logo

Quyết định 3910/QĐ-UBND Thái Nguyên thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3910/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Bắc
  Ngày ban hành: 03/12/2019 Hết hiệu lực: 20/10/2020
  Áp dụng: 03/12/2019 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH THÁI NGUYÊN

  -------

  Số: 3910/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Thái Nguyên, ngày 03 tháng 12 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA STÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN

  -------

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bthủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Căn cứ Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Căn cứ Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục kèm theo).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Quyết định này thay thế Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường áp dụng giải quyết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

  Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Cục KSTTHC, Văn phòng
  Chính phủ;
  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
  - Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
  - Trung tâm Thông tin tỉnh;
  - Lưu: VT, KSTT.huongnt.KS
  TT.

  CHỦ TỊCH
  Vũ Hồng Bắc

   

  PHỤ LỤC I

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 3910/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

   

  TT

  Tên thủ tục hành chính

  Thời hn giải quyết

  Địa điểm thc hin

  Phí, lệ phí (đồng)

  Căn cứ pháp lý

  I

  Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh

  1

  Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

  - Thời hạn kiểm tra các công trình xử lý chất thải của dự án: 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm.

  - Thời hạn có văn bản thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải để chủ dự án vận hành thử nghiệm: 05 ngày làm việc.

  - Cơ quan nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Địa chỉ: Số 132, Đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  - Cơ quan thực hin thủ tc hành chính: Chi cục Bảo vệ môi trường

  Địa chỉ: Số 425A, Đường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  - Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận: Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Địa chỉ: Số 132, Đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  Không quy định

  - Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014.

  - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

  - Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

  2

  Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

  - Thời hạn cho kết quả xử lý: trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của chủ dự án.

  - Cơ quan nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Địa chỉ: Số 132, Đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  - Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Địa chỉ: Số 132, Đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  + Chi cục Bảo vệ môi trường

  Địa chỉ: Số 425A, Đường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thái Nguyên.

  Địa chỉ: Số 18 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  Không quy định

  - Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014.

  - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

  - Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

  3

  Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

  - Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

  + Tối đa là 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

  + Tối đa là 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc Phụ lục III nhưng không thuộc Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

  + Tối đa là 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với hình thức thẩm định thông qua việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức liên quan đối với các báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 40/2019/NĐ-CP bao gồm các dự án thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

  - Thời hạn phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: tối đa là 20 (hai mươi) ngày làm việc.

  - Cơ quan nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Địa chỉ: Số 132, Đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  - Cơ quan thực hiện TTHC:

  + Chi cục Bảo vệ môi trường

  Địa chỉ: Số 425A, Đường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  + Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Địa chỉ: Số 132, Đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thái Nguyên.

  Địa chỉ: số 18 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  Phí thẩm định: Theo Biểu mẫu 1 đính kèm theo Quyết định này.

  - Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014.

  - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

  - Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

  - Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

  - Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

  - Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phương án cải tạo phục hồi môi trường và kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường.

  - Quyết định số 47/2016/QĐ- UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh quy định tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

  - Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng thm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường; Đoàn kiểm tra Đán bảo vệ môi trường chi tiết, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, xác nhận hoàn thành phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

  4

  Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt

  - Thời hạn xem xét, chấp thuận: trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  - Cơ quan nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Địa chỉ: Số 132, Đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  - Cơ quan thực hin TTHC:

  + Chi cục Bảo vệ môi trường

  Địa chỉ: Số 425A, Đường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  + Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Địa chỉ: Số 132, Đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thái Nguyên.

  Địa chỉ: số 18 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  Không quy định

  - Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014.

  - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

  - Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

  5

  Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

  - Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của h sơ: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

  - Thời hạn kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường: là 15 (mười lăm) ngày làm việc

  - Cơ quan nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Địa chỉ: Số 132, Đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  - Cơ quan thực hin TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường

  Địa chỉ: Số 425A, Đường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  - Cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Địa chỉ: Số 132, Đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  Không quy định

  - Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014.

  - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

  - Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

  - Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

  - Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phương án cải tạo phục hồi môi trường và kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường.

  - Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng thm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường; Đoàn kiểm tra Đán bảo vệ môi trường chi tiết, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, xác nhận hoàn thành phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

  6

  Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ- CP sửa đổi bổ sung bởi Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ- CP)

  - Thẩm định hồ sơ phương án cải tạo, phục hồi môi trường: 35 (ba mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

  - Phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường: 15 (mười lăm) ngày làm việc ktừ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt.

  - Cơ quan nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Địa chỉ: Số 132, Đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  - Cơ quan thực hin TTHC:

  + Chi cục Bảo vệ môi trường

  Địa chỉ: Số 425A, Đường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  + Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Địa chỉ: Số 132, Đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thái Nguyên.

  Địa chỉ: số 18 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  - Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường: Chưa quy định

  - Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014.

  - Luật khoáng sản ngày 17/11/2010.

  - Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

  - Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

  - Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;

  - Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  - Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phương án cải tạo phục hồi môi trường và kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường.

  - Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường; Đoàn kiểm tra Đán bảo vệ môi trường chi tiết, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, xác nhận hoàn thành phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

  7

  Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

  - Thời hạn xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường: 40 (bốn mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong đó gồm:

  + Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan xác nhận có trách nhiệm thành lập đoàn kiểm tra

  + Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thành lập đoàn kiểm tra, cơ quan xác nhận tiến hành kiểm tra thực địa

  + Trong thời hạn không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra cơ quan xác nhận cấp Giấy xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

  - Cơ quan nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Địa chỉ: Số 132, Đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  Cơ quan thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường

  Địa chỉ: Số 425A, Đường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  Cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Địa chỉ: Số 132, Đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

   

  - Phí: Chưa quy định

  - Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014.

  - Luật khoáng sản ngày 17/11/2010.

  - Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

  - Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

  - Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;

  - Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phương án cải tạo phục hồi môi trường và kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường.

  - Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường; Đoàn kiểm tra Đán bảo vệ môi trường chi tiết, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, xác nhận hoàn thành phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

  8

  Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

  Thời hạn cấp giấy xác nhận: trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

  - Cơ quan nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Địa chỉ: Số 132, Đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  - Cơ quan thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường

  Địa chỉ: Số 425A, Đường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  - Cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Địa chỉ: Số 132, Đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  Không quy định

  - Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014.

  - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

  - Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

  9

  Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

  - Kiểm tra tính đầy đủ và hp lệ của hồ sơ: 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký.

  - Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH:

  + 15 (mười lăm) ngày làm việc: khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

  + 30 (ba mươi) ngày làm việc, trong trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH. Trong đó, thời gian Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra cơ sở trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hp lệ (thời gian kiểm tra đi với một cơ sở không quá 02 ngày làm việc) và 15 ngày còn lại có trách nhiệm cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ không tính vào thời hạn xem xét, cp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH).

  - Cơ quan nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Địa chỉ: Số 132, Đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  - Cơ quan thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường

  Địa chỉ: Số 425A, Đường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  - Cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đăng ký chủ nguồn thi CTNH: Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Địa chỉ: Số 132, Đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên.

  Không quy định

  - Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014.

  - Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

  - Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý CTNH.

  10

  Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

  - Kiểm tra tính đầy đủ và hp lệ của hồ sơ: 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký.

  - Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH:

  + 15 (mười lăm) ngày làm việc: khi nhận được hồ sơ hợp lệ, đầy đủ

  + 30 (ba mươi) ngày làm việc, trong trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH. Trong đó thời gian Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra cơ sở trong thời hạn 15 ngày làm việc (thời gian kiểm tra đi với một cơ sở không quá 02 ngày làm việc) và 15 ngày còn lại có trách nhiệm cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (thời gian sửa đi, bsung hồ sơ không tính vào thời hạn xem xét, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH)

  - Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Địa chỉ: Số 132, Đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  - Cơ quan thực hiện TTHC:

  + Chi cục Bảo vệ môi trường

  Địa chỉ: Số 425A, Đường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  - Cơ quan có thẩm quyền cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thi CTNH: Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Địa chỉ: Số 132, Đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên.

  Không quy định

  - Luật Bảo vệ môi trường 2014;

  - Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

  - Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý CTNH.

  II

  Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện

  1

  Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

  - Thời hạn cho kết quả xử lý: trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của chủ dự án hoặc không cần có văn bản phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án.

  - Cơ quan nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

  - Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

  Không quy định

  - Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014.

  - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

  - Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

  2

  Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

  - Thời hạn cấp giấy xác nhận: trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

  - Cơ quan nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

  - Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

  - Cơ quan có thẩm quyền xác nhận: UBND cấp huyện.

  Không quy định

  - Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014.

  - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

  - Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

  III

  Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp

  1

  Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

  - Thời hạn cho kết quả xử : trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của chủ dự án.

  - Cơ quan nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

  - Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

  Không quy định

  - Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014.

  - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

  - Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

   

  PHỤ LỤC II

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ THAY THẾ
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 3910/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

   

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  I

  Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh

  1

  Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

  2

  Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án

  3

  Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

  4

  Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

  5

  Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

  6

  Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

  7

  Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

  8

  Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản

  9

  Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

  10

  Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

  11

  Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

  12

  Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hp Giấy xác nhận hết hạn)

  II

  Thủ tục hành chính áp dụng giải quyết tại cấp huyện

  1

  Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

  III

  Thủ tục hành chính thuộc áp dụng giải quyết tại cấp xã

  1

  Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

  2

  Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

   

  BIỂU SỐ 1

  MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, THM ĐỊNH ĐỀ ÁN BẢO VMÔI TRƯỜNG CHI TIẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
  (Kèm theo Quyết định số: 47/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

   

  Đơn vị tính: Triệu đng

  STT

  Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)

  Nhóm dự án

  50

  > 50 và 100

  > 100 và 200

  > 200 và 500

  > 500

  1

  Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường

  5,0

  6,5

  12,0

  14,0

  17,0

  2

  Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng

  6,9

  8,5

  15,0

  16,0

  25,0

  3

  Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật

  7,5

  9,5

  17,0

  18,0

  25,0

  4

  Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

  7,8

  9,5

  17,0

  18,0

  24,0

  5

  Nhóm 5. Dự án giao thông

  8,1

  10,0

  18,0

  20,0

  25,0

  6

  Nhóm 6. Dự án công nghiệp

  8,4

  10,5

  19,0

  20,0

  26,0

  7

  Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6)

  5,0

  6,0

  10,8

  12,0

  15,6

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 3910/QĐ-UBND Thái Nguyên thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
  Số hiệu: 3910/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 03/12/2019
  Hiệu lực: 03/12/2019
  Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Vũ Hồng Bắc
  Ngày hết hiệu lực: 20/10/2020
  Tình trạng: Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới