logo

Quyết định 4246/QĐ-BVHTTDL thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4246/QĐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
  Ngày ban hành: 15/11/2018 Hết hiệu lực: 15/03/2019
  Áp dụng: 15/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
 • BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
  VÀ DU LỊCH
  -------

  Số: 4246/QĐ-BVHTTDL

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  -------

  BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

   

  Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Chánh Văn phòng Bộ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  Thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa cấp tỉnh có sthứ tự 31, 32 tại điểm A5 mục A phần III và thủ tục hành chính cấp huyện có số thứ tự 1 tại điểm A1 phần III ban hành kèm theo Quyết định số 4597/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2016 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ, Cơ quan, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
  - Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
  - Trung tâm CNTT đăng ti);
  - Các Sở VHTTDL, Sở VHTT;
  - Lưu: VT, VHCS,LG.100.

  BỘ TRƯỞNG
  Nguyễn Ngọc Thiện

   

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 4246/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

   

  PHẦN I.

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   

  1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  TT

  Shồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  A

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

  1

  B-BVH-278903-TT

  Cấp giấy phép kinh doanh Vũ trường

  Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kin đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực thi hành ktừ ngày 09 tháng 10 năm 2018

  Văn hóa

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao

  2

  B-BVH-278900-TT

  Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

  Văn hóa

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao

  B

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

  1

  B-BVH-278924-TT

  Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp)

  Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực thi hành ktừ ngày 09 tháng 10 năm 2018

  Văn hóa

  Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh cấp huyện

   

  PHẦN II.

  NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LỊCH

   

  A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

  I. Lĩnh vực văn hóa

  1. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

  * Trình tự thực hiện:

  - Khách sạn, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, kiểm tra điều kiện thực tế và cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

  * Cách thức thực hiện:

  Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  * Thành phần, số lượng hồ sơ:

  - Thành phần hồ sơ:

  (1) Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường (Mu 4 ban hành theo Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012);

  (2) Bản sao công chng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  * Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

  * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

  * Phí, lệ phí:

  - Tại các thành phố trực thuộc trung ương và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép là 15.000.000đồng/giấy;

  - Tại các khu vực khác: Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép là 10.000.000đồng/giấy.

  * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường (Mu 4 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012).

  * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính*:

  (1) Phòng khiêu vũ phải có diện tích từ 80m2 trở lên, cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính Nhà nước từ 200m trở lên, bảo đảm các điều kiện về phòng, chng cháy nổ.

  (2) Trang thiết bị, phương tiện hoạt động của phòng khiêu vũ bảo đảm chất lượng âm thanh.

  Khi hoạt động kinh doanh vũ trường, chủ kinh doanh phải tuân theo các quy định sau đây:

  (1) Có nội dung hoạt động được niêm yết công khai ở vũ trường để mọi người dễ nhận biết và thực hiện; nội quy phải ghi rõ về thời gian hoạt động, độ tuổi và trang phục của người khiêu vũ, những quy định cm đối với người ở trong vũ trường;

  (2) Chỉ sử dụng những bài hát, tác phẩm âm nhạc được phép lưu hành đ khiêu vũ;

  (3) Khi phát hiện người say rượu, bia, người sử dụng các chất ma túy và các chất kích thích bị cấm sử dụng phải yêu cầu người đó ra khỏi vũ trường;

  (4) Không cho người dưới 18 tuổi làm việc hoặc vào khiêu vũ tại vũ trường;

  (5) Nếu sử dụng nhân viên phục vụ phải có hợp đồng lao động và được quản lý theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động;

  (6) Không được hoạt động sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng, trừ trường hợp Vũ trường trong các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 4 sao trở lên hoặc hạng cao cấp được hoạt động sau 12 giờ đêm nhưng không quá 2 giờ sáng.

  * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính*:

  - Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

  - Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

  - Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày có hiệu lực 25/7/2011.

  - Thông tư s 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT. Có hiệu lực từ ngày 15/6/2012.

  - Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

  - Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực thi hành ktừ ngày 09 tháng 10 năm 2018.*

  * Phần in nghiêng là nội dung được sửa đi, b sung.

   

  TÊN TCHỨC
  ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

   

  ……………, ngày …. tháng …. năm…..

   

  ĐƠN ĐNGHỊ

  CẤP GIY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG

   

  Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch……………….

   

  1. Tên tổ chức đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh

  (viết bng chữ in hoa) …………………………………………………………………………….

  - Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

  - Điện thoại: ……………………………………………………………………………………….

  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………..……… ngày cấp ……………....nơi cấp …………………………………………………………(đối với doanh nghiệp)

  - Số, ngày tháng năm quyết định thành lập (đối với nhà văn hóa, trung tâm văn hóa là đơn vị sự nghiệp) …………………………………………………………………

  2. Người đại diện theo pháp luật

  - Họ và tên (viết bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………

  - Năm sinh: …………………………………………………………………………………………

  - Chức danh: ………………………………………………………………………………………

  - Giấy CMND: số …………………ngày cấp ..../…./……. nơi cấp ……………………………

  3. Nội dung đề nghị cấp giấy phép

  - Địa chỉ kinh doanh: ………………………………………………………………………………

  - Số lượng phòng khiêu vũ: ………………………………………………………………………

  - Diện tích cụ thể của từng phòng khiêu vũ: ……………………………………………………

  4. Cam kết

  - Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan khi hoạt động kinh doanh;

  - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin giấy phép kinh doanh./.

   

   

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
  TCHỨC ĐỀ NGHỊ CP GIẤY PHÉP
  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

   

  2.Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp)

  * Trình tự thực hiện:

  - Tổ chức, cá nhân gửi đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép kinh doanh; trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

  * Cách thức thực hiện:

  Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  * Thành phần, số lượng hồ sơ:

  - Thành phần hồ sơ:

  (1) Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Mu 3 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012);

  (2) Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  * Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

  * Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

  * Phí, lệ phí:

  - Tại các thành phố trực thuộc trung ương và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:

  + Từ 01 đến 05 phòng, mức thu phí là 6.000.000 đồng/giấy;

  + Từ 06 phòng trở lên, mức thu phí là 12.000.000 đồng/giấy.

  Đối với trường hợp các cơ sở đã được cấp phép kinh doanh karaoke đề nghị tăng thêm phòng, mức thu là 2.000.000 đồng/phòng.

  - Tại các khu vực khác:

  + Từ 01 đến 05 phòng, mức thu phí là 3.000.000 đồng/giấy;

  + Từ 06 phòng trở lên, mức thu phí là 6.000.000 đồng/giấy.

  Đối với trường hợp các cơ sở đã được cấp phép kinh doanh karaoke đề nghị tăng thêm phòng, mức thu là 1.000.000 đồng/phòng.

  * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Mu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012).

  * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính*:

  (1) Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về phòng, chng cháy nổ.

  (2) Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  B. Thủ tục hành chính cấp huyện

  I. Lĩnh vực văn hóa

  1. Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp)

  * Trình tự thực hiện:

  - Tổ chức, cá nhân gửi đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke tới cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  - Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm cấp giấy phép kinh doanh; trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

  * Cách thức thực hiện:

  Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  * Thành phần, số lượng hồ sơ:

  - Thành phần hồ sơ:

  (1) Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Mu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012);

  (2) Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  * Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

  * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

  * Phí, lệ phí:

  - Tại các thành phố trực thuộc trung ương và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:

  + Từ 01 đến 05 phòng, mức thu phí là 6.000.000 đồng/giấy;

  + Từ 06 phòng trở lên, mức thu phí là 12.000.000 đồng/giấy.

  Đối với trường hợp các cơ sở đã được cấp phép kinh doanh karaoke đề nghị tăng thêm phòng, mức thu là 2.000.000 đồng/phòng.

  - Tại các khu vực khác:

  + Từ 01 đến 05 phòng, mức thu phí là 3.000.000 đồng/giấy;

  + Từ 06 phòng trở lên, mức thu phí là 6.000.000 đồng/giấy.

  Đối với trường hợp các cơ sở đã được cấp phép kinh doanh karaoke đề nghị tăng thêm phòng, mức thu là 1.000.000 đồng/phòng.

  * Tên mẫu đơn, mu tờ khai:

  Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Mu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012).

  * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính*:

  (1) Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về phòng, chng cháy n.

  (2) Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  Khi hoạt động kinh doanh karaoke, chcơ sở kinh doanh phải tuân thủ theo các quy định sau đây:

  (1) Chỉ được sử dụng bài hát đã được phép phổ biến; băng, đĩa đã dán nhãn kiểm soát theo quy định;

  (2) Mi phòng karaoke chỉ được sử dụng một nhân viên phục vụ từ 18 tuổi trở lên; nếu nhân viên phục vụ là người làm thuê thì phải có hợp đồng lao động và được quản lý theo quy định của pháp luật về hợp đng lao động;

  (3) Không được hoạt động sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng, trừ trường hợp phòng karaoke trong các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 4 sao trở lên hoặc hạng cao cấp được hoạt động sau 12 giờ đêm nhưng không quá 2 giờ sáng.

  * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính*:

  - Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

  - Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

  - Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày có hiệu lực 25/7/2011.

  - Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT. Có hiệu lực từ ngày 15/6/2012.

  - Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

  - Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 10 năm 2018.*

  * Phần in nghiêng là nội dung được sa đổi, bổ sung.

   

  TÊN TỔ CHC
  ĐNGHỊ CẤP PHÉP
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

   

  ………….., ngày …… tháng ….. năm……

   

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ

  CP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE

   

  Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch…………………….

  (hoặc cơ quan cp huyện được phân cp)

   

  1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh

  (viết bằng chữ in hoa) ………………………………………………………………………….…

  - Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

  - Điện thoại: ………………………………………………………………………………………..

  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………..……….ngày cấp ……………………… nơi cấp ………………………………………………………………………..

  2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép

  - Địa chỉ kinh doanh: ………………………………………………………………………………

  - Tên nhà hàng karaoke (nếu có): ……………………………………………………………….

  - Slượng phòng karaoke: ..................................................................................................

  - Diện tích cụ thể từng phòng: ……………………………………………………………………

  3. Cam kết

  - Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan khi hoạt động kinh doanh;

  - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin giấy phép kinh doanh./.

   

   

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA T CHC/
  CÁ NHÂN ĐNGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
  Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên (đi với tổ chức)
  Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 79/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 17/07/2017 Hiệu lực: 17/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 4874/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 31/12/2019 Hiệu lực: 20/01/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản thay thế
  05
  Nghị định 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
  Ban hành: 06/11/2009 Hiệu lực: 01/01/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 07/06/2011 Hiệu lực: 25/07/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Thông tư 212/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường
  Ban hành: 10/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Nghị định 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 09/10/2018 Hiệu lực: 09/10/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Quyết định 956/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
  Ban hành: 27/02/2019 Hiệu lực: 27/02/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Quyết định 4597/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2016 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 27/12/2016 Hiệu lực: 27/12/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 4246/QĐ-BVHTTDL thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  Số hiệu: 4246/QĐ-BVHTTDL
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 15/11/2018
  Hiệu lực: 15/11/2018
  Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
  Ngày hết hiệu lực: 15/03/2019
  Tình trạng: Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới