logo

Quyết định 4827/QĐ-UBND phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND phường, xã, thị trấn

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4827/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thành Phong
  Ngày ban hành: 11/11/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 11/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  -------------

  Số: 4827/QĐ-UBND

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

  ------------

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 6280/TTr-STP-VP ngày 28 tháng 10 năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3073/TTr-SNN ngày 01 tháng 11 năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 37724/TTr-SLĐTBXH ngày 05 tháng 11 năm 2019,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 23 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

  Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-bo-TTHC.aspx.

  Điều 2. Tổ chức thực hiện

  1. Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt là cơ sở để xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị.

  2. Cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm:

  a) Công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại trụ sở nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

  b) Tuân thủ theo quy trình nội bộ đã được phê duyệt khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; không tự đặt thêm thủ tục, giấy tờ ngoài quy định pháp luật.

  c) Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính chính được phê duyệt mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ khi có biến động theo quy định pháp luật; không công khai quy trình nội bộ đã hết hiệu lực thi hành.

  Điều 3. Hiệu lực thi hành

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 4. Trách nhiệm thi hành

  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ):

  - TTUB: CT; các PCT;

  - VPUB: CPVP;

  - Trung tâm Tin học, Trung tâm Công báo;

  - Lưu: VT, KSTT/N

  CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

  Nguyễn Thành Phong

   

  QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 4827/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

  ------------

   

  DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ

  STT

  Tên quy trình nội bộ

  I. Lĩnh vực hòa giải cơ sở

  1

  Bầu hòa giải viên

  2

  Bầu tổ trưởng Tổ hòa giải

  3

  Thôi làm hòa giải viên

  4

  Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

  5

  Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

  II. Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật

  6

  Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

  7

  Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

  III. Lĩnh vực người có công

  8

  Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

  9

  Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

  10

  Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

  11

  Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần)

  12

  Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (Trường hợp chưa hưởng trợ cấp một lần)

  13

  Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

  14

  Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

  15

  Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

  16

  Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

  17

  Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ

  18

  Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trường hợp không có vợ (chồng), có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi)

  19

  Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trường hợp không có vợ (chồng), có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, còn trong tuổi lao động (nữ dưới 55 tuổi, nam dưới 60 tuổi).

  20

  Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

  IV. Lĩnh vực phát triển nông thôn

  21

  Phê duyệt phương án hỗ trợ lãi vay thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận huyện

  22

  Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

  23

  Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

       
   
   

  QUY TRÌNH 1

  Bầu hòa giải viên

  (Ban hành kèm Quyết định số  4827/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11  năm 2019

   của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

             

              I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

   

  STT

  Tên hồ sơ

  Số lượng

  Ghi chú

  1

  Danh sách người được đề nghị công nhận là hòa giải viên (theo mẫu);

  01

  Bản chính

  2

  Biên bản kiểm phiếu hoặc biên bản về kết quả biểu quyết bầu hòa giải viên (theo mẫu).

  01

  Bản chính

   

   

  II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

   

  Nơi tiếp nhận và trả kết quả

  Thời gian xử lý

  Lệ phí

  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

  Không

   

   

  III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

   

  Bước công việc

  Nội dung công việc

  Trách nhiệm

  Thời gian

  Hồ sơ/Biểu mẫu

  Diễn giải

  B1

  Nộp hồ sơ

   

  Trưởng ban công tác Mặt trận

  Giờ hành chính

  Theo mục 1

  Trưởng ban công tác Mặt trận hoàn thành thành phần hồ sơ theo mục 1 và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

  Kiểm tra hồ sơ

   

   

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

  Theo mục 1

  BM 01

  BM 02

  BM 03

   

   

  +  Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ (BM01);

  + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công chức được phân công tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định (BM 02).

  + Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: lập phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ bằng văn bản (BM 03).

  B2

  Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

  0,5 ngày làm việc

  Theo mục 1

  BM 01

   

  Chuyển hồ sơ cho Công chức thụ lý hồ sơ

  B3

  Phân công thụ lý hồ sơ

  Công chức tư pháp - hộ tịch

  1 ngày làm việc

  Theo mục 1

  BM 01

   

  Phân công công chức thụ lý hồ sơ rà soát, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.

  B4

  Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết, trình ký hồ sơ

  Công chức tư pháp - hộ tịch

  01 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

  - Dự thảo quyết định công nhận hòa giải viên/Thông báo từ chối công nhận hòa giải viên

  - Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ; lấy ý kiến đơn vị có liên quan (nếu có):

  + Trường hợp hồ sơ không đủ thông tin quy định thì dự thảo thông báo từ chối công nhận hòa giải viên.

  + Trường hợp hồ sơ đầy đủ thông tin quy định thì dự thảo Quyết định công nhận hòa giải viên.

  - Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trình và ký nháy dự thảo Quyết định hoặc thông báo từ chối; chuyển hồ sơ cho Văn thư trình Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn ký duyệt.

  B5

  duyệt

  Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

  02 ngày làm việc

  -Hồ sơ trình

   

  Xem xét hồ sơ, ký duyệt Quyết định hoặc thông báo từ chối.

  B6

  Ban hành văn bản

  Văn thư

  0,5 ngày làm việc

  Quyết định hoặc thông báo từ chối đã được ký duyệt

  Cho số, vào sổ, nhân bản, đóng dấu, ban hành văn bản và chuyển Quyết định đến Công chức tư pháp - hộ tịch để vào sổ, thực hiện sao lưu (nếu có), chuyển kết quả về bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

  B7

  Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

  Trả kết quả theo giấy hẹn

  Kết quả

  - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ từ Công chức tư pháp - hộ tịch.

  - Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân.

  - Thống kê, theo dõi.

   

   

  IV. BIỂU MẪU

              Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

   

  STT

  Mã hiệu

  Tên biểu mẫu

  1

  BM 01

  Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

  2

  BM 02

  Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

  3

  BM 03

  Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

  4

  BM 04

  Danh sách người được đề nghị công nhận là hòa giải viên

  5

  BM 05

  Biên bản kiểm phiếu hoặc biên bản về kết quả biểu quyết bầu hòa giải viên

   

   

  V. HỒ SƠ CẦN LƯU

   

  STT

  Mã hiệu

  Tên biểu mẫu

  1

  BM 01

  Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

  2

  BM 02

  Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

   

  BM 03

  Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

  3

  BM 04

  Danh sách người được đề nghị công nhận là hòa giải viên

  4

  BM 05

  Biên bản kiểm phiếu hoặc biên bản về kết quả biểu quyết bầu hòa giải viên

  5

  //

  Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành

   

   

  VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ

  -  Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.

  - Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

  - Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

  - Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

   

   

  BM 04

  Xã, phường, thị trấn:

  ………………………….

  Tổ dân phố:

  ……………………………

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  …, ngày … tháng … năm….

   

   

   

  DANH SÁCH

  Đề nghị công nhận hòa giải viên

   

  Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn

  ……………………………………………………………………………………

   

  Căn cứ kết quả bầu hòa giải viên (có biên bản gửi kèm), Ban công tác Mặt trận tổ dân phố………………………………………..đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn…………………..xem xét, quyết định công nhận hòa giải viên đối với các ông (bà) có tên sau đây:

  Stt

  Họ và tên

  Địa chỉ

  Tỷ lệ % đại diện hộ gia đình trong tổ dân phố đồng ý

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
  (Ký và ghi rõ họ tên)

             
   

   

   

   

  BM 05

  Xã, phường, thị trấn:

  ………………………….

  Tổ dân phố:

  ……………………………

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              ---------------

   

   

   

   

  BIÊN BẢN

  VỀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẦU HÒA GIẢI VIÊN

  TẠI CUỘC HỌP ĐẠI DIỆN CÁC HỘ GIA ĐÌNH

   

  Hôm nay, vào……….giờ…………, ngày……..tháng………năm……

  Tại:...........................................................................................................................

  Tổ dân phố;……………………………………………… tổ chức cuộc họp đại diện các hộ gia đình bầu hòa giải viên bằng hình thức biểu quyết công khai.

  Tổ bầu hòa giải viên gồm các thành viên sau đây:

  Ông (Bà):........................................................................................... - Tổ Trưởng

  Ông (Bà):....................................................................................... - Phó tổ trưởng

  Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên

  Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên

  Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên

  Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên

  Ông (Bà):........................................................................................... - Thành viên

  đã tiến hành xác định kết quả biểu quyết bầu hòa giải viên.

  Tổng số đại diện hộ gia đình trong tổ dân phố:..............................................

  Số lượng đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp: .................................................

  Kết quả biểu quyết:

  Stt

  Họ và tên

  Số người biểu quyết đồng ý

  Tỷ lệ % đại diện hộ gia đình trong tổ dân phố đồng ý

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cuộc họp kết thúc vào…….. giờ……… ngày……… tháng…….. năm………..

  Biên bản này được đọc công khai tại cuộc họp. 

   

  ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH
  CHỨNG KIẾN
  [1]
  (Ký và ghi rõ họ tên)

  TM. TỔ BẦU HÒA GIẢI VIÊN
  TỔ TRƯỞNG
  (Ký và ghi rõ họ tên)

   

   

   

  Xã, phường, thị trấn:

  …………………………

  Tổ dân phố:

  …………………………

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               -------------------------

   

   

   

  BIÊN BẢN

  KIỂM PHIẾU BẦU HÒA GIẢI VIÊN

  TẠI CUỘC HỌP ĐẠI DIỆN CÁC HỘ GIA ĐÌNH

   

  Hôm nay, vào……….giờ……….., ngày……..tháng………năm……

  Tại:...........................................................................................................................

  Tổ dân phố;……………………………………………tổ chức cuộc họp đại diện các hộ gia đình bầu hòa giải viên bằng hình thức biểu quyết công khai.

  Tổ bầu hòa giải viên gồm các thành viên sau đây:

  Ông (Bà):.......................................................................................... - Tổ Trưởng

  Ông (Bà):....................................................................................... - Phó tổ trưởng

  Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên

  Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên

  Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên

  Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên

  Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên

  đã tiến hành kiểm phiếu bầu hòa giải viên với sự có mặt chứng kiến của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu làm hòa giải viên là ông (bà):………………………, địa chỉ........................................................................

  Tổng số đại diện hộ gia đình trong tổ dân phố: .............................................

  Số lượng đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp: .................................................

  Kết quả kiểm phiếu bầu hòa giải viên như sau:

  - Tổng số phiếu phát ra:

  - Tổng số phiếu thu về:

  - Số phiếu hợp lệ:

  - Số phiếu không hợp lệ:

  - Kết quả kiểm phiếu:

  Stt

  Họ và tên

  Số lượng phiếu bầu

  Tỷ lệ % đại diện hộ gia đình trong tổ dân phố đồng ý

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cuộc họp kết thúc vào…….. giờ……… ngày……… tháng…….. năm………..

  Biên bản này được đọc công khai tại cuộc họp.

   ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH
  CHỨNG KIẾN
  [2]
  (Ký và ghi rõ họ tên)

  TM. TỔ BẦU HÒA GIẢI VIÊN
  TỔ TRƯỞNG
  (Ký và ghi rõ họ tên)

   

   

   

   
   

  Xã, phường, thị trấn:

  ……………………

  Tổ dân phố:

  ………………………

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

   

   

  BIÊN BẢN

  KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CÁC HỘ GIA ĐÌNH

  VỀ VIỆC BẦU HÒA GIẢI VIÊN

   

  Hôm nay, vào……….giờ……….., ngày……..tháng………năm……

  Tại:...........................................................................................................................

  Tổ bầu hòa giải viên gồm các thành viên sau đây:

  Ông (Bà):............................................................................................ - Tổ Trưởng

  Ông (Bà):....................................................................................... - Phó tổ trưởng

  Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên

  Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên

  Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên

  Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên

  Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên

  đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình về việc bầu hòa giải viên với sự có mặt chứng kiến của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu làm hòa giải viên là ông (bà):………………………, địa chỉ…………. 

  .................................................................................................................................

  Tổng số đại diện hộ gia đình trong tổ dân phố: ............................................

  Kết quả kiểm phiếu bầu hòa giải viên như sau:

  - Tổng số phiếu phát ra:

  - Tổng số phiếu thu về:

  - Số phiếu hợp lệ:

  - Số phiếu không hợp lệ:

  - Kết quả kiểm phiếu:

  Stt

  Họ và tên

  Số lượng phiếu bầu

  Tỷ lệ % đại diện hộ gia đình trong tổ dân phố đồng ý

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cuộc họp kết thúc vào…….. giờ……… ngày……… tháng…….. năm………..

  Biên bản này được đọc công khai tại cuộc họp kiểm phiếu 

  ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH
  CHỨNG KIẾN
  [3]
  (Ký và ghi rõ họ tên)

  TM. TỔ BẦU HÒA GIẢI VIÊN
  TỔ TRƯỞNG
  (Ký và ghi rõ họ tên)

   

   

   

  QUY TRÌNH 2

  Bầu tổ trưởng tổ hòa giải

  (Ban hành kèm Quyết định số  4827/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11  năm 2019

  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

   

  I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

   

  STT

  Tên hồ sơ

  Số lượng

  Ghi chú

  1

  Giấy đề nghị công nhận tổ trưởng tổ hòa giải (theo mẫu)

  01

  Bản chính

  2

  Biên bản kiểm phiếu hoặc biên bản về kết quả biểu quyết việc bầu tổ trưởng tổ hòa giải (theo mẫu)

  01

  Bản chính

   

  II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

   

  Nơi tiếp nhận và trả kết quả

  Thời gian xử lý

  Lệ phí

  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

  Không

   

   

  III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

   

  Bước công việc

  Nội dung công việc

  Trách nhiệm

  Thời gian

  Hồ sơ/Biểu mẫu

  Diễn giải

  B1

  Nộp hồ sơ

   

  Trưởng ban công tác Mặt trận

  Giờ hành chính

  Theo mục 1

  Trưởng ban công tác Mặt trận hoàn thành thành phần hồ sơ theo mục 1 và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

  Kiểm tra hồ sơ

   

   

  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

  Theo mục 1

  BM 01

  BM 02

  BM 03

   

   

  + Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (BM 01);

  + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, thì lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (BM 02).

  + Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: lập phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ bằng văn bản (BM 03).

  B2

  Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

  0,5 ngày làm việc

  Theo mục 1

  BM 01

  Chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp

  B3

  Phân công thụ lý hồ sơ

  Công chức tư pháp - hộ tịch

  1 ngày làm việc

  Theo mục 1

  BM 01

  Phân công công chức thụ lý hồ sơ rà soát, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.

  B4

  Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết, trình ký hồ sơ

  Công chức tư pháp - hộ tịch

  01 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

  -Dự thảo quyết định công nhận/Thông báo từ chối.

  - Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ; lấy ý kiến đơn vị có liên quan (nếu có):

  + Trường hợp hồ sơ không đủ thông tin quy định thì dự thảo thông báo từ chối công nhận hòa giải viên.

  + Trường hợp hồ sơ đầy đủ thông tin quy định thì dự thảo Quyết định công nhận hòa giải viên.

  - Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trìnhký nháy Quyết định hoặc thông báo từ chối; chuyển hồ sơ cho Văn thư trình Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn ký duyệt.

  B5

  duyệt

  Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

  02 ngày làm việc

  Hồ sơ trình

  Xem xét hồ sơ, ký duyệt Quyết định hoặc thông báo từ chối.

  B6

  Ban hành văn bản

  Văn thư

  0,5 ngày làm việc

  Quyết định hoặc thông báo từ chối đã được duyệt

  Cho số, vào sổ, nhân bản, đóng dấu, ban hành văn bản và chuyển Quyết định đến Công chức tư pháp - hộ tịch để vào sổ, thực hiện sao lưu (nếu có), chuyển kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

  B7

  Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

  Trả kết quả theo giấy hẹn

  Kết quả

  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ từ Công chức tư pháp - hộ tịch

  - Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân.

  - Thống kê, theo dõi.

   

  IV. BIỂU MẪU

              Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

   

  STT

  Mã hiệu

  Tên biểu mẫu

  1

  BM 01

  Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

  2

  BM 02

  Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

  3

  BM 03

  Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

  4

  BM 04

  Giấy đề nghị công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

  5

  BM 05

  Biên bản kiểm phiếu hoặc biên bản về kết quả biểu quyết về việc bầu tổ trưởng tổ hòa giải

   

  V. HỒ SƠ CẦN LƯU

   

  STT

  Mã hiệu

  Tên biểu mẫu

  1

  BM 01

  Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

  2

  BM 02

  Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

  3

  BM 03

  Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

  4

  BM 04

  Giấy đề nghị công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

  5

  BM 05

  Biên bản kiểm phiếu hoặc biên bản về kết quả biểu quyết về việc bầu tổ trưởng tổ hòa giải

  6

  //

  Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành

   

  VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ

  -  Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.

  - Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

  - Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

  - Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  BM 04

  Xã, phường, thị trấn:

  ………………………….

  Tổ dân phố:

  ……………………………

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  …, ngày … tháng … năm….

   

   

   

  GIẤY ĐỀ NGHỊ

  Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

   

  Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn

  ………………………………………………………………………………………

   

  Căn cứ kết quả bầu tổ trưởng tổ hòa giải (có biên bản gửi kèm), Ban công tác Mặt trận tổ dân phố……………………………đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn……………..xem xét, quyết định công nhận tổ trưởng tổ hòa giải đối với ông (bà) có tên sau đây:

  Stt

  Họ và tên

  Địa chỉ

  Tỷ lệ % hòa giải viên của tổ hòa giải đồng ý

   

   

   

   

   

   

  TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
  (Ký và ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

  BM 05

  Xã, phường, thị trấn:

  ………………………….

  Tổ dân phố:

  ………………………

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

   

   

   

  BIÊN BẢN

  VỀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẦU TỔ TRƯỞNG TỔ HÒA GIẢI

   

  Hôm nay, vào………. giờ………, ngày….. tháng…….. năm……

  Tại:...........................................................................................................................

  Tổ hòa giải................................. tổ dân phố……………………………….

  tổ chức cuộc họp bầu tổ trưởng tổ hòa giải bằng hình thức biểu quyết công khai.

  Số lượng hòa giải viên của tổ hòa giải:..................................................................

  Số lượng hòa giải viên tham dự cuộc họp:.............................................................

  Kết quả biểu quyết bầu tổ trưởng tổ hòa giải như sau:............................................

  Stt

  Họ và tên

  Số người biểu quyết đồng ý

  Tỷ lệ % hòa giải viên của Tổ hòa giải đồng ý

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cuộc họp kết thúc vào….. giờ….. ngày…. tháng….. năm…….

  Biên bản này được đọc công khai tại cuộc họp.

   

  TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
  (Ký và ghi rõ họ tên)

   
   

   Xã, phường, thị trấn:

  ………………………….

  Tổ dân phố:

  ……………………………

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

   

   

   

  BIÊN BẢN

  KIỂM PHIẾU BẦU TỔ TRƯỞNG TỔ HÒA GIẢI

   

  Hôm nay, vào……giờ……, ngày….tháng….năm………..

  Tại:..........................................................................................................................

  Tổ hòa giải …………………………..tổ dân phố........................................

  tổ chức cuộc họp bầu tổ trưởng tổ hòa giải bằng hình thức bỏ phiếu kín.

  Tổ kiểm phiếu bao gồm các ông (bà) có tên sau đây:

  Ông (Bà):.......................................................................................... - Tổ Trưởng

  Ông (Bà):.......................................................................................... - Thành viên

  Ông (Bà):.......................................................................................... - Thành viên

  Số lượng hòa giải viên của tổ hòa giải:..................................................................

  Số lượng hòa giải viên tham dự cuộc họp:.............................................................

  Kết quả kiểm phiếu bầu tổ trưởng tổ hòa giải như sau:

  - Tổng số phiếu phát ra:

  - Tổng số phiếu thu về:

  - Số phiếu hợp lệ:

  - Số phiếu không hợp lệ:

  - Kết quả kiểm phiếu:

  Stt

  Họ và tên

  Số người biểu quyết đồng ý

  Tỷ lệ % hòa giải viên của tổ hòa giải đồng ý

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cuộc họp kết thúc vào….. giờ….. ngày...... tháng….. năm……

  Biên bản này được đọc công khai tại cuộc họp.

   

  TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
  (Ký và ghi rõ họ tên)

  TM. TỔ KIỂM PHIẾU
  TỔ TRƯỞNG
  (Ký và ghi rõ họ tên)

   

   

   

  QUY TRÌNH 3

  Thôi làm hòa giải viên

  (Ban hành kèm Quyết định số  4827/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11  năm 2019

   của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

   

  I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

   

  STT

  Tên hồ sơ

  Số lượng

  Ghi chú

  1

  Giấy đề nghị về việc thôi làm hòa giải viên (theo mẫu) hoặc Báo cáo về việc thôi làm hòa giải viên (theo mẫu)

  01

  Bản chính

   

  II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

   

  Nơi tiếp nhận và trả kết quả

  Thời gian xử lý

  Lệ phí

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

  Không

   

   

  III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

   

  Bước công việc

  Nội dung công việc

  Trách nhiệm

  Thời gian

  Hồ sơ/Biểu mẫu

  Diễn giải

  B1

  Nộp hồ sơ

   

  Trưởng ban công tác Mặt trận phối hợp với tổ trưởng tổ dân phố làm văn bản đề nghị.

  Giờ hành chính

  Theo mục 1

   

  Trưởng ban công tác Mặt trận phối hợp với tổ trưởng tổ dân phố hoàn thành thành phần hồ sơ theo mục 1 và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

  Kiểm tra hồ sơ

   

   

  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

  Theo mục 1

  BM 01

  BM 02

  BM 03

   

   

  + Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ (BM 01);

  + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công chức được phân công tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định (BM 02).

  + Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: lập phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ bằng văn bản (BM 03).

  B2

  Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

  0,5 ngày làm việc

  Theo mục 1

  BM 01

  Chuyển hồ sơ cho Công chức thụ lý hồ sơ.

  B3

  Phân công thụ lý hồ sơ

  Công chức tư pháp - hộ tịch

  1 ngày làm việc

  Theo mục 1

  BM 01

  Phân công công chức thụ lý hồ sơ rà soát, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.

  B4

  Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết, trình ký hồ sơ

  Công chức tư pháp - hộ tịch

  01 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

  Dự thảo quyết định thôi làm hòa giải viên / Thông báo từ chối thôi làm hòa giải viên

  Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ; lấy ý kiến đơn vị có liên quan (nếu có):

  + Trường hợp hồ sơ không đủ thông tin quy định thì dự thảo thông báo từ chối thôi làm hòa giải viên.

  + Trường hợp hồ sơ đầy đủ thông tin quy định thì dự thảo Quyết định thôi làm hòa giải viên.

  - Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trình ký nháy dự thảo Quyết định hoặc thông báo từ chối; chuyển hồ sơ cho Văn thư trình Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn ký duyệt.

  B5

  duyệt

  Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

  02 ngày làm việc

  -Hồ sơ trình

  - Dự thảo quyết định thôi làm hòa giải viên/ Thông báo từ chối thôi làm hòa giải viên

  Xem xét hồ sơ, ký duyệt Quyết định hoặc thông báo từ chối.

  B6

  Ban hành văn bản

  Văn thư

  0,5 ngày làm việc

  Quyết định hoặc thông báo từ chối đã được ký duyệt

  Cho số, vào sổ, nhân bản, đóng dấu, ban hành văn bản và chuyển Quyết định đến Công chức tư pháp - hộ tịch để vào sổ, thực hiện sao lưu (nếu có), chuyển kết quả về bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

  B7

  Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

  Trả kết quả theo giấy hẹn

  Kết quả

  - Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ từ Công chức tư pháp - hộ tịch.

  - Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân.

  - Thống kê, theo dõi.

   

   

  IV. BIỂU MẪU

              Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

   

  STT

  Mã hiệu

  Tên biểu mẫu

  1

  BM 01

  Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

  2

  BM 02

  Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

  3

  BM 03

  Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

  4

  BM 04

  Giấy đề nghị về việc thôi làm hòa giải viên

  5

  BM 05

  Báo cáo về việc thôi làm hòa giải viên

   

   

  V. HỒ SƠ CẦN LƯU

   

  STT

  Mã hiệu

  Tên biểu mẫu

  1

  BM 01

  Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

  2

  BM 02

  Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

  3

  BM 03

  Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

  4

  BM 04

  Giấy đề nghị về việc thôi làm hòa giải viên

  5

  BM 05

  Báo cáo về việc thôi làm hòa giải viên

  6

  //

  Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành

   

   

  VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ

  -  Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.

  - Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

  - Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

  - Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  BM 04

  Xã, phường, thị trấn:

  ………………………….

  Tổ dân phố:

  …………………………

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  …, ngày … tháng … năm….

   

   

   

  GIẤY ĐỀ NGHỊ

  Về việc thôi làm hòa giải viên

   

  Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn

  ……………………………………………………………………………………

   

  Căn cứ đề nghị của tổ trưởng tổ hòa giải:..............................................................

  .................................................................................................................................

  về việc thôi làm hòa giải viên, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn………………………………………..xem xét, quyết định thôi làm hòa giải viên đối với ông (bà):................................................................

  địa chỉ.....................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  Lý do thôi làm hòa giải viên:..................................................................................

  .................................................................................................................................

   

  TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ
  (Ký và ghi rõ họ tên)

  TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
  (Ký và ghi rõ họ tên)

   

   

   

  BM 05

  Xã, phường, thị trấn:

  ………………………….

  Tổ dân phố:

  ………………………

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  .…, ngày … tháng … năm….

   

   

  BÁO CÁO

  Về việc thôi làm hòa giải viên

   

  Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn

  ……………………………………………………………………………………

   

  Ngày……..tháng……năm…….., tổ trưởng tổ hòa giải:........................................

  .................................................................................................................................

  đề nghị thôi làm hòa giải viên đối với ông (bà): ...................................................

  địa chỉ.....................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  với lý do:..................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  - Ý kiến của Trưởng ban công tác Mặt trận:

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  - Ý kiến của tổ trưởng tổ dân phố:

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn...........................................

  ............................................................................................. .xem xét, quyết định.

   

  TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ
  (Ký và ghi rõ họ tên)

  TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
  (Ký và ghi rõ họ tên)

   

   

   

  QUY TRÌNH 4

  Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

  (Ban hành kèm Quyết định số  4827/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11  năm 2019

  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

   

  I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

   

  STT

  Tên hồ sơ

  Số lượng

  Ghi chú

  1

  Giấy đề nghị thanh toán thù lao của hòa giải viên có ghi rõ họ, tên, địa chỉ của hòa giải viên; tên, địa chỉ tổ hòa giải; số tiền đề nghị thanh toán; nội dung thanh toán (có danh sách các vụ, việc trong trường hợp đề nghị thanh toán thù lao cho nhiều vụ, việc); chữ ký của hòa giải viên; chữ ký xác nhận của tổ trưởng tổ hòa giải.

  01

  Bản chính

  2

  Xuất trình Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở để đối chiếu khi cần thiết.

  01

  Bản chính

   

   

  II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

   

  Nơi tiếp nhận và trả kết quả

  Thời gian xử lý

  Lệ phí

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

  Không

   

   

  III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

   

  Bước công việc

  Nội dung công việc

  Trách nhiệm

  Thời gian

  Hồ sơ/Biểu mẫu

  Diễn giải

  B1

  Nộp hồ sơ

   

  Tổ trưởng tổ hòa giải.

  Giờ hành chính

  Theo mục 1

  Tổ trưởng tổ hòa giải hoàn thành thành phần hồ sơ theo mục 1 và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

  Kiểm tra hồ sơ

   

   

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

  Theo mục 1

  BM 01

  BM 02

  BM 03

   

   

  +Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ (BM 01);

  +Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, thì lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (BM 02).

  + Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: lập phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ bằng văn bản (BM 03).

  B2

  Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

  0,5 ngày làm việc

  Theo mục 1 BM 01

  Chuyển hồ sơ cho Công chức thụ lý hồ sơ

  B3

  Phân công thụ lý hồ sơ

  Bộ phận chuyên môn được phân công

  01 ngày làm việc

  Theo mục 1 BM 01

  Phân công công chức thụ lý hồ sơ rà soát, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.

  B4

  Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết, trình ký hồ sơ

  Bộ phận chuyên môn được phân công

  01 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

   

  - Dự thảo quyết định hoặc văn bản từ chối thanh toán thù lao cho hòa giải viên

  Bộ phận chuyên môn được phân công tổng hợp, soạn tờ trình, dự thảo quyết định và trả thù lao cho hòa giải viên thông qua tổ hòa giải hoặc văn bản từ chối không thanh toán cho hòa giải viên.

   

  B5

  duyệt

  Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

  02 ngày làm việc

  - Hồ sơ trình

   

  Xem xét hồ sơ, ký duyệt Quyết định hoặc văn bản từ chối.

  B6

  Ban hành văn bản

  Văn thư

  0,5 ngày làm việc

  - Hồ sơ trình

  Cho số, vào sổ, nhân bản, đóng dấu, ban hành văn bản.

  B7

  Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi.

  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

  Trả kết quả theo giấy hẹn

  Kết quả

  - Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận chuyên môn được phân công.

  - Trả kết quả cho Tổ hòa giải

  - Thống kê, theo dõi.

   

   

  IV. BIỂU MẪU

              Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

   

  STT

  Mã hiệu

  Tên biểu mẫu

  1

  BM 01

  Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

  2

  BM 02

  Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

  3

  BM 03

  Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

   

   

  V. HỒ SƠ CẦN LƯU

   

  STT

  Mã hiệu

  Tên biểu mẫu

  1

  BM 01

  Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

  2

  BM 02

  Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

   

  BM 03

  Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

  3

  //

  Giấy đề nghị thanh toán thù lao của hòa giải viên

  4

  //

  Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành

   

   

  VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ

  -  Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.

  - Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

  - Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hòa giải cơ sở.

  - Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

  - Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính./.

   

   

  QUY TRÌNH 5

  Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến

  sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

  (Ban hành kèm Quyết định số  4827/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11  năm 2019

  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

   

  I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

   

  STT

  Tên hồ sơ

  Số lượng

  Ghi chú

  1

  Giấy đề nghị hỗ trợ của hòa giải viên hoặc gia đình hòa giải viên trong trường hợp hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng có xác nhận của tổ trưởng tổ hòa giải hoặc Trưởng ban công tác Mặt trận trong trường hợp hòa giải viên bị thiệt hại là tổ trưởng tổ hòa giải. Giấy đề nghị hỗ trợ phải ghi rõ họ tên, địa chỉ của người yêu cầu hỗ trợ; lý do yêu cầu hỗ trợ.

  01

  Bản chính

  2

  Biên bản xác nhận tình trạng của hòa giải viên bị tai nạn có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi xảy ra tai nạn hoặc cơ quan công an nơi xảy ra tai nạn.

  01

  Bản chính hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp gửi qua đường bưu điện; bản photo và bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp

  3

  Giấy ra viện, hóa đơn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

  01

  Bản chính hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp gửi qua đường bưu điện; bản photo và bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp

  4

  Văn bản, giấy tờ hợp lệ về thu nhập thực tế theo tiền lương, tiền công hằng tháng của người bị tai nạn có xác nhận của tổ chức hoặc cá nhân sử dụng lao động để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút, bao gồm: Hợp đồng lao động, quyết định nâng lương của tổ chức hoặc cá nhân sử dụng lao động hoặc bản kê có thu nhập thực tế của hòa giải viên bị tai nạn và các giấy tờ chứng minh thu nhập thực tế hợp pháp khác (nếu có).

  01

  Bản chính hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp gửi qua đường bưu điện; bản photo và bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp

  5

  Giấy chứng tử (trong trường hợp hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng).

  01

  Bản chính hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp gửi qua đường bưu điện; bản photo và bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp

   

   

  II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

   

  Nơi tiếp nhận và trả kết quả

  Thời gian xử lý

  Lệ phí

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

  - 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xem xét, đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện giải quyết hồ sơ;

  - 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đề nghị của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét, quyết định hỗ trợ;

  - 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định của Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn chi tiền hỗ trợ.

  Không

   

   

  III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

   

  Bước công việc

  Nội dung công việc

  Trách nhiệm

  Thời gian

  Hồ sơ/Biểu mẫu

  Diễn giải

  B1

  Nộp hồ sơ

  Hòa giải viên/gia đình hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hòa giải

  Giờ hành chính

  Theo mục 1

  Hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên hoặc gia đình hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng hoàn thành thành phần hồ sơ theo mục 1 và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

  Kiểm tra hồ sơ

   

   

  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

  Theo mục 1

  BM 01

  BM 02

  BM 03

   

   

  + Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (BM 01);

  + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, thì lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ  (BM 02).

  + Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: lập phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ bằng văn bản (BM 03).

  B2

  Tiếp nhận và chuyển hồ sơ, phân công thụ lý

  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

  01 ngày làm việc

  Theo mục 1

  BM 01

  Chuyển hồ sơ cho Công chức thụ lý

  B3

  Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết, trình ký hồ sơ

  Công chức tư pháp - hộ tịch

  01 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

  - Dự thảo văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện hỗ trợ

  Công chức tư pháp - hộ tịch tổng hợp, soạn tờ trình và dự thảo văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện hỗ trợ ; chuyển hồ sơ cho Văn thư trình Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn ký duyệt.

  B4

  Ký duyệt

  Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

  0,5 ngày làm việc

  Văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện hỗ trợ

  Xem xét hồ sơ, ký duyệt.

  B5

  Ban hành văn bản

  Văn thư

  0,5 ngày làm việc

   

  Cho số, vào sổ, nhân bản, đóng dấu, ban hành văn bản và chuyển đến Ủy ban nhân dân quận, huyện.

  B6

  Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

  Văn thư Ủy ban nhân dân quận, huyện

  0,5  ngày làm việc

  Văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện hỗ trợ

  Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn

   

  B7

  Phân công thụ lý hồ sơ

  Phòng Tư pháp

  0,5 ngày làm việc

   

  Phòng Tư pháp phân công phân công công chức thụ lý hồ sơ

  B8

  Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết

  Chuyên viên Phòng Tư pháp

  0,5 ngày làm việc

  Dự thảo quyết định hỗ trợ hoặc văn bản từ chối hỗ trợ

  - Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ; đề xuất kết quả giải quyết:

  + Dự thảo văn bản từ chối và nêu rõ lí do.

  + Hoặc dự thảo Quyết định hỗ trợ.

  - Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trình, trình lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét.

  B9

   

  Xem xét, trình ký

  Lãnh đạo Phòng chuyên môn, Văn phòng HĐND-UBND quận, huyện

  01 ngày làm việc

  - Hồ sơ trình

  - Xem xét hồ sơ, ký tờ trình, ký nháy văn bản trình Chủ tịch UBND quận, huyện ký duyệt.

  - Chuyên viên phụ trách chuyển hồ sơ cho Văn phòng HĐND-UBND quận, huyện; trình hồ sơ cho Chủ tịch UBND quận, huyện.

  B10

  Ký duyệt

  Chủ tịch UBND quận, huyện

  02 ngày làm việc

  - Hồ sơ trình

  Xem xét hồ sơ, ký Quyết định hoặc văn bản  từ chối.

  B11

  Ban hành văn bản

  Văn phòng HĐND-UBND quận, huyện

  0,5 ngày làm việc

  Kết quả đã được duyệt

  Cho số, vào sổ, nhân bản, đóng dấu, ban hành văn bản và chuyển kết quả giải quyết đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

  B12

  Tiếp nhận hồ sơ của Ủy ban nhân dân quận, huyện

  Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

  03 ngày làm việc

  Kết quả đã được duyệt

  - Tiếp nhận kết quả, vào sổ, thực hiện sao lưu (nếu có).

  - Chuyển kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

  B13

  Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

  Trả kết quả theo giấy hẹn

  Kết quả

  - Trả kết quả.

  - Thống kê, theo dõi.

   

   

  IV. BIỂU MẪU

              Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

   

  STT

  Mã hiệu

  Tên biểu mẫu

  1

  BM 01

  Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

  2

  BM 02

  Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

  3

  BM 03

  Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

   

   

  V. HỒ SƠ CẦN LƯU

   

  STT

  Mã hiệu

  Tên biểu mẫu

  1

  BM 01

  Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

  2

  BM 02

  Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

  3

  BM 03

  Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

  4

  //

  Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành

   

   

  VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ

  -  Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.

  - Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

  - Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

  - Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

   

   

  QUY TRÌNH 6

  Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

  (Ban hành kèm Quyết định số  4827/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11  năm 2019

  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

   

  I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

   

  STT

  Tên hồ sơ

  Số lượng

  Ghi chú

  1

  Danh sách đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật của công chức tư pháp - hộ tịch.

  01

  Bản chính

   

   

  II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

   

  Nơi tiếp nhận và trả kết quả

  Thời gian xử lý

  Lệ phí

  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đề nghị của công chức Tư pháp - Hộ tịch

  Không

   

   

  III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

   

  Bước công việc

  Nội dung công việc

  Trách nhiệm

  Thời gian

  Hồ sơ/Biểu mẫu

  Diễn giải

  B1

  Nộp hồ sơ

  Công chức tư pháp - hộ tịch chủ trì, phối hợp với Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng ấp, tổ dân phố, khu phố và cộng đồng dân cư khác và người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn cấp xã

  Giờ hành chính

  Theo mục 1

  Căn cứ Danh sách tự nguyện đăng ký tham gia làm tuyên truyền viên pháp luật từ địa bàn cơ sở gửi trực tiếp đến Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

  Kiểm tra hồ sơ và tiếp nhận:

   

   

  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

  Theo mục 1 BM 01

  BM 02

  BM 03

   

   

  + Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ (BM 01);

  + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, thì lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ  (BM 02)

  + Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: lập phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ bằng văn bản (BM 03)

  B2

  Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

  0,5 ngày làm việc

  Theo mục 1  BM 01

  Chuyển hồ sơ cho Công chức thụ lý hồ sơ

  B3

  Phân công thụ lý hồ sơ

  Công chức tư pháp - hộ tịch

  01 ngày làm việc

  Theo mục 1

  BM 01

  Phân công công chức thụ lý hồ sơ rà soát, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.

  B4

  Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết, trình ký hồ sơ

  Công chức tư pháp - hộ tịch

  01 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

  - Dự thảo quyết định công nhận danh sách tuyên truyền viên pháp luật.

  Công chức tư pháp - hộ tịch tổng hợp, soạn tờ trình và dự thảo Quyết định chuyển hồ sơ trình Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn ký duyệt.

  B5

  duyệt

  Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

  02 ngày làm việc

  - Hồ sơ trình

  Xem xét hồ sơ, ký duyệt Quyết định.

  B6

  Ban hành văn bản

  Văn thư

  0,5 ngày làm việc

  Quyết định đã được duyệt

  Cho số, vào sổ, nhân bản, đóng dấu, ban hành Quyết định và chuyển đến Công chức tư pháp - hộ tịch để vào sổ, thực hiện sao lưu (nếu có), chuyển kết quả về bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

  B7

  Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi.

  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

  Trả kết quả theo giấy hẹn

  Kết quả

  - Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ từ Công chức tư pháp - hộ tịch

  - Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân.

  - Thống kê, theo dõi.

   

   

  IV. BIỂU MẪU

              Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

   

  STT

  Mã hiệu

  Tên biểu mẫu

  1

  BM01

  Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

  2

  BM02

  Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

  3

  BM03

  Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

   

   

  V. HỒ SƠ CẦN LƯU

   

  STT

  Mã hiệu

  Tên biểu mẫu

  1

  BM 01

  Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

  2

  BM 02

  Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

  3

  BM 03

  Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

  4

  //

  Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành

   

   

  VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ

  - Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012.

  - Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

  - Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

  - Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

  - Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

   

   

  QUY TRÌNH 7

  Cho thôi làm Tuyên truyền viên pháp luật

  (Ban hành kèm Quyết định số  4827/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11  năm 2019

  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

   

  I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

   

  STT

  Tên hồ sơ

  Số lượng

  Ghi chú

  1

  Danh sách đề nghị thôi làm Tuyên truyền viên pháp luật

  01

  Bản chính

   

   

  II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

   

  Nơi tiếp nhận và trả kết quả

  Thời gian xử lý

  Lệ phí

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

  03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đề nghị của công chức Tư pháp - Hộ tịch

  Không

   

   

  III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

   

  Bước công việc

  Nội dung công việc

  Trách nhiệm

  Thời gian

  Hồ sơ/Biểu mẫu

  Diễn giải

  B1

  Nộp hồ sơ

   

  Cơ quan, đơn vị, cá nhân.

  Giờ hành chính

  Theo mục 1

  Thành phần hồ sơ theo mục 1.

  Kiểm tra hồ sơ

   

   

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

  Theo mục 1 BM 01

  BM 02

  BM 03

   

   

  + Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ (BM 01);

  + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, thì lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ  (BM 02).

  + Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: lập phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ bằng văn bản (BM 03)

  B2

  Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

  0,5 ngày làm việc

   

  Theo mục 1 BM 01

  BM 02

  BM 03

   

  Chuyển hồ sơ cho Công chức thụ lý hồ sơ

  B3

  Phân công thụ lý hồ sơ

  Công chức tư pháp - hộ tịch

  0,5 ngày làm việc

  Theo mục 1 BM 01

   

  Phân công công chức thụ lý hồ sơ rà soát, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.

  B4

  Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết, trình ký hồ sơ

  Công chức tư pháp - hộ tịch

  01 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01.

  - Dự thảo quyết định cho thôi làm Tuyên truyền viên pháp luật

  Công chức tư pháp - hộ tịch tổng hợp, soạn tờ trình và dự thảo Quyết định; chuyển hồ sơ, trình Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn ký duyệt.

  B5

  duyệt

  Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

  0,5 ngày làm việc

  - Hồ sơ trình

  Xem xét hồ sơ, ký duyệt Quyết định

  B6

  Ban hành văn bản

  Văn thư

  0,5  ngày làm việc

  Quyết định đã được duyệt

  Cho số, vào sổ, nhân bản, đóng dấu, ban hành Quyết định và chuyển đến Công chức tư pháp - hộ tịch để vào sổ, thực hiện sao lưu (nếu có), chuyển kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

  B7

  Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

  Trả kết quả theo giấy hẹn

  Kết quả

  - Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ từ Công chức tư pháp - hộ tịch

  - Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân.

  - Thống kê, theo dõi.

   

   

  IV. BIỂU MẪU

              Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

   

  STT

  Mã hiệu

  Tên biểu mẫu

  1

  BM 01

  Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

  2

  BM 02

  Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

  3

  BM 03

  Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

   

   

  V. HỒ SƠ CẦN LƯU

   

  STT

  Mã hiệu

  Tên biểu mẫu

  1

  BM 01

  Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

  2

  BM 02

  Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

  3

  BM 03

  Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

  4

  //

  Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành

   

   

  VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ

  - Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012.

  - Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

  - Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

  - Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

  - Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

   

  QUY TRÌNH 8

  Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

  (Ban hành kèm Quyết định số  4827/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11  năm 2019

   của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

   

  I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

  STT

  Tên hồ sơ

  Số lượng

  Ghi chú

  01

  Bản khai của đại diện thân nhân (kèm biên bản ủy quyền) hoặc người tổ chức mai táng (Theo Mẫu TT1).

  01

  Bản chính

  02

  Giấy chứng tử

  01

  Bản sao

   

  II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

  Nơi tiếp nhận và trả kết quả

  Thời gian xử lý

  Lệ phí

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND phường, xã, thị trấn

   

  Hai mươi lăm (25) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

  Không

   

   

  III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

   

  Bước công việc

  Nội dung công việc

  Trách nhiệm

  Thời gian

  Hồ sơ/Biểu mẫu

  Diễn giải

  B1

   Nộp hồ sơ

  Tổ chức, cá nhân

  Giờ hành chính

  Theo mục I

  Thành phần hồ sơ theo mục I

  Kiểm tra hồ sơ

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

  BM 01

  BM 02

  BM 03

   

   

  Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B2.

  Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ  và ghi rõ lý do theo BM 02.

  Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu  từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03.

  B2

  Tiếp nhận hồ sơ

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

  0,5 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

   

  Chuyển hồ sơ cho cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phường, xã, thị trấn

  B3

  Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC

  Cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phường, xã, thị trấn.

  2,5 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

   

  - Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ;

  Xác nhận bản khai, trình lãnh đạo UBND xem xét

  B4

  Phê duyệt

  Lãnh đạo UBND phường, xã, thị trấn

  01 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

  Hồ sơ trình

   

  Lãnh đạo UBND phường, xã, thị trấn  xác nhận bản khai hồ sơ

  B5

  Ban hành văn bản

  Văn thư UBND phường, xã, thị trấn

  01 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

  Hồ sơ đã được phê duyệt

  Kiểm tra, cho số, đóng dấu các tài liệu liên quan

  Chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

  B6

  Tiếp nhận hồ sơ từ UBND phường, xã, thị trấn

  Chuyên viên Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội quận, huyện

  07 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

  Phiếu báo giảm và tổng hợp danh sách/văn bản trả lời

   

  - Thẩm tra, xử lý hồ sơ, tài liệu liên quan:

  + Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì lập phiếu báo giảm và tổng hợp danh sách trình lãnh đạo phòng xem xét

  + Hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì tham mưu văn bản trả lời nêu rõ lý do trình lãnh đạo phường xem xét (kết thúc hồ sơ)

  B7

  Phê duyệt

  Lãnh đạo Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội quận, huyện

  01 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

  Phiếu báo giảm và tổng hợp danh sách

  Xem xét hồ sơ, phiếu báo giảm và tổng hợp danh sách để chuyển Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố hoặc văn bản trả lời nêu rõ lý do

  B8

  Ban hành văn bản

  Văn thư Phòng Lao động -Thương binh và Xã

  01 ngày làm việc

  Hồ sơ đã được phê duyệt

  Thực hiện cho số, đóng dấu các hồ sơ liên quan.

  Hồ sơ đạt yêu cầu: Chuyển kết quả đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

  Hồ sơ chưa đạt yêu cầu: chuyển công văn trả lời về UBND phường, xã, thị trấn (kết thúc hồ sơ)

  B9

  Tiếp nhận, Thẩm tra hồ sơ từ UBND quận, huyện; đề xuất kết quả giải quyết TTHC

   

  Chuyên viên Phòng Người có công Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

  07 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

  Phiếu báo giảm và tổng hợp danh sách

  Dự thảo Tờ trình, Quyết định/ văn bản trả lời

  hồ sơ

   

  Kiểm tra thành phần hồ sơ, lập phiếu tiếp nhận hồ sơ. Xem xét hồ sơ, tài liệu liên quan.

  - Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trình, in dự thảo kết quả trình Lãnh đạo phòng xem xét, ký nháy văn bản trình lãnh đạo Sở phê duyệt

  - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: thông báo bằng văn bản để Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết theo quy định.

  B10

  Xem xét, trình ký

  Lãnh đạo Phòng Người có công Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

  01 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

  Danh sách

  Dự thảo Tờ trình, Quyết định/ văn bản trả lời

  Lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt kết quả thụ lý thủ tục hành chính, trình lãnh đạo Sở

  B11

  Phê duyệt  

  Lãnh đạo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

  01 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

  Danh sách

  Dự thảo Tờ trình, Quyết định/ văn bản trả lời

   

  Lãnh đạo Sở kiểm tra lại hồ sơ

  - Nếu không đồng ý: có thể sửa trực tiếp lên văn bản và chuyển cho phòng ban soạn thảo hoàn thiện.

  - Nếu hồ sơ hợp lệ lãnh đạo Sở ký vào văn bản liên quan;

  B12

  Ban hành văn bản

  Chuyên viên Phòng Người có công Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

  01 ngày làm việc

  Hồ sơ đã được phê duyệt

   

  Tiếp nhận kết quả vào sổ, cho số, đóng dầu, thực hiện sao lưu (nếu có).

   

  B13

  Trả kết quả cho quận, huyện 

  Chuyên viên Phòng Người có công Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

   Theo giấy hẹn

  Kết quả

  Trả kết quả cho UBND quận, huyện

  Thống kê, theo dõi

  B14

  Tiếp nhận hồ sơ từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

  Chuyên viên phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

  01 ngày làm việc

  Kết quả

  Nhận kết quả từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Thực hiện sao lưu (nếu có)

  Chuyển kết quả về UBND phường, xã, thị trấn

  B15

  Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

  Theo giấy hẹn

  Kết quả

  - Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân.

  - Thống kê, theo dõi.

   

   

   

  IV. BIỂU MẪU

  Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

   

  STT

  Mã hiệu

  Tên biểu mẫu

  1.  

  BM 01

  Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

  1.  

  BM 02

  Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

  1.  

  BM 03

  Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

  1.  

  BM 04

  Biên bản ủy quyền

  1.  

  BM 05

  Bản khai cá nhân

  1.  

  BM 06

  Quyết định trợ cấp và giải quyết mai táng phí

  V.  HỒ SƠ CẦN LƯU

  STT

  Mã hiệu

  Tên biểu mẫu

  1.  

  BM 01

  Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

  1.  

  BM 02

  Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ

  1.  

  BM 03

  Mẫu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ

  1.  

  BM 04

  Biên bản ủy quyền

  1.  

  BM 05

  Bản khai cá nhân

  1.  

  BM 06

  Quyết định trợ cấp và giải quyết mai táng phí

  1.  

  //

  Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành

   

  VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ

  - Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012).

  - Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2013).

  - Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013).

  - Thông tư số 101/2018/TT –BTC  ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý.

  - Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

   

   

  Mẫu UQ ban hành theoThông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   

   

  BIÊN BẢN ỦY QUYỀN

   

  Hôm nay, ngày ...... tháng ...... năm ......, tại …………………………………………………..

  Chúng tôi gồm có:

  1. Bên ủy quyền: Gồm các ông (bà) có tên sau đây:

  TT

  Họ và tên

  Nơi cư trú

  CMND/Hộ chiếu

  Mối quan hệ với người có công

  Số

  Ngày cấp

  Nơi cấp

  1

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Bên được ủy quyền:

  Họ và tên: ………………………………………………………………………………………

  Sinh ngày ......... tháng ......... năm ……………….. Nam/Nữ: ………………………………...

  Trú quán: ……………………………………………………………………………………….

  CMND/Hộ chiếu số: …………….. Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: ………………

  3. Nội dung ủy quyền (*):

  ………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………….

   

  Xác nhận của UBND xã (phường)…..

  Bên ủy quyền
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  Bên được ủy quyền
  (Ký, ghi rõ họ và tên)

   

   

  Ghi chú:

  (*) Ghi rõ nội dung ủy quyền, ví dụ: ủy quyền thờ cúng liệt sĩ, ủy quyền nhận trợ cấp một lần đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945...

  Trường hợp ủy quyền nhận trợ cấp hàng tháng thì phải ghi rõ thời hạn ủy quyền từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ... nhưng không quá thời hạn quy định tại Điều 42 của Thông tư này.

   

  Mẫu TT1 ban hành theoThông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   

   

  BẢN KHAI

  Hưởng chế độ ưu đãi khi người có công từ trần

   

  1. Họ và tên người có công từ trần: …………………………………………………………

  Sinh ngày ...... tháng ...... năm ……… Nam/Nữ: ……………………………………………..

  Nguyên quán: ………………………………………………………………………………….

  Trú quán: ………………………………………………………………………………………

  Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi (1): ……………………………………………………

  Số sổ trợ cấp (nếu có): ……………. Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: …………………….

  Từ trần ngày ...... tháng ...... năm ......

  Theo giấy chứng tử số... ngày ... tháng ... năm ... của Ủy ban nhân dân xã (phường)...

  Trợ cấp đã nhận đến hết tháng …… năm ……Mức trợ cấp: ………………………………….

  2. Họ và tên người nhận mai táng phí: ……………………………………………………..

  Sinh ngày ...... tháng ...... năm ……… Nam/Nữ: ………………………………………………

  Nguyên quán: …………………………………………………………………………………..

  Trú quán: ………………………………………………………………………………………

  Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: ……………………………………………

  3. Họ và tên người nhận trợ cấp một lần: …………………………………………………..

  Sinh ngày ...... tháng ...... năm ……… Nam/Nữ: ………………………………………………

  Nguyên quán: ………………………………………………………………………………….

  Trú quán: ……………………………………………………………………………………….

  Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: ……………………………………………

  4. Thân nhân người có công

  a) Danh sách thân nhân (2)

  TT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Trú quán

  Quan hệ với người có công

  Nghề nghiệp

  Hoàn cảnh hiện tại (3)

  1

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

   

  b) Phần khai chi tiết về con người có công từ đủ 18 tuổi trở lên đang tiếp tục đi học tại cơ sở đào tạo hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

  TT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Thời điểm bị khuyết tật (4)

  Thời điểm kết thúc bậc học phổ thông

  Cơ sở giáo dục đang theo học

  Tên cơ sở

  Thời gian bắt đầu đi học

  1

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  .... ngày... tháng... năm...

  Xác nhận của xã, phường ………
  Ông (bà) ………………………hiện cư trú tại …………………………..

  TM. UBND
  Quyền hạn, chức vụ người ký

  (Chữ ký, dấu)
  Họ và tên

  .... ngày ... tháng ... năm ...
  Người khai
  (Ký, ghi rõ họ và tên)

   

   

   

   

  Ghi chú: Người có công trước khi từ trần thuộc đối tượng hưởng trợ cấp một lần (người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương, người có công giúp đỡ cách mạng được tặng huy chương) thì thân nhân chỉ khai mục 1 và mục 2.

  (1) Ghi rõ đối tượng: thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc...

  (2) Lập danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất.

  (3) Ghi rõ sống cô đơn, không nơi nương tựa hoặc con mồ côi cả cha mẹ.

  (4) Ghi rõ thời điểm bị khuyết tật: dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên (trường hợp không có con bị khuyết tật thì bỏ cột này).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mẫu TT2 ban hành theoThông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

   

  UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ….
  SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  Số: …../QĐ-

  …., ngày … tháng … năm .....

   

  Số hồ sơ: ……./……

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần

  GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

   

  Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

  Căn cứ Nghị định số .../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

  Xét đề nghị của Trưởng phòng Người có công,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1.

  1. Trợ cấp mai táng phí đối với ông (bà): ……………………………………………………..

  Sinh ngày ......... tháng ......... năm …………Nam/Nữ: ………………………………………..

  Nguyên quán: …………………………………………………………………………………..

  Trú quán: ……………………………………………………………………………………….

  Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: ……………………………………………

  Mức trợ cấp: …………………………………………………………………………………

  (Bằng chữ: …………………………………………………………………………………….)

  2. Trợ cấp một lần đối với ông (bà): …………………………………………………………..

  Sinh ngày …… tháng ...... năm ……………… Nam/Nữ: ……………………………………

  Nguyên quán: ………………………………………………………………………………….

  Trú quán: ……………………………………………………………………………………….

  Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: ……………………………………………

  Mức trợ cấp …………………………………………………………………………………….

  (Bằng chữ …………………………………………………………………………………….)

  3. Trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho những thân nhân có tên dưới đây kể từ ngày ... tháng ... năm ... như sau:

  TT

  Họ tên

  Năm sinh

  Mối quan hệ với NCC

  Mức trợ cấp

  Thời điểm hưởng

  Tiền tuất

  Tuất nuôi dưỡng

  Tổng cộng

  1

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trợ cấp được truy lĩnh (nếu có) …………...(*) ……………. đồng

  (Bằng chữ: …………………………………………………………………………………….)

  Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Người có công, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ………………………… và ông (bà) …………………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 2;
  - Cục NCC-Bộ LĐTBXH;
  - …….;
  - Lưu VT.

  GIÁM ĐỐC
  (Chữ ký, dấu)
   

   

   

  Họ và tên

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú: (*) Ghi rõ thời gian, mức trợ cấp theo quy định tại từng thời điểm.

   

   

  QUY TRÌNH 9

  Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

  (Ban hành kèm Quyết định số  4827/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11  năm 2019

   của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

   

  I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

   

  STT

  Tên hồ sơ

  Số lượng

  Ghi chú

  01

  Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (theo mẫu)

  01

  Bản chính

  02

  Giấy chứng tử

  01

  Bản sao

  03

  Các giấy tờ của thân nhân theo yêu cầu:

   

   

  3.1

  Giấy khai sinh đối với con dưới 18 tuổi.

  01

  Bản sao

  3.2

  Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học đối với con từ đủ 18 tuổi trở lên đang theo học.

  01

  Bản chính

  3.3

  Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục trung học phổ thông về thời điểm kết thúc học đối với con từ đủ 18 tuổi trở lên đang theo học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học.

  01

  Bản sao

  3.4

  Giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật đối với con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ.

  01

  Bản chính

   

  3.5

  Giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và giấy xác nhận thu nhập (Mẫu TN) của Ủy ban nhân dân không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0.6 lần mức chuẩn đối với con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi

  01

  Bản chính

   

   

   

  II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

  Nơi tiếp nhận và trả kết quả

  Thời gian xử lý

  Lệ phí

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

  Hai mươi lăm (25) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

  Không

   

   

  III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

   

  Bước công việc

  Nội dung công việc

  Trách nhiệm

  Thời gian

  Hồ sơ/Biểu mẫu

  Diễn giải

  B1

   Nộp hồ sơ

  Tổ chức, cá nhân

  Giờ hành chính

  Theo mục I

  Thành phần hồ sơ theo mục I

  Kiểm tra hồ sơ

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

  BM 01

  BM 02

  BM 03

   

   

  - Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B2.

  - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ  và ghi rõ lý do theo BM 02.

  - Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu  từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03.

  B2

  Tiếp nhận hồ sơ

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

  0,5 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

   

  Chuyển hồ sơ cho cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phường, xã, thị trấn

  B3

  Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC

  Cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phường, xã, thị trấn.

  2,5 ngày làm việc

   

  Theo mục I

  BM 01

   

  - Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ; lấy ý kiến đơn vị có liên quan (nếu có):

  Xác nhận bản khai, trình lãnh đạo UBND xem xét

  B4

  Phê duyệt

  Lãnh đạo UBND phường, xã, thị trấn

  01 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

   Hồ sơ trình

   

  Lãnh đạo UBND phường, xã, thị trấn  xác nhận hồ sơ.

  B5

  Ban hành văn bản

  Văn thư UBND phường, xã, thị trấn

  01 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

  Hồ sơ đã được phê duyệt

  Kiểm tra, cho số, đóng dấu các tài liệu liên quan

  Chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

  B6

  Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ từ UBND phường, xã, thị trấn

  Chuyên viên Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội quận, huyện

  07 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

  Danh sách

   

  - Thẩm tra, xử lý hồ sơ, tài liệu liên quan:

  + Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng trình lãnh đạo phòng xem xét

  + Hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì tham mưu văn bản trả lời nêu rõ lý do trình lãnh đạo phòng xem xét (kết thúc hồ sơ)

  B7

  Phê duyệt

  Lãnh đạo Phòng

  Lao động -Thương binh và Xã hội quận, huyện

  01 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

  Danh sách/công văn trả lời nêu rõ lý do

   

  Xem xét hồ sơ, xác nhận danh sách để chuyển Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố hoặc văn bản trả lời nêu rõ lý do (nếu có)

  B8

  Ban hành văn bản

  Văn thư Phòng Lao động -Thương binh và Xã

  01 ngày làm việc

  Hồ sơ đã được phê duyệt

  Thực hiện cho số, đóng dấu các hồ sơ liên quan.

  Hồ sơ đạt yêu cầu: Chuyển hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

  Hồ sơ chưa đạt yêu cầu: chuyển kết quả về UBND phường

  B9

  Tiếp nhận, kiểm tra, Thẩm tra hồ sơ; đề xuất kết quả giải quyết TTHC

   

  Chuyên viên Phòng Người có công Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

  07 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

  Danh sách

  Dự thảo Tờ trình, Quyết định/ văn bản trả lời

  hồ sơ

   

  Kiểm tra thành phần hồ sơ; xem xét hồ sơ, tài liệu liên quan.

  - Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trình, in dự thảo kết quả trình Lãnh đạo phòng xem xét, ký nháy văn bản trình lãnh đạo Sở phê duyệt

  - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: thông báo bằng văn bản để Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết theo quy định.

  B11

  Xem xét, trình ký

  Lãnh đạo Phòng Người có công Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

  01 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

  Danh sách

  Dự thảo Tờ trình, Quyết định/ văn bản trả lời

   - Lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt kết quả thụ lý thủ tục hành chính, trình lãnh đạo Sở

  B12

  Phê duyệt  

  Lãnh đạo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

  01 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

  Danh sách

  Dự thảo Tờ trình, Quyết định/ văn bản trả lời

   

  Lãnh đạo Sở kiểm tra lại hồ sơ

  - Nếu không đồng ý: có thể sửa trực tiếp lên văn bản và chuyển cho phòng ban soạn thảo hoàn thiện.

  - Nếu hồ sơ hợp lệ lãnh đạo Sở ký vào văn bản liên quan;

  B13

  Ban hành văn bản

  Chuyên viên Phòng Người có công Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

  01 ngày làm việc

  BM 06

  Tiếp nhận kết quả vào sổ, cho số, đóng dầu, thực hiện sao lưu (nếu có).

   

  B14

  Trả kết quả cho quận, huyện 

  Chuyên viên Phòng Người có công Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

   Theo giấy hẹn

  Kết quả

  Trả kết quả cho UBND quận, huyện

  Thống kê, theo dõi

   

  B15

  Tiếp nhận hồ sơ từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

  Chuyên viên phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

  01 ngày làm việc

  Kết quả

  Nhận kết quả từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Thực hiện sao lưu (nếu có)

  Chuyển kết quả về UBND phường, xã, thị trấn

  B16

  Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

  Theo giấy hẹn

  Kết quả

  - Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân.

  - Thống kê, theo dõi.

   

   

  IV. BIỂU MẪU

  Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

   

  STT

  Mã hiệu

  Tên biểu mẫu

  1.  

  BM 01

  Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

  1.  

  BM 02

  Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

  1.  

  BM 03

  Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

  1.  

  BM 04

  Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần

  1.  

  BM 07

  Quyết định trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần

   

   

  V.  HỒ SƠ CẦN LƯU

   

  STT

  Mã hiệu

  Tên biểu mẫu

  1.  

  BM 01

  Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

  1.  

  BM 02

  Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ

  1.  

  BM 03

  Mẫu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ

  1.  

  //

  Thành phần hồ sơ theo phụ lục I

  1.  

  BM 08

  Quyết định trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần

  1.  

  //

  Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành

   

   

  VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ

  - Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012).

  - Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2013).

  - Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013).

  - Thông tư số 101/2018/TT –BTC  ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý.

  - Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mẫu TT1 ban hành theoThông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   

   

  BẢN KHAI

  Hưởng chế độ ưu đãi khi người có công từ trần

   

  1. Họ và tên người có công từ trần: ………………………………………………………….

  Sinh ngày ...... tháng ...... năm ……… Nam/Nữ: ………………………………………………

  Nguyên quán: ………………………………………………………………………………….

  Trú quán: ………………………………………………………………………………………

  Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi (1): ……………………………………………………

  Số sổ trợ cấp (nếu có): ……………. Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: ……………………..

  Từ trần ngày ...... tháng ...... năm ......

  Theo giấy chứng tử số... ngày ... tháng ... năm ... của Ủy ban nhân dân xã (phường)...

  Trợ cấp đã nhận đến hết tháng …… năm ……Mức trợ cấp: …………………………………

  2. Họ và tên người nhận mai táng phí: ……………………………………………………...

  Sinh ngày ...... tháng ...... năm ……… Nam/Nữ: ………………………………………………

  Nguyên quán: …………………………………………………………………………………..

  Trú quán: ………………………………………………………………………………………

  Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: …………………………………………..

  3. Họ và tên người nhận trợ cấp một lần: ………………………………………………….

  Sinh ngày ...... tháng ...... năm ……… Nam/Nữ: ………………………………………………

  Nguyên quán: ………………………………………………………………………………….

  Trú quán: ………………………………………………………………………………………

  Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: …………………………………………..

  4. Thân nhân người có công

  a) Danh sách thân nhân (2)

  TT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Trú quán

  Quan hệ với người có công

  Nghề nghiệp

  Hoàn cảnh hiện tại (3)

  1

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

   

  b) Phần khai chi tiết về con người có công từ đủ 18 tuổi trở lên đang tiếp tục đi học tại cơ sở đào tạo hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

  TT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Thời điểm bị khuyết tật (4)

  Thời điểm kết thúc bậc học phổ thông

  Cơ sở giáo dục đang theo học

  Tên cơ sở

  Thời gian bắt đầu đi học

  1

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  .... ngày... tháng... năm...

  Xác nhận của xã, phường ………
  Ông (bà) ………………………hiện cư trú tại …………………………..

  TM. UBND
  Quyền hạn, chức vụ người ký

  (Chữ ký, dấu)
  Họ và tên

  .... ngày ... tháng ... năm ...
  Người khai
  (Ký, ghi rõ họ và tên)

   

   

   

   

  Ghi chú: Người có công trước khi từ trần thuộc đối tượng hưởng trợ cấp một lần (người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương, người có công giúp đỡ cách mạng được tặng huy chương) thì thân nhân chỉ khai mục 1 và mục 2.

  (1) Ghi rõ đối tượng: thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc...

  (2) Lập danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất.

  (3) Ghi rõ sống cô đơn, không nơi nương tựa hoặc con mồ côi cả cha mẹ.

  (4) Ghi rõ thời điểm bị khuyết tật: dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên (trường hợp không có con bị khuyết tật thì bỏ cột này).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mẫu TT2 ban hành theoThông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

   

  UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ….
  SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  Số: …../QĐ-

  …., ngày … tháng … năm .....

   

  Số hồ sơ: ……./……

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần

  GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

   

  Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

  Căn cứ Nghị định số .../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

  Xét đề nghị của Trưởng phòng Người có công,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1.

  1. Trợ cấp mai táng phí đối với ông (bà): ……………………………………………………..

  Sinh ngày ......... tháng ......... năm …………Nam/Nữ: ………………………………………

  Nguyên quán: …………………………………………………………………………………..

  Trú quán: ……………………………………………………………………………………….

  Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: …………………………………………..

  Mức trợ cấp: ……………………………………………………………………………………

  (Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………..)

  2. Trợ cấp một lần đối với ông (bà): …………………………………………………………..

  Sinh ngày …… tháng ...... năm ……………… Nam/Nữ: …………………………………….

  Nguyên quán: …………………………………………………………………………………..

  Trú quán: ………………………………………………………………………………………

  Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: …………………………………………

  Mức trợ cấp …………………………………………………………………………………….

  (Bằng chữ ……………………………………………………………………………………...)

  3. Trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho những thân nhân có tên dưới đây kể từ ngày ... tháng ... năm ... như sau:

  TT

  Họ tên

  Năm sinh

  Mối quan hệ với NCC

  Mức trợ cấp

  Thời điểm hưởng

  Tiền tuất

  Tuất nuôi dưỡng

  Tổng cộng

  1

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trợ cấp được truy lĩnh (nếu có) …………...(*) ……………. đồng

  (Bằng chữ: …………………………………………………………………………………….)

  Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Người có công, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ………………………… và ông (bà) …………………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 2;
  - Cục NCC-Bộ LĐTBXH;
  - …….;
  - Lưu VT.

  GIÁM ĐỐC
  (Chữ ký, dấu)
   

   

   

  Họ và tên

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú: (*) Ghi rõ thời gian, mức trợ cấp theo quy định tại từng thời điểm.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mẫu TN ban hành theoThông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

   

  UBND XÃ, PHƯỜNG …..
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  Số: …../BC…….

  …., ngày … tháng … năm .....

   

   

   

  GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

  Năm ...

   

  UBND xã, phường …………………………… xác nhận:

  Ông (bà) ……………………………………………………………………………………….

  Sinh ngày ...... tháng ....... năm ……… Nam/Nữ: …………………………………………….

  Nguyên quán: ………………………………………………………………………………….

  Trú quán: ……………………………………………………………………………………….

  Nghề nghiệp hiện tại: …………………………………………………………………………..

  Có mức thu nhập bình quân hàng tháng là: ……………………………… đồng/tháng

  (bằng chữ: ………………………………………………………………………... đồng/tháng)

  Chi tiết thu nhập như sau:

  TT

  Tên nghề, công việc

  Thu nhập bình quân hàng tháng (đồng/tháng)

  1

   

   

  2

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

  Quyền hạn, chức vụ người ký
  (Chữ ký, dấu)
  Họ và tên

   

   

   

  QUY TRÌNH 10

  Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân,

  Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

   (Ban hành kèm Quyết định số  4827/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11  năm 2019

   của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

   

  I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

   

  STT

  Tên hồ sơ

  Số lượng

  Ghi chú

  01

   Bản khai cá nhân  (Theo Mẫu AH)

  01

  Bản chính

  02

   Trường hợp anh hùng đã chết mà chưa được hưởng chế độ thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập Bản khai (Theo Mẫu AH2) kèm Biên bản ủy quyền (Theo Mẫu UQ).

  01

  Bản chính

  03

   Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc Bằng Anh hùng. 

  01

  Bản sao

   

   

  II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

  Nơi tiếp nhận và trả kết quả

  Thời gian xử lý

  Lệ phí

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND phường, xã, thị trấn.

  Hai mươi (20) làm việc ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

  Không

   

  III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

   

  Bước công việc

  Nội dung công việc

  Trách nhiệm

  Thời gian

  Hồ sơ/Biểu mẫu

  Diễn giải

  B1

   Nộp hồ sơ

  Tổ chức, cá nhân

   

   

   

   

   

   

   

  Giờ hành chính

   

   

   

   

  Theo mục I

  Thành phần hồ sơ theo mục I

  Kiểm tra hồ sơ

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường, xã, thị trấn.

   

   

  BM 01

  BM 02

  BM 03

   

   

  - Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B2.

  - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ  và ghi rõ lý do theo BM 02.

  - Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu  từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03.

  B2

  Tiếp nhận hồ sơ

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường, xã, thị trấn

  0,5 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

  Chuyển hồ sơ cho cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phường, xã, thị trấn

  B3

  Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC

  Cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phường, xã, thị trấn

  2,5 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

   

  - Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ.

  - Xác nhận bản khai, trình lãnh đạo UBND xem xét

  B4

  Phê duyệt

  Lãnh đạo UBND phường, xã, thị trấn

  01 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

  Lãnh đạo xem xét và ký xác nhận hồ sơ.

  B5

  Ban hành văn bản

  Văn thư UBND phường, xã, thị trấn

  01 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

  Hồ sơ đã được phê duyệt

  Kiểm tra, cho số, đóng dấu các tài liệu liên quan

  Chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

   

  B6

   

  Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ từ UBND phường, xã, thị trấn

  Chuyên viên Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận, huyện

  03 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

  Hồ sơ

  Dự thảo danh sách/văn bản trả lời

  Thẩm định hồ sơ và lập danh sách trình lãnh đạo

  - Hồ sơ đạt yêu cầu: lập danh sách trình lãnh đạo,

  - Hồ sơ không đạt yêu cầu có văn bản trả lời nêu rõ lý do

  B7

  Phê duyệt

   

  Lãnh đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận, huyện

  0,5 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

  Hồ sơ

  Dự thảo danh sách/văn bản trả lời

  Xem xét hồ sơ, danh sách để chuyển Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố hoặc văn bản trả lời nêu rõ lý do

  B8

  Ban hành văn bản

  Văn thư Phòng Lao động -Thương binh và Xã

  01 ngày làm việc

  Hồ sơ đã được phê duyệt

  Thực hiện cho số, đóng dấu các hồ sơ liên quan.

  Hồ sơ đạt yêu cầu: Chuyển hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

  Hồ sơ chưa đạt yêu cầu: Chuyển Công văn về UBND phường, xã, thị trấn

  B9

  Tiếp nhận, kiểm tra, Thẩm tra hồ sơ từ UBND quận, huyện; đề xuất kết quả giải quyết TTHC

   

  Chuyên viên Phòng Người có công Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

  07 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

  Danh sách

  Dự thảo Tờ trình, Quyết định/ văn bản trả lời

   Hồ sơ

   

  Xem xét hồ sơ, tài liệu liên quan.

  + Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trình, in dự thảo kết quả trình Lãnh đạo phòng xem xét, ký nháy văn bản trình lãnh đạo Sở phê duyệt

  + Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: thông báo bằng văn bản để Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết theo quy định.

  B10

  Xem xét, trình ký

  Lãnh đạo Phòng Người có công Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

  01 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

  Danh sách

  Dự thảo Tờ trình, Quyết định/ văn bản trả lời

   - Lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt kết quả thụ lý thủ tục hành chính, trình lãnh đạo Sở

  B11

  Phê duyệt  

  Lãnh đạo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

  01 ngày làm việc

  Theo mục I

  BM 01

  Danh sách

  Dự thảo Tờ trình, Quyết định/ văn bản trả lời

   

  Lãnh đạo Sở kiểm tra lại hồ sơ

  - Nếu không đồng ý: có thể sửa trực tiếp lên văn bản và chuyển cho phòng ban soạn thảo hoàn thiện.

  - Nếu hồ sơ hợp lệ lãnh đạo Sở ký vào văn bản liên quan;

  B12

  Ban hành văn bản

  Chuyên viên Phòng Người có công Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

  01 ngày làm việc

  Hồ sơ đã được phê duyệt

   

  Tiếp nhận kết quả vào sổ, cho số, đóng dầu, thực hiện sao lưu (nếu có)

  B13

  Trả kết quả cho quận, huyện

  Chuyên viên Phòng Người có công Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

  Theo giấy hẹn

  Kết quả

  Trả kết quả cho UBND quận, huyện

  Thống kê, theo dõi

  B14

  Tiếp nhận hồ sơ từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

  Chuyên viên Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận, huyện

  0,5 ngày làm việc

  Kết quả

  Nhận kết quả từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Thực hiện sao lưu (nếu có)

  Chuyển kết quả về UBND phường, xã, thị trấn

  B15

  Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường, xã, thị trấn.

   

  Theo giấy hẹn

  Kết quả

  - Trả kết quả cho cá nhân.

  - Thống kê, theo dõi.

   

   

  IV. BIỂU MẪU

  Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

   

  STT

  Mã hiệu

  Tên biểu mẫu

  1.  

  BM 01

  Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

  1.  

  BM 02

  Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

  1.  

  BM 03

  Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

  1.  

  BM 04

  Bản khai cá nhân

  1.  

  BM 05

  Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao bằng Anh hùng

  1.  

  BM 07

  Biên bản ủy quyền

  1.  

  BM 08

  Quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc Quyết định trợ cấp một lần

   

   

  V.  HỒ SƠ CẦN LƯU

   

  STT

  Mã hiệu