXD;

  - Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng;

  - Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn về cấp phép xây dựng.

  - Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017  của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

  6

  Cấp GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

  30 ngày làm việc

  Ủy ban nhân dân cấp Huyện

  75.000 đồng/ giấy phép

  (Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017)

  - Luật Xây dựng năm 2014;

  - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án ĐTXD;

  - Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng;

  - Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn về cấp phép xây dựng.

  -  Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017  của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

  7

  Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP

  05 ngày làm việc

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết cấp huyện

  Thông tư số 210/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng

  - Luật Xây dựng năm 2014;

  - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của CP về quản lý DA ĐTXD;

  - Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án ĐTXD;

  - Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ XD quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán XDCT.

  - Thông tư số 210/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

   

  8

  Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP)

  Đối với thẩm định dự án/dự án điều chỉnh:

  + Không quá 30 ngày đối với dự án nhóm B;

  + Không quá 20 ngày đối với dự án nhóm C.

  - Đối với thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh:

  + Không quá 20 ngày đối với dự án nhóm B;

  + Không quá 15 ngày đối với dự án nhóm C.

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  Thông tư số 210/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng

  - Luật Xây dựng năm 2014;

  - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của CP về quản lý DA ĐTXD;

  - Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án ĐTXD;

  - Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ XD quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán XDCT.

  9

  Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP

  20 ngày làm việc

  Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất; Ủy ban nhân dân cấp Huyện

  Thông tư số 210/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng

  - Luật Xây dựng năm 2014;

  - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của CP về quản lý DA ĐTXD;

  - Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án ĐTXD;

  - Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ XD quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán XDCT.

   

   

   

  B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

  I. CẤP TỈNH

  STT

  Số hồ sơ TTHC(1)

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính(2)

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

   

  1

  1.003792.000.00.00.H01

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)

  Quyết định 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  Quản lý hoạt động xây dựng

  Cấp tỉnh

  2

  1.003832.000.00.00.H01

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP: do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề)

  Quyết định 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  Quản lý hoạt động xây dựng

  Cấp tỉnh

  3

  1.003913.000.00.00.H01

  Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III

  Quyết định 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  Quản lý hoạt động xây dựng

  Cấp tỉnh

  4

  1.003938.000.00.00.H01

  Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III

  Quyết định 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  Quản lý hoạt động xây dựng

  Cấp tỉnh

  5

  1.004347.000.00.00.H01

  Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

  Quyết định 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  Quản lý hoạt động xây dựng

  Cấp tỉnh

  6

  1.004020.000.00.00.H01

  Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài

  Quyết định 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  Quản lý hoạt động xây dựng

  Cấp tỉnh

  7

  1.004034.000.00.00.H01

  Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng)

  Quyết định 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  Quản lý hoạt động xây dựng

  Cấp tỉnh

  8

  1.002611.000.00.00.H01

  Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

  Quyết định 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  Quản lý hoạt động xây dựng

  Cấp tỉnh

  9

  1.002766.000.00.00.H01

  Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

  Quyết định 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  Quản lý hoạt động xây dựng

  Cấp tỉnh

  10

  1.004382.000.00.00.H01

  Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C)

  Quyết định 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  Quản lý hoạt động xây dựng

  Cấp tỉnh

  11

  1.002918.000.00.00.H01

  Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh

  Quyết định 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  Quản lý hoạt động xây dựng

  Cấp tỉnh

  12

  1.003442.000.00.00.H01

  Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 9, 10 và 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP) (cấp tỉnh)

  Quyết định 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  Quản lý hoạt động xây dựng

  Cấp tỉnh

  13

  1.002366.000.00.00.H01

  Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (cấp tỉnh) quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 của Nghị định 59 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42 Khoản 4 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP)

  Quyết định 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  Quản lý hoạt động xây dựng

  Cấp tỉnh

  14

  1.002921.000.00.00.H01

  Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

  Quyết định 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  Quản lý hoạt động xây dựng

  Cấp tỉnh

  15

  1.002920.000.00.00.H01

  Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

  Quyết định 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  Quản lý hoạt động xây dựng

  Cấp tỉnh

  16

  1.003362.000.00.00.H01

  Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

  Quyết định 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  Quản lý hoạt động xây dựng

  Cấp tỉnh

  17

  1.004381.000.00.00.H01

  Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP

  Quyết định 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  Quản lý hoạt động xây dựng

  Cấp tỉnh

   

   

   

  II. CẤP HUYỆN

  STT

  Số hồ sơ TTHC(1)

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính(2)

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

   

  1

  1.003106.000.00.00.H01

  Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP) (cấp huyện)

  Quyết định 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  Quản lý hoạt động xây dựng

  Cấp huyện

  2

  1.004687.000.00.00.H01

  Cấp GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh

  Quyết định 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  Quản lý hoạt động xây dựng

  Cấp huyện

  3

  1.002569.000.00.00.H01

  Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh

  Quyết định 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  Quản lý hoạt động xây dựng

  Cấp huyện

  4

  1.002503.000.00.00.H01

  Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh

  Quyết định 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  Quản lý hoạt động xây dựng

  Cấp huyện

  5

  1.002494.000.00.00.H01

  Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh

  Quyết định 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  Quản lý hoạt động xây dựng

  Cấp huyện

  6

  1.002463.000.00.00.H01

  Quản lý hoạt động xây dựng Cấp giấy phép di dời đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh

  Quyết định 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  Quản lý hoạt động xây dựng

  Cấp huyện

  7

  1.004653.000.00.00.H01

  Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh

  Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố TTHC mới ban hành; TTHC được chuẩn hóa; TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

  Quản lý hoạt động xây dựng

  Cấp huyện

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 835/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng
  Ban hành: 29/08/2016 Hiệu lực: 29/08/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Quyết định 1155/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng
  Ban hành: 22/08/2018 Hiệu lực: 15/09/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
  Ban hành: 12/05/2015 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Thông tư 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
  Ban hành: 26/10/2016 Hiệu lực: 15/12/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Quyết định 2395/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang
  Ban hành: 02/10/2019 Hiệu lực: 02/10/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1975/QĐ-UBND An Giang thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
  Số hiệu: 1975/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 20/08/2020
  Hiệu lực: 20/08/2020
  Lĩnh vực: Hành chính, Xây dựng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Thanh Bình
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới