logo

Quyết định 2060/QĐ-UBND Bến Tre thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động xây dựng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2060/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cao Văn Trọng
  Ngày ban hành: 19/09/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 19/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Đã sửa đổi
  Lĩnh vực: Hành chính, Xây dựng
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH BẾN TRE

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 2060/QĐ-UBND

  Bến Tre, ngày 19 tháng 9 năm 2019

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE

  _________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

   

  Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Quyết định số 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, kiến trúc quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

  Căn cứ Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1858/TTr-SXD ngày 13 tháng 9 năm 2019,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 06 thủ tục hành chính mới ban hành; 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng (có danh mục kèm theo).

  Điều 2. Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng tại Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ Xây dựng;
  - Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
  - Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
  - Chánh, các PCVP.UBND tỉnh;
  - Sở Xây dựng;
  - Phòng KSTT, KT, TTPVHCC;
  - Cổng TTĐT tỉnh;
  - Lưu: VT.

  CHỦ TỊCH
  Cao Văn Trọng

   

   

   

   

  DANH MỤC

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

   

  PHẦN I

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   

  1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

  Số TT

  Tên thủ tục hành chính

  Thời hạn giải quyết

  Đa đim thực hiện

  Phí, lệ phí

  Căn cứ pháp lý

  Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng

  1

  Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

  Không quá 15 ngày đối với công trình;

  Không quá 8 ngày đối với nhà ở kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Trung tâm Phục vụ hành chính công (địa chỉ số 03, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

  - Đối với công trình: 150.000 đồng/giấy phép xây dựng;

  - Đối với nhà ở: 75.000 đồng/giấy phép xây dựng.

  + Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

  + Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

  + Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

  + Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về ban hành quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

  + Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép.

  + Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre

  2

  Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

  Không quá 15 ngày đối với công trình;

  Không quá 8 ngày đối với nhà ở kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Trung tâm Phục vụ hành chính công (địa chỉ số 03, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

  - Đối với công trình: 150.000 đồng/giấy phép xây dựng;

  - Đối với nhà ở: 75.000 đồng/giấy  phép xây dựng.

  3

  Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

  Không quá 15 ngày đối với công trình;

  Không quá 8 ngày đối với nhà ở kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Trung tâm Phục vụ hành chính công (địa chỉ số 03, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

  - Đối với công trình: 150.000 đồng/giấy phép xây dựng;

  - Đối với nhà ở: 75.000 đồng/giấy phép xây dựng

  4

  Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

  Không quá 15 ngày đối với công trình;

  Không quá 8 ngày đối với nhà ở kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Trung tâm Phục vụ hành chính công (địa chỉ số 03, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

  15.000 đồng/01 giấy phép

  5

  Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

  Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Trung tâm Phục vụ hành chính công (địa chỉ số 03, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

  15.000 đồng/gia hạn giấy phép

  6

  Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

  Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Trung tâm Phục vụ hành chính công (địa chỉ số 03, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

  15.000 đồng/cấp lại giấy phép

   

   

  2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

  STT

  Số hồ Sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

  Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng

  1

  BXD-BTR-263400

  Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

  + Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

  + Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

  2

  BXD-BTR-263401

  Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

   

   


  FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 2401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 17 thủ tục hành chính ban hành mới và thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre
  Ban hành: 06/11/2018 Hiệu lực: 06/11/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2060/QĐ-UBND Bến Tre thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động xây dựng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
  Số hiệu: 2060/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 19/09/2019
  Hiệu lực: 19/09/2019
  Lĩnh vực: Hành chính, Xây dựng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Cao Văn Trọng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Đã sửa đổi
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới