logo

Quyết định 4638/QĐ-BNN-TCTL Thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy lợi

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4638/QĐ-BNN-TCTL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Thắng
  Ngày ban hành: 22/11/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 22/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  -------

  Số: 4638/QĐ-BNN-TCTL

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THỦY LỢI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  ----------------------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

   

  Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Sửa đổi tên một số thủ tục hành chính được quy định tại Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế về lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - TTr Hà Công Tuấn;
  - Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
  - Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC);
  - Vụ Pháp chế;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (bản PDF);
  - Cổng thông tin điện tử của Bộ, Báo Nông nghiệp VN;
  - Lưu: VT, TCTL.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Hoàng Văn Thắng

   

   

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

   

  PHẦN I.

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

   

  1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  A.

  Thủ tục hành chính cấp trung ương

  1

  Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và PTNT

  Thủy lợi

  Tổng cục Thủy lợi

  2

  Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và PTNT

  Thủy lợi

  Tổng cục Thủy lợi

  3

  Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

  Thủy lợi

  Tổng cục Thủy lợi

  B.

  Thủ tục hành chính cấp tỉnh

  1

  Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

  Thủy lợi

  Sở Nông nghiệp và PTNT

  2

  Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

  Thủy lợi

  Sở Nông nghiệp và PTNT

  3

  Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

  Thủy lợi

  Sở Nông nghiệp và PTNT

  4

  Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

  Thủy lợi

  Sở Nông nghiệp và PTNT

  5

  Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

  Thủy lợi

  Sở Nông nghiệp và PTNT

  C

  Thủ tục hành chính cấp huyện

   

   

  1

  Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

  Thủy lợi

  Cơ quan chuyên môn cấp huyện

  2

  Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

  Thủy lợi

  Cơ quan chuyên môn cấp huyện

  3

  Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên).

  Thủy lợi

  Cơ quan chuyên môn cấp huyện

  4

  Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên).

  Thủy lợi

  Cơ quan chuyên môn cấp huyện

  D

  Thủ tục hành chính cấp xã

   

   

  1

  Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

  Thủy lợi

  UBND cấp xã

  2

  Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

  Thủy lợi

  UBND cấp xã

  2. Danh mục tên thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định tại Quyết định 2525/QĐ-BNN- TCTL ngày 29/6/2018

   

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính được thay thế

  Tên thủ tục hành chính thay thế

  Tên VBQPPL quy định thủ tục hành chính

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

  1

  BNN 288326

  Cấp lại giấy phép bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

  Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

  Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

  Thủy lợi

  Tổng cục Thủy lợi

  2

  BNN 288327

  Cấp lại giấy phép tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT

  Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT

  Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

  Thủy lợi

  Tổng cục Thủy lợi

  3

  BNN- 288330

  Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

  Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

  Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

  Thủy lợi

  Tổng cục Thủy lợi

  4

  BNN 288336

  Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

  Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

  Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

  Thủy lợi

  Tổng cục Thủy lợi

  B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

  1

  BNN 288337

  Cấp lại giấy phép bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

  Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

  Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

  Thủy lợi

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  2

  BNN 288338

  Cấp lại giấy phép tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

  Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

  Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

  Thủy lợi

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  3

  BNN- 288342

  Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

  Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

  Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

  Thủy lợi

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  4

  BNN- 288350

  Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

  Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

  Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

  Thủy lợi

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   

  PHẦN II.

  NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   

  A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG

  LĨNH VỰC THỦY LỢI

  I. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố

  công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

  1. Trình tự thực hiện

  Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận xem xét, kiểm tra; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt quy trình vận hành để hoàn chỉnh theo quy định.

  Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  2. Cách thức thực hiện

  Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ gồm:

  - Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước;

  - Dự thảo quy trình vận hành hồ chứa nước;

  - Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật;

  - Bản đồ hiện trạng công trình;

  - Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;

  - Các tài liệu liên quan khác kèm theo.

  b) Số lượng: 01 bộ

  4. Thời hạn giải quyết:

  Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  5. Đối tượng thực hiện TTHC:

  - Tổ chức;

  - Cá nhân.

  6. Cơ quan giải quyết TTHC: Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định

  8. Phí, lệ phí: Không

  9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không

  10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

  11. Căn cứ pháp lý của TTHC.

  - Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

  - Khoản 1; điểm a khoản 2; khoản 6; điểm a khoản 7- Điều 12, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

  II. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và PTNT

  1. Trình tự thực hiện

  Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi đến Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

  Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

  Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.

  2. Cách thức thực hiện

  Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ gồm:

  - Tờ trình đề nghị phê duyệt;

  - Dự thảo đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi;

  - Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có).

  b) Số lượng: 01 bộ

  4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  5. Đối tượng thực hiện TTHC:

  - Tổ chức;

  - Cá nhân.

  6. Cơ quan giải quyết TTHC: Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  7. Kết quả thực hiện TTHC: Đề cương, kết quả kiểm định được phê duyệt

  8. Phí, lệ phí: Không

  9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không

  10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không

  11. Căn cứ pháp lý của TTHC.

  - Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

  - Khoản 1; điểm a khoản 2; khoản 4- Điều 19, Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

  III. Tên thủ tục hành chính: Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

  1. Trình tự thực hiện

  Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Bước 2: Không quy định thời hạn giải quyết

  2. Cách thức thực hiện

  Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Không quy định

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ gồm: Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước quy định những nội dung chính sau:

  - Đặc điểm địa hình, thông số thiết kế, sơ đồ mặt bằng bố trí công trình và chỉ giới cắm mốc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước;

  - Tình hình quản lý, khai thác và bảo vệ đập, hồ chứa nước;

  - Chế độ báo cáo, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất;

  - Quy định việc giới hạn hoặc cấm các loại phương tiện giao thông có tải trọng lớn lưu thông trong phạm vi bảo vệ công trình; quy trình về phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ an toàn nơi lưu giữ tài liệu, kho tàng cất giữ vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại;

  - Tổ chức lực lượng và phân công trách nhiệm bảo vệ đập, hồ chứa nước; trang thiết bị hỗ trợ công tác bảo vệ;

  - Tổ chức kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào công trình;

  - Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, phá hoại công trình và vùng phụ cận của đập, hồ chứa nước;

  - Bảo vệ, xử lý khi đập, hồ chứa nước xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố;

  - Nguồn lực tổ chức thực hiện phương án;

  - Trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ quản lý, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan.

  b) Số lượng: Không quy định

  4. Thời hạn giải quyết:

  Không quy định

  5. Đối tượng thực hiện TTHC:

  - Tổ chức;

  - Cá nhân.

  6. Cơ quan giải quyết TTHC: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  7. Kết quả thực hiện TTHC: Phương án được phê duyệt

  8. Phí, lệ phí: Không

  9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không

  10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

  11. Căn cứ pháp lý của TTHC.

  - Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

  - Khoản 1; khoản 2; điểm a khoản 5- Điều 23, Nghị định số 114/2018/NĐ- CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

  B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

  LĨNH VỰC THỦY LỢI

  I. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

  1. Trình tự thực hiện

  Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận xem xét, kiểm tra; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt quy trình vận hành để hoàn chỉnh theo quy định.

  Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  2. Cách thức thực hiện

  Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ gồm:

  - Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước;

  - Dự thảo quy trình vận hành hồ chứa nước;

  - Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật;

  - Bản đồ hiện trạng công trình;

  - Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;

  - Các tài liệu liên quan khác kèm theo.

  b) Số lượng: 01 bộ

  4. Thời hạn giải quyết:

  Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  5. Đối tượng thực hiện TTHC:

  - Tổ chức;

  - Cá nhân.

  6. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định

  8. Phí, lệ phí: Không

  9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không

  10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

  11. Căn cứ pháp lý của TTHC.

  - Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

  - Khoản 1; điểm c khoản 2; điểm b khoản 4; điểm c khoản 7- Điều 12, Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

  II. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

  1. Trình tự thực hiện

  Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi đến Sở Nông nghiệp và PTNT.

  Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

  Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.

  2. Cách thức thực hiện

  Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ gồm:

  - Tờ trình đề nghị phê duyệt;

  - Dự thảo đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi;

  - Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có).

  b) Số lượng: 01 bộ

  4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  5. Đối tượng thực hiện TTHC:

  - Tổ chức;

  - Cá nhân.

  6. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  7. Kết quả thực hiện TTHC: Đề cương, kết quả kiểm định được phê duyệt

  8. Phí, lệ phí: Không

  9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không

  10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không

  11. Căn cứ pháp lý của TTHC.

  - Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

  - Khoản 1; điểm b khoản 2; khoản 4 - Điều 19, Nghị định 114/2018/NĐ- CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

  III. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

  1. Trình tự thực hiện

  Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

  Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.

  2. Cách thức thực hiện

  Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ gồm:

  - Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập;

  - Dự thảo phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập;

  - Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật;

  - Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;

  - Các tài liệu khác liên quan kèm theo (nếu có). b) Số lượng: 01 bộ.

  4. Thời hạn giải quyết:

  Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  5. Đối tượng thực hiện TTHC:

  - Tổ chức;

  - Cá nhân.

  6. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - UBND tỉnh.

  7. Kết quả thực hiện TTHC: Phương án được phê duyệt

  8. Phí, lệ phí: Không

  9. Tên mẫu đơn, tờ khai:Không

  10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không

  11. Căn cứ pháp lý của TTHC.

  - Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

  - Khoản 1; khoản 3; điểm c khoản 4 và điểm c khoản 5 - Điều 7, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

  IV. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

  1. Trình tự thực hiện

  Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

  Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.

  2. Cách thức thực hiện

  Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ gồm:

  - Tờ trình đề nghị phê duyệt;

  - Dự thảo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp;

  - Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật;

  - Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;

  - Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). b) Số lượng: 01 bộ.

  4. Thời hạn giải quyết:

  Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  5. Đối tượng thực hiện TTHC:

  - Tổ chức;

  - Cá nhân.

  6. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - UBND tỉnh.

  7. Kết quả thực hiện TTHC: Phương án được phê duyệt

  8. Phí, lệ phí: Không

  9. Tên mẫu đơn, tờ khai:Không

  10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không

  11. Căn cứ pháp lý của TTHC.

  - Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

  - Khoản 1; khoản 2; điểm c khoản 4; điểm c, d khoản 5 - Điều 26, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

  V. Tên thủ tục hành chính: Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

  1. Trình tự thực hiện

  Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến UBND tỉnh

  Bước 2: Không quy định thời hạn giải quyết.

  2. Cách thức thực hiện

  Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Không quy định

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ gồm: Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước quy định những nội dung chính sau:

  - Đặc điểm địa hình, thông số thiết kế, sơ đồ mặt bằng bố trí công trình và chỉ giới cắm mốc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước;

  - Tình hình quản lý, khai thác và bảo vệ đập, hồ chứa nước;

  - Chế độ báo cáo, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất;

  - Quy định việc giới hạn hoặc cấm các loại phương tiện giao thông có tải trọng lớn lưu thông trong phạm vi bảo vệ công trình; quy trình về phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ an toàn nơi lưu giữ tài liệu, kho tàng cất giữ vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại;

  - Tổ chức lực lượng và phân công trách nhiệm bảo vệ đập, hồ chứa nước; trang thiết bị hỗ trợ công tác bảo vệ;

  - Tổ chức kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào công trình;

  - Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, phá hoại công trình và vùng phụ cận của đập, hồ chứa nước;

  - Bảo vệ, xử lý khi đập, hồ chứa nước xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố;

  - Nguồn lực tổ chức thực hiện phương án;

  - Trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ quản lý, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan.

  b) Số lượng: Không quy định

  4. Thời hạn giải quyết: Không quy định

  5. Đối tượng thực hiện TTHC:

  - Tổ chức;

  - Cá nhân.

  6. Cơ quan giải quyết TTHC: UBND tỉnh

  7. Kết quả thực hiện TTHC: Phương án được phê duyệt

  8. Phí, lệ phí: Không

  9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không

  10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

  11. Căn cứ pháp lý của TTHC.

  - Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

  - Khoản 1; khoản 2; điểm c khoản 5- Điều 23, Nghị định số 114/2018/NĐ- CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

  C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN:

  LĨNH VỰC THỦY LỢI

  I. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

  1. Trình tự thực hiện

  Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước đến Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi thuộc UBND cấp huyện.

  Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận xem xét, kiểm tra; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt quy trình vận hành để hoàn chỉnh theo quy định.

  Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  2. Cách thức thực hiện

  Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ gồm:

  - Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước;

  - Dự thảo quy trình vận hành hồ chứa nước;

  - Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật;

  - Bản đồ hiện trạng công trình;

  - Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;

  - Các tài liệu liên quan khác kèm theo.

  b) Số lượng: 01 bộ

  4. Thời hạn giải quyết:

  Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  5. Đối tượng thực hiện TTHC:

  - Tổ chức;

  - Cá nhân.

  6. Cơ quan giải quyết TTHC: Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi thuộc UBND cấp huyện.

  7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định

  8. Phí, lệ phí: Không

  9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không

  10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

  11. Căn cứ pháp lý của TTHC.

  - Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

  - Khoản 1; điểm đ khoản 2; điểm c khoản 4; khoản 6; điểm c khoản 7- Điều 12, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

  II. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

  1. Trình tự thực hiện

  Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi đến Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi thuộc UBND cấp huyện.

  Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

  Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.

  2. Cách thức thực hiện

  Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ gồm:

  - Tờ trình đề nghị phê duyệt;

  - Dự thảo đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi;

  - Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có).

  b) Số lượng: 01 bộ

  4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  5. Đối tượng thực hiện TTHC:

  - Tổ chức;

  - Cá nhân.

  6. Cơ quan giải quyết TTHC: Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi thuộc UBND cấp huyện.

  7. Kết quả thực hiện TTHC: Đề cương, kết quả kiểm định được phê duyệt

  8. Phí, lệ phí: Không

  9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không

  10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không

  11. Căn cứ pháp lý của TTHC.

  - Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

  - Khoản 1; điểm c khoản 2; khoản 4- Điều 19, Nghị định số 114/2018/NĐ- CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

  III. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên).

  1. Trình tự thực hiện

  Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi thuộc UBND huyện.

  Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

  Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.

  2. Cách thức thực hiện

  Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ gồm:

  - Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập;

  - Dự thảo phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập;

  - Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật;

  - Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;

  - Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). b) Số lượng: 01 bộ.

  4. Thời hạn giải quyết:

  Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  5. Đối tượng thực hiện TTHC:

  - Tổ chức;

  - Cá nhân.

  6. Cơ quan giải quyết TTHC: Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi thuộc UBND huyện.

  7. Kết quả thực hiện TTHC: Phương án được phê duyệt

  8. Phí, lệ phí: Không

  9. Tên mẫu đơn, tờ khai:Không

  10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không

  11. Căn cứ pháp lý của TTHC.

  - Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

  - Khoản 1; khoản 3; điểm b khoản 4; điểm b khoản 5 - Điều 7, Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

  IV. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên).

  1. Trình tự thực hiện

  Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi thuộc UBND huyện.

  Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

  Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.

  2. Cách thức thực hiện

  Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ gồm:

  - Tờ trình đề nghị phê duyệt;

  - Dự thảo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp;

  - Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật;

  - Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;

  - Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có).

  b) Số lượng: 01 bộ.

  4. Thời hạn giải quyết:

  Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  5. Đối tượng thực hiện TTHC:

  - Tổ chức;

  - Cá nhân.

  6. Cơ quan giải quyết TTHC: Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi thuộc UBND huyện.

  7. Kết quả thực hiện TTHC: Phương án được phê duyệt

  8. Phí, lệ phí: Không

  9. Tên mẫu đơn, tờ khai:Không

  10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không

  11. Căn cứ pháp lý của TTHC.

  - Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

  - Khoản 1; khoản 3; điểm b khoản 4; điểm b khoản 5 - Điều 26, Nghị định 114/2018/NĐ -CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

  C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ:

  LĨNH VỰC THỦY LỢI

  I. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

  1. Trình tự thực hiện

  Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến UBND cấp xã.

  Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

  Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.

  2. Cách thức thực hiện

  Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ gồm:

  - Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập;

  - Dự thảo phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập;

  - Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật;

  - Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;

  - Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có).

  b) Số lượng: 01 bộ.

  4. Thời hạn giải quyết:

  Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  5. Đối tượng thực hiện TTHC:

  - Tổ chức;

  - Cá nhân.

  6. Cơ quan giải quyết TTHC: UBND cấp xã

  7. Kết quả thực hiện TTHC: Phương án được phê duyệt

  8. Phí, lệ phí: Không

  9. Tên mẫu đơn, tờ khai:Không

  10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không

  11. Căn cứ pháp lý của TTHC.

  - Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

  - Khoản 1; khoản 3; điểm a khoản 4; điểm a khoản 5 - Điều 7, Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

  IV. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

  1. Trình tự thực hiện

  Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến UBND cấp xã.

  Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

  Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.

  2. Cách thức thực hiện

  Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ gồm:

  - Tờ trình đề nghị phê duyệt;

  - Dự thảo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp;

  - Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật;

  - Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;

  - Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có).

  b) Số lượng: 01 bộ.

  4. Thời hạn giải quyết:

  Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  5. Đối tượng thực hiện TTHC:

  - Tổ chức;

  - Cá nhân.

  6. Cơ quan giải quyết TTHC: UBND cấp xã.

  7. Kết quả thực hiện TTHC: Phương án được phê duyệt

  8. Phí, lệ phí: Không

  9. Tên mẫu đơn, tờ khai:Không

  10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không

  11. Căn cứ pháp lý của TTHC.

  - Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

  - Khoản 1; khoản 3; điểm a khoản 4; điểm a khoản 5 - Điều 26, Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 15/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Ban hành: 17/02/2017 Hiệu lực: 17/02/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 67/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
  Ban hành: 14/05/2018 Hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hướng dẫn
  07
  Quyết định 2525/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế về lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Ban hành: 29/06/2018 Hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
  08
  Luật Thủy lợi của Quốc hội, số 08/2017/QH14
  Ban hành: 19/06/2017 Hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Nghị định 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
  Ban hành: 04/09/2018 Hiệu lực: 04/09/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 4638/QĐ-BNN-TCTL Thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy lợi

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Số hiệu: 4638/QĐ-BNN-TCTL
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 22/11/2018
  Hiệu lực: 22/11/2018
  Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Hoàng Văn Thắng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới