logo

Quyết định 3097/QĐ-UBND thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ Hà Nội

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3097/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Đức Chung
  Ngày ban hành: 10/06/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 10/06/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Y tế-Sức khỏe
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ________

  Số: 3097/-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  _______________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1610/TTr-SYT ngày 12/4/2019,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 31 thủ tục hành chính lĩnh vực y tế, trong đó 28 thủ tục cấp Sở, 01 thủ tục cấp xã, 02 thủ tục thực hiện tại cơ sở đào tạo đã được công bố kiểm tra ngôn ngữ trong hành nghề dược; bãi bỏ 46 thủ tục hành chính, trong đó 42 thủ tục cấp sở, 04 thủ tục cấp huyện. (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Các thủ tục hành chính sau đây hết hiệu lực:

  Thủ tục số 12, 13, 14, 30, 31, 32, 35, 41, 42 mục II; thủ tục số 05 mục IV; thủ tục số 04, 05, 06, 07, 08, 09 mục V Phần A; thủ tục số 01, 02, 03, 04 Phần B tại Quyết định số 5604/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

  Thủ tục số 01, 02, 03 tại Quyết định số 6949/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

  Thủ tục số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 tại mục II; thủ tục số 01, 02 mục III Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 21/2/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ
  - Thường trực: TU, HĐND TP;
  - Chủ tịch UBND Thành phố;
  - Các PCT UBND Thành phố;
  - VPUBTP: CVP, các PCVP: L.T.Lực, Đ.H.Giang, Các phòng: TKBT, KGVX, KSTTHC, TTTH-CB;
  - Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
  - Lưu: VT, KSTTHC(Quyên).

  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Đức Chung

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

   

  DANH MỤC

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 3097/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

   

  I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ, UBND CẤP XÃ, CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ KIỂM TRA NGÔN NGỮ TRONG HÀNH NGHỀ DƯỢC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

  TT

  Tên thủ tục hành chính

  Thời hạn giải quyết

  Địa điểm thực hiện

  Cách thức thực hiện

  Căn cứ pháp lý

  A

  Thủ tục hành chính cấp Sở

  I

  Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm

  1.

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  - 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp không phải đi đánh giá cơ sở

  - 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp phải đi đánh giá cơ sở

  Sở Y tế Hà Nội

  Địa chỉ: số 4 phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nộp hồ sơ trực tuyến, Hoặc nộp trực tiếp, Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016

  2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ

  3. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

  4. Quyết định số 7867/QĐ- BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế

  2.

  Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc

  05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Sở Y tế Hà Nội

  Địa chỉ: số 4 phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nộp hồ sơ trực tuyến, Hoặc nộp trực tiếp, Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016

  2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ

  3. Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 của Bộ Y tế

  4. Quyết định số 3949/QĐ- BYT ngày 28/6/2018 của Bộ Y tế

  3.

  Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ

  15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

  Sở Y tế Hà Nội

  Địa chỉ: số 4 phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nộp hồ sơ trực tuyến, Hoặc nộp trực tiếp, Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016

  2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ

  3. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

  4. Quyết định số 7867/QĐ- BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế

  4.

  Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

  Sở Y tế Hà Nội

  Địa chi: Số 4 phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nộp hồ sơ trực tuyến, Hoặc nộp trực tiếp, Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016

  2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ

  3. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

  4. Quyết định số 7867/QĐ- BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế

  5.

  Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề dược

  05 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

  Sở Y tế Hà Nội

  Địa chỉ: số 4 phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nộp hồ sơ trực tuyến, Hoặc nộp trực tiếp, Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016

  2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ

  3. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

  4. Quyết định số 7867/QĐ- BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế

  6.

  Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

  Sở Y tế Hà Nội

  Địa chỉ: số 4 phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nộp hồ sơ trực tuyến, Hoặc nộp trực tiếp, Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016

  2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ

  3. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

  4. Quyết định số 7867/QĐ- BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế

  7.

  Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

  - 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp không phải đi đánh giá cơ sở;

  - 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp phải đi đánh giá cơ sở.

  Sở Y tế Hà Nội

  Địa chỉ: số 4 phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nộp hồ sơ trực tuyến, Hoặc nộp trực tiếp, Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016

  2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ

  3. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

  4. Quyết định số 7867/QĐ- BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế

  8.

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh dược hoặc thay đổi phạm vi kinh doanh dược có làm thay đổi điều kiện kinh doanh; thay đổi địa điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

  - 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp không phải đi đánh giá cơ sở;

  - 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp phải đi đánh giá cơ sở.

  Sở Y tế Hà Nội

  Địa chỉ: số 4 phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nộp hồ sơ trực tuyến, Hoặc nộp trực tiếp, Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016

  2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ

  3. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

  4. Quyết định số 7867/QĐ- BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế

  9.

  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

  - 15 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược bị mất, hư hỏng.

  - 07 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp cấp lại do lỗi của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

  Sở Y tế Hà Nội

  Địa chỉ: số 4 phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nộp hồ sơ trực tuyến, Hoặc nộp trực tiếp, Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016

  2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ

  3. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

  4. Quyết định số 7867/QĐ- BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế

  10.

  Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

  15 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

  Sở Y tế Hà Nội

  Địa chỉ: số 4 phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nộp hồ sơ trực tuyến, Hoặc nộp trực tiếp, Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016

  2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ

  3. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

  4. Quyết định số 7867/QĐ- BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế

  11.

  Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ sở tổ chức bán lẻ thuốc lưu động

  Sở Y tế Hà Nội

  Địa chỉ: số 4 phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nộp hồ sơ trực tuyến, Hoặc nộp trực tiếp, Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016

  2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ

  3. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

  4. Quyết định số 7867/QĐ- BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế

  12.

  Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế

  20 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

  Sở Y tế Hà Nội

  Địa chỉ: số 4 phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nộp hồ sơ trực tuyến, Hoặc nộp trực tiếp, Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016

  2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ

  3. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

  4. Quyết định số 7867/QĐ- BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế

  5. Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017

  13.

  Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

  Sở Y tế Hà Nội

  Địa chi: Số 4 phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nộp hồ sơ trực tuyến, Hoặc nộp trực tiếp, Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016

  2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ

  3. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

  4. Quyết định số 7867/QĐ- BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế

  5. Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017

  14.

  Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

  Trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Sở Y tế Hà Nội

  Địa chỉ: số 4 phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nộp hồ sơ trực tuyến, Hoặc nộp trực tiếp, Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016

  2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ

  3. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

  4. Quyết định số 7867/QĐ- BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế

  15.

  Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh

  Trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Sở Y tế Hà Nội

  Địa chỉ: số 4 phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nộp hồ sơ trực tuyến, Hoặc nộp trực tiếp, Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016

  2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ

  3. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

  4. Quyết định số 7867/QĐ- BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế

  16.

  Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc

  10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

  Sở Y tế Hà Nội

  Địa chỉ: số 4 phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nộp hồ sơ trực tuyến Hoặc nộp trực tiếp, Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016

  2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ

  3. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

  4. Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính

  5. Thông tư số 114/2017/TT- BTC ngày 24/10/2017 của Bộ Tài chính

  6. Quyết định số 7867/QĐ- BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế

  17.

  Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

  07 (bảy) ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  Sở Y tế Hà Nội

  Địa chỉ: số 4 phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nộp hồ sơ trực tuyến, Hoặc nộp trực tiếp, Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016

  2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ

  3. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

  4. Quyết định số 7867/QĐ- BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế

  5. Thông tư số 277/2016/TT- BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính

  18.

  Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước

  - 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ và phí công bố theo quy định (đối với trường hợp cấp số tiếp nhận)

  - 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố và phí công bố theo quy định (đối với trường hợp chưa cấp số tiếp nhận).

  Sở Y tế Hà Nội

  Địa chỉ: Số 4 phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nộp hồ sơ trực tuyến, Hoặc nộp trực tiếp, Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Nghị định 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

  2. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

  3. Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế

  4. Thông tư 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính

  5. Quyết định số 7866/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế

  19.

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

  30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Sở Y tế Hà Nội

  Địa chỉ: số 4 phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nộp hồ sơ trực tuyến, Hoặc nộp trực tiếp, Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Nghị định 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

  2. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

  3. Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế

  4. Thông tư 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính

  5. Quyết định số 7866/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế

  20.

  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Sở Y tế Hà Nội

  Địa chỉ: số 4 phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nộp hồ sơ trực tuyến, Hoặc nộp trực tiếp, Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Luật Đầu tư năm 2014

  2. Nghị định 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

  3. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

  4. Quyết định số 7866/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế

  II

  Lĩnh vực Y tế dự phòng

  1.

  Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II

  Các cơ sở xét nghiệm được tiến hành xét nghiệm trong phạm vi chuyên môn sau khi tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học

  Sở Y tế Hà Nội

  Địa chỉ: số 4 phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nộp hồ sơ trực tuyến, Hoặc nộp trực tiếp, Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007

  2. Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

  3. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

  4. Quyết định số 433/QĐ-BYT ngày 31/01/2019 của Bộ Y tế

  2.

  Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

  Cơ sở được thực hiện hoạt động tiêm chủng sau khi đã thực hiện việc công bố đủ điều kiện tiêm chủng

  Sở Y tế Hà Nội

  Địa chỉ: số 4 phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nộp hồ sơ trực tuyến, Hoặc nộp trực tiếp, Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007

  2. Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

  3. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

  4. Quyết định số 433/QĐ-BYT ngày 31/01/2019 của Bộ Y tế

  III

  Lĩnh vực Trang thiết bị Y tế

  1.

  Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

  Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận

  Sở Y tế Hà Nội

  Địa chỉ: số 4 phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nộp hồ sơ trực tuyến Hoặc nộp trực tiếp, Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Luật đầu tư năm 2014

  2. Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

  3. Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ

  4. Quyết định số 745/QĐ-BYT ngày 28/02/2019 của Bộ Y tế

  2.

  Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D

  Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận

  Sở Y tế Hà Nội

  Địa chỉ: số 4 phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nộp hồ sơ trực tuyến Hoặc nộp trực tiếp, Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Luật đầu tư năm 2014

  2. Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

  3. Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ

  4. Thông tư số 278/2016/TT- BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

  5. Quyết định số 745/QĐ-BYT ngày 28/02/2019 của Bộ Y tế

  3.

  Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

  Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

  Sở Y tế Hà Nội

  Địa chỉ: số 4 phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nộp hồ sơ trực tuyến Hoặc nộp trực tiếp, Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Luật đầu tư năm 2014

  2. Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

  3. Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018

  4. Thông tư số 278/2016/TT- BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính

  5. Quyết định số 745/QĐ-BYT ngày 28/02/2019 của Bộ Y tế

  4.

  Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

  Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

  Sở Y tế Hà Nội

  Địa chỉ: Số 4 phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nộp hồ sơ trực tuyến Hoặc nộp trực tiếp, Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Luật đầu tư năm 2014

  2. Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

  3. Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018

  4. Thông tư số 278/2016/TT- BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính

  5. Quyết định số 745/QĐ-BYT ngày 28/02/2019 của Bộ Y tế

  5.

  Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C,D

  Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Sở Y tế Hà Nội

  Địa chỉ: Số 4 phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nộp hồ sơ trực tuyến Hoặc nộp trực tiếp, Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Luật đầu tư năm 2014

  2. Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

  3. Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018

  4. Thông tư số 278/2016/TT- BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính

  5. Quyết định số 745/QĐ-BYT ngày 28/02/2019 của Bộ Y tế

  IV

  Lĩnh vực Bảo hiểm y tế

  1.

  Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  Sau khi xuất trình thẻ giải quyết ngay

  Các cơ sở khám chữa bệnh

  Nộp trực tiếp

  1. Luật Bảo hiểm y tế 2008; Luật số 46/2014/QH13 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT

  2. Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018

  3. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009

  4. Quyết định số 1895/1997/QĐ- BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế

  5. Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế

  6. Quyết định số 7291/QĐ-BYT ngày 07/12/2018

  B

  Thủ tục hành chính cấp xã

  I

  Lĩnh vực Dân số

  1.

  Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

  10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

  Trụ sở UBND cấp xã

  Nộp trực tiếp, Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Luật Bình đẳng giới năm 2006

  2. Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ

  3. Quyết định số 792/QĐ-BYT ngày 04/3/2019 của Bộ Y tế

  C

  Thủ tục hành chính thực hiện tại các cơ sở đào tạo được công b kiểm tra ngôn ngữ trong hành nghề dược

  1.

  Kiểm tra, công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong hành nghề dược

  30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Các cơ sở giáo dục được công bố kiểm tra ngôn ngữ trong hành nghề dược

  Nộp trực tiếp

  Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Luật Dược năm 2016

  2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ

  3. Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018

  4. Quyết định số 3949/QĐ-BYT ngày 28/6/2018 của Bộ Y tế

  2.

  Công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong hành nghề dược

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Các cơ sở giáo dục được công bố kiểm tra ngôn ngữ trong hành nghề dược

  Nộp trực tiếp

  Hoặc nộp qua đường bưu điện

  1. Luật Dược năm 2016

  2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ

  3. Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018

  4. Quyết định số 3949/QĐ-BYT ngày 28/6/2018 của Bộ Y tế

   

  Tổng số: 31 TTHC

               

  II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NÔI

  STT

  Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định công bố của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

  A

  Thủ tục hành chính cấp Sở

   

  Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm

  1.

  Số 01 mục II Quyết định 782/QĐ- UBND ngày 21/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

  Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

  2.

  Số 02 mục II Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Điều chỉnh công bố đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

  3.

  Số 03 mục II Quyết định 782/QĐ- UBND ngày 21/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cấp chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Điều 28 của Luật Dược)

  4.

  Số 04 mục II Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề dược

  5.

  Số 05 mục II Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)

  6.

  Số 06 mục II Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ

  7.

  Số 07 mục II Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

  8.

  Số 08 mục II Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh dược hoặc thay đổi phạm vi kinh doanh dược có làm thay đổi điều kiện kinh doanh; thay đổi địa điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

  9.

  Số 09 mục II Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

  10.

  Số 10 mục II Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

  11.

  Số 11 mục II Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động

  12.

  Số 12 mục II Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Áp dụng với cơ sở có sử dụng, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc trừ cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu)

  13.

  Số 13 mục II Quyết định 782/QĐ- UBND ngày 21/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc phóng xạ; cơ sở sản xuất thuốc thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sơ Y tế

  14.

  Số 14 mục II Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền Sở Y tế

  15.

  Số 15 mục II Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  16.

  Số 18 mục II Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

  17.

  Số 19 mục II Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh

  18.

  Số 20 mục II Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc

  19.

  Số 21 mục II Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  20.

  Số 22 mục II Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Điều chỉnh nội dung thông tin thuốc đã được cấp Giấy xác nhận thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  21.

  Số 23 mục II Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

  22.

  Số 12 mục II Phần A Quyết định 5604/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Đăng ký, đăng ký lại và đăng ký gia hạn các thuốc dùng ngoài sản xuất trong nước quy định tại Phụ lục V - Thông tư 44/2014/TT-BYT thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội

  23.

  Số 13 mục II Phần A Quyết định 5604/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc có trình độ chuyên môn đại học thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội

  Thông tư 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 của Bộ Y tế

  24.

  Số 14 mục II Phần A Quyết định 5604/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc có trình độ chuyên môn trung cấp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội

  25.

  Số 30 mục II Phần A Quyết định 5604/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Đăng ký thuốc gia công của thuốc chưa có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (thuốc thuộc danh mục thuốc sản xuất trong nước nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Y tế địa phương quy định tại Phụ lục V - Thông tư 44/2014/TT-BYT

  Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ

  26.

  Số 31 mục II Phần A Quyết định 5604/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Đăng ký thuốc gia công của thuốc chưa có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (thuốc thuộc danh mục thuốc sản xuất trong nước nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Y tế địa phương quy định tại Phụ lục V - Thông tư 44/2014/TT-BYT

  27.

  Số 32 mục II Phần A Quyết định 5604/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Đăng ký lại thuốc gia công (thuốc thuộc danh mục thuốc sản xuất trong nước nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Y tế địa phương quy định tại Phụ lục V - Thông tư 44/2014/TT-BYT

  28.

  Số 35 mục II Phần A Quyết định 5604/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước

  Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

  29.

  Số 41 mục II Phần A Quyết định 5604/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

  30.

  Số 42 mục II Phần A Quyết định 5604/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

  Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

   

  Lĩnh vực Trang thiết bị Y tế

  31.

  Số 01 Quyết định 6949/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

  Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

  32.

  Số 02 Quyết định 6949/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

  33.

  Số 03 Quyết định 6949/QĐ-UBND ngay 16/12/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

   

  Lĩnh vực Y tế dự phòng

  34.

  Số 5 mục IV Phần A Quyết định 5604/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cấp Giấy phép vận chuyển hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

  Nghị định 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

  35.

  Số 01 mục III Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II

  Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

  36.

  Số 02 mục III Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

   

   

  Lĩnh vực An toàn thực phẩm

  37.

  Số 4 mục V Phần A Quyết định 5604/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Hà Nội

  Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

  38.

  Số 5 mục V Phần A Quyết định 5604/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Hà Nội

  Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

  39.

  Số 6 mục V Phần A Quyết định 5604/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

  40.

  Số 7 mục V Phần A Quyết định 5604/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

  41.

  Số 8 mục V Phần A Quyết định 5604/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội

  42.

  Số 9 mục V Phần A Quyết định 5604/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội

  B

  Thủ tục hành chính cấp huyện

  1.

  Số 1 Phần B Quyết định 5604/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND quận, huyện, thi xã (hoặc phòng Y tế quận, huyện, thị xã nếu được ủy quyền)

  Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

  2.

  Số 2 Phần B Quyết định 5604/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND quận, huyên, thị xã (hoặc phòng Y tế quận, huyện, thị xã nếu được ủy quyền)

   

  3.

  Số 3 Phần B Quyết định 5604/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức thuộc thẩm quyền của UBND quận, huyên, thị xã (hoặc phòng Y tế quận, huyện, thị xã nếu được ủy quyền)

   

  4.

  Số 4 Phần B Quyết định 5604/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND quận, huyên, thị xã (hoặc phòng Y tế quận, huyện, thị xã nếu được ủy quyền)

   

   

  Tổng số: 46 TTHC

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Quyết định 6949/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Sở y tế Thành phố Hà Nội
  Ban hành: 16/12/2016 Hiệu lực: 16/12/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  07
  Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế bệnh viện
  Ban hành: 19/09/1997 Hiệu lực: 01/01/1998 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/11/2006 Hiệu lực: 01/07/2006 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 21/11/2007 Hiệu lực: 01/07/2008 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 14/11/2008 Hiệu lực: 01/07/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Luật Khám bệnh, chữa bệnh của Quốc hội, số 40/2009/QH12
  Ban hành: 23/11/2009 Hiệu lực: 01/01/2011 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  12
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế của Quốc hội, số 46/2014/QH13
  Ban hành: 13/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  13
  Thông tư 44/2014/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc
  Ban hành: 25/11/2014 Hiệu lực: 15/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  14
  Luật Đầu tư của Quốc hội, số 67/2014/QH13
  Ban hành: 26/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  15
  Nghị định 39/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
  Ban hành: 27/04/2015 Hiệu lực: 15/06/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  16
  Luật Dược của Quốc hội, số 105/2016/QH13
  Ban hành: 06/04/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  17
  Nghị định 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế
  Ban hành: 15/05/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  18
  Nghị định 93/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm
  Ban hành: 01/07/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  19
  Nghị định 103/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
  Ban hành: 01/07/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  20
  Nghị định 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng
  Ban hành: 01/07/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 3097/QĐ-UBND thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ Hà Nội

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu: 3097/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 10/06/2019
  Hiệu lực: 10/06/2019
  Lĩnh vực: Hành chính, Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Đức Chung
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu (28)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới