logo

Quyết định 3120/QĐ-UBND Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính 2019 tỉnh An Giang

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3120/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Bình Thạnh
  Ngày ban hành: 10/12/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 10/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH AN GIANG
  --------

  Số: 3120/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  An Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019

  -----------

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019. Thời gian thực hiện: từ ngày 02 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

   

   Nơi nhận:
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang;
  - Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
  - Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
  - Các Sở, Ban ngành tỉnh;(qua email)
  - UBND các huyện, thị xã, thành phố;
  - Lưu: VT, KSTT.

  CHỦ TỊCH
  Vương Bình Thạnh

   

  KẾ HOẠCH

  KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 3120/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

   

  Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019, với các nội dung trọng tâm sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  - Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà.

  - Đẩy mạnh công tác truyền thông, huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về TTHC, thông qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước.

  - Bảo đảm đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định; Phân công công việc rõ ràng, hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến kết quả công việc.

  II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

  Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

  III. KINH PHÍ

  Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang năm 2019 do ngân sách nhà nước đảm bảo và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của ngành, địa phương mình, gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/02/2019 để tổng hợp, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ.

  2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công thực hiện nội dung trong Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện công việc.

  3. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này tại các ngành, địa phương; báo cáo kết quả về Văn phòng Chính phủ theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ./.

   

  PHỤ LỤC

  NỘI DUNG THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019

   

  A. Về Kiểm soát thủ tục hành chính

   

  STT

  Nội dung

  Kết quả

  Cơ quan chủ trì

  Cơ quan phối hợp

  Thời gian hoàn thành

  I. Công tác xây dựng văn bản chỉ đạo; Rà soát danh sách cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thủ tục hành chính và nâng cao nghiệp vụ kiểm soát TTHC

  1

  Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

  Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

  Văn phòng UBND tỉnh

  - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

  - UBND cấp huyện

  Tháng 12/2018

  Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC của Sở, ngành, UBND cấp huyện

  - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

  - UBND cấp huyện

   

  Quý I/2019

  2

  Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

  - Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019

  - Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra

  Văn phòng UBND tỉnh

  - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

  - UBND cấp huyện

  - Trước 15/ 02/2019

  - Tháng 4/2019

  3

  Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019

  - Kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2019

  Văn phòng UBND tỉnh

  - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

  - UBND cấp huyện

  Tháng 12/2018

  Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

  - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

  - UBND cấp huyện

   

  Quý I/2019

  4

  Kế hoạch Phát động thi đua trong thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

  Kế hoạch Phát động thi đua trong thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

  Văn phòng UBND tỉnh

  Ban thi đua khen thưởng (Sở Nội vụ)

  Quý I/2019

  5

  Rà soát danh sách cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh An Giang

  Quyết định của UBND tỉnh về việc công nhận cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

  Văn phòng UBND tỉnh

  - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

  - UBND cấp huyện

  02lần /năm

  6

  Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính dành cho cán bộ, công chức thuộc các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

  - Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ KSTTHC năm 2019.

  - Thư mời tập huấn.

  Văn phòng UBND tỉnh

  - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

  - UBND cấp huyện

  Quý I/2019

  7

  Tham gia các đợt tập huấn nghiệp vụ, hội nghị, hội thảo, tọa đàm về hoạt động kiểm soát TTHC do Trung ương tổ chức, triển khai.

  Tham dự Hội nghị, Hội thảo, tọa đàm,…

  Văn phòng UBND tỉnh

  Các đơn vị có liên quan

  Theo Kế hoạch của Cơ quan Trung ương

  II

  Kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  1

  Cập nhật, trình công bố danh mục thủ tục hành chính; TTHC được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung; thay thế, bãi bỏ, huỷ bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã

  Rà soát, cập nhật danh mục TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố

  Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh

  - VP UBND tỉnh;

  - UBND cấp huyện;

  - UBND cấp xã.

  Thường xuyên trong năm 2019

  2

  Tổ chức in và cấp phát Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, bộ thủ tục hành chính dùng chung cấp huyện (sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục).

  Các Bộ TTHC của các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn tỉnh và của cấp huyện đã được công bố năm 2019

  Văn phòng UBND tỉnh

  Các Sở, ban, ngành tỉnh

  Thường xuyên trong năm 2019

  3

  Cập nhật các Quyết định đã công bố Danh mục TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và đăng tải trên website của tỉnh.

  Các Danh mục TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính

  Văn phòng UBND tỉnh

  Sở Thông tin và truyền thông

  Thường xuyên trong năm 2019

  4

  Rà soát, cập nhật công bố danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tại bộ phận một Một cửa.

  Các Danh mục TTHC đã được công bố các cấp

  Văn phòng UBND tỉnh

  - Các Sở, ban, ngành tỉnh

  - UBND cấp huyện, cấp xã

  Thường xuyên trong năm 2019

  III

  Niêm yết công khai TTHC và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

  1

  - Niêm yết công khai nội dung chi tiết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố.

  - Công bố, công khai số điện thoại, địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh

  Báo cáo việc niêm yết, công khai TTHC theo qu y định pháp luật (được tổng hợp trong các báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả hoạt động KSTTHC)

  - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh (trên cổng thông tin điện tử);

  - Trung tâm Hành chính công của tỉnh (trực tiếp);

  - UBND cấp huyện;

  - UBND cấp xã.

   

  Thường xuyên trong năm 2019

  2

  Tổ chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả theo đúng với quy định được Chủ tịch UBND tỉnh công bố

  Báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ.

  - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

  - Trung tâm Hành chính công của tỉnh;

  - UBND cấp huyện;

  - UBND cấp xã.

   

  Thường xuyên trong năm 2019

  IV

  Thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính

  1

  Rà soát quy định thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết.

  Quyết định của UBND tỉnh ban hành Danh mục cắt giảm TTHC thời gian giải quyết

  Văn phòng UBND tỉnh

  - Các Sở, ban, ngành liên quan;

  - UBND cấp huyện

  Quý I, II/2019

  2

  Tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính một số thủ tục kiến nghị đơn giản hóa.

  Tổng hợp kết quả tính chi phí tuân thủ TTHC vào báo cáo rà soát đơn giản hóa TTHC

  Văn phòng UBND tỉnh

  Các Sở, ban, ngành liên quan

  Quý III/2019

  3

  Tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

  Báo cáo rà soát đơn giản hóa TTHC

  Văn phòng UBND tỉnh

  Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  Quý III/2019

  V

  Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

  1

  Tổ chức kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước.

  - Văn bản thông báo lịch kiểm tra;

  - Kiểm tra thực tế;

  - Báo cáo kết quả kiểm tra;

  - Công văn chỉ đạo kiểm soát TTHC sau khi kiểm tra.

  Văn phòng UBND tỉnh

  Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  Quý II+III/2019

  VI

  Tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

  1

  Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

  Xử lý hoặc chuyển phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xử lý; kiểm tra, đôn đốc kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh việc xử lý phản ánh, kiến nghị.

  Văn phòng UBND tỉnh

  - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

  - Trung tâm Hành chính công của tỉnh

  - UBND cấp huyện, xã

  Thường xuyên trong năm 2019

  2

  Tham mưu, đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng hình thức, biện pháp xử lý đối với việc không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc vi phạm quy định về kiểm soát thủ tục hành chính

  Công văn đề xuất (tùy yêu cầu công việc)

  Văn phòng UBND tỉnh

  - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

  - Trung tâm Hành chính công của tỉnh;

  - UBND cấp huyện, xã

  Thường xuyên trong năm 2019

   

  B. Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC

   

  STT

  Nội dung

  Kết quả

  Cơ quan chủ trì

  Cơ quan phối hợp

  Thời gian hoàn thành

  I

  Về truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

  1

  Thiết kế, xây dựng pano niêm yết, công khai bộ TTHC và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

  Pano niêm yết, công khai bộ TTHC và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại 11 huyện, thị xã, thành phố và 156 xã, phường, thị trấn.

  Văn phòng UBND tỉnh

  - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  - UBND cấp huyện, cấp xã

  Quý II + III/2019

  2

  Xây dựng Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

  Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

  - UBND cấp huyện

  - UBND cấp xã

   

  Tháng 2/2019

  3

  - Cung cấp thông tin về về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thông tấn báo chí để đăng tải.

  - Phối hợp với đài truyền hình An Giang lồng ghép tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong chuyên mục Cải cách hành chính của tỉnh.

  Tin, bài đăng tải về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

  Văn phòng UBND tỉnh

  - Đài truyền hình An Giang

  - Báo An Giang

  Thường xuyên trong năm 2019

  II

  Tổng hợp báo cáo về tình hình và kết quả triển khai thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC để trình Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp (bằng bản giấy và nhập dữ liệu trên phần mềm Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính)

  1

  - Các sở, ban ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện thực hiện báo cáo tình hình giải quyết TTHC theo mẫu quy định (bằng bản giấy và nhập dữ liệu trên phần mềm Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính) gửi về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp - UBND cấp xã thực hiện báo cáo tình hình giải quyết TTHC theo mẫu quy định(bằng bản giấy và nhập dữ liệu trên phần mềm Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính) gửi về UBND cấp huyện để tổng hợp

  - Báo cáo tình hình giải quyết TTHC của các sở, ban ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã. - Báo cáo đột xuất (nếu có).

  Văn phòng UBND tỉnh

  - Các Sở, ban, ngành tỉnh;

  - UBND cấp huyện;

  - UBND cấp xã

  Định kỳ: 3 tháng/ năm

  2

  Báo cáo đột xuất (nếu có)

   

  Văn phòng UBND tỉnh

  - Các Sở, ban, ngành tỉnh;

  - UBND cấp huyện; cấp xã

  Trong năm 2019

  III

  Các công việc khác về kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Trung Ương

   

  Văn phòng UBND tỉnh

  - Các Sở, ban, ngành tỉnh;

  - UBND cấp huyện; cấp xã

  Thường xuyên

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 167/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 10/10/2012 Hiệu lực: 01/12/2012 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 3120/QĐ-UBND Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính 2019 tỉnh An Giang

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
  Số hiệu: 3120/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 10/12/2018
  Hiệu lực: 10/12/2018
  Lĩnh vực: Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Vương Bình Thạnh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới