logo

Quyết định 5173/QĐ-UBND Tp.Hà Nội quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 5173/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Đức Chung
  Ngày ban hành: 16/09/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 16/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực một phần
  Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  -------

  Số: 5173/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ____________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 304/TTr-SNN ngày 20/8/2019,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 04 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện thuộc thành phố Hà Nội (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

  Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố theo quy định.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Thường trực: TU, HĐND TP;
  - Chủ tịch UBND Thành phố;
  - Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
  - VPUBTP: CVP, các PCVP: L.T. Lực, V.T.Anh, Các phòng: TKBT, KT, KSTTHC;
  - TTTH-CB (để xây dựng quy trình điện tử);
  - Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
  - Lưu: VT, KSTTHC.

  CHỦ TỊCH
   

   

  Nguyễn Đức Chung

   

   

  PHỤ LỤC 1

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 5173/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

  DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

   

  STT

  Tên quy trình nội bộ

  Ký hiệu

  1

  Xác nhận bảng kê lâm sản (của hạt Kiểm lâm cấp huyện)

  QT-01

  2

  Hỗ trợ dự án liên kết

  QT-02

  3

  Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư

  QT-03

  4

  Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư

  QT-04

   

   

  PHỤ LỤC 2

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 5173/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

  NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

   

  1. Quy trình xác nhận bảng kê lâm sản của Hạt Kiểm lâm cấp huyện (QT-01)

  1

  Mục đích:

  Quy định về trình tự xác nhận bảng kê lâm sản của Hạt Kiểm lâm cấp huyện đối với lâm sản chưa qua chế biển khai thác từ rừng tự nhiên; thực vật rừng ngoài gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và Phụ lục CITES khai thác từ rừng tự nhiên trong nước chưa chế biến; Động vật rừng và bộ phận, dẫn xuất của động vật rừng có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên hoặc gây nuôi trong nước; động vật rừng, sản phẩm của động vật rừng nhập khẩu thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân vận chuyển lâm sản theo quy định của pháp luật.

  2

  Phạm vi

  Áp dụng đối với:

  - Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận chuyển lâm sản;

  - Lãnh đạo, công chức của Hạt Kiểm lâm.

  3

  Nội dung quy trình

  3.1

  Cơ sở pháp lý

   

  - Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

  - Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

  3.2

  Thành phần hồ sơ

  Bản chính

  Bản sao

   

  - Bản chính bảng kê lâm sản theo Mẫu số 01, Mẫu số 03 hoặc Mẫu số 04 kèm theo Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT;

  - Hồ sơ nguồn gốc lâm sản;

  - Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có).

  x

  x

  x

  3.3

  Số lượng hồ sơ

   

  01 bộ

  3.4

  Thời gian xử lý

   

  1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc (trường hợp không phải xác minh về nguồn gốc lâm sản).

   

  2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc lâm sản).

  3.5

  Nơi tiếp nhận và trả kết quả

   

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Hạt Kiểm lâm cấp Huyện (nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân trên địa bàn Hạt Kiểm lâm được giao quản lý);

  3.6

  Lệ phí

   

  Không

  3.7

  Quy trình xử lý công việc

  TT

  Trình tự

  Trách nhiệm

  Thời gian

  Biểu mẫu/kết quả

   

  1. Trường hợp không phải xác minh nguồn gốc lâm sản

  B1

  Nộp hồ sơ

  Tổ chức, cá nhân

  Giờ hành chính

  Theo mục 3.2

  B2

  Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngày

  Bộ phận một cửa Hạt Kiểm lâm (nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận, huyện Hạt Kiểm lâm quản lý)

  Giờ hành chính

  Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

  B3

  Chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn

  Bộ phận một cửa Hạt Kiểm lâm

  0,5 ngày

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

  B4

  Phân công xử lý, thẩm định hồ sơ

  Lãnh đạo Bộ phận chuyên môn Hạt Kiểm lâm

  0,5 ngày

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

  B5

  Xem xét xử lý, thẩm định hồ sơ

  Kiểm lâm phụ trách địa bàn Hạt Kiểm lãm

  01 ngày

  Dự thảo Văn bản

  B6

  Phê duyệt

  Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm

  0,5 ngày

  Bảng kê Lâm sản

  B7

  Hoàn thiện hồ sơ

  Kiểm lâm phụ trách địa bàn Hạt Kiểm lâm

  0,5 ngày

  Bảng kê Lâm sản

  B8

  Trả kết quả giải quyết

  Bộ phận một cửa Hạt Kiểm lâm

  Giờ hành chính

  Bảng kê Lâm sản

  B9

  Thống kê và theo dõi Chuyên viên Chi cục có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

  Bộ phận một cửa Hạt Kiểm lâm

  Giờ hành chính

  Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc; Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc; Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

   

  2. Trường hợp phải xác minh nguồn gốc lâm sản

   

  B1

  Nộp hồ sơ

  Tổ chức, cá nhân

  Giờ hành chính

  Theo mục 3.2

  B2

  Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngày

  Bộ phận một cửa Hạt Kiểm lâm (nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận, huyện Hạt Kiểm lâm quản lý)

  Giờ hành chính

  Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

  B3

  Chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn

  Bộ phận một cửa Hạt Kiểm lâm

  0,5 ngày

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

  B4

  Phân công xử lý, thẩm định hồ sơ

  Lãnh đạo Bộ phận chuyên môn Hạt Kiểm lâm

  0,5 ngày

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

  B5

  Xem xét xử lý, thẩm định hồ sơ, xác minh nguồn gốc lâm sản

  Kiểm lâm phụ trách địa bàn Hạt Kiểm lâm

  07 ngày

  Dự thảo Văn bản

  B6

  Phê duyệt

  Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm

  01 ngày

  Bảng kê Lâm sản

  B7

  Hoàn thiện hồ sơ

  Kiểm lâm phụ trách địa bàn Hạt Kiểm lâm

  01 ngày

  Bảng kê Lâm sản

  B8

  Trả kết quả giải quyết

  Bộ phận một cửa Hạt Kiểm lâm

  Giờ hành chính

  Bảng kê Lâm sản

  B9

  Thống kê và theo dõi Chuyên viên có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

  Bộ phận một cửa Hạt Kiểm lâm

  Giờ hành chính

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc; Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

  4

  Biểu mẫu

   

  1. Bảng kê lâm sản;

  2. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

  3. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

  4. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

  5. Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

  6. Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

  7. Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính.

               

  2. Quy trình Hỗ trợ dự án liên kết (QT- 02)

  1

  Mục đích:

  Quy định trình tự và cách thức thẩm định hỗ trợ dự án liên kết

  2

  Phạm vi:

  Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ dự án liên kết; Đối tượng được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP; Lãnh đạo, công chức cấp huyện;

  3

  Nội dung quy trình:

  3.1

  Cơ sở pháp lý

   

  - Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ

  - Quyết định 4660/QĐ-BNN-KTHT ngày 26/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

  3.2

  Thành phần hồ sơ

  Bản chính

  Bản sao

   

  + Đơn đề nghị của chủ dự án (theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP);

  + Dự án liên kết (theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP);

  + Bản thỏa thuận cử đơn vị làm chủ đầu tư dự án liên kết (theo Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP) đối với trường hợp các doanh nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với nhau;

  + Bản sao chụp các chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường (theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP);

  + Bản sao chụp hợp đồng liên kết.

  x

   

  x

   

  x

  x

   

   

   

   

  x

  3.3

  Số lượng hồ sơ

   

  01 bộ

  3.4

  Thời gian xử lý

   

  Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong đó: Tại Phòng Kinh tế 15 ngày; tại UBND cấp huyện: 10 ngày.

  3.5

  Nơi tiếp nhận và trả kết quả

   

  Nơi nộp: Bộ phận một cửa UBND cấp huyện;

  Hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến

  3.6

  Lệ phí

   

  Không

  3.7

  Quy trình xử lý công việc

  TT

  Trình tự

  Trách nhiệm

  Thời gian

  Biểu mẫu/ Kết quả

  B1

  Nộp hồ sơ

  Tổ chức/cá nhân

  Giờ hành chính

  Theo mục 3.2

  B2

  Tiếp nhận và ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngày

  Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

  Giờ hành chính

  Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

  B3

  Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

  Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

  0,5 ngày

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

  B4

  Phân công xử lý hồ sơ

  Lãnh đạo Phòng Kinh tế

  0,5 ngày

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

  B5

  Xem xét xử lý, thẩm định hồ sơ:

  Chuyên viên, lãnh đạo phòng Kinh tế

  02 ngày

  Dự thảo văn bản

  B6

  Thành lập Hội đồng thẩm định

  Lãnh đạo phòng Kinh tế

  01 ngày

  Văn bản

  B7

  Thẩm định:

  Hội đồng thẩm định

  08 ngày

  Biên bản thẩm định

  B8

  Xem xét

  Lãnh đạo Phòng Kinh tế

  02 ngày

  Kết quả thẩm định

  B9

  Phê duyệt của UBND cấp huyện

  Lãnh đạo UBND cấp huyện

  10 ngày

  Quyết định

  B10

  Hoàn thiện hồ sơ

  Chuyên viên Phòng Kinh tế

  01 ngày

  Quyết định

  B11

  Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

  Bộ phận một cửa, UBND cấp huyện

  Giờ hành chính

  Quyết định

  B12

  Thống kê và theo dõi: Chuyên viên cấp huyện có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

  Bộ phận một cửa, UBND cấp huyện

  Giờ hành chính

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc; Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

  4

  BIỂU MẪU

   

  1. Đơn đề nghị của chủ dự án;

  2. Dự án liên kết hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết;

  3. Bản thỏa thuận cử đơn vị làm chủ đầu tư dự án liên kết;

  4. Bản cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường;

  5. Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

  6. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

  7. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

  8. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ;

  9. Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả;

  10. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

  11. Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc;

  12. Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính.

               

  3. Quy trình Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) (QT-03)

  1

  Mục đích:

  Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư.

  2

  Phạm vi:

  Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư); Lãnh đạo, công chức cấp huyện

  3

  Nội dung quy trình

  3.1

  Cơ sở pháp lý

   

  - Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

  - Quyết định số 1050/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

  3.2

  Thành phần Hồ sơ

  Bản chính

  Bản sao

   

  - Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán theo mẫu số 01 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT.

  - Hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh:

  + Thuyết minh thiết kế công trình lâm sinh được lập theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT.

  + Thiết kế công trình lâm sinh, gồm: bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ thiết kế công trình lâm sinh tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000, được lập trên nền bản đồ địa hình theo hệ quy chiếu VN 2.000, có lưới tọa độ, số hiệu tiểu khu, khoảnh, lô; thể hiện đường đồng mức, hiện trạng, các vật thể chuẩn (sông suối, đường giao thông, băng cản lửa, trạm bảo vệ rừng...) và các nội dung hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư số 23/2016/ TT-BNNPTNT.

  + Dự toán công trình lâm sinh được lập theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT.

  - Các văn bản có liên quan (quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án đầu tư và các tài liệu có liên quan).

  x

   

  x

  x

   

   

   

   

   

   

  x

  x

  3.3

  Số lượng hồ sơ

   

  05 bộ

  3.4

  Thời gian xử lý

   

  Trong thời hạn 23 ngày làm việc, kể từ ngàv nhận hồ sơ hợp lệ; trong đó:

  - Thời hạn tại phòng Kinh tế không quá 15 ngày làm việc.

  - Thời hạn giải quyết tại UBND cấp huyện không quá 08 ngày làm việc.

  3.5

  Nơi tiếp nhận và trả kết quả

   

  Bộ phận một cửa - UBND cấp huyện

  3.6

  Lệ phí

   

  Không

  3.7

  Quy trình xử lý công việc

  TT

  Trình tự

  Trách nhiệm

  Thời gian

  Biểu mẫu/ kết quả

  B1

  Nộp hồ sơ

  Tổ chức/cá nhân

  Giờ hành chính

  Theo mục 3.2

  B2

  Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn trả

  Bộ phận một cửa, UBND cấp huyện

  Giờ hành chính

  Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

  B3

  Chuyển hồ sơ cho phòng Kinh tế

  Bộ phận một cửa, UBND cấp huyện

  0,5 ngày

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

  B4

  Phân công xử lý hồ sơ

  Lãnh đạo phòng Kinh tế

  0,5 ngày

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

  B5

  Xem xét, thẩm định hồ sơ:

  Chuyên viên, Lãnh đạo phòng Kinh tế

  10 ngày

  Kết quả thẩm định

  B6

  Xem xét kết quả thẩm định

  Lãnh đạo phòng Kinh tế

  03 ngày

  Báo cáo thẩm định

  B8

  Phê duyệt của UBND cấp huyện

  Lãnh đạo UBND cấp huyện

  08 ngày

  Quyết định

  B9

  Hoàn thiện hồ sơ

  Chuyên viên phòng Kinh tế

  01 ngày

  Quyết định

  B10

  Trả kết quả cho tổ chức,cá nhân

  Bộ phận một cửa, UBND cấp huyện

  Giờ hành chính

  Quyết định

  BI 1

  Thống kê và theo dõi Chuyên viên cấp huyện có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

  Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

  Giờ hành chính

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc; Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

  4

  BIỂU MẪU

   

   

   

   

  1. Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

  2. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

  3. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

  4. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ;

  5. Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả;

  6. Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc;

  7. Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính;

  8. Tờ trình;

  9. Đề cương thuyết minh thiết kế công trình lâm sinh ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT;

  10. Mẫu văn bản liên quan đến lập, phê duyệt, nghiệm thu công trình lâm sinh ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT.

               

  4. Quy trình Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) (QT-04)

  1

  Mục đích:

  Quy định trình tự và cách thức thực hiện Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư.

  2

  Phạm vi:

  Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư; Lãnh đạo, công chức UBND cấp huyện

  3

  Nội dung quy trình

  3.1

  Cơ sở pháp lý

   

  - Thông tư số 23/2016/TT-BNN PTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

  - Quyết định số 1050/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

  3.2

  Thành phần Hồ sơ

  Bản chính

  Bản sao

   

  - Tờ trình đề nghị điều chỉnh thiết kế, dự toán theo mẫu số 01 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT.

  - Hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh:

  + Thuyết minh thiết kế công trình lâm sinh được lập theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT.

  + Thiết kế công trình lâm sinh, gồm: bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ thiết kế công trình lâm sinh tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000, được lập trên nền bản đồ địa hình theo hệ quy chiếu VN 2.000, có lưới tọa độ, số hiệu tiểu khu, khoảnh, lô; thể hiện đường đồng mức, hiện trạng, các vật thể chuẩn (sông suối, đường giao thông, băng cản lửa, trạm bảo vệ rừng...) và các nội dung hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT.

  + Dự toán công trình lâm sinh được lập theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT.

  - Các văn bản có liên quan (quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án đầu tư và các tài liệu có liên quan).

  x

   

  x

  x

   

   

   

   

   

   

  x

  x

  3.3

  Số lượng hồ sơ

   

  05 bộ

  3.4

  Thời gian xử lý

   

  Trong thời hạn 23 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ; trong đó:

  - Thời hạn tại Phòng Kinh tế không quá 15 ngày làm việc.

  - Thời hạn giải quyết tại UBND cấp huyện 08 ngày làm việc.

  3.5

  Nơi tiếp nhận và trả kết quả

   

  Bộ phận một cửa- UBND cấp huyện

  3.6

  Lệ phí

   

  Không

  3.7

  Quy trình xử lý công việc

  TT

  Trình tự

  Trách nhiệm

  Thời gian

  Biểu mẫu/ kết quả

  B1

  Nộp hồ sơ

  Tổ chức/cá nhân

  Giờ hành chính

  Theo mục 3.2

  B2

  Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn trả

  Bộ phận một cửa, UBND cấp huyện

  Giờ hành chính

  Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

  B3

  Chuyển hồ sơ cho phòng Kinh tế

  Bộ phận một cửa, UBND cấp huyện

  0,5 ngày

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

  B4

  Phân công xử lý hồ sơ

  Lãnh đạo phòng Kinh tế

  0,5 ngày

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

  B5

  Xem xét, thẩm định hồ sơ:

  Chuyên viên, Lãnh đạo phòng Kinh tế

  10 ngày

  Kết quả thẩm định

  B6

  Xem xét kết quả thẩm định

  Lãnh đạo phòng Kinh tế

  03 ngày

  Báo cáo thẩm định

  B8

  Phê duyệt của UBND cấp huyện

  Lãnh đạo UBND cấp huyện

  08 ngày

  Quyết định

  B9

  Hoàn thiện hồ sơ

  Chuyên viên phòng Kinh tế

  01 ngày

  Quyết định

  B10

  Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

  Bộ phận một cửa, UBND cấp huyện

  Giờ hành chính

  Quyết định

  B11

  Thống kê và theo dõi Chuyên viên cấp huyện có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

  Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

  Giờ hành chính

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc; Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

  4

  BIỂU MẪU

   

  1. Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

  2. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

  3. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

  4. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ;

  5. Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả;

  6. Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc;

  7. Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính;

  8. Tờ trình;

  9. Đề cương thuyết minh thiết kế công trình lâm sinh ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT;

  10. Mẫu văn bản liên quan đến lập, phê duyệt, nghiệm thu công trình lâm sinh ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT.

               

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
  Ban hành: 23/04/2018 Hiệu lực: 21/06/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
  Ban hành: 23/11/2018 Hiệu lực: 06/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 23/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh
  Ban hành: 30/06/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Quyết định 1050/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Ban hành: 30/03/2017 Hiệu lực: 30/03/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Nghị định 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
  Ban hành: 05/07/2018 Hiệu lực: 20/08/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản
  Ban hành: 16/11/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Quyết định 4660/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Ban hành: 26/11/2018 Hiệu lực: 26/11/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Quyết định 3594/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội
  Ban hành: 17/08/2020 Hiệu lực: 17/08/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản quy định hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 5173/QĐ-UBND Tp.Hà Nội quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu: 5173/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 16/09/2019
  Hiệu lực: 16/09/2019
  Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Đức Chung
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới