logo

Quyết định 2203/QĐ-BQP Danh mục thủ tục hành chính trả kết quả trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Quốc phòng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2203/QĐ-BQP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tân Cương
  Ngày ban hành: 14/07/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 14/07/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, An ninh quốc gia
 • BỘ QUỐC PHÒNG

  __________

  Số: 2203/QĐ-BQP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2020

   

                                                                                           

  QUYẾT ĐỊNH

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Quốc phòng

  _____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

   

  Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả trực tuyến trên cổng Dịch vụ công của Bộ Quốc phòng (có Phụ lục kèm theo), gồm:

  1. Lĩnh vực Mật mã dân sự: 05 thủ tục hành chính.

  2. Lĩnh vực Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ: 06 thủ tục hành chính.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Đ/c Bộ trưởng (để b/c);

  - Đ/c Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;

  - Đ/c Tổng TMT - Thứ trưởng BQP;

  - Các đồng chí Thứ trưởng BQP;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;

  - Cổng TTĐT BQP (để đăng tải);

  - Lưu: VT, CCHC.T180.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Trung tướng Nguyễn Tân Cương

   

   

   

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ TRỰC TUYẾN TRÊN CNG DỊCH VỤ CÔNG CỦA B QUỐC PHÒNG

  (Kèm theo Quyết định số 2203/QĐ-BQP ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

  ________________________

   

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Lĩnh vực

  Cơ quan giải quyết

  Cách thức thực hiện

   

  Địa chỉ  tiếp nhận

   

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG

  1

  Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

  (Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

  Mật mã dân sự

  Ban Cơ yếu Chính phủ

  Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng, địa chỉ: dichvucong.mod. gov.vn

  Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng, Km 11 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  2

  Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự (Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

  Mật mã dân sự

  Ban Cơ yếu Chính phủ

  Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng, địa chỉ: dichvucong.mod. gov.vn

  Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng, Km 11 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  3

  Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự (Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

  Mật mã dân sự

  Ban Cơ yếu Chính phủ

  Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng, địa chỉ: dichvucong.mod. gov.vn

  Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng, Km 11 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  4

  Thủ tục Gia hạn Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự (Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

  Mật mã dân sự

  Ban Cơ yếu Chính phủ

  Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng, địa chỉ: dichvucong.mod. gov.vn

  Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng, Km 11 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  5

  Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự (Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

  Mật mã dân sự

  Ban Cơ yếu Chính phủ

  Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng, địa chỉ: dichvucong.mod. gov.vn

  Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng, Km 11 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  6

  Thủ tục cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp lần đầu

  (Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

  Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

  Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

  Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng, địa chỉ: dichvucong.mod. gov.vn

  Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng, Km 11 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  7

  Thủ tục cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với đơn vị Quân đội không phải là doanh nghiệp phục vụ thi công các công trình quốc phòng, an ninh (Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

  Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

  Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

  Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng, địa chỉ: dichvucong.mod. gov.vn

  Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng, Km 11 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  8

  Thủ tục cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với tổ chức, doanh nghiệp làm dịch vụ nổ mìn (Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

  Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

  Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

  Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng, địa chỉ: dichvucong.mod. gov.vn

  Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng, Km 11 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  9

  Thủ tục cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp sau khi hết thời hạn (Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

  Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

  Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

  Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng, địa chỉ: dichvucong.mod. gov.vn

  Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng, Km 11 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  10

  Thủ tục cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do bị mất hoặc cấp đổi do bị hư hỏng (Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

  Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

  Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

  Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng, địa chỉ: dichvucong.mod. gov.vn

  Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng, Km 11 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  11

  Thủ tục điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

  Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

  Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

  Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng, địa chỉ: dichvucong.mod. gov.vn

  Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng, Km 11 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
  Ban hành: 23/04/2018 Hiệu lực: 21/06/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 6184/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc công bố Bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
  Ban hành: 28/12/2019 Hiệu lực: 28/12/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2203/QĐ-BQP Danh mục thủ tục hành chính trả kết quả trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Quốc phòng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng
  Số hiệu: 2203/QĐ-BQP
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 14/07/2020
  Hiệu lực: 14/07/2020
  Lĩnh vực: Hành chính, An ninh quốc gia
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Tân Cương
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới