logo

Quyết định 2046/QĐ-BTTTT thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Viễn thông và Internet

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2046/QĐ-BTTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Anh Tuấn
  Ngày ban hành: 24/11/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 15/12/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông
 • BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
  ________

  Số: 2046/QĐ-BTTTT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

  __________

  BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

   

  Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Chánh văn phòng và Cục trưởng Cục Viễn thông.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2020.

  Bãi bỏ nội dung thủ tục hành chính Công bố chất lượng dịch vụ viễn thông đối với các dịch vụ thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng” được công bố tại Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16 tháng 8 năm 2018 về việc công bố “Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông”.

  Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Các Thứ trưởng;

  - Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);

  - Cổng Thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin);

  - Lưu: VT, CVT, VP (P.KSTTHC).

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Phạm Anh Tuấn

   

   

   

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2046/QĐ-BTTTT ngày 24  tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

             

  PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  1. Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

  1.  

  2.001856

  Công bố, công bố lại chất lượng dịch vụ viễn thông đối với các dịch vụ thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng”

  Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT ngày 04 tháng 11 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT      ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.

  Viễn thông và Internet

  Cục Viễn thông

   

   

  PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  1. Công bố, công bố lại chất lượng dịch vụ viễn thông đối với các dịch vụ thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng”

  Trình tự thực hiện:

  1. Trường hợp Doanh nghiệp viễn thông (được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông) thực hiện thủ tục công bố, công bố chất lượng dịch vụ viễn thông đối với các dịch vụ thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng” như sau:

  - Kể từ ngày Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT có hiệu lực áp dụng hoặc kể từ ngày doanh nghiệp viễn thông bắt đầu cung cấp dịch vụ thì doanh nghiệp viễn thông phải có trách nhiệm hoàn thành thủ tục công bố chất lượng dịch vụ viễn thông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày.

  - Kể từ ngày Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mà Bộ Thông tin và Truyền thông thay đổi có hiệu lực thi hành hoặc doanh nghiệp viễn thông có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung công bố thì doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm phải thực hiện lại (công bố lại) và hoàn thành thủ tục công bố chất lượng dịch vụ viễn thông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày.

  2. Trình tự thực hiện công bố, công bố lại chất lượng dịch vụ viễn thông đối với các dịch vụ thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng” như sau:

  - Lập hồ sơ công bố chất lượng dịch vụ viễn thông theo quy định và gửi đến Cục Viễn thông.

  - Cục Viễn thông xử lý hồ sơ trong thời gian ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định:

  + Trường hợp hồ sơ được chấp thuận, Cục Viễn thông cấp cho doanh nghiệp “Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ viễn thông”.

  + Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, Cục Viễn thông có văn bản trả lời doanh nghiệp viễn thông và nêu rõ lý do.

  3. Sau khi được cấp “Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ viễn thông”, doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm:

  - Đăng tải “Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông” trên website của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 22 Chương VII của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT.

  - Niêm yết “Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông” tại nơi dễ nhìn thấy và dễ dàng đọc được tại tất cả các điểm giao dịch có thực hiện việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với khách hàng và các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng của doanh nghiệp viễn thông.

  Cách thức thực hiện:

  - Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công: Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông (http://dichvucong.mic.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của Cục Viễn thông (http://dichvucong.vnta.gov.vn).

  - Nộp qua hệ thống bưu chính;

  - Nộp trực tiếp tại Cục Viễn thông;

   (Địa chỉ Cục Viễn thông: Số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

  Thành phần, số lượng hồ sơ:

  1. Thành phần hồ sơ:

  - Công văn về việc công bố chất lượng dịch vụ viễn thông;

  - Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông (mức chất lượng công bố không được trái với mức quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia).

  2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  Thời hạn giải quyết:

  Ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

  Doanh nghiệp viễn thông được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  Cục Viễn thông

  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

  Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ viễn thông

  Lệ phí (nếu có):

  Không

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm sau thủ tục):

  - Công văn về việc công bố chất lượng dịch vụ viễn thông (Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT ngày 04/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông);

  - Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông (Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

  Không

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

  - Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông;

  - Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.

   

   

   

  MẪU CÔNG VĂN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

  _____________

   

   

  (TÊN DOANH NGHIỆP)

  ___________

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Số:

  V/v Công bố chất lượng dịch vụ viễn thông

  ................, ngày.....tháng.....năm...........

   

   

   

  Kính gửi: Cục Viễn thông

   

  1. Tên doanh nghiệp:

  Địa chỉ:

  Điện thoại:

  Fax:

  E-mail:

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

  2. Tên đơn vị đầu mối về chất lượng dịch vụ viễn thông:

  Địa chỉ:

  Điện thoại:

  Fax:

  E-mail:

  3. Công bố chất lượng:

  Dịch vụ: … (tên dịch vụ viễn thông)

  Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: … (số hiệu, ký hiệu và tên quy chuẩn kỹ thuật áp dụng)

  4. Tài liệu kèm theo:

  Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông số … ngày… tháng …  năm…

  5. Doanh nghiệp cam kết:

  a) Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông;

  b) Đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông như mức công bố.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Lưu ...

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  ( ký, họ tên, đóng dấu )

   

   

   

  MẪU BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

  _____________

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  __________________________

   

   

  BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

  Số:

   

   (TÊN DOANH NGHIỆP ĐƯỢC BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CẤP

  GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG)

   

  Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

  CÔNG BỐ

   

  Chất lượng dịch vụ: …(tên dịch vụ  viễn thông) .............................................................

  Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật/tiêu chuẩn áp dụng: …(số hiệu, ký hiệu và tên quy chuẩn kỹ thuật/tiêu chuẩn áp dụng)  .................................................................................................

  với các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ ( tên dịch vụ viễn thông .............................) như sau:

  STT

  Tên chỉ tiêu

  Mức theo quy chuẩn kỹ thuật/tiêu chuẩn áp dụng

  (số hiệu, ký hiệu quy chuẩn kỹ thuật/tiêu chuẩn áp dụng)

  Mức công bố

  1

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

  ……, ngày … tháng … năm…

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  (ký, họ tên, đóng dấu)

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 17/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
  Ban hành: 17/02/2017 Hiệu lực: 17/02/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 1361/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố "Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông"
  Ban hành: 16/08/2018 Hiệu lực: 16/08/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2046/QĐ-BTTTT thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Viễn thông và Internet

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  Số hiệu: 2046/QĐ-BTTTT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 24/11/2020
  Hiệu lực: 15/12/2020
  Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Phạm Anh Tuấn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới