logo

Quyết định 293/QĐ-TTg Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 293/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành: 24/02/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/02/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  -------------

  Số: 293/QĐ-TTg

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------------

  Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ
  và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành
  của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

  ---------------

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  Điều 2. Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội được sử dụng phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và được điều chỉnh linh hoạt để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

  Điều 3. Tổ chức thực hiện

   1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:

  - Thực hiện báo cáo các chỉ tiêu quy định tại Quyết định này qua Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

  - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng các biểu mẫu báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc ngành, lĩnh vực phân công để thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ hoặc kết nối, liên thông Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

  - Trong trường hợp cần thiết, rà soát, đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu báo cáo về kinh tế - xã hội theo ngành, lĩnh vực được phân công báo cáo, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

  2. Văn phòng Chính phủ:

  Đôn đốc, hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện báo cáo các chỉ tiêu theo quy định tại Quyết định này trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

  3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

  - Tổng hợp, tham mưu điều chỉnh Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  - Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

  Điều 4. Hiệu lực thi hành

  1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

  - Ngân hàng Chính sách xã hội;

  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ;

  - Lưu: VT, KSTT (2).

  THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Xuân Phúc

   

   

   

  Phụ lục

  CHỈ TIÊU TỔNG HỢP BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VÀ BÁO CÁO THỐNG KÊ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI

  PHỤC VỤ SỰ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  (Kèm theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

  ---------------------

   

  STT

  Tên chỉ tiêu

  Đơn vị tính

  Phân tổ chủ yếu

  Phạm vi áp dụng

  Mã chỉ tiêu thống kê quốc gia tương ứng

  Kỳ báo cáo

  Nguồn số liệu

  Cơ quan báo cáo

  I

  TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

  1

  Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

  Tỷ VND

  a) Kỳ quý phân tổ theo:

  - Ngành kinh tế và nhóm ngành;

  - Mục đích sử dụng (tích luỹ tài sản, tiêu dùng cuối cùng, chênh lệch xuất, nhập khẩu).

  b) Kỳ 6 tháng, 9 tháng, năm phân tổ theo:

  - Ngành kinh tế;

  - Loại hình kinh tế (cả năm);

  - Mục đích sử dụng (tích luỹ tài sản, tiêu dùng cuối cùng, chênh lệch xuất, nhập khẩu);

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  0501

  Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm

  - Điều tra doanh nghiệp;

  - Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể;

  - Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian;

  - Điều tra thu thập thông tin tính các chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của các đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi;

  - Dữ liệu hành chính;

  - Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  2

  Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước

  %

  a) Kỳ quý phân tổ theo:

  - Ngành kinh tế;

  - Mục đích sử dụng.

  b) Kỳ năm phân tổ theo:

  - Ngành kinh tế;

  - Loại hình kinh tế;

  - Mục đích sử dụng.

  Quốc gia

  0502

  Quý, năm

  Như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0501

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  3

  Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước

  %

  a) Kỳ quý phân tổ theo:

  - Ngành kinh tế và nhóm ngành;

  - Mục đích sử dụng.

  b) Kỳ 6 tháng, 9 tháng, năm phân tổ theo:

  - Ngành kinh tế và nhóm ngành;

  - Loại hình kinh tế (kỳ năm);

  - Mục đích sử dụng;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  0503

  Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm

  Tư báo cáo số liệu ,GDP và giá trị tăng thêm (VA) các ngành, nhóm ngành, thuế sản phẩm, loại hình kinh tế... hàng quý và hàng năm theo giá so sánh của Tổng cục Thống kê.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  4

  Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người (tính bằng Đồng Việt Nam (VND), Đô la Mỹ (USD))

  Nghìn VND, USD

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

  0505

  Năm

  - Tổng sản phẩm trong nước: Nguồn số liệu như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0501;

  - Tổng điều tra dân số và nhà ở;

  - Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;

  - Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình;

  - Tỷ giá hối đoái VND/USD bình quân năm, tỷ giá sức mua tương đương do Tổng cục Thống kê công bố căn cứ vào báo cáo của Ngân hàng Nhà nước và công bố của Tổ chức Thống kê Liên Hợp quốc.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  5

  Tổng sản phẩm trên địa bàn

  Tỷ VND

  a) Kỳ 6 tháng: Ngành kinh tế

  b) Kỳ năm:

  - Ngành kinh tế

  - Loại hình kinh tế

  Quốc gia

  T0501

  6 tháng, năm

  - Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các Cục Thống kê tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;

  - Báo cáo quyết toán tài chính của các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh tế, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;

  - Kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, các cuộc điều tra doanh nghiệp, điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và điều tra chuyên đề khác...

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  6

  Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  %

  a) Kỳ 6 tháng: Ngành kinh tế

  b) Kỳ năm:

  - Ngành kinh tế

  - Loại hình kinh tế

  Quốc gia

  T0503

  6 tháng, năm

  Từ báo cáo số liệu GRDP và giá trị tăng thêm (VA) các ngành, nhóm ngành, thuế sản phẩm, loại hình kinh tế... hàng quý và hàng năm theo giá so sánh của Tổng cục Thống kê.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  7

  Năng suất lao động xã hội

  VND/lao động

  - Ngành (hoặc khu vực) kinh tế;

  - Loại hình kinh tế

  Quốc gia

  0206

  Năm

  - Số liệu tổng sản phẩm trong nước (GDP) hàng năm do Tổng cục Thống kê tính từ các cuộc điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành;

  - Điều tra lao động và việc làm.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  8

  Tăng trưởng năng suất lao động xã hội

  %

  - Ngành (hoặc khu vực) kinh tế;

  - Loại hình kinh tế

  Quốc gia

   

  Năm

  - Số liệu tổng sản phẩm trong nước (GDP) hàng năm do Tổng cục Thống kê tính từ các cuộc điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành;

  - Điều tra lao động và việc làm.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  9

  Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP)

  %

  - Khu vực kinh tế;

  - Loại hình kinh tế;

  Quốc gia

  0514

  Năm

  - Số liệu về giá trị tăng thêm hoặc tổng sản phẩm trong nước và số liệu về lao động có thể sử dụng trực tiếp hoặc khai thác để tính toán từ số liệu có trong Niên giám Thống kê, do Tổng cục Thống kê tổng hợp và công bố;

  - Số liệu vốn hoặc giá trị tài sản cố định được kết hợp tính từ nhiều nguồn khác nhau, do Tổng cục Thống kê tổng hợp và công bố;

  - Hệ số βK và βL tính toán từ bảng I/O được lập 5 năm một lần và sử dụng cho nhiều năm.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  10

  Tỷ trọng đóng góp của các yếu tố vốn, lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp vào tốc độ tăng trưởng chung

  %

  - Khu vực kinh tế;

  - Loại hình kinh tế.

  Quốc gia

  0515

  Năm

  Như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0514

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  11

  Chỉ số sản xuất công nghiệp

  %

  - Ngành kinh tế;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  0901

  Tháng, quý, năm

  Điều tra ngành công nghiệp

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  12

  Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

   

  - Kỳ tháng, quý phân tổ theo loại sản phẩm.

  - Kỳ năm phân tổ theo:

  + Loại sản phẩm;

  + Loại hình kinh tế.

  Quốc gia

  0902

  Tháng, quý, năm

  Điều tra ngành công nghiệp

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  13

  Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị sản phẩm công nghệ cao

  %

  - Ngành kinh tế;

  - Loại sản phẩm công nghệ cao.

  Quốc gia

  0903

  Năm

  - Điều tra doanh nghiệp;

  - Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;

  - Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  14

  Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong tổng sản phẩm trong nước

  %

  - Loại hình kinh tế;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  0904

  Năm

  - Điều tra doanh nghiệp;

  - Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  15

  Giá trị tăng thêm bình quân đầu người của công nghiệp chế biến theo sức mua tương đương

   

  Loại hình kinh tế

  Quốc gia

  0905

  Năm

  - Điều tra doanh nghiệp;

  - Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  16

  Chỉ số tiêu thụ sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo

  %

  Ngành kinh tế

  Quốc gia

  0906

  Quý, năm

  Điều tra ngành công nghiệp

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  17

  Chỉ số tồn kho sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo

  %

  Ngành kinh tế

  Quốc gia

  0907

  Quý, năm

  Điều tra ngành công nghiệp

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  18

  Cân đối một số năng lượng chủ yếu

  Ktoe

  - Loại năng lượng;

  - Khu vực tiêu dùng năng lượng.

  Quốc gia

  0908

  Năm

  - Điều tra doanh nghiệp;

  - Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể;

  - Khảo sát mức sống dân cư.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  19

  Doanh thu bán lẻ hàng hóa

  Tỷ VND

  - Kỳ tháng, quý phân tổ theo: Nhóm hàng chủ yếu;

  - Kỳ năm phân tổ theo: Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  1001

  Tháng, quý, năm

  - Điều tra doanh nghiệp;

  - Điều tra bán buôn, bán lẻ hàng hóa;

  - Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  20

  Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

  %

  - Kỳ tháng, quý phân tổ theo: Nhóm hàng chủ yếu;

  - Kỳ năm phân tổ theo: Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

   

  Tháng, quý, năm

  - Điều tra doanh nghiệp;

  - Điều tra bán buôn, bán lẻ hàng hóa;

  - Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  21

  Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống

  Tỷ VND

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

  1002

  Tháng, quý, năm

  - Điều tra doanh nghiệp;

  - Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể;

  - Điều tra dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  22

  Doanh thu dịch vụ khác

  Tỷ VND

  - Ngành kinh tế;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  1003

  Năm

  - Điều tra doanh nghiệp;

  - Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể;

  - Điều tra địch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  23

  Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

  Tỷ VND

  - Ngành đường: ngành vận tải hành khách, hàng hoá (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không), bốc xếp, kho bãi;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  1201

  Tháng, quý, năm

  - Điều tra doanh nghiệp;

  - Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể;

  - Điều tra hoạt động vận tải, kho bãi.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  24

  Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển

  HK; HK.Km

  - Ngành vận tải (đường sắt, đường bộ, đường thuỷ, đường hàng không);

  - Trong nước/ngoài nước;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  1202

  Tháng, quý, năm

  - Điều tra doanh nghiệp;

  - Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể;

  - Điều tra hoạt động vận tải, kho bãi.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  25

  Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển

  Tấn/tấn.km

  - Ngành vận tải (đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường hàng không);

  - Trong nước/ngoài nước;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  1203

  Tháng, quý, năm

  - Điều tra doanh nghiệp;

  - Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể;

  - Điều tra hoạt động vận tải, kho bãi.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  26

  Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành

  Tỷ VND

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

  1703

  Tháng, quý, năm

  - Điều tra doanh nghiệp;

  - Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  27

  Chỉ tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam

  VND, USD

  - Quốc tịch;

  - Loại chỉ tiêu.

  Quốc gia

  1707

  Năm

  Điều tra chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  28

  Chỉ tiêu của khách du lịch nội địa

  VND, USD

  - Khoản chi;

  - Phương tiện;

  - Mục đích;

  - Nghề nghiệp;

  - Độ tuổi, giới tính;

  - Loại cơ sở lưu trú;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  1708

  Năm

  - Điều tra hộ gia đình thu thập thông tin về du lịch;

  - Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  29

  Số lượt người nước ngoài đến Việt Nam

  Triệu lượt

  - Quốc tịch

  - Phương tiện đến

  Quốc gia

  1704

  Tháng, quý, năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

  Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

  30

  Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội

  Tỷ VND

  a) Kỳ tháng phân tổ theo cấp quản lý (cấp trung ương và cấp địa phương)

  b) Kỳ quý phân tổ theo: Loại hình kinh tế.

  c) Kỳ năm phân tổ theo:

  - Nguồn vốn đầu tư;

  - Khoản mục đầu tư;

  - Ngành kinh tế;

  - Loại hình kinh tế;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  0401

  Tháng, quý, năm

  - Điều tra vốn đầu tư thực hiện;

  - Điều tra doanh nghiệp;

  - Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp;

  - Dữ liệu hành chính;

  - Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  31

  Vốn đầu tư có yếu tố nước ngoài

  VND và quy đổi USD

  Vốn đầu tư thực hiện; vốn đăng ký cấp mới; số dự án cấp mới; vốn đăng ký điều chỉnh; số lượt dự án điều chỉnh; góp vốn mua cổ phần.

  Quốc gia

   

  Tháng

   

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  32

  Tỷ trọng vốn đầu tư tư nhân trong tổng vốn đầu tư phát triển xã hội

  %

  - Kỳ quý phân tổ theo: Quốc gia

  - Kỳ năm phân tổ theo: Quốc gia

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

   

  Quý, năm

   

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  33

  Tỷ trọng vốn đầu tư nước ngoài trong tổng vốn đầu tư phát triển xã hội

  %

  - Kỳ quý phân tổ theo: Quốc gia

  - Kỳ năm phân tổ theo: Quốc gia

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

   

  Quý, năm

   

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  34

  Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội so với tổng sản phẩm trong nước

  %

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

  0402

  Năm

  - Như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0401;

  - Như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0501.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  35

  Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR)

   

  - Ngành kinh tế;

  - Loại hình kinh tế;

  - Quốc gia.

  Quốc gia

  0403

  Năm

  - Như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0401;

  - Như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0501.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  36

  Năng lực mới tăng của nền kinh tế

   

  Ngành đầu tư

  Quốc gia

  0404

  Năm

  - Điều tra vốn đầu tư thực hiện;

  - Điều tra doanh nghiệp;

  - Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể;

  - Dữ liệu hành chính;

  - Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  37

  Tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

  Triệu USD

  - Kỳ tháng phân tổ theo:

  + Loại hình kinh tế (khu vực kinh tế trong nước và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài);

  + Nước/vùng lãnh thổ cuối cùng hàng đến;

  + Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  - Kỳ quý, năm phân tổ theo:

  + Loại hình kinh tế: Gồm khu vực kinh tế trong nước và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;

  + Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam;

  + Nước/vùng lãnh thổ cuối cùng hàng đến;

  + Hàng tái xuất;

  + Phương thức vận tải;

  + Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  1005

  Tháng, quý, nám

  Hồ sơ hải quan bao gồm: Tờ khai hải quan hoặc các chứng từ thay thế tờ khai hải quan; các chứng từ có liên quan như: hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và các chứng từ liên quan khác;

  - Các thông tin từ các hệ thống nghiệp vụ hải quan;

  - Báo cáo của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan;

  - Các thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước, các hãng vận tải, hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức nước ngoài.

  Bộ Tài chính

  38

  Xuất siêu, nhập siêu hàng hoá

  Triệu USD

  - Châu lục: Phân tổ theo khu vực địa lý;

  - Khối nước: Gồm các khối EU, ASEAN, OPEC, APEC;

  - Nước/vùng lãnh thổ.

  Quốc gia

  1007

  Tháng, quý, năm

  Hồ sơ hải quan bao gồm: Tờ khai hải quan hoặc các chứng từ thay thế tờ khai hải quan; các chứng từ có liên quan như: hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và các chứng từ liên quan khác;

  - Các thông tin từ các hệ thống nghiệp vụ hải quan;

  - Báo cáo của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan;

  - Các thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước, các hãng vận tải, hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức nước ngoài.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  39

  Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ

  Triệu USD

  - Loại dịch vụ: Gồm 11 loại dịch vụ theo Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam dựa vào Phân loại dịch vụ mở rộng trong Cán cân thanh toán quốc tế, gồm:

  + Dịch vụ vận tải;

  + Dịch vụ du lịch;

  + Dịch vụ bưu chính, viễn thông;

  + Dịch vụ xây dựng;

  + Dịch vụ bảo hiểm;

  + Dịch vụ tài chính, ngân hàng;

  + Dịch vụ máy tính và thông tin;

  + Phí sử dụng giấy phép, thương hiệu, bản quyền;

  + Dịch vụ kinh doanh khác;

  + Dịch vụ cá nhân, văn hóa và giải trí;

  + Dịch vụ Chính phủ, chưa phân loại vào đâu.

  - Nước/vùng lãnh thổ chủ yếu.

  Quốc gia

  1008

  Quý, năm

  - Điều tra chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam;

  - Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ;

  - Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  40

  Xuất siêu, nhập siêu dịch vụ

  Triệu USD

  Nước/vùng lãnh thổ chủ yếu

  Quốc gia

  1009

  Năm

  - Điều tra chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam;

  - Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ;

  - Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  41

  Tỷ trọng giá trị hàng xuất khẩu đã qua chế biến trong tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá

  %

  Theo 4 nhóm hàng:

  - Hóa chất và sản phẩm liên quan;

  - Hàng chế biến phân loại chủ yếu dựa trên nguyên liệu;

  - Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và phụ tùng của chúng;

  - Hàng chế biến khác.

  Quốc gia

  1010

  6 tháng, năm

  Hồ sơ hải quan bao gồm: Tờ khai hải quan hoặc các chứng từ thay thế tờ khai hải quan; các chứng từ có liên quan như: hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và các chứng từ liên quan khác;

  - Các thông tin từ các hệ thống nghiệp vụ hải quan;

  - Báo cáo của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan;

  - Các thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước, các hãng vận tải, hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức nước ngoài.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  42

  Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa

  %

  Theo nhóm hàng hóa

  Quốc gia

  1011

  Năm

  Hồ sơ hải quan bao gồm: Tờ khai hải quan hoặc các chứng từ thay thế tờ khai hải quan; các chứng từ có liên quan như: hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và các chứng từ liên quan khác;

  - Các thông tin từ các hệ thống nghiệp vụ hải quan;

  - Báo cáo của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan;

  - Các thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước, các hãng vận tải, hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức nước ngoài.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  43

  Tỷ trọng giá trị xuất khẩu khoáng sản trong tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá

  %

  Theo 3 nhóm hàng khoáng sản:

  - Muối, lưu huỳnh; đất và đá; thạch cao; vôi và xi măng;

  - Quặng, xỉ và tro;

  - Nhiên liệu khoáng; dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi- tum; các loại sáp khoáng chất.

  Quốc gia

  1012

  Năm

  Hồ sơ hải quan bao gồm: Tờ khai hải quan hoặc các chứng từ thay thế tờ khai hải quan; các chứng từ có liên quan như: hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và các chứng từ liên quan khác;

  - Các thông tin từ các hệ thống nghiệp vụ hải quan;

  - Báo cáo của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan;

  - Các thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước, các hãng vận tải, hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức nước ngoài.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  44

  Tỷ trọng giá trị nhập khẩu tư liệu sản xuất trong tổng giá trị nhập khẩu hàng hoá

  %

  - Tỷ trọng giá trị nhập khẩu hàng hóa là máy móc, thiết bị, phượng tiện vận tải và phụ tùng so với tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu;

  - Tỷ trọng giá trị nhập khẩu hàng hóa là nguyên nhiên vật liệu so với tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu.

  Quốc gia

  1013

  Năm

  Hồ sơ hải quan bao gồm: Tờ khai hải quan hoặc các chứng từ thay thế tờ khai hải quan; các chứng từ có liên quan như: hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và các chứng từ liên quan khác;

  - Các thông tin từ các hệ thống nghiệp vụ hải quan;

  - Báo cáo của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan;

  - Các thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước, các hãng vận tải, hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức nước ngoài.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  45

  Tỷ lệ giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ/GDP

  %

  Quốc gia

  Quốc gia

   

  Năm

   

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  46

  Nhập siêu/tổng giá trị xuất khẩu

  %

  - Kỳ tháng/quý phân tổ theo: Loại hình kinh tế;

  Một số nước/vùng lãnh thổ cuối cùng hàng đến/nước xuất xứ

  - Kỳ năm phân tổ theo:

  Loại hình kinh tế

  - Nước/vùng lãnh thổ cuối cùng hàng đến/nước xuất xứ

  Quốc gia

   

  Tháng, quý, năm

  Hồ sơ hải quan bao gồm: Tờ khai hải quan hoặc các chứng từ thay thế tờ khai hải quan; các chứng từ có liên quan như: hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và các chứng từ liên quan khác;

  - Các thông tin từ các hệ thống nghiệp vụ hải quan;

  - Báo cáo của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan;

  - Các thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước, các hãng vận tải, hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức nước ngoài.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  47

  Tích lũy tài sản

  Tỷ VND

  I. Tích lũy tài sản gộp

  a) Kỳ quý phân tổ theo: Loại tài sản (tài sản cố định, tài sản lưu động).

  b) Kỳ năm phân tổ theo:

  Loại tài sản (tài sản cố định, tài sản lưu động);

  - Loại hình kinh tế.

  II. Tích lũy tài sản thuần

  - Loại tài sản;

  - Loại hình kinh tế.

  Quốc gia

  0506

  Quý, năm

  I. Tích lũy tài sản gộp

  - Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam;

  - Điều tra doanh nghiệp;

  - Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể;

  - Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  II. Tích lũy tài sản thuần

  - Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam;

  - Điều tra doanh nghiệp;

  - Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể;

  - Dữ liệu hành chính;

  - Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  48

  Tiêu dùng cuối cùng

  Tỷ VND

  I. Tiêu dùng cuối cùng của nhà nước Chức năng quản lý

  II. Tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư

  a) Kỳ quý phân tổ theo:

  - Mục đích;

  - Đối tượng sử dụng.

  b) Kỳ năm phân tổ theo:

  - Mục đích;

  - Đối tượng chi/đối tượng sử dụng.

  Quốc gia

  0507

  Quý, năm

  I. Tiêu dùng cuối cùng của nhà nước

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  II. Tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư

  - Tổng điều tra kinh tế;

  - Tổng điều tra dân số và nhà ở;

  - Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;

  - Điều tra doanh nghiệp;

  - Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể;

  - Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam;

  - Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian;

  - Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  49

  Thu nhập quốc gia (GNI)

  Tỷ VND

  Thu nhập quốc gia gộp và thuần (thu nhập quốc gia thuần là thu nhập quốc gia gộp đã loại trừ khấu hao tài sản cố định)

  Quốc gia

  0508

  Năm

  - Số liệu GDP: Nguồn số liệu như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0501;

  - Dữ liệu hành chính;

  - Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  50

  Tỷ lệ thu nhập quốc gia so với tổng sản phẩm trong nước

  %

  Tỷ lệ gộp và tỷ lệ thuần

  Quốc gia

  0509

  Năm

  - Số liệu GDP: Như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0501;

  - Số liệu GNI: Như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0508.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  51

  Thu nhập quốc gia khả dụng (NDI)

  Tỷ VND

  Khu vực thể chế và toàn bộ nền kinh tế (kỳ 2 năm)

  Quốc gia

  0510

  Năm, 2 năm

  - Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam;

  - Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;

  - Số liệu GNI: như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0508.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  52

  Tỷ lệ tiết kiệm so với tổng sản phẩm trong nước

  %

  Khu vực thể chế và toàn bộ nền kinh tế (kỳ 2 năm)

  Quốc gia

  0511

  Năm, 2 năm

  - Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;

  - Từ các chỉ tiêu thống kê trong hệ thống tài khoản quốc gia do Tổng cục Thống kê tổng hợp, tính toán.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  53

  Tỷ lệ tiết kiệm so với tích lũy tài sản

  %

  Tỷ lệ gộp và thuần

  Quốc gia

  0512

  Năm

  Số liệu các chỉ tiêu tiết kiệm và tích luỹ tài sản do Tổng cục Thống kê tổng hợp, tính toán.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  54

  Mức tiêu hao và tăng/giảm mức tiêu hao năng lượng cho sản xuất so với tổng sản phẩm trong nước

  %

  Ngành kinh tế

  Quốc gia

  0513

  Năm

  - Điều tra doanh nghiệp;

  - Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  II

  TÀI CHÍNH CÔNG

   

  55

  Thu ngân sách nhà nước và cơ cấu thu

  Tỷ VND, %

  Theo lĩnh vực thu (thu nội địa, thu dầu thô, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu, thu viện trợ và chi tiết cho từng khoản thu)

  Quốc gia

  0601

  Tháng, quý, năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

  Bộ Tài chính

  56

  Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm trong nước

  %

  Khoản thu chủ yếu, bao gồm: Tổng thu ngân sách nhà nước, thu nội địa, thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, thu viện trợ

  Quốc gia

  0602

  Quý, năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

  Bộ Tài chính

  57

  Tỷ lệ động viên thu ngân sách từ thuế, phí so với tổng sản phẩm trong nước

  %

  Loại thuế, phí

  Quốc gia

  0603

  Năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

  Bộ Tài chính

  58

  Tỷ lệ nợ đọng thuế/tổng số thực thu ngân sách nhà nước

  %

  Quốc gia

  Quốc gia

   

  Tháng, quý, năm

   

  Bộ Tài chính

  59

  Chi ngân sách nhà nước và cơ cấu chi

  Tỷ VND, %

  - Các khoản chi chủ yếu (tổng chi ngân sách nhà nước, chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi trả nợ lãi,...);

  - Chức năng;

  - Bộ/ngành;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  0604

  Tháng, quý, năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

  Bộ Tài chính

  60

  Tỷ lệ chi ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm trong nước

  %

  Các khoản chi chủ yếu

  Quốc gia

  0605

  Năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

  Bộ Tài chính

  61

  Tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước

  %

  - Kỳ tháng, quý, năm (ước thực hiện): quốc gia;

  - Kỳ năm (kế hoạch, giải ngân đến 31/01 năm sau): Quốc gia, bộ/ngành và tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

   

  Tháng, quý, năm

   

  Bộ Tài chính

  62

  Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngoài nước

  %

  - Kỳ quý phân tổ theo: Quốc gia

  - Kỳ năm phân tổ theo: Quốc gia, bộ/ngành trung ương và các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

   

  Quý, năm

   

  Bộ Tài chính

  63

  Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm trong nước

  %

  Ngân sách trung ương; ngân sách địa phương

  Quốc gia

  0607

  Năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

  Bộ Tài chính

  64

  Dư nợ công so với tổng sản phẩm trong nước

  %

  Theo các cấu phần nợ công, bao gồm: Nợ chính phủ/GDP, nợ Chính phủ bảo lãnh/GDP, nợ chính quyền địa phương/GDP

  Quốc gia

  0610

  Năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

  Bộ Tài chính

  65

  Dư nợ Chính phủ so với tổng sản phẩm trong nước

  %

  Nguồn cho vay (vay trong nước và nước ngoài)

  Quốc gia

  0608

  Năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

  Bộ Tài chính

  66

  Dư nợ nước ngoài của quốc gia so với tổng sản phẩm trong nước

  %

  Theo nợ của Chính phủ, nợ của doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh và nợ của doanh nghiệp vay nước ngoài theo hình thức tự vay tự trả

  Quốc gia

  0609

  Năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

  Bộ Tài chính

  67

  Tỷ lệ nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ/thu ngân sách nhà nước

  %

  Quốc gia

  Quốc gia

   

  Năm

   

  Bộ Tài chính

  III

  N ĐỊNH KINH TẾ

  68

  Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

  %

  - Danh mục hàng hóa tiêu dùng cá nhân theo Mục đích sử dụng (COICOP);

  - Thành thị/nông thôn;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  -  Tỉnh, thành phố; quốc gia

  1101

  Tháng

  - Điều tra giá tiêu dùng

  - Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  69

  Tốc độ tăng giá tiêu dùng(CPI)

  %

  - Danh mục hàng hóa tiêu dùng cá nhân theo Mục đích sử dụng (COICOP);

  - Thành thị/nông thôn;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  - Tỉnh, thành phố; quốc gia

   

  Tháng

   

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  70

  Chỉ số giá vàng, chỉ số giá Đô la Mỹ

  %

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;

  - Vùng kinh tế.

  - Tỉnh, thành phố; quốc gia

  1101

  Tháng

  Điều tra giá tiêu dùng

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  71

  Chỉ số lạm phát cơ bản

  %

   

  Quốc gia

  1102

  Tháng

  Điều tra giá tiêu dùng

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  72

  Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian

  %

  - Nhóm hàng hóa, dịch vụ theo cấu trúc của chỉ số giá tiêu dùng;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;

  - Vùng kinh tế.

  - Tỉnh, thành phố;

  - Vùng kinh tế

  1103

  Năm

  Điều tra giá tiêu dùng

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  73

  Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất

  %

  - Ngành sản phẩm;

  - Vùng kinh tế.

  - Tỉnh, thành phố;  Vùng kinh tế; quốc gia

  1104

  Quý, năm

  Điều tra giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  74

  Chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và dịch vụ

  %

  - Ngành kinh tế;

  - Vùng kinh tế.

  - Tỉnh, thành phố; Vùng kinh tế; quốc gia

  1105

  Quý, năm

  - Điều tra giá sản xuất dịch vụ;

  - Điều tra giá sản xuất hàng hóa.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  75

  Chỉ số giá bất động sản

  %

  - Bất động sản để bán, chuyển nhượng;

  - Bất động sản để cho thuê;

  - Dịch vụ kinh doanh bất động sản.

  Tỉnh, thành phố

  1107

  Quý, năm

  Điều tra giá bất động sản

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  76

  Chỉ số giá tiền lương

  %

   

  Quốc gia

  1108

  Năm

  Điều tra giá tiền lương

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  77

  Chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu

  %

  - Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

  - Danh mục các nhóm hàng xuất khẩu, nhập khẩu chủ yếu.

  Quốc gia

  1109

  Quý, năm

  Điều tra giá xuất khẩu, nhập khẩu

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  78

  Số dư huy động vốn của tổ chức tín dụng

  Tỷ VND

  - Loại tiền tệ (Đồng Việt Nam, ngoại tệ);

  - Đối tượng (tổ chức kinh tế, dân cư);

  - Thời hạn (không kỳ hạn, có kỳ hạn);

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Các tổ chức tín dụng

  0703

  Quý, năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

  Ngân hàng Nhà nước

  79

  Dư nợ tín dụng của tổ chức tín dụng

  Tỷ VND

  - Loại tiền tệ (Đồng Việt Nam, ngoại tệ);

  - Thời hạn: Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;

  - Loại hình kinh tế;

  - Ngành kinh tế

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Các tổ chức tín dụng

  0704

  Quý, năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

  Ngân hàng Nhà nước

  80

  Tốc độ tăng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng

  %

  - Loại tiền tệ: Đồng Việt Nam, ngoại tệ;

  - Thời hạn: Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;

  - Ngành kinh tế;

  - Loại hình kinh tế;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Các tổ chức tín dụng

  0705

  quý, năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

  Ngân hàng Nhà nước

  81

  Lãi suất

  %/năm

  - Lãi suất liên ngân hàng, huy động, cho vay;

  - Loại tiền tệ, hình thức huy động, thời hạn.

  Toàn hệ thống ngành ngân hàng

  0706

  Quý, năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

  Ngân hàng Nhà nước

  82

  Tỷ giá thương mại

  %

  Nhóm hàng xuất, nhập khẩu chủ yếu

  Quốc gia

  1110

  Quý, năm

  Điều tra giá xuất khẩu, nhập khẩu

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  83

  Tỉ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ

  VND/USD

   

  Toàn hệ thống tổ chức tín dụng

  0710

  Tháng, quý, năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

  Ngân hàng Nhà nước

  84

  Tổng phương tiện thanh toán

  Tỷ VND

   

  Quốc gia

  0701

  Quý, năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

  Ngân hàng Nhà nước

  85

  Tốc độ tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán

  %

   

  Quốc gia

  0702

  Quý, năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

  Ngân hàng Nhà nước

  86

  Nợ xấu

  %, Tỷ VND

  - Tỷ lệ nợ xấu (nợ xấu nội bảng);

  - Kết quả xử lý nợ xấu

  Toàn hệ thống ngành ngân hàng

   

  Quý, 6 tháng, năm

   

  Ngân hàng Nhà nước

  87

  Cán cân thanh toán quốc tế

  Triệu USD

  Loại hình giao dịch

  Tổng hợp giao dịch giữa người cư trú và người không cư trú tại Việt Nam

  0707

  Quý, năm

  - Dữ liệu hành chính;

  - Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  Ngân hàng Nhà nước

  88

  Tỷ lệ cán cân vãng lai so với tổng sản phẩm trong nước

  %

   

  Quốc gia

  0708

  Quý, năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  IV

  MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

  89

  Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

  Doanh nghiệp

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương Ngành kinh tế

  Loại hình kinh tế

  Quốc gia

   

  Tháng, quý, năm

  Dữ liệu hành chính

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  90

  Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động

  Doanh nghiệp

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương Ngành kinh tế

  Quốc gia

   

  Tháng, quý, năm

  Dữ liệu hành chính

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  91

  Số doanh nghiệp giải thể

  Doanh nghiệp

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương Ngành kinh tế

  Loại hình kinh tế

  Quốc gia

   

  Tháng, quý, năm

  Dữ liệu hành chính

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  92

  Số doanh nghiệp đăng ký tạm dừng hoạt động

  Doanh nghiệp

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương Ngành kinh tế

  Quốc gia

   

  Tháng, quý, năm

  Dữ liệu hành chính

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  93

  Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

  Doanh nghiệp

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương Ngành kinh tế

  Quốc gia

   

  Tháng, quý, năm

  Dữ liệu hành chính

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  94

  Vốn đăng ký bình quân/doanh nghiệp thành lập mới

  Tỷ VND/doanh nghiệp

   

  Quốc gia

   

  Tháng, quý, năm

   

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  95

  Số doanh nghiệp, lao động, vốn, thu nhập của người lao động, lợi nhuận của doanh nghiệp

  Doanh nghiệp, lao động, triệu đồng

  - Quy mô của doanh nghiệp;

  - Ngành kinh tế;

  - Loại hình kinh tế;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  0304

  Năm

  Điều tra doanh nghiệp

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  96

  Trang bị tài sản cố định bình quân một lao động của doanh nghiệp

  Triệu VND

  - Quy mô theo vốn của doanh nghiệp;

  - Ngành kinh tế;

  - Loại hình kinh tế;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  0306

  Năm

  Điều tra doanh nghiệp

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  97

  Tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp

  %

  - Quy mô doanh nghiệp;

  - Ngành kinh tế;

  - Loại hình kinh tế;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  0307

  Năm

  Điều tra doanh nghiệp

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  98

  Xếp hạng Chỉ số Môi trường kinh doanh (Doing Business) của Việt Nam và các quốc gia trong khu vực ASEAN

  Xếp hạng và điểm số

  Quốc gia; khu vực ASEAN; chỉ số Doing Bussiness và các chỉ số thành phần theo Báo cáo Doing Bussiness

  Khu vực ASEAN

   

  Năm

   

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  99

  Số giờ nộp bảo hiểm xã hội

  Giờ

  - Theo báo cáo Môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới;

  - Theo tính toán của Việt Nam.

  Quốc gia

   

  Năm

   

  Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

  100

  Số giờ nộp thuế của doanh nghiệp

  Giờ

  - Theo báo cáo Môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới;

  - Theo tính toán của Việt Nam

  Quốc gia

   

  Năm

   

  Bộ Tài chính

  101

  Xếp hạng Chỉ số Năng lực cạnh tranh quốc gia 4.0 (GCI 4.0) của Việt Nam và các quốc gia trong khu vực ASEAN.

  Xếp hạng và điểm số

  Quốc gia; Khu vực ASEAN; Chỉ số GCI 4.0 và các trụ cột theo Báo cáo GCI 4.0

  Khu vực ASEAN

   

  Năm

   

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  V

  LAO ĐỘNG VIỆC LÀM

  102

  Dân số, mật độ dân số

  - Dân số:

  Người

  - Mật độ dân số:

  Người/km2

  - Dân số chia theo: Giới tính, dân tộc, tôn giáo, nhóm tuổi/độ tuổi, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, thành thị/nông thôn, tỉnh/thành phố

  - Mật độ dân số chia theo: Tỉnh/thành phố

  Quốc gia

  0102

  Năm

  - Tổng điều tra dân số và nhà ở;

  - Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;

  - Suy rộng từ kết quả điều tra mẫu biến động dân số - kế hoạch hóa gia đình.

  - Điều tra kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  103

  Tỷ lệ tăng dân số

  %

  - Thành thị/nông thôn;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  0107

  Năm

  - Tổng điều tra dân số và nhà ở;

  - Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;

  - Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  104

  Tỷ số giới tính của dân số

  số nam/100 nữ

  Vùng, tỉnh, thành thị/nông thôn

  Quốc gia

  0102

  Năm

  - Tổng điều tra dân số và nhà ở;

  - Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;

  - Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  105

  Tỷ suất nhập cư, xuất cư, tỷ suất di cư thuần

  - Giới tính;

  - Thành thị/nông thôn;

  - Vùng; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

  0108

  Năm

  - Tổng điều tra dân số và nhà ở;

  - Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;

  - Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  106

  Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh

  Tuổi

  - Giới tính;

  - Thành thị/nông thôn;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  0109

  Năm

  - Tng điều tra dân số và nhà ở;

  - Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;

  - Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  107

  Lực lượng lao động

  Người

  a) Số liệu công bố hàng quý phân tổ theo:

  - Giới tính;

  - Trình độ chuyên môn kỹ thuật;

  - Thành thị/nông thôn;

  - Vùng.

  b) Số liệu công bố hàng năm phân tổ theo:

  - Giới tính;

  - Nhóm tuổi;

  - Trình độ chuyên môn kỹ thuật;

  - Thành thị/nông thôn;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  0201

  Quý, năm

  Điều tra lao động và việc làm

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  108

  Số người trong độ tuổi lao động

  Người

  - Trình độ chuyên môn kỹ thuật;

  - Nhóm tuổi

  - Thành thị/nông thôn

  Quốc gia

   

  Quý, năm

  Điều tra lao động và việc làm;

  Điều tra biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình; Tổng điều tra dân số và nhà ở

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  109

  Số lao động có việc làm trong nền kinh tế

  Người

  a) Số liệu công bố hàng quý phân tổ theo:

  - Giới tính;

  - Trình độ chuyên môn kỹ thuật;

  - Khu vực kinh tế;

  - Loại hình kinh tế;

  - Thành thị/nông thôn;

  - Vùng.

  b) Số liệu công bố hàng năm phân tổ theo:

  - Giới tính;

  - Nhóm tuổi;

  - Trình độ chuyên môn kỹ thuật;

  - Ngành kinh tế;

  - Loại hình kinh tế;

  - Nghề nghiệp;

  - Vị thế việc làm;

  - Thành thị/nông thôn;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  0202

  Quý, năm

  Điều tra lao động và việc làm

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  110

  Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo

  %

  a) Số liệu công bố hàng quý phân tổ theo:

  - Giới tính;

  - Thành thị/nông thôn;

  - Vùng.

  b) Số liệu công bố hàng năm phân tổ theo:

  - Giới tính;

  - Trình độ chuyên môn kỹ thuật;

  - Thành thị/nông thôn;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  0203

  Quý, năm

  Điều tra lao động và việc làm

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  111

  Tỷ lệ thất nghiệp

  %

  a) Số liệu công bố hàng quý phân tổ theo:

  - Thành thị/nông thôn;

  - Vùng.

  b) Số liệu công bố hàng năm phân tổ theo:

  - Giới tính;

  - Độ tuổi;

  - Trình độ chuyên môn kỹ thuật

  - Thành thị/nông thôn;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  0204

  Quý, năm

  Điều tra lao động và việc làm

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  112

  Tỷ lệ thiếu việc làm

  %

  a) Số liệu công bố hàng quý phân tổ theo:

  - Giới tính;

  - Trình độ chuyên môn kỹ thuật;

  - Thành thị/nông thôn;

  - Vùng.

  b) Số liệu công bố hàng năm phân tổ theo:

  - Giới tính;

  - Trình độ chuyên môn kỹ thuật;

  - Ngành kinh tế;

  - Loại hình kinh tế;

  - Thành thị/nông thôn;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  0205

  Quý, năm

  Điều tra lao động và việc làm

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  113

  Thu nhập bình quân một lao động đang làm việc

  Triệu

  VND/tháng

  - Ngành kinh tế; Nghề

  - Thành thị/nông thôn; giới tính

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  0207

  Quý, năm

  Điều tra lao động và việc làm.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  114

  Tỷ lệ lao động có việc làm trong khu vực chính thức

  %

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

   

  Năm

   

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  115

  Cơ cấu lao động có việc làm chia theo 3 khu vực kinh tế: Nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ

  %

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

   

  Năm

   

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  116

  Tỷ lệ người lao động tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động

  %

  - Địa giới hành chính (Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

   

   

  Năm

   

  Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

  VI

  CÁC VN Đ XÃ HỘI

  117

  Tỷ lệ nghèo

  %

  - Tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương

  - Thành thị/nông thôn

  Quốc gia

  1802-

  Năm

  Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  118

  Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều

  %

  - Tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương

  - Kinh/dân tộc thiểu số

  Quốc gia

   

  Năm

  Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam

  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  119

  Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều đối với huyện nghèo

  %

  - Tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương

  - Kinh/dân tộc thiểu số

  Quốc gia

   

  Năm

   

  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  120

  Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều

  %

  - Tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương

  - Thành thị/nông thôn

  - Kinh/dân tộc thiểu số

  Quốc gia

   

  Năm

   

  Bộ Lao động,

  Thương binh và Xã hội

  121

  Tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới

  %

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Tỉnh, thành phố

   

  Năm

  Chế độ báo cáo thống kê.

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển

  Nông thôn

  122

  Chỉ số phát triển con người (HDI)

   

   

  Quốc gia

  1801

  Năm

  - Tổng điều tra dân số và nhà ở;

  - Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;

  - Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình hàng năm;

  - Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam;

  - Thống kê tài khoản quốc gia;

  - Chương trình so sánh quốc tế (ICP)

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  123

  Hệ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập (hệ số Gini)

   

  Thành thị/nông thôn

  Quốc gia

  1803

  2 năm

  Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  124

  Số bác sĩ trên mười nghìn dân

  Bác sỹ

  Quốc gia

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

  1601

  Năm

  - Điều tra cơ sở và nhân lực y tế ngoài công lập;

  - Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  Bộ Y Tế

  125

  Số giường bệnh trên mười nghìn dân (Không tính số giường tại các trạm y tế xã/phường/thị trấn, cơ quan.)

  Giường bệnh

  Quốc gia

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

  1601

  Năm

  - Điều tra cơ sở và nhân lực y tế ngoài công lập;

  - Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  Bộ Y tế

  126

  Chỉ số hài lòng người bệnh nội trú

   

  Quốc gia

  Quốc gia

   

  Tháng, quý, năm

   

  Bộ Y tế

  127

  Số người đóng bảo hiểm y tế

  Người

  - Nhóm đối tượng;

  - Địa giới hành chính (Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

   

  0712

  Năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

  128

  Số người đóng bảo hiểm xã hội

  Người

  - Khối quản lý;

  - Hình thức tham gia bảo hiểm;

  - Địa giới hành chính (Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

   

  0712

  Năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

  129

  Số người đóng bảo hiểm thất nghiệp

  Người

  - Khối quản lý;

  - Địa giới hành chính (Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

   

  0712

  Năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

  130

  Số người được hưởng bảo hiểm y tế

  Người

  - Hình thức điều trị;

  - Địa giới hành chính (Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

   

  0713

  Năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

  131

  Số người được hưởng bảo hiểm xã hội

  Người

  - Nguồn chi (NSNN, Quỹ);

  - Địa giới hành chính (Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

   

  0713

  Năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

  132

  Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

  Người

  - Loại trợ cấp;

  - Địa giới hành chính (Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương).

   

  0713

  Năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

  133

  Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  Triệu VND

  - Khối quản lý;

  - Hình thức tham gia (bắt buộc/tự nguyện);

  - Địa giới hành chính (Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương).

  - Bảo hiểm xã hội Việt

  Nam;

  - Bộ, ngành liên quan

  0714

  Quý, Năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

  134

  Chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  Triệu VND

  - Nguồn chi (NSNN, Quỹ);

  - Địa giới hành chính (Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương).

  - Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

  - Bộ, ngành liên quan

  0714

  Quý, Năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

  135

  Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông

  %

  - Chung/đúng tuổi;

  - Cấp học;

  - Giới tính;

  - Dân tộc;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

  1503

  Năm

  - Điều tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập;

  - Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  - Chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  - Phối hợp: Tổng cục Thống kê.

  136

  Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ

  %

  - Giới tính;

  - Thành thị, nông thôn;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

   

  Năm

  - Tổng điều tra dân số và nhà ở;

  - Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;

  - Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  137

  Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông

  Vụ, người

  - Loại tai nạn;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

  1901

  Tháng, 6 tháng, năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  Bộ Công an

  138

  Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại.

  Vụ, người

  - Loại cháy nổ;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

  1902

  Tháng

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  Bộ Công an

  139

  Số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

  Xã, phường, thị trấn

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

   

  Năm

   

  Bộ Tư pháp

  140

  Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên bị bạo lực

  %

  - Thành thị/nông thôn;

  - Giới tính;

  - Loại bạo lực;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

  1906

  10 năm

  Điều tra thống kê

  - Chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê);

  - Phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và

  Du lịch.

  141

  Số lượt người được trợ giúp pháp lý

  lượt người

  - Đối tượng được trợ giúp pháp lý;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  1907

  Năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  Bộ Tư pháp

  142

  Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc

  Việc, %

  - Tổng số tiền giải quyết, số việc năm trước chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng), số việc thụ lý mới, số việc ủy thác thi hành án, số việc thu hồi, hủy quyết định THA, số việc phải thi hành, số việc có điều kiện thi hành, số việc thi hành xong, số việc chuyển kỳ sau, tỷ lệ thi hành xong trong số có điều kiện;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  1908

  Năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  Bộ Tư pháp

  143

  Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền

  Nghìn VND,

  %

  - Tổng số tiền giải quyết, số tiền năm trước chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng), số tiền thụ lý mới, số tiền ủy thác thi hành án, số tiền thu hồi, sửa, hủy quyết định THA, số tiền phải thi hành, số tiền có điều kiện thi hành, số tiền thi hành xong, số tiền chuyển kỳ sau, tỷ lệ thi hành xong trong số có điều kiện.

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

   

  Năm

   

  Bộ Tư pháp

  144

  Tỷ lệ người nghiện ma túy và đối tượng phạm tội về ma túy so với dân số

  %

  Giới tính, nhóm tuổi.

  Quốc gia.

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. Xã, phường, thị trấn.

  Kinh/dân tộc thiểu số.

  Quốc gia

   

  Tháng, quý, năm

   

  Bộ Công an

  145

  Tỷ lệ đô thị hóa

  %

  Quốc gia.

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

   

  Năm

  Chế độ báo cáo thống kê do Bộ Xây dựng ban hành

  Bộ Xây dựng

  146

  Tổng số nhà ở xã hội hoàn thành trong năm

  Căn

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

   

  Năm

  Chế độ báo cáo thống kê

  Bộ Xây dựng

  147

  Diện tích nhà ở bình quân đầu người

  m2/người

  - Sở hữu;
  - Loại nhà;
  - Thành thị/nông thôn;
  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  0407

  5 năm

  - Tổng điều tra dân số và nhà ở;

  - Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ.

  - Chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê);

  - Phối hợp: Bộ Xây dựng.

  148

  Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành

  m2

  - Loại nhà (nhà chung cư, nhà riêng lẻ);

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  0405

  5 Năm

  - Điều tra hoạt động xây dựng;

  - Điều tra doanh nghiệp;

  - Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  - Chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê);

  - Phối hợp: Bộ Xây dựng.

  149

  Số vụ ngộ độc thực phẩm và số người tử vong do ngộ độc thực phẩm

  Vụ, người

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

   

  Tháng

   

  Bộ Y tế

  150

  Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung

  %

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

  1804

  Năm

  - Điều tra các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;

  - Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc

   

  Bộ Xây dựng

  151

  Tỷ lệ dân số được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh

  %

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

  1805

  2 năm

  - Tổng điều tra dân số và nhà ở;

  - Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  VII

  MÔI TRƯỜNG

  152

  Số vụ vi phạm môi trường phát hiện và số vụ xử lý

  vụ

  - Số vụ vi phạm môi trường đã phát hiện

  - Số vụ vi phạm môi trường đã xử lý

  - Số tiền phạt

  Quốc gia

   

  Năm

   

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  153

  Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường

  %

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

   

  Năm

  Chế độ báo cáo thống kê do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  154

  Tỷ lệ chất thải sinh hoạt thu gom và xử lý

  %

  Quốc gia

  Thành thị/nông thôn

  Quốc gia

   

  Năm

   

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  155

  Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý

  %

  Trạng thái tồn tại của chất thải nguy hại rắn/lỏng/khí;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  2007

  Năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

  - Chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  - Phối hợp: Bộ Công Thương; Bộ Y tế

  156

  Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt thu gom và xử lý ở nông thôn

  %

  Quốc gia

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

   

   

  Năm

   

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  157

  Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt thu gom và xử lý ở đô thị

  %

  Quốc gia

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

   

   

  Năm

   

  Bộ Xây dựng

  158

  Tỷ lệ chất thải y tế từ các bệnh viện được xử lý theo quy định

  %

  Quốc gia

  Tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

   

  Năm

   

  Bộ Y tế

  159

  Tỷ lệ che phủ rừng

  %

  - Loại rừng (phân theo mục đích sử dụng);

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương và cả nước

   

  2003

  Năm

   

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển

  Nông thôn

  160

  Diện tích rừng bị cháy, chặt phá

  Ha

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

   

  Tháng, 6 tháng, năm

   

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển

  Nông thôn

  161

  Diện tích rừng trồng mới tập trung

  1.  

  a) Kỳ 6 tháng: Phân tổ theo loại rừng

  b) Kỳ năm phân tổ theo:

  - Loại rừng (phân theo mục đích sử dụng);

  - Loại hình kinh tế;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Tỉnh có phát sinh

  0808

  6 tháng, năm

  - Điều tra lâm nghiệp;

  - Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  162

  Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại

  Đợt/tỷ

  VND/người

  - Loại thiên tai;

  - Vùng

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

   

  2004

  Năm

  Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển

  Nông thôn

  VIII

  HÀNH CHÍNH CÔNG PHC VỤ NGƯỜI DÂN

  163

  Tỷ lệ dịch vụ công được áp dụng trực tuyến mức độ 3 được triển khai

  %

  Bộ ngành và tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

   

  Quý, năm

   

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  164

  Tỷ lệ dịch vụ công được áp dụng trực tuyến mức độ 4 được triển khai

  %

  Bộ ngành và tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

   

  Quý, năm

   

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  165

  Tỷ lệ giải quyết hồ sơ bằng hình thức dịch vụ công mức độ 3

  %

  Bộ ngành và tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

   

  Quý, năm

   

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  166

  Tỷ lệ giải quyết hồ sơ bằng hình thức dịch vụ công mức độ 4

  %

  Bộ ngành và tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

   

  Quý, năm

   

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  167

  Chỉ số Cải cách hành chính (Par-Index)

  Xếp hạng và Điểm số

  - Bộ, cơ quan ngang bộ

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

   

  Năm

   

  Bộ Nội vụ

  168

  Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh (SIPAS)

  %

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

   

  Năm

   

  Bộ Nội vụ

  169

  Số lượng văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan trung ương ban hành

  Văn bản

  - Luật, pháp lệnh;

  - Nghị định;

  - Thông tư;

  - Văn bản khác.

  Quốc gia

   

  6 tháng, năm

   

  Bộ Tư pháp

  170

  Tình hình ban hành và nợ đọng văn bản, đề án theo chương trình công tác của Chính phủ

  Văn bản

  - Tổng số văn bản, đề án phải trình;

  - Số văn bản, đề án đã trình (trong đó chia ra số văn bản, đề án trình đúng hạn và số văn bản, đề án trình quá hạn);

  - Số văn bản, đề án chưa trình.

  Quốc gia

   

  Tháng

   

  Văn phòng Chính phủ

  171

  Tỷ lệ kiến nghị đã trả lời và xử lý trên tổng số kiến nghị nhận được trên cổng thông tin Doanh nghiệp với Chính phủ

  %

  Bộ, cơ quan ngang bộ, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

   

  Quý, năm

   

  Văn phòng Chính phủ

  172

  Tỷ lệ kiến nghị đã trả lời và xử lý trên tổng số kiến nghị nhận được trên cổng thông tin Người dân với Chính phủ

  %

  Bộ, cơ quan ngang bộ, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

   

  Quý, năm

   

  Văn phòng Chính phủ

  173

  Tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi

  %; tỷ VND

  Số lượng gói thầu; tổng giá trị gói thầu

  Quốc gia

   

  Quý, năm

   

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  174

  Tổng biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước

  Người

  Quốc gia

  Bộ ngành

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

   

  Năm

   

  Bộ Nội vụ

  175

  Số biên chế công chức hưởng lương từ NSNN

  Người

  Quốc gia

  Bộ ngành

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

   

  6 tháng, năm

   

  Bộ Nội vụ

  176

  Tỷ lệ tinh giản biên chế công chức hưởng lương từ NSNN

  %

  Quốc gia

  Bộ ngành

  Tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

   

  6 tháng, năm

   

  Bộ Nội vụ

  177

  Số biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN

  Người

  Quốc gia

  Bộ ngành

  Tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

   

  6 tháng, năm

   

  Bộ Nội vụ

  178

  Tỷ lệ tinh giản biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN

  %

  Quốc gia

  Bộ ngành

  Tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

   

  6 tháng, năm

   

  Bộ Nội vụ

  179

  Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ/ Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập

  %

  Quốc gia

  Bộ ngành

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

   

  Năm

   

  Bộ Nội vụ

  180

  Số công dân được bảo hộ

  Người

   

  Toàn cầu

   

  6 tháng, năm

   

  Bộ Ngoại giao

  181

  Số vụ việc/tàu cá/ngư dân vi phạm, bị bắt giữ, xét xử, phạt tù ở nước ngoài

  Vụ việc/tàu/ người

  Các vùng biển khu vực Biển Đông, Đông Nam Á, Nam Thái Bình Dương

  Các vùng biển khu vực Biển Đông, Đông Nam Á, Nam Thái Bình Dương

   

  6 tháng, năm

   

  Bộ Ngoại giao

  182

  Số ngư dân dược thả tự do về nước

  Người

  Các vùng biển khu vực Biển Đông, Đông Nam Á, Nam Thái Bình Dương

  Các vùng biển khu vực Biển Đông, Đông Nam Á, Nam Thái Bình Dương

   

  6 tháng, năm

   

  Bộ Ngoại giao

  183

  Số vụ việc Bảo hộ pháp nhân được giải quyết

  Vụ

   

  Toàn cầu

   

  6 tháng, năm

   

  Bộ Ngoại giao

  184

  Danh hiệu được UNESCO công nhận

  Danh hiệu

  Danh hiệu được công nhận chính thức

  Trong nước và quốc tế

   

  Năm

   

  Bộ Ngoại giao

  185

  Trường hợp vi phạm UNESCO nêu trong năm

  Trường hợp

  Số trường hợp vi phạm đối với danh hiệu được công nhận chính thức

  Trong nước và quốc tế

   

  Năm

   

  Bộ Ngoại giao

  186

  Bản tin bảo hộ, khuyến cáo, cảnh bảo công dân

  Bản tin

  Số bản tin đăng trên cổng thông tin về công tác lãnh sự

  Toàn cầu

   

  6 tháng, năm

   

  Bộ Ngoại giao

  187

  Số bài của Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao về bảo hộ công dân

  Bài

   

  Toàn cầu

   

  6 tháng, năm

   

  Bộ Ngoại giao

  188

  Số vụ thiên tai khu vực biển đông

  Vụ

  Khu vực Biển Đông

  Khu vực Biển Đông

   

  6 tháng, năm

   

  Bộ Ngoại giao

  189

  Số ngư dân được cơ quan chức năng nước ngoài cứu nạn

  Người

  Khu vực Biển Đông

  Khu vực Biển Đông

   

  6 tháng, năm

   

  Bộ Ngoại giao

  190

  Tình huống khủng hoảng

  Tình huống

  Số vụ việc khủng hoảng xảy ra

  Toàn cầu

   

  6 tháng, năm

   

  Bộ Ngoại giao

  IX

  KẾT CẤU H TNG VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

  191

  Tổng số km đường cao tốc

  Km

  Làn xe

  Quốc gia

   

  Năm

  Chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành đường bộ

  Bộ Giao thông vận tải

  192

  Tổng số hành khách thông qua các cảng hàng không, sân bay

  Hành khách

  Cảng hàng không; sân bay

  Quốc gia

   

  Quý, năm

  Chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành hàng không

  Bộ Giao thông vận tải

  193

  Số thuê bao điện thoại di động/1.000 dân

  %

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

  1304

  Tháng, quý, năm

  - Điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ thông tin và truyền thông;

  - Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  194

  Tỷ lệ người sử dụng Internet

  %

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương Thành thị/nông thôn

  Quốc gia

  1306

  Năm

  Điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ thông tin và truyền thông

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  195

  Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet

  %

  - Thành thị/nông thôn;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  1308

  Năm

  Điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ thông tin và truyền thông

  - Chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông;

  - Phối hợp: Tổng cục Thống kê.

  196

  Doanh thu công nghệ thông tin

  Tỷ VND

  Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

  Quốc gia

  1311

  Năm

  - Điều tra doanh nghiệp;

  - Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  - Chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê);

  - Phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông.

  197

  Số người hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

  Người

  - Vị trí hoạt động

  - Trình độ chuyên môn

  - Khu vực hoạt động

  - Lĩnh vực khoa học và công nghệ

  - Dân tộc

  Quốc gia

  1403

  2 năm

  - Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

  - Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  - Chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ.

  - Phối hợp: Tổng cục Thống kê.

  198

  Số sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ

  Văn bằng

  - Lĩnh vực kĩ thuật

  - Khu vực hoạt động

  - Quốc tịch chủ văn bằng

  Quốc gia

  1404

  Năm

  - Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
  - Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  199

  Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

  Tỷ VND

  - Nguồn cấp kinh phí;

  - Loại hình nghiên cứu;

  - Khu vực hoạt động

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  1407

  2 Năm

  - Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

  - Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

  - Chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ;

  - Phối hợp: Tổng cục Thống kê; Bộ Tài chính.

  200

  Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo

  %

  - Ngành kinh tế;

  - Loại hình kinh tế;

  - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  Quốc gia

  1405

  Năm

  - Điều tra doanh nghiệp và điều tra đổi mới sáng tạo;

  - Chế độ báo cáo thống kê quốc gia

  Bộ Khoa học và Công nghệ

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Thống kê của Quốc hội, số 89/2015/QH13
  Ban hành: 23/11/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước
  Ban hành: 24/01/2019 Hiệu lực: 12/03/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Công văn 1605/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc đôn đốc, hướng dẫn chuẩn hóa chế độ báo cáo và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương
  Ban hành: 03/03/2020 Hiệu lực: 03/03/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Thông báo 119/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị công bố dịch vụ công trực tuyến, sơ kết 03 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia và ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
  Ban hành: 23/03/2020 Hiệu lực: 23/03/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Thông báo 227/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 tháng cuối năm 2020
  Ban hành: 08/07/2020 Hiệu lực: 08/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Nghị quyết 118/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2020
  Ban hành: 10/08/2020 Hiệu lực: 10/08/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 293/QĐ-TTg Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu: 293/QĐ-TTg
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 24/02/2020
  Hiệu lực: 24/02/2020
  Lĩnh vực: Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới