logo

Quyết định 2940/QĐ-UBND Quảng Bình thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2940/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
  Ngày ban hành: 18/08/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 18/08/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH QUẢNG BÌNH

  _________

  Số: 2940/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Quảng Bình, ngày 18 tháng 8 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  ___________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Quyết định số 1183/QĐ-BTP ngày 20/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2006/TTr-STP ngày 11/8/2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

  Điều 2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương sau đây có trách nhiệm:

  a) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức xây dựng và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo hướng dẫn tại Công văn số 1388/UBND-KSTT ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh về việc xây dựng quy trình tin học hóa giải quyết thủ tục hành chính.

  b) UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm sao y gửi UBND các xã, phường, thị trấn; chỉ đạo việc công khai và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính theo đúng quy định.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Bộ Tư pháp;
  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  - Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
  - CT, các PCT UBND tỉnh;
  - Cổng TTĐT Quảng Bình;
  - Lưu: VT, KSTTHC.

  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH


   
  Nguyễn Tiến Hoàng

   

   

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH QUẢNG BÌNH

  _________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

   

   

   

  PHỤ LỤC

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH VÀ CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
  (Kèm theo Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

   

  TT

  Tên thủ tục hành chính/Mã số hồ sơ

  Thời hạn giải quyết

  Địa điểm thực hiện

  Phí, lệ phí

  Văn bản QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

  Nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ BCCI

  1

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)/

  1.004583.000.00.00.H46, thủ tục số 01 Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 09/5/2018

  Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

  Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại UBND cấp xã hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ do UBND cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.

  Trung tâm Hành chính công tỉnh, số 09 Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình/Bộ một cửa, một cửa liên thông UBND cấp huyện/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

  80.000 đồng/Giấy chứng nhận

  Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

  2

  Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai/

  1.004550.000.00.00.H46, thủ tục số 02 Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1498/QĐ- UBND ngày 09/5/2018

  Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

  Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại UBND hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ do UBND hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.

  Trung tâm Hành chính công tỉnh, số 09 Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình/Bộ một cửa, một cửa liên thông UBND cấp huyện/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

  80.000 đồng/Giấy chứng nhận

  Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

  3

  Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận/

  1.003862.000.00.00.H46, thủ tục số 03 Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1498/QĐ- UBND ngày 09/5/2018

  80.000 đồng/Giấy chứng nhận

  4

  Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu/

  1.003688.000.00.00.H46, thủ tục số 04 Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1498/QĐ- UBND ngày 09/5/2018

  Không

  5

  Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký/

  1.003625.000.00.00.H46, thủ tục số 05 Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1498/QĐ- UBND ngày 09/5/2018

  Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

  Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại UBND hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ do UBND hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.

  Trung tâm Hành chính công tỉnh, số 09 Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình/ Bộ một cửa, một cửa liên thông UBND cấp huyện/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

  60.000 đồng/Giấy chứng nhận

  Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

  6

  Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký/

  1.003046.000.00.00.H46, thủ tục số 06 Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1498/QĐ- UBND ngày 09/5/2018

  Không

  7

  Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất/

  2.000801.000.00.00.H46, thủ tục số 07 Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1498/QĐ- UBND ngày 09/5/2018

  70.000 đồng/Giấy chứng nhận

  8

  Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở/

  1.001696.000.00.00.H46, thủ tục số 08 Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1498/QĐ- UBND ngày 09/5/2018

  Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

  Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại UBND cấp xã hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ do UBND cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.

  Trung tâm Hành chính công tỉnh, số 09 Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình/ Bộ một cửa, một cửa liên thông UBND cấp huyện/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

  80.000 đồng/Giấy chứng nhận

  Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

  9

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất/

  1.00655.000.00.00.H46, thủ tục số 09 Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1498/QĐ- UBND ngày 09/5/2018

  20.000 đồng/Giấy chứng nhận

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 1183/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
  Ban hành: 20/05/2020 Hiệu lực: 20/05/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Thông tư 07/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
  Ban hành: 25/11/2019 Hiệu lực: 10/01/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2940/QĐ-UBND Quảng Bình thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
  Số hiệu: 2940/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 18/08/2020
  Hiệu lực: 18/08/2020
  Lĩnh vực: Hành chính, Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới