logo

Quyết định 2310/QĐ-BTTTT Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2310/QĐ-BTTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Anh Tuấn
  Ngày ban hành: 28/12/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/01/2021 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông
 • BỘ THÔNG TIN VÀ
  TRUYỀN THÔNG
  -------

  S: 2310/QĐ-BTTTT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2021

  ________________

  BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

   

  Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

  Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

  Xét đề nghị của Chánh Văn phòng.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

  Điều 3. Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Các Thứ trưởng;
  - Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
  - Cổng thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin);
  - Lưu: VT, VP, KSTTHC.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Phạm Anh Tuấn

   

   

  KẾ HOẠCH

  KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2021
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2310/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

   

  STT

  Nội dung công việc

  Đơn vị chủ trì

  Đơn vị phối hợp

  Thời gian thực hiện

  I

  Xây dựng văn bản thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)

  1

  Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC theo lĩnh vực quản lý của Bộ năm 2021

  Văn phòng Bộ

  Các cơ quan, đơn vị có TTHC

  Tháng 12/2020

  2

  Ban hành kế hoạch truyền thông phục vụ công tác cải cách TTHC của Bộ năm 2021

  Văn phòng Bộ

  Các cơ quan, đơn vị có TTHC

  Tháng 12/2020

  3

  Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) liên quan đến TTHC của Bộ

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

  Cả năm

  II

  Công bố, công khai, cập nhật các TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ

  1

  Gửi hồ sơ trình Quyết định công bố TTHC để Văn phòng kiểm soát chất lượng và ký đồng trình, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành.

  Các cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng VBQPPL có quy định TTHC

  Văn phòng Bộ

  - Ngay sau khi VBQPPL có quy định TTHC được ký, ban hành.

  - Ngay sau khi trình người có thẩm quyền ký, ban hành (đối với VBQPPL ban hành theo trình tự rút gọn có TTHC).

  2

  Tổ chức việc công khai và cập nhật TTHC, các văn bản quy định về TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

  Văn phòng Bộ

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  Cả năm

  3

  Tổ chức kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ để công khai quá trình, kết quả giải quyết TTHC

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Trung tâm Thông tin

  Văn phòng Bộ

  Cả năm

  4

  Duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu về TTHC lĩnh vực thông tin và truyền thông trên Cổng thông tin điện tử của Bộ

  Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin

  Các cơ quan, đơn vị có TTHC

  Cả năm

  5

  Rà soát dữ liệu TTHC đã được nhập, đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

  Văn phòng Bộ

  Các cơ quan, đơn vị có TTHC

  Cả năm

  III

  Rà soát, đánh giá TTHC và xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC

  1

  Tổ chức triển khai theo kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  Văn phòng Bộ

  Quý II, II và III/2021

  2

  Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, đánh giá và xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC

  Văn phòng Bộ

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  Cả năm

  3

  Tham mưu, đề xuất rà soát bổ sung nếu phát hiện TTHC, nhóm TTHC có vướng mắc, bất cập, gây cản trở cho cá nhân, tổ chức hoặc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

  Văn phòng Bộ

  Các cơ quan, đơn vị có TTHC

  Cả năm

  4

  Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC theo kế hoạch gửi Văn phòng Chính phủ

  Văn phòng Bộ

  Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì rà soát

  Trước ngày 15/10/2021

  5

  Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC theo kế hoạch rà soát trọng tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

  Văn phòng Bộ

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  Cả năm

  6

  Xây dựng Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

  Văn phòng Bộ; các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì rà soát

  Vụ Pháp chế

  Cả năm

  IV

  Kiểm soát quá trình soạn thảo VBQPPL có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ

  1

  Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc đánh giá tác động, tính toán chi phí đối với các quy định TTHC theo quy định

  Văn phòng Bộ

  Các đơn vị chủ trì xây dựng VBQPPL có quy định TTHC, Vụ Pháp chế

  Cả năm

  2

  Cho ý kiến đối và tham gia thẩm định đối với dự thảo VBQPPL có quy định TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ

  3

  Tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo VBQPPL của Bộ chủ trì xây dựng có quy định về TTHC

  Văn phòng Bộ; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  Vụ Pháp chế

  4

  Đánh giá tác động, tính toán chi phí đối với các quy định TTHC theo quy định

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  Văn phòng Bộ

  Trước khi thẩm định VBQPPL

  5

  Nhập, công khai kết quả đánh giá, tính toán chi phí đối với các quy định về TTHC; yêu cầu điều kiện; tiêu chuẩn, quy chuẩn; kiểm tra chuyên ngành trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  Văn phòng Bộ

  Cả năm

  V

  Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC

  1

  Tổ chức tập huấn, hội thảo hỗ trợ nghiệp vụ rà soát, đánh giá, tính toán chi phí TTHC cho các công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và một số doanh nghiệp thực hiện TTHC

  Văn phòng Bộ

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  Tháng 3 đến tháng 11/2021

  2

  Tổ chức tập huấn, hội thảo công tác tiếp nhận, giải quyết, báo cáo và phản ánh kiến nghị về TTHC trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

  Văn phòng Bộ

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  Tháng 3 đến tháng 11/2021

  3

  Tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm thực hiện, giải quyết các TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh cho công chức, viên chức và một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân

  Văn phòng Bộ

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  Cả năm

  VI

  Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC

  1

  Tổ chức việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  Văn phòng Bộ

  Cả năm

  2

  Tổ chức họp tham vấn với các bên liên quan, các hiệp hội, tổ chức xã hội để cho ý kiến và xử lý các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến quy định về TTHC

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  Văn phòng Bộ

  3

  Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử của Bộ

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin

  Cả năm

  4

  Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia

  Văn phòng Bộ

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  Cả năm

  5

  Tổng hợp, đánh giá kết quả xử lý phản ánh kiến nghị liên quan đến quy định về TTHC

  Văn phòng Bộ

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  Quý IV/2021

  VII

  Công tác truyền thông về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

  1

  Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về TTHC và cải cách TTHC

  Văn phòng Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  Các cơ quan thông tấn, báo chí Ngành

  Cả năm

  2

  Cập nhật những thông tin, bài viết có liên quan về hoạt động kiểm soát TTHC trên các trang báo, tạp chí của Ngành

  3

  Phối hợp việc lồng ghép các nội dung có liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC của Bộ vào các chương trình/hội nghị thường niên/định kỳ

  4

  Tuyên truyền, phổ biến các quy định mới về TTHC, cách thức giải quyết TTHC hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị và của Bộ

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  Các cơ quan thông tấn, báo chí Ngành

  Cả năm

  5

  Tuyên truyền các quy định, chính sách cải cách TTHC cho kiều bào và người dân các nước

  Cục Thông tin đối ngoại

  Văn phòng Bộ

  Cả năm

  VIII

  Khảo sát, kiểm tra và đánh giá việc triển khai nhiệm vụ cải cách TTHC tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thông tin và truyền thông

  1

  Tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về công tác khảo sát, điều tra xã hội học, kiểm soát TTHC

  Văn phòng Bộ

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  Trước tháng 12/2021

  2

  Triển khai công tác khảo sát, làm việc hoặc kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về công tác kiểm soát TTHC

  Văn phòng Bộ

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  Trước tháng 12/2021

  3

  Tổ chức khảo sát và trao đổi kinh nghiệm trong công tác cải cách TTHC lĩnh vực thông tin và truyền thông tại một số địa phương theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

  Văn phòng Bộ

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  Cả năm

  4

  Tổ chức khảo sát, làm việc và trao đổi với các tổ chức (Hiệp hội, Hội), doanh nghiệp về TTHC của Bộ

  Văn phòng Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  Trung tâm Thông tin

  Quý II, III/2021

  IX

  Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

  1

  Công bố danh mục TTHC thực hiện tại Bộ phận Một cửa

  Các cơ quan, đơn vị có TTHC

  Văn phòng Bộ

  Cả năm

  2

  Hướng dẫn thực hiện TTHC trong trường hợp sử dụng bộ hồ sơ mẫu và qua video hướng dẫn

  Các đơn vị có TTHC

  Văn phòng Bộ

  Cả năm

  3

  Ban hành mới/ sửa đổi, bổ sung/ bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết TTHC

  Các cơ quan, đơn vị có TTHC

  Văn phòng Bộ

  Cả năm

  4

  Cập nhật, duy trì quy trình điện tử trong giải quyết TTHC trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được đã được phê duyệt.

  Trung tâm Thông tin

  Các cơ quan, đơn vị có TTHC

  Cả năm

  5

  Tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

  Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin, các cơ quan, đơn vị có TTHC

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  Cả năm

  X

  Báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

  1

  Thực hiện báo cáo định kỳ gửi Văn phòng Chính phủ (04 báo cáo gồm: báo cáo quý I, II, III và báo cáo năm)

  Văn phòng Bộ

  Các cơ quan, đơn vị có TTHC

  Chậm nhất vào ngày 22 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo

  2

  Thực hiện báo cáo định kỳ gửi Văn phòng Bộ (04 báo cáo gồm: báo cáo quý I, II, III và báo cáo năm)

  Các cơ quan, đơn vị có TTHC

   

  Chậm nhất vào ngày 17 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo

  3

  Thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ

  Văn phòng Bộ

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  Theo yêu cầu

  XI

  Ứng dụng công nghệ thông tin

  1

  Nâng cấp trang tin điện tử, chuyên mục cải cách TTHC trên Cổng thông tin điện tử của Bộ

  Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  Cả năm

  2

  Nâng cấp, duy trì hoạt động Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông

  Cục Tần số vô tuyến điện, Trung tâm Thông tin, Văn phòng Bộ

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  Cả năm

  3

  Duy trì, cập nhật đầy đủ hồ sơ TTHC, câu hỏi/trả lời về TTHC trên Cổng dịch vụ công của Bộ.

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  Trung tâm Thông tin

  Cả năm

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân
  Ban hành: 14/02/2008 Hiệu lực: 03/03/2008 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 17/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
  Ban hành: 17/02/2017 Hiệu lực: 17/02/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
  Ban hành: 23/04/2018 Hiệu lực: 21/06/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
  Ban hành: 08/04/2020 Hiệu lực: 22/05/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2310/QĐ-BTTTT Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  Số hiệu: 2310/QĐ-BTTTT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 28/12/2020
  Hiệu lực: 01/01/2021
  Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Phạm Anh Tuấn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới