logo

Quyết định 435/QĐ-BCĐ896 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2017

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo 896 Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 435/QĐ-BCĐ896 Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Hòa Bình
  Ngày ban hành: 24/06/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 •  

  BAN CHỈ ĐẠO 896
  -------
  Số: 435/QĐ-BCĐ896
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2017
   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN
  ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ NĂM 2017
  ---------
  TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 896
   
   
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
  Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 -2020;
  Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-BCĐ896 ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 896;
  Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-BCĐ896 ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Trưởng ban Chỉ đạo 896 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đán tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020;
  Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 896,
   
  QUYẾT ĐỊNH
   
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2017.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  Điều 3. Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 giúp Ban Chỉ đạo 896 đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.
  Điều 4. Các thành viên Ban Chỉ đạo 896, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
   
  Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Ngân hàng Chính sách xã hội;
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  - Thành viên BCĐ 896;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
  - Lưu: VT, BCĐ 896 (2b).
  TRƯỞNG BAN
  PHÓ THỦ TƯỚNG
  Trương Hòa Bình
   
   
  KẾ HOẠCH
  TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ NĂM 2017
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 435/QĐ-BCĐ896 ngày 24 tháng 6 năm 2017
  của Trưởng Ban Chỉ đạo 896)
   
   
  TT
  Nội dung công việc
  Thời gian thực hiện
  Cơ quan thực hiện
  Kết quả
  I. Xây dựng Kế hoạch triển khai
  1
  Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2017 theo các nhiệm vụ được giao
  Quý II/2017
  - Văn phòng Ban Chỉ đạo
  - Các Bộ, ngành
  Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Ban Chỉ đạo và Bộ, ngành
  II. Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
  1
  Triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:
  - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
  - Năm 2017 và năm 2018
   
  - Chủ trì: Bộ Công an
  - Phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại  giao, Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan
  Kế hoạch, tài liệu hướng dẫn
  - Tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
  - Quý III/2017
  - Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, biên soạn, in ấn tài liệu và triển khai công tác thu thập thông tin dân cư
  - Năm 2017
   
   
   
  - Triển khai hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
  - Năm 2017 và năm 2018
   
   
   
  - Tiến hành kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
  - Năm 2017 và năm 2018
   
   
  2
  Thành lập Ban Chỉ đạo 896 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phối hợp với Công an cấp tỉnh triển khai công tác thu thập, nhập dữ liệu về dân cư, cấp số định danh cá nhân cho công dân ở các địa phương
  Quý III/2017
  - Chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  - Phối hợp: Văn phòng Ban Chỉ đạo
  Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  3
  Triển khai cấp số định danh cá nhân:
  - Cơ quan Công an thực hiện nhập thông tin công dân để xác lập số định danh cá nhân thông qua việc cấp Thẻ Căn cước công dân, trong đó ưu tiên triển khai cấp số định danh cá nhân ở trong nước
  - Cơ quan đăng ký hộ tịch phối hợp với cơ quan Công an thực hiện nhập thông tin cho công dân khi công dân đăng ký khai sinh cho trẻ em và cấp số định danh cá nhân cho công dân từ khi đăng ký khai sinh trong đó ưu tiên triển khai cấp số định danh cá nhân ở trong nước
  Năm 2017
  - Chủ trì: Bộ Công an
  - Phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân các địa phương triển khai cấp Căn cước công dân
  - Chủ trì: Cơ quan đăng ký hộ tịch
  - Phối hợp: Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân các Căn cước công dân
  Số định danh cá nhân
  4
  Hướng dẫn việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, địa phương
  Năm 2017
  - Chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông
  - Phối hợp: Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan
  Kế hoạch, tài liệu hướng dẫn
  5
  Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia khác và cơ sở dữ liệu chuyên ngành
  Năm 2017
  - Chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông
  - Phối hợp: Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan
  Kế hoạch, tài liệu hướng dẫn
  6
  Đề xuất nhu cầu kết nối thông tin giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
  Quý IV/2017
  - Chủ trì: Các Bộ, ngành, địa phương
  - Phối hợp: Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ
  Văn bản đề xuất
  III. Rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân
  1
  Trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư
  Quý III/2017
  - Chủ trì: Các Bộ, ngành
  - Phối hợp: Văn phòng Ban Chỉ đạo
  - Báo cáo kết quả rà soát
  - Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Bộ, ngành
  2
  Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Bộ, ngành
  Quý IV/2017
  - Chủ trì: các Bộ, ngành
  - Phối hợp: Văn phòng Ban Chỉ đạo, Văn phòng Chính phủ
  Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết Chính phủ của các Bộ, ngành
  IV. Các hoạt động khác
  1
  Tổ chức các cuộc họp, hội thảo liên quan đến việc triển khai Đề án 896:
  - Tổ chức các Hội thảo kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
  - Tổ chức các Hội thảo về áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, địa phương
  Năm 2017
  - Chủ trì: Văn phòng Ban Chỉ đạo
  - Phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, ngành, địa phương và một số cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan
  Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo
  2
  Tổng kết năm 2017
  Tháng 12/2017
  - Chủ trì: Ban Chỉ đạo
  - Phối hợp: Các Bộ, ngành, địa phương
  - Báo cáo tổng kết của Ban Chỉ đạo
  - Báo cáo của Bộ, ngành, địa phương về triển khai thực hiện Đề án gửi Ban Chỉ đạo
  3
  Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2018
  Tháng 12/2017
  - Chủ trì: Văn phòng Ban Chỉ đạo
  - Phối hợp: Các Bộ, ngành, địa phương
  Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2018 của Ban Chỉ đạo
  4
  Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Đề án 896; kiểm tra công tác cấp số định danh cá nhân thông qua việc cấp Thẻ Căn cước công dân và cấp Giấy khai sinh cho trẻ em
  Trong suốt năm 2017
  Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo theo phân công tại Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo 896 và Ban Chỉ đạo 896 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  - Báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Chỉ đạo 896
  - Báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Chỉ đạo 896 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  5
  Hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án 896
  Trong năm 2017
  - Chủ trì: Ban Chỉ đạo
  - Phối hợp: Các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
  Văn bản hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án
  6
  Hoạt động truyền thông về Đề án 896
  - Xây dựng các phóng sự truyền thông về Đề án 896.
  - Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin, đăng bài truyền thông về Đề án, hoạt động của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo
  Trong suốt năm 2017
  - Chủ trì: Văn phòng Ban Chỉ đạo
  - Phối hợp: Thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
   
  7
  Cân đối, bố trí ngân sách nhà nước đảm bảo cho việc xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
  Năm 2017
  - Chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính
  - Phối hợp: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng
   
  8
  Xử lý các khó khăn, vướng mắc của các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Đề án
  Trong suốt năm 2017
  - Chủ trì: Ban Chỉ đạo
  - Phối hợp: Các Bộ, ngành, cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan
   
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 435/QĐ-BCĐ896 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2017

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo 896
  Số hiệu: 435/QĐ-BCĐ896
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 24/06/2017
  Hiệu lực: 24/06/2017
  Lĩnh vực: Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Trương Hòa Bình
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới