logo

Quyết định 2244/QĐ-BGTVT thủ tục hành chính do Bộ GTVT quản lý thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 2244/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đình Thọ
  Ngày ban hành: 31/07/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 31/07/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông
 •  

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  -------
  Số: 2244/QĐ-BGTVT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2017
   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  V VIC CÔNG B DANH MC TH TC HÀNH CHÍNH THC HIN QUA DCH V BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUC PHM VI CHC NĂNG QUN LÝ CA B GIAO THÔNG VN TI
  ----------------
  BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
   
   
  Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
  Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải có thể được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Cụ thể:
  - Lĩnh vực đường bộ: 52 thủ tục hành chính;
  - Lĩnh vực đường sắt: 10 thủ tục hành chính;
  - Lĩnh vực đường thủy nội địa: 43 thủ tục hành chính.
  (Chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này).
  Điều 2.
  2.1. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện:
  - Niêm yết danh mục thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích tại nơi tiếp nhận và trả kết quả và công khai trên trang thông tin điện tử (nếu có).
  - Bổ sung phương thức giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có) khi sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính.
  - Chủ động phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích trong việc xác định cụ thể số lượng, dịch vụ công ích sẽ cung cấp đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.
  - Hàng năm căn cứ trên các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định này và các thủ tục hành chính mới được công bố, sửa đổi, bổ sung để thực hiện rà soát đồng thời kiến nghị Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.
  2.2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổng hợp và trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  Điều 4.Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   
  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Bộ Thông tin - Truyền thông;
  - Cổng TTĐT Bộ GTVT;
  - Các Sở GTVT;
  - Lưu: VT, PC (03).
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Lê Đình Thọ
   
  PHỤ LỤC
  DANH MỤC TTHC THỰC HIỆN ĐƯỢC VIỆC TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ QUA HỆ THỐNG BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI
  (Kèm theo Quyết định số: 2244/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2017)
   
  STT
  Tên TTHC
  Hình thức tiếp nhận HS
  Hình thức trả kết quả
  Căn cứ pháp lý
  Ghi chú
  Có thể tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính
  Không tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính
  thể trả qua dịch vụ bưu chính
  Không trả qua dịch vụ bưu chính
   
   
  I- Lĩnh vc đường b
  1
  Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào cho phương tiện
  x
   
  x
   
  Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT
   
  2
  Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào
  x
   
  x
   
  Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT
   
  3
  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
   
  x
  x
   
  Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT;
  Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT
   
  4
  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn
   
  x
  x
   
  Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT;
  Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT
   
  5
  Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
   
  x
  x
   
  Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT;
  Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT
   
  6
  Cấp Giấy chứng nhận, đăng ký xe máy chuyên dùng tạm thời
   
  x
  x
   
  Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT;
  Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT
   
  7
  Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý
   
  x
  x
   
  Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT;
  Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT
   
  8
  Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng
   
  x
  x
   
  Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT;
  Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT
   
  9
  Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng
   
  x
  x
   
  Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT;
  Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT
   
  10
  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến
   
  x
  x
   
  Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT;
  Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT
   
  11
  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất
   
  x
  x
   
  Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT;
  Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT
   
  12
  Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
  x
   
  x
   
  Nghị định số 86/2014/NĐ-CP
   
  13
  Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
  x
   
  x
   
  Nghị định số 86/2014/NĐ-CP
   
  14
  Cấp phù hiệu xe nội bộ, xe trung chuyển, xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
  x
   
  x
   
  Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT
   
  15
  Cấp lại phù hiệu xe nội bộ, xe trung chuyển, xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
  x
   
  x
   
  Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT
   
  16
  Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch
  x
   
  x
   
  Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT- BGTVT-BVHTTDL
   
  17
  Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch
  x
   
  x
   
  Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT- BGTVT-BVHTTDL
   
  18
  Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch
  x
   
  x
   
  Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT- BGTVT-BVHTTDL
   
  19
  Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ
  x
   
  x
   
  Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT
   
  20
  Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo
  x
   
  x
   
  Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT
   
  21
  Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
  x
   
  x
   
  Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT
   
  22
  Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia
   
  x
  x
   
  Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT
   
  23
  Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam
  x
   
  x
   
  Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT
   
  24
  Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào
  x
   
  x
   
  Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT
   
  25
  Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện
  x
   
  x
   
  Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT
   
  26
  Cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường  bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng
  x
   
  x
   
  Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT
   
  27
  Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia
  x
   
  x
   
  Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT
   
  28
  Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia
  x
   
  x
   
  Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT
   
  29
  Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác
  x
   
  x
   
  Thông tư số 48/2012/TT-BGTVT
   
  30
  Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác
  x
   
  x
   
  Thông tư số 48/2012/TT-BGTVT
   
  31
  Công bố đưa bến xe khách vào khai thác
  x
   
  x
   
  Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT
   
  32
  Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác
  x
   
  x
   
  Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT
   
  33
  Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác
  x
   
  x
   
  Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT
   
  34
  Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia
  x
   
  x
   
  Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT
   
  35
  Cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô
  x
   
  x
   
  Nghị định số 65/2016/NĐ-CP
   
  36
  Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô
  x
   
  x
   
  Nghị định số 65/2016/NĐ-CP
   
  37
  Cấp, cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
  x
   
  x
   
  Nghị định số 65/2016/NĐ-CP
   
  38
  Cấp, cấp lại Giấy phép xe tập lái
  x
   
  x
   
  Nghị định số 65/2016/NĐ-CP
   
  39
  Cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3
  x
   
  x
   
  Nghị định số 65/2016/NĐ-CP
   
  40
  Chấp thuận bố trí mặt bằng tổng thể hình sát hạch trung tâm sát hạch loại 1, loại 2
  x
   
  x
   
  Nghị định số 65/2016/NĐ-CP
   
  41
  Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động
  x
   
  x
   
  Nghị định số 65/2016/NĐ-CP
   
  42
  Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào các tuyến đường
  x
   
  x
   
  Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT
   
  43
  Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác
  x
   
  x
   
  Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT
   
  44
  Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác
  x
   
  x
   
  Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT
   
  45
  Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác
  x
   
  x
   
  Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT
   
  46
  Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ
  x
   
  x
   
  Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT
   
  47
  Chấp thuận, cấp phép xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ đối với hệ thống quốc lộ đang khai thác
  x
   
  x
   
  Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT
   
  48
  Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác
  x
   
  x
   
  Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT
   
  49
  Gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ
  x
   
  x
   
  Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT
   
  50
  Cấp, cấp lại giấy phép lái xe quốc tế - IDP
   
  x
  x
   
  Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT
   
  51
  Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia
  x
   
  x
   
  Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT
   
  52
  Chấp thuận bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc
  x
   
  x
   
  Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT
   
  II- Lĩnh vực đường st
  1
  Cấp, cấp lại Chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt
  x
   
  x
   
  Thông tư số 30/2014/TT-BGTVT
   
  2
  Cấp, cấp lại Chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt
  x
   
  x
   
  Thông tư số 30/2014/TT-BGTVT
   
  3
  Sát hạch cấp mới, cấp lại giấy phép lái tàu
  x
   
  x
   
  Thông tư số 76/2015/TT-BGTVT
   
  4
  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lần đầu, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cho phương tiện giao thông đường sắt
  x
   
  x
   
  Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT
   
  5
  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cho phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp mất, hư hỏng giấy chứng nhận đăng ký
  x
   
  x
   
  Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT
   
  6
  Quyết định bãi bỏ đường ngang
  x
   
  x
   
  Thông tư số 62/2015/TT-BGTVT
   
  7
  Cấp giấy phép xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường ngang
  x
   
  x
   
  Thông tư số 62/2015/TT-BGTVT
   
  8
  Gia hạn giấy phép xây dựng mới, cải tạo nâng cấp đường ngang
  x
   
  x
   
  Thông tư số 62/2015/TT-BGTVT
   
  9
  Cấp Giấy phép thi công xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt
  x
   
  x
   
  Quyết định số 60/2005/QĐ-BGTVT;
  Thông tư số 28/2011/TT-BGTVT
   
  10
  Gia hạn giấy phép thi công xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt
  x
   
  x
   
  Quyết định số 60/2005/QĐ-BGTVT;
  Thông tư số 28/2011/TT-BGTVT
   
  III- Lĩnh vực đường thủy ni đa
  1
  Cấp giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện
  x
   
  x
   
  Thông tư số 08/2012/TT-BGTVT;
  Thông tư số 03/2013/TT-BGTVT
   
  2
  Cấp lại giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện
  x
   
  x
   
  Thông tư số 08/2012/TT-BGTVT;
  Thông tư số 03/2013/TT-BGTVT
   
  3
  Gia hạn thời gian lưu lại lãnh thổ Việt Nam cho phương tiện vận tải thủy của Campuchia
   
  x
  x
   
  Thông tư số 08/2012/TT-BGTVT;
  Thông tư số 03/2013/TT-BGTVT
   
  4
  Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài
  x
   
  x
   
  Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT
   
  5
  Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam
  x
   
  x
   
  Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT
   
  6
  Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông
  x
   
  x
   
  Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT
   
  7
  Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở lên, chứng chỉ chuyên môn trong phạm vi toàn quốc và các cơ sở dạy nghề trực thuộc Cục
  x
   
  x
   
  Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT
   
  8
  Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở lên, chứng chỉ chuyên môn trong phạm vi toàn quốc và các cơ sở dạy nghề trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
  x
   
  x
   
  Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT
   
  9
  Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
  x
   
  x
   
  Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT
   
  10
  Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
  x
   
  x
   
  Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT
   
  11
  Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
  x
   
  x
   
  Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT
   
  12
  Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
  x
   
  x
   
  Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT
   
  13
  Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
  x
   
  x
   
  Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT
   
  14
  Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
  x
   
  x
   
  Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT
   
  15
  Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
  x
   
  x
   
  Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT
   
  16
  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
  x
   
  x
   
  Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT
   
  17
  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa do bị mất, hỏng
  x
   
  x
   
  Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT
   
  18
  Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
  x
   
  x
   
  Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT
   
  19
  Dự thi lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhất, hạng nhì trong phạm vi toàn quốc; Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng từ hạng tư trở lên, máy trưởng từ hạng ba trở lên đối với các cơ sở dạy nghề trực thuộc Cục Đường thủy nội địa và dự kiểm tra lấy chứng chỉ chuyên môn đặc biệt
  x
   
  x
   
  Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT
   
  20
  Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhất, hạng nhì trong phạm vi toàn quốc; Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng từ hạng tư trở lên, máy trưởng từ hạng ba trở lên đối với các cơ sở dạy nghề trực thuộc Cục Đường thủy nội địa và chứng chỉ chuyên môn đặc biệt
  x
   
  x
   
  Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT
   
  21
  Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương
  x
   
  x
   
  Nghị định số 78/2016/NĐ-CP
   
  22
  Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ
  x
   
  x
   
  Nghị định số 78/2016/NĐ-CP
   
  23
  Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận tải
  x
   
  x
   
  Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT
   
  24
  Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải
  x
   
  x
   
  Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT
   
  25
  Cấp, cấp lại, chuyển đổi chứng chỉ nghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Cơ sở dạy nghề
  x
   
  x
   
  Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT
   
  26
  Dự kiểm tra lấy chứng chỉ nghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản
  x
   
  x
   
  Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT
   
  27
  Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường cho tất cả các loại phương tiện thủy nội địa
  x
   
  x
   
  Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT
   
  28
  Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa
  x
   
  x
   
  Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT
   
  29
  Công bố hoạt động cảng thủy nội địa, đối với đường thủy nội địa quốc gia ủy quyền quản lý, đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương
  x
   
  x
   
  Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT
   
  30
  Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa, đối với đường thủy nội địa quốc gia ủy quyền quản lý, đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương
  x
   
  x
   
  Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT
   
  31
  Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa
  x
   
  x
   
  Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT
   
  32
  Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa
  x
   
  x
   
  Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT
   
  33
  Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa
  x
   
  x
   
  Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT
   
  34
  Cho ý kiến dự án xây dựng công trình liên quan đến giao thông đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường Thủy nội địa địa phương
  x
   
  x
   
  Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT
   
  35
  Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với công trình liên quan đến giao thông đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương
  x
   
  x
   
  Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT
   
  36
  Công bố đóng, mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng
  x
   
   
  x
  Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT
   
  37
  Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương
  x
   
  x
   
  Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT
   
  38
  Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương
  x
   
  x
   
  Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT
   
  39
  Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với các công trình thi công liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương
  x
   
  x
   
  Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT
   
  40
  Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu cao tốc đối với tổ chức, cá nhân VN
  x
   
  x
   
  Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT
   
  41
  Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo hợp đồng chuyến
  x
   
  x
   
  Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT
   
  42
  Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi không có mục đích kinh doanh
  x
   
  x
   
  Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT
   
  43
  Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch
  x
   
  x
   
  Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT- BGTVT-BVHTTDL
   
  Ghi chú: Đối với các thủ tục cấp, đổi Giấy phép lái xe được thực hiện theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và các văn bản về triển khai thí điểm.
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
  Ban hành: 19/10/2016 Hiệu lực: 16/12/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 12/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải
  Ban hành: 10/02/2017 Hiệu lực: 26/03/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 20/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ
  Ban hành: 30/07/2010 Hiệu lực: 13/09/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Thông tư 59/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/07/2010 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ
  Ban hành: 05/12/2011 Hiệu lực: 19/01/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Thông tư 63/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
  Ban hành: 07/11/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Thông tư 88/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
  Ban hành: 31/12/2014 Hiệu lực: 01/03/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Quyết định 2932/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề án "Chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện trong lĩnh vực giao thông vận tải"
  Ban hành: 28/12/2018 Hiệu lực: 28/12/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2244/QĐ-BGTVT thủ tục hành chính do Bộ GTVT quản lý thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải
  Số hiệu: 2244/QĐ-BGTVT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 31/07/2017
  Hiệu lực: 31/07/2017
  Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Lê Đình Thọ
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu (5)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới