logo

Quyết định 4653/QĐ-UBND Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc quản lý của Sở Y tế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4653/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thành Phong
  Ngày ban hành: 29/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 29/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Y tế-Sức khỏe
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PH HỒ CHÍ MINH

  -------------

  Số: 4653/QĐ-UBND

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính
  thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế

  ------------

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 5804/TTr-SYT ngày 21 tháng 10 năm 2019,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.

  Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-bo-TTHC.aspx.

  Điều 2. Tổ chức thực hiện

  1. Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt là cơ sở để xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị.

  2. Cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm:

  a) Công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại trụ sở nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

  b) Tuân thủ theo quy trình nội bộ đã được phê duyệt khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; không tự đặt thêm thủ tục, giấy tờ ngoài quy định pháp luật.

  c) Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính chính được phê duyệt mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ khi có biến động theo quy định pháp luật; không công khai quy trình nội bộ đã hết hiệu lực thi hành.

  Điều 3. Hiệu lực thi hành

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 4. Trách nhiệm thi hành

  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ);

  - TTUB: CT; các PCT;

  - VPUB: CPVP;

  - Trung tâm Tin học, Trung tâm Công báo;

  - Lưu: VT, KSTT/N.

  CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

  Nguyễn Thành Phong

   

  QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y T

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 4653/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2019

  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

   

  DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ

   

  STT

  Tên quy trình nội bộ

  Lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình

  1

  Cấp Giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

   
   

  QUY TRÌNH

  Cấp Giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 4653/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

   

  I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

  STT

  Tên hồ sơ

  Số lượng

  Ghi chú

  01

  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh (theo Phụ lục số 02 Thông tư số 17/2012/TT-BYT)

  01

  Bản chính

   

   

  II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

  Nơi tiếp nhận và trả kết quả

  Thời gian xử lý

  Lệ phí

  Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ - Trạm y tế phường, xã, thị trấn

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị

  Không

   

   

  III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

  Bước công

  việc

  Nội dung công việc

  Trách

  nhiệm

  Thời

  gian

  Hồ Sơ/Biểu mẫu

  Diễn giải

   

  Nộp hồ sơ

  Cá nhân (bố, mẹ hoặc người thân của trẻ)

   

  Theo mục I

  Thành phần hồ sơ theo mục I

  B1

  Kiểm tra hồ sơ

  Bộ phận

  Tiếp nhận hồ sơ - Trạm y tế phường, xã, thị trấn

  Giờ

  hành

  chính

  BM 01

  BM 02

  BM 03

  - Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B2.

  - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM 02.

  - Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03.

  B2

  Tiếp nhận hồ sơ

  Bộ phận

  Tiếp nhận hồ sơ- Trạm y tế phường, xã, thị trấn

  0,25 ngày làm việc

  Theo mục I BM 01

  Hồ sơ theo quy định

  Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn

  Tiếp nhận hồ sơ và chuyển cán bộ thụ lý hồ sơ

  B3

  Phân công thụ lý hồ sơ

  Bộ phận chuyên môn giải quyết TTHC

  0,25 ngày làm việc

  Hồ sơ theo quy định

  Bộ phận Chuyên môn tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và phân công cán bộ thụ lý hồ sơ

  B4

  Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC

  Cán bộ thụ lý hồ sơ

  02 ngày làm việc

  Theo mục I BM 01

  - Hồ sơ trình

  - Dự thảo kết quả

  - Cán bộ thụ lý hồ sơ tiến hành xem xét, kiểm tra, xác minh việc sinh

  - Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, dự thảo giấy chứng sinh trình lãnh đạo trạm y tế xem xét

  B5

  Xem xét, ký duyệt

  Lãnh đạo Trạm y tế

  0,25 ngày làm việc

  Giấy chứng sinh

  Lãnh đạo trạm y tế xem xét hồ sơ, ký duyệt giấy chứng sinh

  B6

  Ban hành văn bản

  Văn thư

  0,25 ngày làm việc

  Hồ sơ đã được duyệt

  Kiểm tra, đóng dấu, thực hiện sao lưu (nếu có). Chuyển kết quả đến bộ phận một cửa.

  B7

  Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

  Bộ phận

  Tiếp nhận hồ sơ- Trạm y tế

  Theo Giấy hẹn

  Kết quả

  - Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân.

  - Thống kê, theo dõi.

   

   

  IV. BIỂU MẪU

  Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

  STT

  Mã hiệu

  Tên biểu mẫu

  1

  BM 01

  Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

  2

  BM 02

  Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

  3

  BM 03

  Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

  4

  BM 04

  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh (theo mẫu)

   

   

  V. HỒ SƠ CẦN LƯU

  STT

  Mã hiệu

  Tên biểu mẫu

  1

  BM 01

  Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

  2

  BM 02

  Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ

  3

  BM 03

  Mẫu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ

  4

  //

  Giấy chứng sinh

   

   

  VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ

  - Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

  - Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Thông tư bổ sung Điều 2 Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh.

  - Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

  - Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

   

  MẪU GIẤY CHỨNG SINH

  (Kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  Cơ sở KB,CB                                                         Số:...............................

  Quyển số:......................

   

  GIẤY CHỨNG SINH

   

  Họ và tên mẹ/Người nuôi dưỡng:..................................................

  Năm sinh:........................................................................................

  Nơi đăng ký thường trú:....................................................................

  ........................................................................................................

  - Mã số BHXH/Thẻ BHYT số....................................................................................................

  Giấy CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:...................................................................................................

  Ngày cấp:.............. /............. /................. Nơi cấp:.......................

  Dân tộc:.........................................................................................

  Họ và tên cha:................................................................................

  Đã sinh con vào lúc:...giờ...phút, ngày.... tháng.... năm.................................................................................................

  Tại: ........................................................................................

  Số con trong lần sinh này: .....................................................

  Giới tính của con: ................................. Cân nặng: ...............

  Dự định đặt tên con là: ..........................................................

  Ghi chú: .................................................................................

   

  .........., ngày ... tháng.... năm ......

   

  Cha, mẹ, người nuôi dưỡng

  (ký, ghi rõ họ tên)

  Người đỡ đẻ

  (ký, ghi rõ họ tên)

  Người ghi phiếu

  (ký, ghi rõ chức danh)

  Thủ trưởng cơ sở y tế

  (ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

   

  Lưu ý:

  - Giấy chứng sinh cấp lần đầu: Số:       Quyển số:      (nếu cấp lại)

  - Tên dự định đặt có thể được thay đổi khi đăng ký khai sinh.

  - Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng phải đi khai sinh cho trẻ

   

  Cơ sở KB, CB                                              Số:.................................

  Quyển số:......................

   

   

  GIẤY CHỨNG SINH

  Họ và tên mẹ/Người nuôi dưỡng:...............................................................................................

  Năm sinh:.........................................................................................

  Nơi đăng ký thường trú:......................................................................

  ..........................................................................................................

  - Mã số BHXH/Thẻ BHYT số.......................................................................................................

  Giấy CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:......................................................................................................

  Ngày cấp:.............. /............. /................. Nơi cấp:.......................

  Dân tộc:...........................................................................................

  Họ và tên cha:...................................................................................

  Đã sinh con vào lúc:...giờ...phút, ngày.... tháng.... năm....................................................................................................

  Tại: ........................................................................................

  Số con trong lần sinh này: .....................................................

  Giới tính của con: ................................. Cân nặng: ...............

  Dự định đặt tên con là: ..........................................................

  Ghi chú: .................................................................................

   

  .........., ngày ... tháng.... năm ......

   

  Cha, mẹ, người nuôi dưỡng

  (ký, ghi rõ họ tên)

  Người đỡ đẻ

  (ký, ghi rõ họ tên)

  Người ghi phiếu

  (ký, ghi rõ chức danh)

  Thủ trưởng cơ sở y tế

  (ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

   

  Lưu ý:

  - Giấy chứng sinh cấp lần đầu: Số:       Quyển số:      (nếu cấp lại)

  - Tên dự định đặt có thể được thay đổi khi đăng ký khai sinh.

  - Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng phải đi khai sinh cho trẻ

   

   

  HƯỚNG DẪN CÁCH GHI GIẤY CHỨNG SINH

   

  1. Họ và tên mẹ hoặc người nuôi dưỡng: Ghi tên mẹ theo Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc hộ khẩu bằng chữ in hoa, có dấu.

  2. Năm sinh: Ghi năm sinh của mẹ hoặc người nuôi dưỡng theo năm dương lịch.

  3. Nơi đăng ký thường trú, tạm trú: Ghi nơi đăng ký thường trú, tạm trú theo địa danh 4 cấp: Thôn/bản, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

  Trường hợp người nước ngoài có đăng ký thường trú, tạm trú tại Việt Nam thì ghi giống như người Việt Nam. Trường hợp người nước ngoài không đăng ký thường trú, tạm trú tại Việt Nam nhưng sinh sống ở vùng biên giới sang đẻ ở các cơ sở y tế của Việt Nam thì ghi tên tỉnh và nước nơi họ đang sinh sống.

  4. Mã số BHXH/Thẻ BHYT số: Ghi số sổ BHXH hoặc mã số BHXH. Việc ghi mã số bảo hiểm xã hội chỉ áp dụng khi cơ quan bảo hiểm xã hội chính thức có thông báo về việc sử dụng mã số bảo hiếm xã hội thay cho số sổ bảo hiểm xã hội.

  5. Số chứng minh nhân dân (CMND)/Hộ chiếu của mẹ hoặc người nuôi dưỡng: Ghi rõ số CMND đã được cấp, trong trường hợp không có giấy CMND mà có Hộ chiếu thì ghi số Hộ chiếu. Nếu không có CMND và Hộ chiếu thì bỏ trống. (Chỉ áp dụng quy định ghi số CMND hoặc số hộ chiếu đến khi cơ quan bảo hiểm xã hội chính thức có thông báo về việc sử dụng mã số bảo hiểm xã hội thay cho số thẻ bảo hiểm y tế).

  6. Dân tộc: Ghi rõ tên dân tộc của người mẹ hoặc người nuôi dưỡng như: Kinh, Tày, Nùng, Hoa hoặc các dân tộc khác.

  7. Họ và tên cha: Ghi theo thông tin do người bệnh hoặc người nhà người bệnh cung cấp. Cơ sở y tế không phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin về họ và tên người cha.

  8. Đã sinh con vào lúc: Ghi giờ, phút, ngày, tháng, năm mà đứa trẻ sinh ra theo năm dương lịch.

  9. Tại: Ghi tại nơi trẻ được sinh ra, cụ thể:

  a) Trường hợp trẻ em được sinh ra tại bệnh viện, thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em được sinh ra (Ví dụ: bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định). Trường hợp trẻ em được sinh tại cơ sở y tế khác thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính 3 cấp nơi trẻ em sinh ra (Ví dụ: Trạm y tế xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định);

  b) Trường hợp trẻ em dược sinh tại nhà thì ghi tại nhà và địa danh 3 cấp: cấp xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố (Ví dụ: tại nhà ở xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Dịnh);

  c) Trường hợp trẻ em được sinh ra tại nơi khác, ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì cũng ghi nơi trẻ em được sinh ra và                                                                                                              địa danh 3 cấp           hành chính (Ví dụ: đẻ trên đường đi, tại xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định);

  d) Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì ghi rõ trẻ bị bỏ rơi, nơi nhặt được trẻ với địa danh 3 cấp hành chính (Ví dụ: đẻ bị bỏ rơi tại xã                                                                                                               Liên  Bảo,               huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định);

  10. Sinh lần thứ mấy: Ghi tất cả các lần sinh kể cả đẻ lần này, đẻ non, đẻ con chết.

  11. Số con hiện sống: Ghi số con hiện đang sống, kể cả trẻ sinh ra sống lần này.

  12. Số con trong lần đẻ này: Ghi số con đẻ lần này. Trong trường hợp đẻ sinh đôi hoặc sinh nhiều hơn thì ghi cụ thể số con và cấp Giấy chứng sinh riêng cho từng trẻ.

  13. Giới tính của con: Ghi cụ thể trẻ em sinh ra sống là nam hay nữ. Trường hợp dị tật, không rõ là nam hay nữ thì ghi là không xác định.

  14. Cân nặng: Ghi trọng lượng của trẻ đẻ ra được cân trong giờ đầu sau khi sinh theo đơn vị tính gram. (Ví dụ: trẻ sinh ra là 3500gram). Nếu không được cân thì bỏ trống.

  15. Tình trạng của con: Ghi rõ tình trạng của trẻ tại thời điểm làm Giấy chứng sinh: khỏe mạnh, yếu, dị tật hoặc các biểu hiện liên quan đến sức khỏe khác (nếu có). Nếu dị tật, ghi cụ thể loại dị tật, kể cả khuyết tật về hình thái của trẻ nếu phát hiện được.

  16. Dự kiến đặt tên con: Ghi tên dự kiến đặt cho trẻ. Tên dự kiến này có thể thay đổi khi đăng ký khai sinh.

  17. Ghi chú: Trường hợp sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi hoặc vừa sinh con dưới 32 tuần tuổi lại vừa phải phẫu thuật thì trong phần ghi chú phải ghi rõ một trong các nội dung sau "sinh con phải phẫu thuật" hoặc "sinh con dưới 32 tuần tuổi" hoặc "phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi".

  18. Người đỡ đẻ: ký tên, ghi rõ chức danh và họ tên (đối với trường hợp đẻ tại cơ sở y tế). Trong trường hợp đẻ tại nhà thì ghi cụ thể tên và chức danh của người đỡ (nếu là nhân viên Y tế). Ví dụ: Cô đỡ thôn bản đỡ thì ghi Cô đỡ và họ tên cô đỡ. Trong trường hợp người đỡ không phải là cán bộ y tế thì chỉ ghi họ tên.

  19. Ngày, tháng, năm ghi Giấy chứng sinh: Ghi theo ngày, tháng, năm dương lịch.

  20. Người ghi phiếu: Ký tên, ghi rõ chức danh và họ tên.

  21. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người được người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ủy quyền được ký và đóng dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.

  Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ có 01 người có đủ thẩm quyền khám và ký giấy ra viện thì người đó chỉ cần ký và đóng dấu vào phần người thủ trưởng đơn vị.

  Trường hợp đẻ tại nhà, trẻ đẻ bị bỏ rơi, đẻ nơi khác không phải cơ sở y tế...mà trạm y tế cấp Giấy chứng sinh thông qua nhân viên y tế thôn/bản thì trưởng trạm y tế ghi và xác nhận, ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên.

  22. Xác nhận của cha, mẹ hoặc người thân thích: ký tên, ghi rõ họ tên, quan hệ với đứa trẻ.

   

  Phụ lục số 02

  (Ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012
  của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------

   

   

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ
  Cấp Giấy chứng sinh

   

  Kính gửi:

  ..........................................................................................................

   

  Họ tên mẹ/người nuôi dưỡng:...................................................................... Năm sinh.....................

  Nơi đăng ký thường trú:..................................................................................................................

  Số CMND/Hộ chiếu:........................................................................................................................

  Dân tộc:.........................................................................................................................................

  Đã sinh con vào lúc:............... giờ........ phút, ngày............. tháng............. năm:...............................

  Tại:.................................................................................................................................................

  Số lần sinh................................................ số con hiện sống:..........................................................

  Số con trong lần sinh này:...............................................................................................................

  Giới tính con:............................................ cân nặng:......................................................................

  Hiện trạng của con:.........................................................................................................................

  Người đỡ đẻ:..................................................................................................................................

  Dự định đặt tên con:.......................................................................................................................

   

  ........, ngày .... tháng .... năm 20...

  Người làm đơn

  (Ký tên, ghi rõ họ tên)

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
  Ban hành: 23/04/2018 Hiệu lực: 21/06/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
  Ban hành: 23/11/2018 Hiệu lực: 06/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Thông tư 17/2012/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh
  Ban hành: 24/10/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Thông tư 34/2015/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh
  Ban hành: 27/10/2015 Hiệu lực: 14/12/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
  Ban hành: 29/12/2017 Hiệu lực: 01/03/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 4653/QĐ-UBND Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc quản lý của Sở Y tế

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM
  Số hiệu: 4653/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 29/10/2019
  Hiệu lực: 29/10/2019
  Lĩnh vực: Hành chính, Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Thành Phong
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới