logo

Quyết định 4874/QÐ-BVHTTDL công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 của Bộ VHTT&DL

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4874/QÐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Khánh Hải
  Ngày ban hành: 31/12/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 20/01/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
 • BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
  VÀ DU LỊCH

  -------

  Số: 4874/QĐ-BVHTTDL

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA NĂM 2019 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  ------------------------------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

   

  Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2020. Các quyết định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:

  1. Quyết định số 4597/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  2. Quyết định số 1044/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực bản quyền tác giả thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  3. Quyết định số 1333/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  4. Quyết định số 2594/QĐ-BVHTTDL ngày 9 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

  5. Quyết định số 2741/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

  6. Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  7. Quyết định số 3869/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  8. Quyết định số 4005/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  9. Quyết định số 4011/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  10. Quyết định số 4017/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  11. Quyết định số 4057/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  12. Quyết định số 4117/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  13. Quyết định số 4143/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  14. Quyết định số 4170/QĐ-BVHTTDL ngày 9 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  15. Quyết định số 4246/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  16. Quyết định số 4603/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  17. Quyết định số 4830A/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bản quyền tác giả thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  18. Quyết định số 4831A/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  19. Quyết định số 4832A/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  20. Quyết định số 627/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  21. Quyết định số 628/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  22. Quyết định số 629/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  23. Quyết định số 991/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 03 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  24. Quyết định số 1162/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 03 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  25. Quyết định số 1994/QĐ-BVHTTDL ngày 5 tháng 06 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

  26. Quyết định số 2750/QĐ-BVHTTDL ngày 7 tháng 08 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ, Cơ quan, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
  - Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
  - Các Sở VHTTDL; Sở VHTT; Sở DL;
  - Lưu: VT, VP (02), Đ (100).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Lê Khánh Hải

   

   

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 4874/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

   

  PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  I.

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG

  A.

  VĂN HÓA

   

   

  A1.

  Bản quyền tác giả

   

   

  1

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

  Bản quyền tác giả

  Cục Bản quyền tác giả

  2

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

  Bản quyền tác giả

  Cục Bản quyền tác giả

  3

  Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

  Bản quyền tác giả

  Cục Bản quyền tác giả

  4

  Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

  Bản quyền tác giả

  Cục Bản quyền tác giả

  5

  Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

  Bản quyền tác giả

  Cục Bản quyền tác giả

  6

  Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

  Bản quyền tác giả

  Cục Bản quyền tác giả

  7

  Thủ tục hủy bỏ hiệu lực Giấy Chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

  Bản quyền tác giả

  Cục Bản quyền tác giả

  8

  Thủ tục cấp Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan

  Bản quyền tác giả

  Cục Bản quyền tác giả

  9

  Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan

  Bản quyền tác giả

  Cục Bản quyền tác giả

  10

  Thủ tục cấp bản kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định

  Bản quyền tác giả

  Cục Bản quyền tác giả

  11

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan

  Bản quyền tác giả

  Cục Bản quyền tác giả

  12

  Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan

  Bản quyền tác giả

  Cục Bản quyền tác giả

  A2.

  Di sản văn hóa

   

   

  13

  Thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ

  Di sản văn hóa

  Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch

  14

  Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên

  Di sản văn hóa

  Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch

  15

  Thủ tục cấp giấy phép mang di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ra nước ngoài

  Di sản văn hóa

  Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch

  16

  Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng chuyên ngành thuộc Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội ở Trung ương

  Di sản văn hóa

  Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở trung ương

  17

  Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng chuyên ngành thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương

  Di sản văn hóa

  Cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp của bảo tàng

  18

  Thủ tục đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài phục vụ hoạt động đối ngoại cấp nhà nước

  Di sản văn hóa

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  19

  Thủ tục đưa bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng chuyên ngành ra nước ngoài theo chương trình hợp tác quốc tế để giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam

  Di sản văn hóa

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  20

  Thủ tục đưa bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập và tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu bảo vật quốc gia ra nước ngoài theo chương trình hợp tác quốc tế để giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam

  Di sản văn hóa

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  21

  Thủ tục đưa bảo vật quốc gia đang được bảo vệ và phát huy giá trị tại di tích do Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội ở Trung ương quản lý ra nước ngoài theo kế hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu hoặc bảo quản

  Di sản văn hóa

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  22

  Thủ tục đưa bảo vật quốc gia đang được bảo vệ và phát huy giá trị tại di tích do tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý ra nước ngoài theo kế hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu hoặc bảo quản

  Di sản văn hóa

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  23

  Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm là di vật, cổ vật không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Di sản văn hóa

  Cục Di sản văn hóa

  A3.

  Điện ảnh

   

   

  24

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim

  Điện ảnh

  Cục Điện ảnh

  25

  Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức trong nước hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim với tổ chức, cá nhân nước ngoài

  Điện ảnh

  Cục Điện ảnh

  26

  Thủ tục tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam

  Điện ảnh

  Cục Điện ảnh

  27

  Thủ tục tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài

  Điện ảnh

  Cục Điện ảnh

  28

  Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam

  Điện ảnh

  Cục Điện ảnh

  29

  Thủ tục cho phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài

  Điện ảnh

  Cục Điện ảnh

  30

  Thủ tục cho phép tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề

  Điện ảnh

  Cục Điện ảnh

  31

  Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim truyện do cơ sở điện ảnh trong cả nước sản xuất hoặc nhập khẩu (trừ trường hợp do ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép theo khoản 3 Điều 18 Nghị định số 54/2010/N Đ-CP); - Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc Trung ương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Phim được sản xuất từ việc hợp tác, cung cấp dịch vụ sản xuất, liên doanh sản xuất với tổ chức, cá nhân nước ngoài)

  Điện ảnh

  Cục Điện ảnh

  32

  Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc Trung ương sản xuất hoặc nhập khẩu)

  Điện ảnh

  Cục Điện ảnh

  33

  Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm có nội dung là phim không nhằm mục đích kinh doanh

  Điện ảnh

  Cục Điện ảnh

  34

  Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu là các loại phim của các cơ quan, tổ chức hoặc phim hợp tác cung cấp dịch vụ làm phim cho nước ngoài chưa được công bố, phổ biến không nhằm mục đích kinh doanh

  Điện ảnh

  Cục Điện ảnh

  A4.

  Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

   

   

  35

  Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

  Mỹ thuật

  Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

  36

  Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

  Mỹ thuật

  Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

  37

  Thủ tục thỏa thuận cấp phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

  Mỹ thuật

  Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

  38

  Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại Sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

  Mỹ thuật

  Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

  39

  Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

  Nhiếp ảnh

  Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

  40

  Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

  Nhiếp ảnh

  Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

  41

  Thủ tục thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan với danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam

  Nhiếp ảnh

  Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

  42

  Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm là tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Mỹ thuật, Nhiếp ảnh

  Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

  43

  Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức tại Việt Nam đưa ra nước ngoài đối với: - Triển lãm do các tổ chức ở Trung ương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại; - Triển lãm do tổ chức thuộc 02 tỉnh, thành phố trở lên liên kết đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại.

  Triển lãm

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

  44

  Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài tổ chức tại Việt Nam không vì mục đích thương mại

  Triển lãm

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

  45

  Thủ tục cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức tại Việt Nam đưa ra nước ngoài đối với: - Triển lãm do các tổ chức ở Trung ương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại; - Triển lãm do tổ chức thuộc 02 tỉnh, thành phố trở lên liên kết đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại.

  Triển lãm

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

  46

  Thủ tục cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài tổ chức tại Việt Nam không vì mục đích thương mại

  Triển lãm

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

  47

  Thủ tục thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở trung ương, tổ chức thuộc 02 tỉnh, thành phố trở lên liên kết tổ chức tại Việt Nam không vì mục đích thương mại

  Triển lãm

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

  A5.

  Nghệ thuật biểu diễn

   

   

  48

  Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc Trung ương

  Nghệ thuật biểu diễn

  Cục Nghệ thuật biểu diễn

  49

  Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc cơ quan Trung ương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

  Nghệ thuật biểu diễn

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  50

  Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức thuộc cơ quan Trung ương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

  Nghệ thuật biểu diễn

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  51

  Thủ tục cấp giấy phép cho doanh nghiệp mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc không trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi thành lập doanh nghiệp

  Nghệ thuật biểu diễn

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  52

  Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng mời cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

  Nghệ thuật biểu diễn

  Cục Nghệ thuật biểu diễn

  53

  Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quy mô toàn quốc (cuộc thi Hoa hậu toàn quốc)

  Nghệ thuật biểu diễn

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  54

  Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quốc tế, người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam

  Nghệ thuật biểu diễn

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  55

  Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quy mô vùng, ngành, đoàn thể Trung ương và người mẫu quy mô toàn quốc

  Nghệ thuật biểu diễn

  Cục Nghệ thuật biểu diễn

  56

  Thủ tục cấp giấy phép đưa thí sinh đi tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế

  Nghệ thuật biểu diễn

  Cục Nghệ thuật biểu diễn

  57

  Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương

  Nghệ thuật biểu diễn

  Cục Nghệ thuật biểu diễn

  58

  Thủ tục cấp phép phổ biến tác phẩm sáng tác trước năm 1975 hoặc tác phẩm của người Việt Nam đang sinh sống và định cư ở nước ngoài

  Nghệ thuật biểu diễn

  Cục Nghệ thuật biểu diễn

  A6.

  Văn hóa cơ sở

   

   

  59

  Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp trung ương

  Lễ hội

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  60

  Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp trung ương

  Lễ hội

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  61

  Thủ tục thẩm định sản phẩm quảng cáo theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân

  Quảng cáo

  Cục Văn hóa cơ sở

  62

  Thủ tục tiếp nhận thông báo của chủ trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

  Quảng cáo

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  A7.

  Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa

   

   

  63

  Thủ tục phê duyệt tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

  Điện ảnh

  Cục Điện ảnh

  64

  Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu nhằm mục đích kinh doanh

  Mỹ thuật, Nhiếp ảnh

  Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

  65

  Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

  Mua bán hàng hóa quốc tế

  Vụ Kế hoạch, Tài chính

  66

  Thủ tục xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc

  Mua bán hàng hóa quốc tế

  Vụ Kế hoạch, Tài chính

  A8.

  Thi đua, Khen thưởng

   

   

  67

  Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

  Thi đua, Khen thưởng

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  68

  Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

  Thi đua, Khen thưởng

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  69

  Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

  Thi đua, Khen thưởng

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  70

  Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

  Thi đua, Khen thưởng

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  71

  Thủ tục xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật

  Thi đua, Khen thưởng

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  72

  Thủ tục xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật

  Thi đua, Khen thưởng

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  73

  Thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

  Thi đua, Khen thưởng

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  74

  Thủ tục xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Thi đua, Khen thưởng

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  A9.

  Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

   

   

  75

  Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm văn hóa, nghệ thuật

  Văn hóa

  Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm/Cục Di sản văn hóa

  A10.

  Hợp tác quốc tế

   

   

  76

  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

  Hợp tác quốc tế

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  77

  Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

  Hợp tác quốc tế

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  78

  Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

  Hợp tác quốc tế

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  79

  Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

  Hợp tác quốc tế

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  80

  Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

  Hợp tác quốc tế

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  81

  Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

  Hợp tác quốc tế

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  82

  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

  Hợp tác quốc tế

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  83

  Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

  Hợp tác quốc tế

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  84

  Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

  Hợp tác quốc tế

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  B.

  THỂ DỤC THỂ THAO

   

   

  85

  Thủ tục đăng cai tổ chức Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới; giải vô địch từng môn thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; Đại hội thể thao toàn quốc

  Thể dục, thể thao

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  86

  Thủ tục đăng cai giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; giải thi đấu vô địch quốc gia, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao.

  Thể dục, thể thao

  Liên đoàn thể thao quốc gia

  87

  Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội thể thao quốc gia

  Thể dục, thể thao

  Tổng cục Thể dục thể thao

  C.

  DU LỊCH

   

   

  C1.

  Hợp tác quốc tế

   

   

  88

  Thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực

  Du lịch

  Tổng cục Du lịch

  C2.

  Lữ hành

   

   

  89

  Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

  Du lịch

  Tổng cục Du lịch

  90

  Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

  Du lịch

  Tổng cục Du lịch

  91

  Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

  Du lịch

  Tổng cục Du lịch

  92

  Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

  Du lịch

  Tổng cục Du lịch

  93

  Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

  Du lịch

  Tổng cục Du lịch

  94

  Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

  Du lịch

  Tổng cục Du lịch

  C3.

  Cơ sở lưu trú du lịch

   

   

  95

  Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch

  Du lịch

  Tổng cục Du lịch

   

  II.

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

  A.

  VĂN HÓA

   

   

  A1.

  Di sản văn hóa

   

   

  1

  Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

  Di sản văn hóa

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  2

  Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

  Di sản văn hóa

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  3

  Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập

  Di sản văn hóa

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  4

  Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

  Di sản văn hóa

  Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

  5

  Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

  Di sản văn hóa

  Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

  6

  Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

  Di sản văn hóa

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  7

  Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

  Di sản văn hóa

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  8

  Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

  Di sản văn hóa

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  9

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

  Di sản văn hóa

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  10

  Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

  Di sản văn hóa

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  11

  Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

  Di sản văn hóa

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  12

  Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

  Di sản văn hóa

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  13

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

  Di sản văn hóa

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  14

  Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

  Di sản văn hóa

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  A2.

  Điện ảnh

   

   

  15

  Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)

  Điện ảnh

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  16

  Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

  Điện ảnh

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  A3.

  Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

   

   

  17

  Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

  Mỹ thuật

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  18

  Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

  Mỹ thuật

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  19

  Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

  Mỹ thuật

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  20

  Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

  Mỹ thuật

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  21

  Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

  Mỹ thuật

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  22

  Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

  Nhiếp ảnh

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  23

  Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

  Nhiếp ảnh

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  24

  Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

  Triển lãm

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  25

  Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

  Triển lãm

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  26

  Thủ tục cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

  Triển lãm

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  27

  Thủ tục cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

  Triển lãm

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  28

  Thủ tục thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

  Triển lãm

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  A4.

  Nghệ thuật biểu diễn

   

   

  29

  Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

  Nghệ thuật biểu diễn

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  30

  Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

  Nghệ thuật biểu diễn

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  31

  Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

  Nghệ thuật biểu diễn

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  32

  Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

  Nghệ thuật biểu diễn

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  33

  Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

  Nghệ thuật biểu diễn

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  34

  Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

  Nghệ thuật biểu diễn

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  35

  Thủ tục chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu

  Nghệ thuật biểu diễn

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  A5.

  Văn hóa cơ sở

   

   

  36

  Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh

  Văn hóa

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  37

  Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh

  Văn hóa

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  38

  Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh

  Văn hóa

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  39

  Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

  Văn hóa

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  40

  Thủ tục cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh

  Văn hóa

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

  41

  Thủ tục cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

  Văn hóa

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  42

  Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

  Văn hóa

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  43

  Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

  Quảng cáo

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  44

  Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

  Quảng cáo

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  45

  Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

  Quảng cáo

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  46

  Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

  Quảng cáo

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  47

  Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

  Quảng cáo

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  A6.

  Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa

   

   

  48

  Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Văn hóa

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  49

  Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức cấp tỉnh

  Văn hóa

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  50

  Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh

  Mua bán hàng hóa quốc tế

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  51

  Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu cấp tỉnh

  Mua bán hàng hóa quốc tế

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  52

  Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu cấp tỉnh

  Mua bán hàng hóa quốc tế

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  A7.

  Thư viện

   

   

  53

  Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên

  Thư viện

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  A8.

  Gia đình

   

   

  54

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

  Gia đình

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  55

  Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

  Gia đình

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  56

  Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

  Gia đình

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  57

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

  Gia đình

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  58

  Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

  Gia đình

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  59

  Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

  Gia đình

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  60

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

  Gia đình

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  61

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

  Gia đình

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  62

  Thủ tục cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

  Gia đình

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  63

  Thủ tục cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

  Gia đình

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  64

  Thủ tục cấp thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

  Gia đình

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  65

  Thủ tục cấp lại thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

  Gia đình

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao

  A9.

  Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

   

   

  66

  Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

  Văn hóa

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Cơ quan chủ quản trực tiếp

  B.

  THỂ DỤC THỂ THAO

   

   

  67

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  68

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  69

  Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  70

  Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  71

  Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức

  Thể dục, thể thao

  Chủ tịch liên đoàn thể thao quốc gia/người đại diện theo pháp luật trong trường hợp chưa có liên đoàn

  72

  Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức

  Thể dục, thể thao

  Chủ tịch liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  73

  Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy

  74

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  75

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  76

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  77

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  78

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  79

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  80

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billards & Snooker

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  81

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  82

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  83

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  84

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  85

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  86

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  87

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân Sư Rồng

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  88

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  89

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  90

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinan

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  91

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Mô tô nước trên biển

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  92

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  93

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  94

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  95

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  96

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  97

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  98

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  99

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  100

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  101

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao

  Thể dục, thể thao

  Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  C.

  DU LỊCH

   

   

  C1.

  Lữ hành

   

   

  102

  Thủ tục công nhận điểm du lịch cấp tỉnh

  Du lịch

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  103

  Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

  Du lịch

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch

  104

  Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

  Du lịch

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch

  105

  Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

  Du lịch

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch

  106

  Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

  Du lịch

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch

  107

  Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

  Du lịch

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch

  108

  Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

  Du lịch

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch

  109

  Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

  Du lịch

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch

  110

  Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

  Du lịch

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch

  111

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

  Du lịch

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch

  112

  Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

  Du lịch

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch

  113

  Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện

  Du lịch

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch

  114

  Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy

  Du lịch

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch

  115

  Thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

  Du lịch

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch

  116

  Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

  Du lịch

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch

  117

  Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

  Du lịch

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch

  118

  Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

  Du lịch

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch

  119

  Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

  Du lịch

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch

  120

  Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

  Du lịch

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch

  121

  Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh

  Du lịch

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  C2.

  Dịch vụ du lịch khác

   

   

  122

  Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

  Du lịch

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch

  123

  Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

  Du lịch

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch

  124

  Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

  Du lịch

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch

  125

  Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

  Du lịch

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch

  126

  Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

  Du lịch

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch

  127

  Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch)

  Du lịch

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch

   

  III.

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

  A1.

  Văn hóa cơ sở

   

   

  1

  Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

  Văn hóa

  Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện được phân cấp

  2

  Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

  Văn hóa

  Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện được phân cấp

  3

  Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

  Văn hóa

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

  4

  Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

  Văn hóa

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  5

  Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

  Văn hóa

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  6

  Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

  Văn hóa

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  7

  Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

  Văn hóa

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  8

  Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

  Văn hóa

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  9

  Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

  Văn hóa

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  10

  Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện

  Văn hóa

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  11

  Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện

  Văn hóa

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  A2.

  Thư viện

   

   

  12

  Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

  Thư viện

  Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện

  A3.

  Gia đình

   

   

  13

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

  Gia đình

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  14

  Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

  Gia đình

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  15

  Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

  Gia đình

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  16

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

  Gia đình

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  17

  Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

  Gia đình

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  18

  Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

  Gia đình

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

   

  IV.

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

  A.

  VĂN HÓA

   

   

  A1.

  Văn hóa cơ sở

   

   

  1

  Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

  Văn hóa

  Ủy ban nhân dân cấp xã

  2

  Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

  Văn hóa

  Ủy ban nhân dân cấp xã

  3

   Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

  Văn hóa

  Ủy ban nhân dân cấp xã

  A2.

  Thư viện

   

   

  4

  Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

  Thư viện

  Ủy ban nhân dân cấp xã

  B.

  THỂ DỤC THỂ THAO

   

   

  5

  Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

  Thể dục, thể thao

  Ủy ban nhân dân cấp xã


  FILE ĐÍNH KÈM VĂN BẢN
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 79/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 17/07/2017 Hiệu lực: 17/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 4597/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2016 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 27/12/2016 Hiệu lực: 27/12/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  06
  Quyết định 1044/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bản quyền tác giả thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 26/03/2018 Hiệu lực: Đang cập nhật Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  07
  Quyết định 1333/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 13/04/2018 Hiệu lực: 13/04/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  08
  Quyết định 2594/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 09/07/2018 Hiệu lực: 09/07/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  09
  Quyết định 2741/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 25/07/2018 Hiệu lực: 15/08/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  10
  Quyết định 3562/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 25/09/2018 Hiệu lực: 25/09/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  11
  Quyết định 3869/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 15/10/2018 Hiệu lực: 15/10/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  12
  Quyết định 4011/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 25/10/2018 Hiệu lực: 05/11/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  13
  Quyết định 4017/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 25/10/2018 Hiệu lực: 25/10/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  14
  Quyết định 4005/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 25/10/2018 Hiệu lực: 15/11/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  15
  Quyết định ​4057/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 29/10/2018 Hiệu lực: 05/11/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  16
  Quyết định 4117/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 02/11/2018 Hiệu lực: 02/11/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  17
  Quyết định 4143/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 07/11/2018 Hiệu lực: 07/11/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  18
  Quyết định 4170/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 09/11/2018 Hiệu lực: 09/11/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  19
  Quyết định 4246/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 15/11/2018 Hiệu lực: 15/11/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  20
  Quyết định 4603/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 17/12/2018 Hiệu lực: 17/12/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 4874/QÐ-BVHTTDL công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 của Bộ VHTT&DL

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  Số hiệu: 4874/QÐ-BVHTTDL
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 31/12/2019
  Hiệu lực: 20/01/2020
  Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Khánh Hải
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực (26)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới