logo

Quyết định 2347/QĐ-UBND Quảng Nam thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc quản lý của Sở Tư pháp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2347/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Quang Bửu
  Ngày ban hành: 26/08/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 26/08/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH QUẢNG NAM

  ________

  Số: 2347/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Quảng Nam, ngày 26 tháng 8 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

  ____________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Quyết định số 1724/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

  Căn cứ Quyết định số 1725/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản tài viên và quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1366/STP-VP ngày 20/8/2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được ban hành mới và 12 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.

   (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

  Điều 2. Tổ chức thực hiện:

  1. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng tải nội dung Quyết định lên Trang văn bản pháp luật của tỉnh theo địa chỉ http://qppl.vpubnd.quangnam.vn để các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập, tải về triển khai thực hiện.

  2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

  - Hoàn chỉnh đầy đủ, chính xác nội dung cấu thành của từng thủ tục hành chính, cập nhật lên Trang thông tin điện tử của Sở; đồng thời, gửi về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông (kèm bản mềm đến địa chỉ email: thaonv@quangnam.gov.vnbinhtt@quangnam.gov.vn), Trung tâm Hành chính công tỉnh chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ khi Quyết định này có hiệu lực để đăng tải công khai và niêm yết dữ liệu đúng theo quy định.

  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để thiết lập quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Bãi bỏ 12 thủ tục hành chính (TTHC số thứ tự 02, 06, 07, 10 Mục V và 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, Mục VII, Phần A) tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh.

  Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - VPCP;
  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
  - Sở Nội vụ;
  - Cổng TTĐT tỉnh;
  - Trung tâm Hành chính công tỉnh;
  - Trung tâm CNTT&TT Quảng Nam;
  - CPVP, các Phòng HCTC, NC;
  - Lưu: VT, KSTTHC (2).

  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Hồ Quang Bửu

   

   

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH QUẢNG NAM

  ________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

   

   

   

  PHỤ LỤC

  Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2347/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

  ___________

   

  1. Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp

  STT

  Tên TTHC

  Thời gian giải quyết

  Địa điểm thực hiện

  Cách thức thực hiện

  Phí, lệ phí

  Căn cứ pháp lý

  Nộp trực tiếp

  Bưu điện

  Trực tuyến

   

   

  1

  Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

  07 ngày

  Trung tâm Hành chính tỉnh (159B Trần Quý Cáp, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

  X

  X

   

  Không quy định

  - Luật Phá sản ngày 19/6/2014.

  - Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

  - Quyết định số 1725/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản tài viên và quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

   

   

  2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp

  STT

  Mã số TTHC

  Tên TTHC

  Văn bản quy định việc bãi bỏ TTHC

  I.

  Lĩnh vực đấu giá tài sản

  1

  2.001808

  Thu hồi thẻ đấu giá viên (TTHC số 02, Mục V, Phần A tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh).

  Quyết định số 1724/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

  2

  2.001386

  Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp (TTHC số 06, Mục V, Phần A tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh).

  3

  2.001306

  Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác (TTHC số 07, Mục V, Phần A tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh).

  4

  2.001233

  Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (TTHC số 10, Mục V, Phần A tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh).

  II.

  Lĩnh vực quản tài viên

  1

  2.001093

  Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân (TTHC số 02, Mục VII, Phần A tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh).

  Quyết định số 1725/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản tài viên và quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

  2

  2.001921

  Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (TTHC số 03, Mục VII, Phần A tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh).

  3

  1.001914

  Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh quản lý, thanh lý tài sản (TTHC số 04, Mục VII, Phần A tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh).

  4

  1.001488

  Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên (TTHC số 08, Mục VII, Phần A tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh).

  5

  1.001487

  Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (TTHC số 09, Mục VII, Phần A tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh).

  6

  1.001486

  Gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (TTHC số 10, Mục VII, Phần A tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh).

  7

  1.001485

  Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên (TTHC số 11, Mục VII, Phần A tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh).

  8

  1.001484

  Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (TTHC số 12, Mục VII, Phần A tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh).

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Quyết định 3534/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
  Ban hành: 23/11/2018 Hiệu lực: 23/11/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2347/QĐ-UBND Quảng Nam thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc quản lý của Sở Tư pháp

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
  Số hiệu: 2347/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 26/08/2020
  Hiệu lực: 26/08/2020
  Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Hồ Quang Bửu
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới