logo

Quyết định 3082/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3082/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Trọng Thăng
  Ngày ban hành: 26/11/2018 Hết hiệu lực: 01/08/2019
  Áp dụng: 26/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH THÁI BÌNH
  -------

  Số: 3082/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Thái Bình, ngày 26 tháng 11 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA MỘT SỐ ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

  --------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

  Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

  Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

  Căn cứ Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

  Căn cứ Văn bản số 240/HĐND-TH ngày 08/11/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất điều chỉnh, bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

  Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 662/TTr-STC ngày 21/11/2018,

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã được ban hành kèm theo Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  (Chi tiết theo các Phụ lục đính kèm)

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc sở, ngành: Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Kho bạc nhà Nước tỉnh; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Thái Bình; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ Tài chính;
  - TT Tỉnh ủy;
  - TT HĐND tỉnh;
  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
  - Như Điều 3;
  - Công báo tỉnh;
  - Báo Thái B
  ình;
  - Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
  - Lưu: VT, KT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  CHỦ TỊCH
  Đặng Trọng Thăng

   

  PHỤ LỤC 1A

  ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG LOẠI TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN/01 ĐƠN VỊ TÀI SẢN TẠI PHỤ LỤC 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 3025/QĐ-UBND NGÀY 20/11/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  (Kèm theo Quyết định số: 3082/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh)

   

  Tiêu chuẩn, định mức đã được phê duyệt tại Quyết định 3025 ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh

  Nội dung điều chỉnh

  Ghi  c

   

  Tên máy móc, thiết bị chuyên dùng

  Đơn vị tính

  Số lượng tối đa

  Đơn giá tối đa

  Tên máy móc, thiết bị chuyên dùng

  Đơn vị tính

  Số lượng tối đa

  Đơn giá tối đa

   

  I

  ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH

  ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH

   

  1

  1. Máy phát thanh FM 3,8KW

  Chiếc

  1

  6.000.000.000

  1. Máy phát thanh FM

  Chiếc

  1

  6.000.000.000

   

  2

  6. Thiết bị VIBA (ABE - EU)

  Chiếc

  1

  600.000.000

  6. Thiết bị VIBA

  Chiếc

  1

  600.000.000

   

  3

  7. Hệ thống Camera trường quay Sony tiêu chuẩn HD HSC- 100R

  Hệ thống

  3

  2.700.000.000

  7. Hệ thống Camera trường quay tiêu chuẩn HD

  Hệ thống

  3

  2.700.000.000

   

  4

  8. Hệ thống camera Studio Full HD 2/3inch camera head with 14-bit A-D and Digital Triax Sony HXC-100

  Hệ thống

  2

  3.500.000.000

  8. Hệ thống camera Studio Full HD

  Hệ thống

  2

  3.500.000.000

   

  5

  9. Camera Sony PXW-X400KF

  Chiếc

  2

  750.000.000

  9. Camera

  Bộ

  2

  750.000.000

   

  6

  10. Hệ thống máy bắn chữ và đồ họa TITLEBOX

  Hệ thống

  1

  800.000.000

  10. Hệ thống máy bắn chvà đồ họa

  Hệ thống

  1

  800.000.000

   

  7

  14. Hệ thống màn hình ghép 42inh ORION OPM-4260

  Hệ thống

  1

  2.500.000.000

  14. Hệ thống màn hình ghép

  Hệ thống

  1

  2.500.000.000

   

  8

  15. Máy phát Video PlayBox PA-MX NEO

  Chiếc

  2

  850.000.000

  15. Máy phát Video

  Chiếc

  2

  850.000.000

   

  9

  17. Hệ thống lưu tr Aber NAS N31W 48T

  Hệ thống

  2

  650.000.000

  17. Hệ thống lưu tr

  Hệ thống

  2

  650.000.000

   

  10

  21. Hệ thống thiết bị trang điện tonline máy chủ Streanning sever RM và máy chủ file sever ML350pG8

  Hệ thống

  1

  500.000.000

  21. Hệ thống thiết bị trang điện tử online

  Hệ thống

  1

  500.000.000

   

  11

  22. Hệ thống mạng quang 24 cổng 10G Cisco

  Hệ thống

  2

  500.000.000

  22. Hệ thống mạng quang

  Hệ thống

  2

  500.000.000

   

   

  PHỤ LỤC 1B

  ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG LOẠI DƯỚI 500 TRIỆU ĐỒNG/01 ĐƠN VỊ TÀI SẢN TẠI PHỤ LỤC II.1 VÀ PHỤ LỤC II.2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 3025/QĐ-UBND NGÀY 20/11/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  (Kèm theo Quyết định số: 3082/-UBND ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh)

   

  TT

  Tiêu chun, định mức đã được phê duyệt tại Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh

  Nội dung điều chỉnh

  Ghi chú

  Tên máy móc, thiết bị chuyên dùng

  ĐVT

  Số Lượng tối đa

  Đơn giá tối đa (đng)

  Tên máy móc, thiết bị chuyên dùng

  ĐVT

  Số lượng tối đa

  Đơn giá tối đa (đng)

   

  A

  PHỤ LỤC II.1

   

   

   

   

   

   

   

   

  I

  SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

  SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

   

  I.1

  Trường Trung cấp nghề cho Người khuyết tật

  Trường Trung cấp nghề cho Người khuyết tật

   

  1

  35. PLC S730

  Bộ

  21

  93.000.000

  35. PLC S7-300

  Bộ

  21

  93.000.000

   

  2

  115. Máy di bọ cơ

  Chiếc

  3

  72.667.000

  115. Máy di bọ cơ

  Bộ

  5

  72.667.000

   

  3

  116. Máy đính cúc

  Chiếc

  3

  39.667.000

  116. Máy đính cúc

  Bộ

  5

  39.667.000

   

  I.2

  Trung tâm Cai nghiện ma túy và Chăm sóc đối tượng xã hội

  Trung tâm Cai nghiện ma túy và Chăm sóc đối tượng xã hội

   

  1

  1. Tủ đông

  Chiếc

  3

  7.000.000

  1.T đông

  Chiếc

  3

  13.070.000

   

  2

  7. Máy lọc nước

  Chiếc

  3

  6.600.000

  7. Máy lọc nước

  Chiếc

  30

  10.100.000

   

  3

  9. Mát xa 4D

  Chiếc

  2

  35.000.000

  9. Thiết bị Massage

  Chiếc

  8

  35.000.000

   

  4

  20. Màn chiếu, Máy chiếu đa năng

  Chiếc

  1

  15.500.000

  20. Hệ thống Màn chiếu, Máy chiếu đa năng

  Bộ

  3

  45.000.000

   

  5

  24. Máy khâu

  Chiếc

  11

  5.205.000

  24. Máy khâu

  Chiếc

  45

  16.500.000

   

  6

  96. Máy hệ thống an ninh

  Chiếc

  1

  450.000.000

  96. Cửa từ an ninh

  Chiếc

  3

  450.000.000

   

  II

  ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH THÁI BÌNH

  ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH THÁI BÌNH

   

  *

  Phát sóng

   

   

   

  Phát sóng

   

   

   

   

  1

  3. Chuyển mạch Selector 8 đường

  Bộ

  1

  10.000.000

  3. Chuyển mạch 8 đường

  Bộ

  1

  10.000.000

   

  2

  4. Bàn kỹ xo SE-2800-12

  Chiếc

  1

  350.000.000

  4. Bàn kxảo

  Chiếc

  1

  350.000.000

   

  3

  8. Sony 43W800C

  Chiếc

  3

  15.000.000

  8. Sony 43 inh

  Chiếc

  3

  15.000.000

   

  4

  9. Sony 48W6500

  Chiếc

  1

   

  9. Sony 48 inh

  Chiếc

  1

  15.000.000

   

  5

  10. Màn hình kiểm tra SDJ DUO

  Chiếc

  2

  25.000.000

  10. Màn hình kiểm tra SDI

  Chiếc

  2

  25.000.000

   

  6

  12. Bộ truyền tín hiệu không dây Bond+Basc+Cube

  Bộ

  1

  400.000.000

  12. Bộ truyền tín hiệu không dây

  Bộ

  1

  400.000.000

   

  *

  Sn xuất chương trình

   

   

   

  Sản xuất chương trình

   

   

   

   

  1

  9. Micro Wilees

  Chiếc

  4

  37.500.000

  9. Micro

  Chiếc

  4

  37.500.000

   

  2

  14. Card dựng Matrox

  Chiếc

  2

  50.000.000

  14. Card dựng

  Chiếc

  2

  50.000.000

   

  3

  15. Card đồ họa Nvidia

  Chiếc

  2

  25.000.000

  15. Card đồ họa

  Chiếc

  2

  25.000.000

   

  4

  16. Bộ dụng phi tuyến HD

  Bộ

  2

  100.000.000

  16. Bộ dụng phi tuyến HD

  Bộ

  2

  100.000.000

   

  5

  17. Card Matrox mini

  Chiếc

  2

  25.000.000

  17. Card dựng mini

  Chiếc

  2

  25.000.000

   

  *

  Thiết bị lưu động

   

   

   

  Thiết bị lưu động

   

   

   

   

  1

  2. Card dựng Matrox

  Chiếc

  2

  45.000.000

  2. Card dựng

  Chiếc

  2

  45.000.000

   

  *

  Kệ thống phát thanh

   

   

   

  Hệ thống phát thanh

   

   

   

   

  1

  1. Mic Cenfine Shure

  Chiếc

  4

  25.000.000

  1. Micro

  Chiếc

  12

  30.000.000

   

  2

  2. Micro cài áo

  Chiếc

  4

  12.500.000

  3

  3. Micro MCE86

  Chiếc

  2

  15.000.000

  4

  4. Micro Azden

  Chiếc

  2

  30.000.000

  5

  10. Card Video Matrox

  Chiếc

  2

  35.000.000

  10. Card Video

  Chiếc

  2

  35.000.000

   

  6

  16. Thiết bị PV trực tiếp qua điện thoại lnnkeeper2

  Chiếc

  1

  60.000.000

  16. Thiết bị PV trực tiếp qua điện thoại

  Chiếc

  1

  60.000.000

   

  7

  17. Main Asus Z77

  Chiếc

  2

  22.500.000

  17. Main máy tính

  Chiếc

  2

  22.500.000

   

  B

  PHỤ LỤC II.2

   

   

   

   

   

   

   

   

  I

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÁI BÌNH

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÁI BÌNH

  *

  Nghề Hàn

  Nghề Hàn

  1

  4. Máy hàn MIG/MAG -KG350

  Chiếc

  3

  109.362.000

  4. Máy hàn MIG/MAG

  Bộ

  10

  199.000.000

   

  *

  Nghề Công nghệ ô tô

  Nghề Công nghệ ô tô

  1

  14. Máy kiểm tra làm sạch bugi

  Chiếc

  1

  14.700.000

  14. Máy làm sạch/kiểm tra bugi

  Bộ

  10

  189.450.000

   

  2

  16. Máy ép thủy lực 6T

  Chiếc

  1

  18.200.000

  16. Máy ép thủy lực

  Bộ

  10

  445.000.000

   

  3

  21. MH hệ thống truyền lực

  Bộ

  1

  44.235.000

  21. Mô hình hệ thống truyền lực (ct bổ)

  Bộ

  10

  409.350.000

   

  *

  Nghề May TTTK (Nghề May thời trang)

  Nghề May TTTK (Nghề May thời trang)

  1

  1. Máy may 1 kim

  Chiếc

  39

  6.646.000

  1. Máy may 1 kim cơ

  Bộ

  380

  19.500.000

   

  2

  2. Máy thuỳa khuy

  Chiếc

  1

  36.227.000

  2. Máy thuỳa khuy tròn điện t

  Bộ

  20

  480.300.000

   

  3

  3. Máy đính cúc

  Chiếc

  1

  20.378.000

  3. Máy đính cúc

  Bộ

  20

  152.500.000

   

  4

  4. Máy cắt tay

  Chiếc

  1

  8.811.000

  4. Máy cắt cầm tay

  Bộ

  20

  43.090.000

   

  *

  Nghề tin học

   

   

  1

  1. Máy tính để bàn

  Bộ

  68

  7.000.000

  1. Máy tính để bàn

  Bộ

  400

  23.830.000

   

   

  PHỤ LỤC 2A

  BỔ SUNG DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN/01 ĐƠN VỊ TÀI SẢN TẠI PHỤ LỤC I QUYẾT ĐỊNH SỐ 3025/QĐ-UBND NGÀY 20/11/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  (Kèm theo Quyết định số: 3082/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBNĐ tỉnh)

  STT

  Tên máy móc, thiết bị chuyên dùng

  Đơn vị tính

  Số lưng tối đa

  Đơn giá tối đa (đng)

  I

  SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

   

  1

  Trung tâm Cai nghiện ma túy và Chăm sóc đối tượng xã hội

   

   

   

   

  1. Máy giặt công nghiệp

  Cái

  1

  660.000.000

  II

  ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THÁI BÌNH

   

  1. Hệ thống quản lý xuất bản và truyền hình

  Hệ thống

  1

  1.265.000.000

   

  2. Bàn trộn chuyên dụng

  Bộ

  1

  561.000.000

   

  3. Sever phát sóng

  Bộ

  2

  792.880.000

   

  4. Camera phóng viên loại vác vai HD

  Bộ

  1

  737.750.000

   

  5. Máy quay chuyên dụng kiểu vác vai chuẩn 4K

  Bộ

  2

  1.795.980.000

   

  6. Máy quay làm phim chuyên dụng chuẩn 4K

  Bộ

  3

  677.000.000

  III

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÁI BÌNH

   

   

   

  1

  Nghề hàn

   

   

   

   

  1. Robot hàn

  Bộ

  10

  2.190.000.000

   

  2. Máy đo độ nhám

  Bộ

  10

  565.000.000

   

  3. Máy siêu âm kim loại

  Bộ

  10

  795.000.000

   

  4. Máy soi tổ chức kim loại

  Bộ

  10

  612.000.000

  2

  Nghề công nghệ ô tô

   

   

   

   

  1. Máy mài xupáp

  Bộ

  10

  615.000.000

   

  2. Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe

  Bộ

  10

  533.716.000

   

  3. Băng thử phanh

  Bộ

  10

  514.500.000

   

  4. Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ xăng

  Bộ

  10

  518.350.000

   

  5. Thiết bị đo tiêu hao nhiên liệu

  Bộ

  10

  756.000.000

   

  6. Mô hình hệ thống phanh ABS

  Bộ

  10

  685.000.000

   

  7. Mô hình hệ thống điều hòa tự động

  Bộ

  10

  642.000.000

   

  8. Mô hình hệ thống điều hòa thông thường

  Bộ

  10

  589.300.000

   

  9. Máy khoan cần

  Bộ

  10

  720.000.000

   

  10. Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ diesel sử dụng bơm cao áp VE

  Bộ

  10

  618.900.000

   

  11. Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ diesel sử dụng bơm cao áp PE

  Bộ

  10

  680.500.000

   

  PHỤ LỤC 2B

  BỔ SUNG DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG LOẠI DƯỚI 500 TRIỆU ĐỒNG/01 ĐƠN VỊ TÀI SẢN TẠI PHỤ LỤC II.1 VÀ PHỤ LỤC II.2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 3025/QĐ-UBND NGÀY 20/11/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  (Kèm theo Quyết định số: 3082/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh)

  STT

  Tên máy móc, thiết bị chuyên dùng

  Đơn vị tính

  Số lượng tối đa

  Đơn giá tối đa (đng)

  A

  PHỤ LC II.1

   

   

   

  I

  SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

  1

  TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO

   

   

   

   

  1. Thuyền Rowing hai chức năng

  Cái

  1

  335.000.000

   

  2. Chèo Rowing

  Đôi

  2

  45.000.000

   

  3. Máy tập mô hình Rowing

  Cái

  1

  40.000.000

   

  4. Máy chạy b

  Cái

  5

  18.000.000

   

  5. Máy đạp đùi 45 độ

  Cái

  3

  26.250.000

   

  6. Máy đạp cơ đùi, mông

  Cái

  2

  23.500.000

   

  7. Dàn gánh tạ

  Cái

  2

  54.750.000

   

  8. Dàn tập gánh tạ

  Cái

  2

  30.100.000

  II

  SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

   

   

  1

  Văn phòng Sở

   

   

   

   

  1. Bộ máy ch

  Bộ

  2

  26.000.000

  2

  Trung tâm Dịch vụ Việc Làm

   

   

   

   

  1. Thiết bin phiếu

  Cái

  1

  14.300.000

   

  2. Màn Led fullcolor Indoor

  m2

  10

  15.180.000

   

  3. Màn Led fullcolor Outdoor

  m2

  7

  15.180.000

   

  4. Hướng dẫn viên điện tử công nghệ 4.0

  Cái

  1

  19.800.000

   

  5. Điều hòa cây

  Cái

  10

  25.300.000

  3

  Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội

   

   

   

   

  1. Ghế masage

  Cái

  3

  150.000.000

   

  2. Máy xét nghiệm sinh hóa

  Cái

  2

  65.000.000

   

  3. Máy giặt công nghiệp

  Cái

  4

  65.000.000

   

  4. Thấp cơm

  Cái

  2

  50.000.000

   

  5. Hệ thống camera giám sát

  Bộ

  30

  28.000.000

   

  6. Bộ bàn ghế

  Bộ

  6

  30.000.000

   

  7. Máy ảnh

  Cái

  2

  15.000.000

   

  8. Điu hòa

  Cái

  30

  15.500.000

   

  9. Máy photocopy

  Cái

  1

  60.000.000

   

  10. Máy chiếu

  Cái

  2

  19.500.000

   

  11. Máy tính xách tay

  Cái

  2

  25.800.000

   

  12. Bộ loa, âm ly

  Bộ

  2

  55.000.000

   

  13. Ti vi

  Cái

  6

  25.000.000

   

  14. Kệ gỗ

  Cái

  5

  20.000.000

   

  15. Nhà bóng cầu trượt

  Cái

  1

  40.000.000

   

  16. Tgỗ

  Cái

  6

  18.000.000

   

  17. Hệ thống thiết bị đường dây tư vấn Hotline

  Bộ

  1

  229.000.000

  4

  Trường trung cấp nghề cho Người khuyết tật

   

   

   

   

  1. Động cơ không đng bộ ba pha roto lng sóc

  Chiếc

  24

  68.250.000

   

  2. Bàn thực hành quấn dây máy điện

  Chiếc

  18

  135.600.000

   

  3. Bộ thực hành điện một chiu

  Bộ

  36

  206.250.000

   

  4. Bộ thực hành điện xoay chiều

  Bộ

  36

  210.300.000

   

  5. Bộ thực hành điện tử cơ bản

  Bộ

  36

  345.100.000

   

  6. Bàn thực hành điện tử cơ bản

  Bộ

  36

  285.600.000

   

  7. Bàn thực hành đa năng

  Bộ

  36

  347.890 000

   

  8. Bộ điều khiển tốc độ động cơ

  Bộ

  12

  495.360.000

   

  9. Dụng cụ đo lường điện

  Bộ

  18

  187.400.000

   

  10. Máy thu nạp - hồi ga (kèm phụ kiện nong, loe)

  Bộ

  18

  86.500.000

   

  11. Cabin thực tập lp đặt máy lạnh và điều hòa không khí

  Bộ

  18

  493.250.000

   

  12. Bàn thực hành điện tcông suất (kèm theo linh kiện)

  Bộ

  18

  398.500.000

   

  13. Mô hình mạch điện các máy công cụ

  Bộ

  18

  486.150.000

   

  14. Mô hình điều khiển băng ti

  Bộ

  6

  498.300.000

   

  15. Mô hình điều khiển thang máy

  Bộ

  6

  495.600.000

   

  16. Mô hình lò nhiệt

  Bộ

  6

  478.650.000

   

  17. Mô hình bình trộn

  Bộ

  6

  468.500.000

   

  18. Mô hình điều khiển đèn giao thông

  Bộ

  6

  415.300.000

   

  19. Máy phát xung chuẩn

  Chiếc

  18

  125.300.000

   

  20. Máy may 1 kim cơ

  Chiếc

  144

  19.500.000

   

  21. Máy may 1 kim điện tử

  Bộ

  144

  36.500.000

   

  22. Máy may 2 kim điện tử

  Bộ

  24

  167.980.000

   

  23. Máy may 1 kim loại đng trục

  Bộ

  144

  22.500.000

   

  24. Máy may 2 kim loại đng trục

  Bộ

  24

  49.500.000

   

  25. Máy đột

  Bộ

  8

  263.500.000

   

  26. Máy lộn cổ

  Bộ

  8

  182.000.000

   

  27. Máy ép mex

  Bộ

  8

  201.200.000

   

  28. Máy chần chun

  Bộ

  8

  145.200.000

   

  29. Máy cắt vòng

  Bộ

  8

  310.500.000

   

  30. Máy cắt vi đẩy tay

  Chiếc

  8

  43.090.000

   

  31. Bộ bàn hút, cầu là, bàn là hơi

  Bộ

  8

  231.500.000

   

  32. Máy thùa khuyết đầu bằng

  Bộ

  8

  286.700.000

   

  33. Máy thùa khuyết đầu tròn

  Bộ

  8

  289.000.000

   

  34. Bàn giác mẫu

  Chiếc

  8

  191.290.000

   

  35. Bàn tri vi

  Chiếc

  8

  74.600.000

   

  36. Máy in kim (in bằng tốt nghiệp)

  Chiếc

  01

  28.930.000

  5

  Trung tâm Cai nghiện ma túy và Chăm sóc ĐTXH

   

   

   

   

  1. Bộ bàn ghế

  Bộ

  6

  30.000.000

   

  2. Máy ảnh

  Cái

  2

  15.000.000

   

  3. Tủ gỗ

  Cái

  6

  18.000.000

   

  4. Thiết bị đường dây Hotline, gồm: điện thoại, máy tính...

  Bộ

  1

  330.000.000

   

  5. Tủ mát

  Cái

  2

  24.805.000

   

  6. Nồi nu canh công nghiệp

  Cái

  2

  13.200.000

   

  7. Nồi nu thức ăn công nghiệp

  Cái

  5

  11.000.000

   

  8. Quạt hơi nước công nghiệp

  Cái

  10

  13.860.000

   

  9. Amply mixer

  Bộ

  1

  14.630.000

   

  10. Dàn tạ đa năng

  Bộ

  2

  13.970.000

   

  11. Điều hòa

  Bộ

  10

  25.300.000

   

  12. Tủ đựng tài liệu

  Cái

  100

  11.880.000

   

  13. Máy sấy công nghiệp

  Cái

  1

  308.000.000

   

  14. Hệ thống thăm gặp đối tượng

  B

  1

  64.000.000

   

  15. Hầm Bioga

  HT

  1

  27.500.000

   

  16. Máy xay thịt công nghiệp

  Cái

  1

  49.500.000

   

  17. Máy chế biến thực phẩm

  Cái

  1

  33.000.000

   

  18. Giường Inox

  Cái

  270

  12.600.000

   

  19. Hệ thống loa, âm ly phòng (Phát thanh tuyên truyền; Chào cờ; Thăm gặp; Đội giáo dục học viên)

  Bộ

  5

  16.500.000

   

  20. Hệ thống âm thanh, ánh sáng, phông bạt....

  Bộ

  1

  330.000.000

  III

  ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYN HÌNH THÁI BÌNH

   

   

   

   

  1. Bộ encoder tín hiệu HD-SDI

  Bộ

  2

  115.500.000

   

  2. Máy chủ DL360

  Bộ

  3

  198.000.000

   

  3. Máy chủ chuyên dùng phát sóng và đồ ha

  Bộ

  1

  396.000.000

   

  4. Bàn chuyển mạch và kxảo

  Chiếc

  1

  217.800.000

   

  5. Studio lưu động

  Bộ

  1

  389.400.000

   

  6. Hệ thống kiểm duyệt tin bài trực tuyến

  Hệ thống

  1

  125.000.000

   

  7. Bộ tự động cân bằng Loudness

  Bộ

  2

  385.000.000

   

  8. Bộ micro phỏng vấn không dây

  Bộ

  2

  53.900.000

   

  9. Bộ micro thu âm chuyên dụng

  Bộ

  7

  24.750.000

   

  10. Hệ thống ghi (lập lịch) và chnh sửa file

  Bộ

  6

  260.930.000

   

  11. Đu đọc đĩa CD/SD/USB

  Chiếc

  2

  24.024.000

   

  12. Bộ khuếch đại phân chia tai nghe

  Bộ

  1

  26.455.000

   

  13. Bộ chia tiếng Audio Distribution

  Bộ

  1

  23.595.000

   

  14. Thiết bị kết ni tín hiệu điện thoại

  Chiếc

  1

  85.800.000

   

  15. Loa kiểm âm

  Chiếc

  6

  21.120.000

   

  16. Card xử lý tín hiệu âm thanh

  Chiếc

  4

  66.000.000

   

  17. Bàn trộn tiếng

  Bộ

  1

  19.800.000

   

  18. Bộ khuếch đại phân chia tín hiệu Audio 1 chia 6

  Bộ

  1

  21.120.000

   

  19. Rack điều khiển chuyên dụng

  Hệ thống

  3

  82.500.000

   

  20. T rack

  Chiếc

  3

  27.500.000

   

  21. Camera phóng viên loại cầm tay HD

  Bộ

  1

  161.800.000

   

  22. Camera chuyên dụng kiểu cầm tay chuẩn 4K

  Bộ

  3

  334.130.000

  B

  PHỤ LỤC II.2

   

   

   

  I

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

   

   

   

  1

  Nghề Công nghệ ô tô

   

   

   

  *

  Dụng cụ, thiết bị an toàn

   

   

   

   

  1. Dụng cụ cứu thương

  Bộ

  10

  25.850.000

   

  2. Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

  Bộ

  10

  50.560.000

   

  3. Bảo hộ lao động

  Bộ

  60

  13.900.000

  *

  Dụng cụ, thiết bị chuyên ngành

   

   

   

   

  1. Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay (Bộ truyền đai, xích, bánh răng...)

  Bộ

  10

  213.600.000

   

  2. Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động (cơ cấu tay quay-con trượt, thanh răng-bánh răng, trục vít-bánh vít...)

  Bộ

  10

  243.890.000

   

  3. Mô hình trục, ổ trục và khớp nối

  Bộ

  10

  345.000.000

   

  4. Mô hình mối ghép cơ khí

  Bộ

  10

  318.000.000

   

  5. Mô hình cơ cấu truyền chuyển động quay

  Bộ

  10

  345.000.000

   

  6. Bộ mẫu vật thể

  Bộ

  60

  98.000.000

   

  7. Mô hình hệ thống truyền động bằng khí nén

  Bộ

  10

  249.380.000

   

  8. Mô hình hệ thống truyền động bằng thy lực

  Bộ

  10

  286.250.000

   

  9. Mô hình bơm thủy lực

  Bộ

  10

  148.000.000

   

  10. Mô hình máy nén khí

  Bộ

  10

  197.600.000

   

  11. Mô hình các van dùng trong hệ thống khí nén

  Bộ

  10

  245.600.000

   

  12. Mô hình các van dùng trong hệ thống thy lực

  Bộ

  10

  248.000.000

   

  13. Bộ mẫu vật liệu nghề ôtô

  Bộ

  10

  98.360.000

   

  14. Bộ mu nhiên liệu, vật liệu bôi trơn

  Bộ

  10

  95.200.000

   

  15. Pa nen mạch điện cơ bản: Mạch điện chiếu sáng, mạch điện bảo vệ

  Bộ

  10

  128.900.000

   

  16. Bộ mẫu linh kiện điện tử tích cực

  Bộ

  10

  52.100.000

   

  17. Bộ mẫu linh kiện điện tử thụ động

  Bộ

  10

  50.650.000

   

  18. Bộ mu linh kiện điện tử quang

  Bộ

  10

  51.900.000

   

  19. Bo cắm mạch

  Bộ

  30

  49.380.000

   

  20. Bộ khí cụ điện

  Bộ

  10

  56.250.000

   

  21. Máy biến áp 1 pha

  Chiếc

  10

  45.700.000

   

  22. Máy biến áp 3 pha

  Chiếc

  10

  52.300.000

   

  23. Mô hình ct bđộng cơ điện không đng bộ 1 pha

  Bộ

  10

  65.700.000

   

  24. Động cơ điện không đng bộ 3 pha

  Bộ

  10

  86.450.000

   

  25. Pa nen mạch điện ô tô: Hệ thống chiếu sáng, đánh lửa, tín hiệu, khởi động

  Bộ

  10

  170.800.000

   

  26. Mô hình cắt bổ chi tiết

  Bộ

  30

  159.780.000

   

  27. Mô hình ôtô động cơ xăng truyền động cầu trước (FWD) (cắt bổ)

  Bộ

  10

  456.200.000

   

  28. Mô hình ôtô động cơ Diesel truyền động cầu sau RWD) (cắt b)

  Bộ

  10

  476.890.000

   

  29. Mô hình cắt bổ động cơ sử dụng hệ thống phun xăng điện tử gián tiếp

  Bộ

  10

  452.100.000

   

  30. Mô hình cắt bổ động cơ sử dụng hệ thống phun dầu điện tử

  Bộ

  10

  489.500.000

   

  31. Mô hình hệ thống đánh lửa bằng điện tcó tiếp điểm

  Bộ

  10

  343.150.000

   

  32. Mô hình hệ thống điện thân xe

  Bộ

  10

  487.260.000

   

  33. Hệ thống truyền lực (cho tháo, lắp)

  Bộ

  30

  405.680.000

   

  34. Mô hình hệ thống treo độc lập

  Bộ

  30

  415.268.000

   

  35. Mô hình hệ thống treo phụ thuộc

  Bộ

  30

  420.500.000

   

  36. Mô hình hệ thống lái trợ lực thủy lực

  Bộ

  20

  489.000.000

   

  37. Mô hình hệ thống lái trợ lực điện

  Bộ

  20

  478.000.000

   

  38. Mô hình Hệ thống phanh dầu

  Bộ

  10

  352.000.000

   

  39. Mô hình Hệ thống phanh khí nén

  Bộ

  10

  489.000.000

   

  40. Hộp stự động

  Bộ

  10

  388.360.000

   

  41. Động cơ 4 kỳ (nổ được)

  Bộ

  20

  476.000.000

   

  42. Động cơ 4 kỳ (cho tháo, lắp)

  Bộ

  20

  469.250.000

   

  43. Các bộ phận tháo rời của hệ thống bôi trơn

  Bộ

  10

  119.470.000

   

  44. Các bộ phận tháo rời của hệ thống làm mát

  Bộ

  10

  128.650.000

   

  45. Các Bộ Phận Tháo Dời Của Hệ Thống cung cấp Nhiên Liệu Động Cơ Xăng

  Bộ

  20

  350.340.000

   

  46. Các bộ phận tháo dời của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ Diesel

  Bộ

  20

  245.100.000

   

  47. Các bộ phận tháo dời của hệ thống khởi động và đánh la

  Bộ

  20

  258.530.000

   

  48. Cơ cấu phanh tay

  Bộ

  20

  126.700.000

   

  49. Các bộ phận của hệ thống phanh dầu

  Bộ

  20

  138.450.000

   

  50. Các cụm tháo rời của hệ thống phanh khí nén

  Bộ

  20

  138.790.000

   

  51. Các bộ phận tháo rời của hệ thống điều hòa

  Bộ

  20

  198.530.000

   

  52. Máy nén điều hòa

  Bộ

  20

  288.250.000

   

  53. Các bộ phận tháo dời của hệ thống phun xăng điện tử

  Bộ

  20

  351.642.000

   

  54. Các bộ phận tháo rời hệ thống phun dầu điện tử

  Bộ

  10

  342.000.000

   

  55. Bộ Dụng cụ nguội

  Bộ

  10

  76.310.000

   

  56. Bộ dụng cụ tarô ren (45 chi tiết)

  Bộ

  10

  102.530.000

   

  57. Bàn nguội cho thực tập tháo lắp có ê tô

  Bộ

  10

  68.360.000

   

  58. Ê tô

  Bộ

  180

  51.900.000

   

  59. Bàn máp đá Granit

  Bộ

  10

  265.024.000

   

  60. Đồ gá hàn

  Bộ

  20

  235.460.000

   

  61. Máy mài cầm tay

  Bộ

  30

  35.780.000

   

  62. Kìm kẹp phôi

  Chiếc

  60

  22.000.000

   

  63. Đe

  Chiếc

  10

  35.690.000

   

  64. Bộ búa và đe tay chuyên dụng cho thợ gò

  Bộ

  30

  65.485.000

   

  65. Dụng cụ tháo lắp:

   

   

   

   

  - Tủ dụng cụ

  Bộ

  10

  392.000.000

   

  - Bộ tuýp khẩu lục giác

  Bộ

  30

  45.800.000

   

  - Bộ tuýp khẩu 12 giác

  Bộ

  30

  52.600.000

   

  - Bộ Clê

  Bộ

  30

  25.800.000

   

  - Bộ Clê tyô

  Bộ

  20

  36.700.000

   

  - Bộ Tuốc nơ vít 2 cạnh

  Bộ

  20

  26.200.000

   

  - Bộ Tuốc nơ vít 4 cạnh

  Bộ

  20

  29.400.000

   

  - Bộ Tuốc nơ vít đóng

  Bộ

  20

  43.000.000

   

  - Bộ kìm điện các cỡ

  Bộ

  30

  39.600.000

   

  - Kìm ct dây các cỡ

  Bộ

  30

  19.600.000

   

  - Kìm mỏ nhọn các cỡ

  Bộ

  30

  19.500.000

   

  - Kìm gp các loại

  Bộ

  30

  25.700.000

   

  - Kim chết các cỡ

  Bộ

  30

  36.700.000

   

  - Khẩu hoa khế các cỡ

  Bộ

  10

  35.300.000

   

  - Bộ mlết các loại

  Bộ

  10

  43.700.000

   

  - Bộ kìm phanh các loại

  Bộ

  10

  46.800.000

   

  - Bộ lục giác các loại

  Bộ

  10

  39.800.000

   

  - Khẩu tháo bu lông giác chìm

  Bộ

  10

  43.200.000

   

  - Đầu ni lục

  Bộ

  10

  39.700.000

   

  - Đầu nối sao

  Bộ

  10

  47.890.000

   

  - Bộ khẩu các loại

  Bộ

  10

  25.600.000

   

  - Búa nguội các loại

  Bộ

  10

  36.900.000

   

  - Búa cao su

  Bộ

  10

  19.800.000

   

  - Búa đng

  Bộ

  10

  35.100.000

   

  66. Bộ Dũa

  Bộ

  30

  42.300.000

   

  67. Bàn thực hành tháo, lắp

  Bộ

  10

  35.360.000

   

  68. Khay đng chi tiết

  Bộ

  60

  19.680.000

   

  69. Xe để chi tiết

  Chiếc

  60

  62.150.000

   

  70. Bộ kìm tháo đầu nối nhanh cho ống dẫn nhiên liệu

  Bộ

  10

  81.115.000

   

  71. Bộ Clê tháo lắp tuy ô chuyên dụng

  Bộ

  30

  98.376.000

   

  72. Đầu gắp nam châm

  Bộ

  60

  59.560.000

   

  73. Bộ dụng cụ đo

   

   

   

   

  - Pan me đo ngoài các cỡ

  Bộ

  10

  19.925.000

   

  - Pan me đo trong các cỡ

  Bộ

  10

  54.181.000

   

  - Pan me đo răng các cỡ

  Bộ

  10

  54.734.000

   

  - Dưỡng đo ren

  Bộ

  10

  22.580.000

   

  - Thước đo góc vạn năng

  Bộ

  10

  53.556.000

   

  - Compa đo trong, ngoài

  Bộ

  10

  19.588.000

   

  - Com pa vanh

  Chiếc

  10

  19.820.000

   

  - Thước cặp

  Bộ

  10

  38.278.000

   

  - Căn lá

  Bộ

  10

  18.954.000

   

  - Đng hồ đo đường kính xilanh

  Bộ

  10

  59.900.000

   

  74. Bộ vam tháo sơ mi xy lanh

  Bộ

  10

  93.497.000

   

  75. Vam đai

  Bộ

  10

  45.150.000

   

  76. Vam chuyên dùng

  Bộ

  10

  44.500.000

   

  77. Vam tháo Xupáp

  Bộ

  10

  42.780.000

   

  78. Vam tháo lọc dầu

  Bộ

  30

  78.900.000

   

  79. Vam tháo pu ly bơm cao áp

  Bộ

  20

  102.900.000

   

  80. Vam tháo ổ bi đũa

  Bộ

  30

  56.700.000

   

  81. Vam ép lò xo pít tông bơm cao áp

  Bộ

  10

  112.000.000

   

  82. Vam moay ơ đầu trục bánh xe

  Bộ

  10

  84.000.000

   

  83. Vam tháo rô tuyn

  Bộ

  10

  81.200.000

   

  84. Vam tháo lò xo giảm xóc

  Bộ

  10

  74.500.000

   

  85. Bộ vam tháo vô lăng

  Bộ

  10

  88.900.000

   

  86. Vam ép pít tông phanh

  Bộ

  10

  79.500.000

   

  87. PaLăng

  Bộ

  10

  67.600.000

   

  88. Cầu nâng 2 trụ

  Bộ

  10

  280.250.000

   

  89. Cầu nâng 4 trụ

  Bộ

  10

  464.680.000

   

  90. Kích cá sấu

  Cái

  10

  87.300.000

   

  91. Kích con đội thủy lực

  Chiếc

  10

  94.835.000

   

  92. Giá treo động cơ

  Bộ

  50

  182.500.000

   

  93. Cẩu móc động cơ

  Chiếc

  10

  196.950.000

   

  94. Khối chèn tam giác

  Bộ

  40

  45.700.000

   

  95. Mễ kê ô tô

  Bộ

  40

  41.250.000

   

  96. Giá đỡ hộp s, cầu xe

  Bộ

  20

  186.350.000

   

  97. Bộ Giá đỡ cụm Piston thanh truyền chuyên dụng

  Bộ

  30

  289.360.000

   

  98. Giá cho tháo, lắp vòi phun

  Bộ

  30

  130.600.000

   

  99. Giá cho tháo, lắp bơm cao áp

  Bộ

  30

  145.680.000

   

  100. Giá đỡ cửa xe

  Bộ

  10

  191.360.000

   

  101. Giá đkính chắn gió

  Bộ

  10

  175.890 000

   

  102. Giá đơ ba đờ xốc

  Bộ

  10

  136.250.000

   

  103. Giá đỡ nắp capô

  Bộ

  10

  129.600.000

   

  104. Máy khoan cần vạn năng

  Bộ

  10

  485.000.000

   

  105. Máy khoan bàn

  Bộ

  10

  195.000.000

   

  106. Máy mài 2 đá

  Chiếc

  30

  68.000.000

   

  107. Máy hàn điện hồ quang

  Bộ

  20

  184.370.000

   

  108. Máy hàn khí

  Bộ

  20

  197.655.000

   

  109. Đồ gá hàn

  Bộ

  20

  175.460.000

   

  110. Máy hàn xung

  Bộ

  10

  121.250.000

   

  111. Máy mài dây dùng khí nén

  Bộ

  10

  50.750.000

   

  112. Máy mài góc dùng khí nén

  Bộ

  10

  44.986.000

   

  113. Máy cắt và mài bằng tay

  Bộ

  10

  54.600.000

   

  114. Máy khoan cầm tay

  Bộ

  10

  35.400.000

   

  115. Thiết bị soi quan sát bên trong động cơ

  Bộ

  10

  105.643.000

   

  116. Dụng cụ kiểm tra sức căng của dây đai

  Bộ

  10

  121.167.000

   

  117. Tỷ trọng kế

  Bộ

  30

  71.725.000

   

  118. Dụng cụ đo áp suất dầu bôi trơn

  Bộ

  10

  75.255.000

   

  119. Dụng cụ đo độ chân không

  Bộ

  10

  41.720.000

   

  120. Dụng cụ kiểm tra áp suất bơm xăng

  Bộ

  10

  55.680.000

   

  121. Dụng cụ đo áp suất của bơm cấp

  Bộ

  10

  76.800.000

   

  122. Thiết bị kiểm tra và quan sát chùm tia phun nhiên liệu

  Bộ

  10

  186.900.000

   

  123. Đng hvạn năng

  Bộ

  30

  52.340.000

   

  124. Thiết bị kiểm tra đèn pha

  Bộ

  10

  293.392.000

   

  125. Thiết bị đo áp suất dầu trợ lực lái

  Bộ

  10

  309.360.000

   

  126. Dụng cụ kiểm tra độ dơ vô lăng lái

  Bộ

  10

  62.870.000

   

  127. Băng th phanh

  Bộ

  10

  456.900.000

   

  128. Máy kiểm tra ắc quy

  Bộ

  10

  217.640.000

   

  129. Thiết Bị đo góc đánh lửa sớm động cơ xăng và góc phun sớm động cơ Diesel

  Bộ

  10

  226.900.000

   

  130. Thiết bị phân tích khí xả động cơ xăng

  Bộ

  10

  377.660.000

   

  131. Thiết bị phân tích khí xả động cơ diezen

  Bộ

  10

  352.503.000

   

  132. Dụng cụ nghe tiếng gõ máy

  Bộ

  10

  45.260.000

   

  133. Dụng cụ đo áp suất nén động cơ xăng

  Bộ

  10

  54.084.000

   

  134. Dụng cụ đo áp suất nén động cơ Diesel

  Bộ

  10

  133.560.000

   

  135. Dụng cụ kiểm tra két nước làm mát

  Bộ

  10

  106.895.000

   

  136. Thước đo độ sâu ta lông lốp

  Chiếc

  10

  37.365.000

   

  137. Thiết bị kiểm tra hiệu chính trợ lực lái

  Bộ

  10

  216.800.000

   

  138. Thiết bị kiểm tra độ ồn

  Bộ

  10

  107.260.000

   

  139. Thiết bị đo tiêu hao nhiên liệu

  Bộ

  10

  315.800.000

   

  140. Dụng cụ kiểm tra vòi phun động cơ xăng

  Bộ

  10

  186.000.000

   

  141. Hệ thống khí nén

  Bộ

  10

  432.246.000

   

  142. Máy ra xe áp lực cao

  Bộ

  10

  232.560.000

   

  143. Thiết bị rửa chi tiết và xi khô khí nén

  Bộ

  10

  154.302.000

   

  144. Dao cạo mặt phẳng

  Bộ

  190

  33.620.000

   

  145. Dao cạo mặt cong

  Bộ

  190

  33.620.000

   

  146. Súng vặn c và khẩu vận hành bằng khí nén

  Bộ

  30

  53.308.000

   

  147. Kìm tháo xéc măng

  Bộ

  30

  22.309.000

   

  148. Vòng ép xéc măng các cỡ

  Bộ

  30

  51.125.000

   

  149. Máy kiểm tra và kéo nắn tay biên

  Bộ

  10

  398.350.000

   

  150. Bộ dụng cụ tháo đĩa đệm con đội

  Bộ

  10

  125.300.000

   

  151. Máy mài xu páp

  Bộ

  10

  87.000.000

   

  152. Máy rà xupáp bằng khí nén

  Bộ

  30

  93.100.000

   

  153. Thiết bị hút dầu thải dùng khí nén

  Bộ

  10

  171.790.000

   

  154. Hệ thống cấp dầu bôi trơn

  Bộ

  10

  366.880.000

   

  155. Máy tán đinh rive

  Bộ

  10

  186.000.000

   

  156. Máy mài đĩa ép ly hợp

  Bộ

  10

  196.000.000

   

  157. Bộ dụng cụ tháo lắp kính chắn gió chuyên dụng

  Bộ

  10

  95.600.000

   

  158. Bộ thước đo cm tay chuyên dụng cho kiểm tra độ dơ bánh xe

  Bộ

  10

  251.360.000

   

  159. Đèn sấy sơn cục bộ

  Bộ

  10

  365.500.000

   

  160. Dụng cụ khò

  Bộ

  10

  46.450.000

   

  161. Thiết bị chà ma tít có hút bụi

  Bộ

  30

  95.680.000

   

  162. Bộ súng phun sơn

  Bộ

  30

  65.640.000

   

  163. Bộ kìm chuyên dụng cho tháo lắp hệ thống phanh

  Bộ

  30

  43.650.000

   

  164. Bộ dụng cụ cắt, loe ống điều hòa

  Bộ

  10

  49.860.000

   

  165. Máy nạp gas điều hòa dùng cho loại gas R134a

  Bộ

  10

  450.000.000

   

  166. Bộ dụng cụ chuyên dùng bảo dưỡng điều hòa

  Bộ

  10

  102.850.000

   

  167. Bộ clê lực

  Bộ

  10

  43.060.000

   

  168. Bộ dụng cụ nhổ bulông

  Bộ

  30

  24.845.000

   

  169. Máy sạc ắc quy có trợ đề

  Bộ

  10

  375.000.000

   

  170. Thiết Bị Bơm Dầu Bằng Tay

  Bộ

  10

  108.391.000

   

  171. Thiết bị bơm dầu cầu

  Bộ

  10

  85.260.000

   

  172. Bơm mỡ bng tay

  Bộ

  10

  85.120.000

   

  173. Bơm mỡ bằng khí nén

  Bộ

  10

  198.000.000

   

  174. Thiết bị láng, sửa chữa phanh đĩa trên xe

  Bộ

  10

  472.234.000

   

  175. Thiết bị xả khí hệ thống phanh dầu

  Bộ

  10

  398.730.000

   

  176. Bộ dụng cụ uốn ống điều hòa

  Bộ

  30

  48.690.000

   

  177. Kìm bấm đầu cốt

  Chiếc

  30

  15.500.000

   

  178. c quy

  Chiếc

  10

  21.000.000

   

  179. Kìm tuốt dây điện

  Chiếc

  10

  11.500.000

   

  180. Đèn soi cục bộ

  Chiếc

  10

  18.900.000

  *

  Dụng cụ, thiết bị hỗ trợ đào tạo

   

   

   

   

  1. Bàn vẽ

  Bộ

  180

  41.590.000

   

  2. Dụng cụ v

  Bộ

  180

  45.600.000

   

  3. Máy in

  Chiếc

  10

  15.200.000

   

  4. Cabin học ngoại ng

  Bộ

  180

  31.500.000

   

  5. Máy tính xách tay

  Chiếc

  10

  35.300.000

   

  6. Máy chiếu

  Bộ

  10

  56.700.000

  2

  Nghề Công nghệ thông tin (Nghề tin học)

   

   

   

   

  1. Máy tính xách tay

  Chiếc

  50

  31.290.000

   

  2. Máy chiếu

  Bộ

  25

  56.200.000

   

  3. Kìm bấm dây mạng

  Cái

  25

  11.380.000

   

  4. Bộ dụng cụ tháo lắp

  Bộ

  50

  18.800.000

   

  5. Loa (Thiết bị âm thanh không dây)

  Cái

  25

  78.470.000

   

  6. Wireless (Access Point)

  Cái

  25

  37.610.000

   

  7. Máy ảnh

  Cái

  25

  43.900.000

   

  8. Máy quét ảnh

  Cái

  25

  71.630.000

   

  9. Thiết bị kiểm tra thông mạch

  Cái

  25

  155.950.000

   

  10. Switch 24 port

  Cái

  25

  52.435.000

   

  11. Switch 48 port

  Cái

  25

  71.700.000

   

  12. Máy in đa năng

  Cái

  25

  23.980.000

   

  13. Máy photo copy màu

  Cái

  10

  425.000.000

   

  14. Web Cam (Camera)

  Cái

  40

  24.490.000

   

  15. Bộ nạp điện (Máy sạc pin)

  Cái

  25

  28.120.000

   

  16. Router Gateway

  Cái

  25

  176.575.000

   

  17. Thiết bị kiểm soát truy cập Internet

  Cái

  25

  265.300.000

   

  18. Thiết bị đo đa năng

  Cái

  25

  79.400.000

   

  19. Máy Server

  Cái

  25

  325.420.000

   

  20. đĩa cứng máy ch

  Cái

  25

  26.110.000

   

  21. Ram máy chủ

  Thanh

  25

  28.830.000

   

  22. Bộ lưu điện cho máy chủ (UPS)

  Bộ

  25

  98.000.000

   

  23. Ổ cứng di động

  Cái

  450

  10.665.000

   

  24. Máy in phun màu

  Cái

  25

  18.900.000

   

  25. Máy in kim

  Cái

  25

  28.930.000

   

  26. Kính phóng đại có đèn LED

  Cái

  25

  54.940.000

   

  27. Máy vặn vít dùng pin

  Bộ

  25

  21.820.000

   

  28. Bộ kiểm tra cáp mạng

  Bộ

  25

  38.950.000

   

  29. Bộ dụng cụ làm mạng

  Bộ

  25

  51.930.000

   

  30. Bộ định tuyến không dây

  Bộ

  25

  73.600.000

   

  31. KVM Switch 8 Port-USB

  Cái

  25

  14.910.000

  3

  Nghề May thời trang

   

   

   

  *

  Thiết bị an toàn

   

   

   

   

  1. Dụng cụ cu thương

  Bộ

  20

  36.500.000

   

  2. Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

  Bộ

  20

  71.000.000

   

  3. Thiết bị bảo hộ lao động nghề may và thiết kế thời trang

  Bộ

  20

  53.800.000

  *

  Thiết bị chuyên ngành

   

   

   

   

  1. Máy may 1 kim cơ mô tơ đng trục

  Bộ

  400

  22.500.000

   

  2. Máy may 1 kim điện tử

  Bộ

  400

  36.500.000

   

  3. Máy may hai kim cơ

  Bộ

  40

  31.500.000

   

  4. Máy may hai kim cơ mô tơ đng trục

  Bộ

  40

  49.500.000

   

  5. Máy may hai kim điện tử

  Bộ

  40

  167.980.000

   

  6. Máy may trần đè (May áo font)

  Bộ

  20

  225.000.000

   

  7. Máy may 3 kim cơ

  Bộ

  40

  102.400.000

   

  8. Máy may zig zag trang trí

  Bộ

  40

  198.300.000

   

  9. Máy vắt sổ 5 chỉ

  Bộ

  40

  53.500.000

   

  10. Máy vắt sổ 4 chỉ

  Bộ

  40

  52.200.000

   

  11. Máy cuốn ng

  Bộ

  40

  486.000.000

   

  12. Máy thùa khuyết đầu bằng

  Bộ

  20

  286.700.000

   

  13. Máy thùa khuyết đầu bằng điện tử

  Bộ

  20

  389.200.000

   

  14. Máy thùa khuyết đầu tròn

  Bộ

  20

  289.000.000

   

  15. Máy đập cúc

  Bộ

  20

  316.000.000

   

  16. Máy dập nút đng

  Bộ

  20

  189.700.000

   

  17. Máy đính cúc điện tử

  Bộ

  20

  380.290.000

   

  18. Máy đính bọ

  Bộ

  20

  192.000.000

   

  19. Máy đính bọ điện tử

  Bộ

  20

  268.700.000

   

  20. Máy may đột trang trí

  Bộ

  20

  263.500.000

   

  21. Máy lộn cổ áo (cơ)

  Bộ

  20

  182.000.000

   

  22. Máy vắt gấu

  Bộ

  20

  93.600.000

   

  23. Máy trần chun

  Bộ

  20

  145.200.000

   

  24. Máy may lập trình khung điện tử

  Bộ

  20

  457.800.000

   

  25. Máy trần cạp 13 kim

  Bộ

  20

  199.500.000

   

  26. Máy ép mex

  Bộ

  20

  201.200.000

   

  27. Máy cắt vòng

  Bộ

  20

  310.500.000

   

  28. Máy xác định độ bền vi

  Bộ

  20

  456.700.000

   

  29. Máy cắt vi đầu bàn tự động

  Bộ

  20

  185.500.000

   

  30. Bàn hút cầu là

  Bộ

  40

  231.500.000

   

  31. Nồi hơi điện công nghiệp

  Bộ

  20

  455.800.000

   

  32. Dụng cụ nghề may

  Bộ

  20

  19.600.000

   

  33. Thước đo

  Bộ

  40

  35.600.000

   

  34. Dụng cụ vẽ

  Bộ

  40

  42.500.000

   

  35. Thước đo độ cao (Martin)

  Bộ

  20

  36.800.000

   

  36. Bàn thiết kế

  Bộ

  360

  85.600.000

   

  37. Bng giác mẫu

  Bộ

  40

  191.290.000

   

  38. Bàn trải vi

  Bộ

  20

  74.600.000

   

  39. Bàn sửa, sang dấu

  Bộ

  60

  72.690.000

   

  40. Bàn gấp sn phẩm

  Bộ

  180

  80.500.000

   

  41. Bàn kiểm tra sản phẩm

  Bộ

  60

  85.780.000

   

  42. Bảng vẽ

  Bộ

  360

  29.600.000

   

  43. Bảng pha màu

  Bộ

  360

  45.670.000

   

  44. Bay nghiền màu

  Bộ

  360

  12.800.000

   

  45. Dao trổ

  Bộ

  360

  17.500.000

   

  46. Cân móc

  Chiếc

  20

  45.300.000

   

  47. Cân bàn

  Chiếc

  20

  51.600.000

   

  48. Cầu là

  Chiếc

  60

  36.800.000

   

  49. Kính kiểm tra mật độ

  Chiếc

  360

  89.000.000

   

  50. Kính hiển vi

  Chiếc

  40

  75.600.000

   

  51. Kính lúp

  Chiếc

  180

  45.800.000

   

  52. Chân vịt tra khóa

  Bộ

  120

  89.300.000

   

  53. Chân vịt tra khóa giọt lệ

  Bộ

  120

  89.500.000

   

  54. Dưỡng bổ túi

  Bộ

  60

  36.000.000

   

  55. Dưỡng may cổ

  Bộ

  120

  37.000.000

   

  56. Dưỡng may măng sét

  Bộ

  120

  38.000.000

   

  57. Bộ mẫu nguyên phụ liệu

  Bộ

  20

  38.000.000

   

  58. Dụng cụ pha chế

  Bộ

  20

  37.000.000

   

  59. Bộ treo sn phẩm

  Bộ

  120

  49.300.000

   

  60. Tủ đựng nguyên phụ liệu, sn phẩm

  Bộ

  20

  35.500.000

   

  61. Tủ đựng sn phẩm, bài thực hành là

  Bộ

  40

  35.500.000

   

  62. Sản phẩm mẫu

  Bộ

  20

  118.000.000

  *

  Thiết bị hỗ trợ đào tạo

   

   

   

   

  1. Hệ thống âm thanh

  Bộ

  20

  145.000.000

   

  2. Máy in sơ đồ

  Bộ

  20

  335.000.000

   

  3. Bàn, ghế máy tính

  Bộ

  380

  15.800.000

   

  4. Máy tính để bàn

  Bộ

  380

  35.300.000

   

  5. Máy chiếu

  Bộ

  20

  56.700.000

  4

  Nghề Hàn

   

   

   

  *

  Dụng cụ, thiết bị an toàn

   

   

   

   

  1. Dụng cụ cu thương

  Bộ

  30

  25.690.000

   

  2. Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

  Bộ

  60

  32.800.000

   

  3. Dụng cụ bo hộ lao động