logo

Quyết định 5181/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực Hòa giải thương mại tỉnh Thanh Hóa

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 5181/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Thi
  Ngày ban hành: 03/12/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 03/12/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  TỈNH THANH HÓA

  ____________

  Số: 5181/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Thanh Hóa, ngày 03 tháng 12 năm 2020

   

                  

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

  ______________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hoá, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoà giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của của Bộ Tư pháp;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 743 /TTr-STP ngày 01/12/2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 09 thủ tục hành chính mới, sửa đổi; 10 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Hoà giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa (có Danh mục kèm theo).

  Điều 2. Giao Sở Tư pháp xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để xây dựng quy trình điện tử trước ngày 17/12/2020.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận: 

  - Như Điều 3 quyết định;

  - Cục Kiểm soát TTHC-VPCP (bản điện tử);

  - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);

  - Trung tâm PVHCC tỉnh;

  - Sở Thông tin và Truyền thông (Cổng DVC tỉnh);

  - Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);

  - Lưu: VT, KSTTHCNC.

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

  Nguyễn Văn Thi

   
   
   

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BÃI BỎ LĨNH VỰC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HOÁ

   

   (Ban hành kèm theo Quyết định số 5181/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

  ________________

   

  I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, SỬA ĐỔI

  (Công bố mới 06 TTHC; sửa đổi 03TTHC tại Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoà giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa)

  TT

  Tên thủ tục hành chính

  (Mã hồ sơ TTHC)

  Thời hạn

  giải quyết

  Địa điểm

  thực hiện

  Phí, lệ phí

   

   

  Căn cứ pháp lý

   

  Nội dung sửa đổi

  Lĩnh vực: Hoà giải thương mại

   

  1

  Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

  (1.009284.000.00.00.H56 )

  07 ngày làm việc

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa)

  Không

  - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

  - Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

  - Thủ tục mới

  2

  Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

  (1.008913.000.00.00.H56)

  15 ngày

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa)

  Không

  - Thủ tục mới

  3

  Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại  (2.002047.000.00.00.H56)

  07 ngày làm việc

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa)

  - Địa chỉ trực tuyến :https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (mức 4)

   

  không

  - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

  - Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

  - Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

   

  4

  Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại (2.001716.000.00.00.H56)

   

  10 ngày

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa)

   

  - Địa chỉ trực tuyến :https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (mức 4)

  Không

   

  5

  Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  (1.008914.000.00.00.H56)

  05 ngày làm việc

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa)

  - Địa chỉ trực tuyến :https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (mức 4)

  Không

  - Thủ tục mới

  6

  Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương  mại tự chấm dứt hoạt động

  (2.000515.000.00.00.H56)

   

  05 ngày làm việc

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa)

  - Địa chỉ trực tuyến :https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (mức 4)

   

  Không

  - Sửa tên TTHC

  7

  Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập;  đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

  (1.008915.000.00.00.H56)

  05 ngày

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa)

  Không

  - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

  - Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

  - Thủ tục mới

  8

  Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  (1.008916.000.00.00.H56)

  07 ngày làm việc

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa)

   

  - Địa chỉ trực tuyến :https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (mức 4)

  Không

  - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

  - Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

   

  - Thủ tục mới

  9

  Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài  (1.009283.000.00.00.H56)

  07 ngày làm việc

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa)

  - Địa chỉ trực tuyến :https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (mức 4)

  Không

  - Thủ tục mới

  II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

  (Bãi bỏ 10 TTHC tại Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoà giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa)

  STT

  Mã TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ

  Lĩnh vực: Hoà giải thương mại

  1

  2.002048.000.00.00.H56

  Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp

  Quyết định số 1956/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hoá, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoà giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của của Bộ Tư pháp.

  (Đưa ra khỏi danh mục TTHC)

   

  2

  1.005147.000.00.00.H56

  Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

  3

  1.005148.000.00.00.H56

  Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

  4

   

  1.000532.000.00.00.H56

  Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hoà giải thương mại

  5

   

  1.000445.000.00.00.H56

  Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  6

   

  1.000491.000.00.00.H56

  Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  7

   

   

  1.000405.000.00.00.H56

  Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

  8

  1.000394.000.00.00.H56

  Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  9

  1.005149.000.00.00.H56

  Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

  10

  2.000425.000.00.00.H56

  Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 1956/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
  Ban hành: 18/09/2020 Hiệu lực: 18/09/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc hòa giải thương mại
  Ban hành: 24/02/2017 Hiệu lực: 15/04/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Thông tư 02/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại
  Ban hành: 26/02/2018 Hiệu lực: 20/04/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 5181/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực Hòa giải thương mại tỉnh Thanh Hóa

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  Số hiệu: 5181/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 03/12/2020
  Hiệu lực: 03/12/2020
  Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Văn Thi
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới