logo

Quyết định 408/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ và tổ chức chủ trì thực hiện dự án điều tra cơ bản năm 2018

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Dân tộc Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 408/QĐ-UBDT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Hùng
  Ngày ban hành: 11/07/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 11/07/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 •  

   

  ỦY BAN DÂN TỘC
  -------
  Số: 408/QĐ-UBDT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2017
   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
  DỰ ÁN ĐIỀU TRA CƠ BẢN NĂM 2018
  -----------
  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
   
   
  Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP, ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
  Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ và dự án điều tra bản năm 2018 ngày 22 tháng 6 năm 2017;
  Căn cứ ý kiến của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Tờ trình số 77/TTr-TH ngày 23/6/2017 và Tờ trình số 80/TTr-TH ngày 26/6/2017 của Vụ Tng hp về việc xin ý kiến danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ và dự án điều tra cơ bản năm 2018 của Ủy ban Dân tộc;
  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ và tổ chức chủ trì thực hiện dự án điều tra cơ bản năm 2018 (danh sách kèm theo).
  Điều 2. Căn cứ danh mục nhiệm vụ được phê duyệt, đơn vị được giao chủ trì thực hiện dự án phối hợp với Vụ Tổng hợp đề xuất cá nhân có năng lực, chuyên môn phù hợp làm chủ nhiệm dự án và thực hiện dự án theo quy định.
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   
   Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng, Chủ nhiệm (b/c);
  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  - Các Vụ: KHTC; Địa phương II;
  - Cổng TTĐT UBDT;
  - Lưu: VT, TH (10b).15
  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
  Phan Văn Hùng
   
   
  DANH MỤC
  NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC CHỦ TRÌ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐIỀU TRA CƠ BẢN NĂM 2018
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 408/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
   
  TT
  Tên dự án
  Định hướng mục tiêu
  Dự kiến sản phẩm
  Đơn vị chủ trì thực hiện
  1
  Điều tra, khảo sát tình hình đăng ký hộ khẩu của đồng bào DTTS phía Bắc di cư vào các tỉnh Tây Nguyên từ năm 1995 đến nay và đề xuất hướng giải quyết.
  - Điều tra, khảo sát khách quan, toàn diện về quá trình di cư, thực trạng đời sống, sản xuất của dân tộc thiểu số phía Bắc vào các tỉnh Tây Nguyên (tập trung 02 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông) từ năm 1995 đến nay;
  - Cung cấp bộ số liệu về kết quả công tác đăng ký và quản lý hộ khẩu đối với người dân tộc thiểu số phía Bắc di cư vào Tây Nguyên (Đắk Lắk, Đắk Nông) từ năm 1995 đến nay;
  - Chỉ ra những bất cập cấp và nguyên nhân dẫn đến những khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký hộ khẩu của người dân tộc thiểu số phía Bắc di cư vào các tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Đắk Nông) từ năm 1995 đến nay;
  - Đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể nâng cao hiệu quả công tác đăng ký và quản lý hộ khẩu người dân tộc thiểu số phía Bắc di cư đến các tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Đắk Nông) góp phần hạn chế di cư tự do, phát triển bền vững kinh tế, xã hội, chính trị, đảm bảo quốc phòng và an ninh.
  - Báo cáo tổng hợp về số lượng, quá trình di cư, thực trạng đời sống, sản xuất của người dân tộc thiểu số phía Bắc vào các tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Đắk Nông) từ năm 1995 đến nay;
  - Số liệu kết quả đăng ký và những yếu tố tác động, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu của người dân tộc thiểu số phía Bắc di cư đến các tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Đắk Nông);
  - Bản đề xuất giải pháp, biện pháp cụ thể nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu, hạn chế di cư tự do người dân tộc thiểu số phía Bắc đến các tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Đắk Nông).
  Vụ Địa phương II
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới