logo

Quyết định 5429/QĐ-BNN-PC văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực lĩnh vực quản lý Nhà nước

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 5429/QĐ-BNN-PC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Công Tuấn
  Ngày ban hành: 31/12/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 31/12/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  _______

  Số: 5429/QĐ-BNN-PC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020

  ___________

  BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

   

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

  Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020 (Danh mục văn bản kèm theo).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  - Viện Kiểm sát ND tối cao; Toà án ND tối cao;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Sở NN&PTNT các tỉnh thành phố trực thuộc TW;
  - Công báo;
  - Website Bộ Nông nghiệp và PTNT;
  - Lãnh đạo Bộ NN và PTNT;
  - Lưu VT, PC.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Hà Công Tuấn

   

   

   

   

  DANH MỤC

  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2020

  (Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BNN-PC ngày   tháng   năm    của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn )

   

  A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2020

  TT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành

  Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

  Lý do hết hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực

  I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

  1. Trồng trọt

  1.

  Pháp lệnh

  15/2004/PL-UBTVQH11

  Giống cây trồng

  Hết hiệu lực thi hành bởi Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018

  01/01/2020

  2. Chăn nuôi

  2.

  Pháp lệnh

  16/2004/PL-UBTVQH11

  Giống vật nuôi

  Hết hiệu lực thi hành bởi Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018

  01/01/2020

  3.

  Nghị định

  39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017

  Về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

  Được thay thế bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

  05/3/2020

  4.

  Nghị định

  100/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

  Được thay thế bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

  05/3/2020

  3. Thú y

  5.

  Nghị định

  05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007

  Về phòng, chống bệnh dại ở động vật

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

  03/01/2020

  4. Thủy sản

  6.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  103/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000

  Về một số chính sách khuyến khích phát triển giống thủy sản

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  03/01/2020

  7.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  10/2006/QĐ-TTg ngày 11/01/2006

  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg ngày 19/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  30/12/2020

  5. Bảo vệ thực vật

  8.

  Nghị định

  108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017

  Về quản lý phân bón

  Hết hiệu lực thi hành bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

  01/01/2020

  9.

  Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

  09/1998/CT-TTg 18/02/1998

  Về các biện pháp cấp bách diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  03/01/2020

  6. Thủy lợi, Đê điều, Phòng chống thiên tai

  10.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  93/1999/QĐ-TTg ngày 05/4/1999

  Về chế độ bồi dưỡng đối với kiểm soát viên đê điều tham gia trực tiếp xử lý sự cố khi có báo động lụt, bão

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg ngày 19/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  30/12/2020

  11.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  66/2000/TTg-QĐ ngày 13/6/2000

  Về một số chính sách và cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 19/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  03/01/2020

  7. Kinh tế hợp tác và PTNT

  12.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  132/2000/QĐ-TTg ngày 24/11/2000

  Về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  03/01/2020

  8. Chế biến và PTTT nông sản

  13.

  Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

  24/2003/CT-TTg ngày 08/10/2003

  Về phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg ngày 19/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  30/12/2020

  14.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  26/2007/QĐ-TTg ngày 15/2/2007

  Phê duyệt quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  03/01/2020

  9. Lâm nghiệp

  15.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  162/1999/QĐ-TTg ngày 07/8/1999

  Về chính sách hưởng lợi của các hộ gia đình, cá nhân tham gia dự án trồng rừng bằng nguồn vốn không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  03/01/2020

  16.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  166/2007/QĐ-TTg ngày 30/10/2007

  Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và các tổ chức tham gia dự án phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  03/01/2020

  17.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  152/2001/QĐ-TTg ngày 09/10/2001

  Về cơ chế và chính sách đầu tư trồng rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên vay vốn của ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC)

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  03/01/2020

  18.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  142/2006/QĐ-TTg ngày 19/6/2006

  Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  03/01/2020

  19.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  166/2007/QĐ-TTg ngày 30/10/2007

  Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và các tổ chức tham gia dự án “Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên”

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  03/01/2020

  II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH

  1. Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

  20.

  Thông tư

  27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011

  Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

  Được thay thế bằng Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chí kinh tế trang trại

  14/4/2020

  21.

  Thông tư

  22/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2015

  Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

  15/02/2020

  2. Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

  22.

  Quyết định

  650/2000/QĐ-BTS ngày 04/8/2000

  Ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận nhà nước về chất lượng hàng hoá thủy sản, thay thế Quyết định số 08/2000/QĐ-BTS ngày 07/01/2000

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

  15/02/2020

  23.

  Thông tư

  63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010

  Hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

  15/02/2020

  24.

  Thông tư

  51/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2010

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

  15/02/2020

  3. Chăn nuôi

  25.

  Quyết định

  78/2004/QĐ-BNN ngày 31/12/2004

  Ban hành Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

  05/3/2020

  26.

  Quyết định

  88/2005/QĐ-BNN ngày 27/12/2005

  Ban hành Danh mục nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

  05/3/2020

  27.

  Quyết định

  43/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006

  Ban hành quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quý hiếm

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

  05/3/2020

  28.

  Thông tư

  92/2007/TT-BNN ngày 19/11/2007

  Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

  05/3/2020

  29.

  Thông tư

  02/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011

  Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

  05/3/2020

  30.

  Thông tư

  06/2012/TT-BNNPTNT ngày 01/02/2012

  Ban hành Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

  05/3/2020

  31.

  Thông tư

  35/2013/TT-BNNPTNT ngày 01/7/2013

  Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

  05/3/2020

  32.

  Thông tư

  14/2014/TT-BNNPTNT ngày 28/4/2014

  Ban hành Danh mục giống vật nuôi cao sản

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

  05/3/2020

  33.

  Thông tư

  20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

  05/3/2020

  34.

  Thông tư

  01/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2018

  Ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

  05/3/2020

  35.

  Thông tư

  28/2014/TT-BNNPTNT ngày 04/9/2014

  Ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.

  Được thay thế bằng Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi

  14/01/2020

  36.

  Thông tư

  42/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2015

  Ban hành Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại việt Nam

  Được thay thế bằng Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi

  14/01/2020

  37.

  Thông tư

  01/2017/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2017

  Bổ sung danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại việt Nam

  Được thay thế bằng Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi

  14/01/2020

  38.

  Thông tư

  02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019

  Ban hành Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại việt Nam

  Được thay thế bằng Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi

  14/01/2020

  39.

  Quyết định

  66/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2005

  Ban hành quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống

  Được thay thế bằng Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi.

  15/01/2020

  40.

  Quyết định

  07/2005/QĐ-BNN ngày 31/01/2005

  Ban hành quy định về quản lý và sử dụng lợn đực giống

  Được thay thế bằng Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi.

  15/01/2020

  41.

  Quyết định

  13/2007/QĐ-BNN ngày 09/02/2007

  Ban hành quy định về quản lý và sử dụng trâu đực giống

  Được thay thế bằng Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi.

  15/01/2020

  42.

  Quyết định

  108/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007

  Về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng dê đực giống

  Được thay thế bằng Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi.

  15/01/2020

  43.

  Thông tư

  61/2011/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2011

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

  Được thay thế bằng Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

  01/7/2020

  4. Trồng trọt

  44.

  Thông tư

  18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012

  Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

  01/02/2020

  45.

  Quyết định

  95/2007/QĐ- BNN ngày 27/11/2007

  Về việc ban hành Quy định về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 94/2019/NĐ- CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

  01/02/2020

  46.

  Quyết định

  58/2004/QĐ-BNN ngày 04/11/2004

  Về việc ban hành Danh mục giống cây trồng chính.

  Được thay thế bởi Thông tư 17/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục loài cây trồng chính

  01/01/2020

  5. Lâm nghiệp

  47.

  Thông tư

  90/2008/TT-BNN ngày 28/8/2008

  Hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau khi xử lý tịch thu hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

  Hết hiệu lực thi hành bởi Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước

  20/02/2020

  48.

  Thông tư liên tịch

  58/2008/TTLT-BNN-BKHĐT-BTC ngày 02/5/2008

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007-2010

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

  15/02/2020

  49.

  Thông tư liên tịch

  10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 01/02/2013

  Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

  15/02/2020

  50.

  Quyết định

  15/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005

  Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

  15/02/2020

  51.

  Quyết định

  16/2005/QĐ-BNN ngày 15/03/2005

  Về việc ban hành Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

  15/02/2020

  52.

  Quyết định

  25/2007/QĐ-BNN ngày 09/04/2007

  Về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

  15/02/2020

  53.

   

  111/2008/QĐ-BNN ngày 18/11/2008

  Về việc ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển

  15/02/2020

  54.

  Quyết định

  128/2008/QĐ- BNN ngày 31/12/2008

  Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam

  nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT- BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

  15/02/2020

  6. Bảo vệ thực vật

  55.

  Thông tư

  05/1998/TT-BNN-BVTV số ngày 06/5/1998

  Hướng dẫn Chỉ thị số 09/1998/CT-TTg ngày 18/2/1998 về các biện pháp cấp bách diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng của Thủ tướng Chính phủ

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

  15/02/2020

  56.

  Quyết định

  219/1998/QĐ/BNN/KHCN ngày 30/12/1998

  Về việc bổ sung 128 loại phân bón vào “Danh mục các loại phân bón được sử dụng và lưu thông ở Việt Nam”

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

  01/01/2020

  57.

  Quyết định

  74/2001/QĐ-BNN ngày 10/7/2001

  Về việc bổ sung 09 loại phân bón vào “Danh mục các loại phân bón được sử dụng và lưu thông ở Việt Nam”

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

  01/01/2020

  58.

  Quyết định

  68/2003/QĐ-BNN ngày 16/6/2003

  Về việc ban hành “Danh mục phân bón phải công bố tiêu chuẩn chất lượng”.

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

  01/01/2020

  59.

  Quyết định

  94/2006/QĐ-BNN ngày 23/10/2006

  Về việc ban hành “Danh mục phân bón phải áp dụng tiêu chuẩn ngành”

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

  01/01/2020

  60.

  Quyết định

  119/2006/QĐ-BNN ngày 29/12/2006

  Về việc ban hành “Danh mục phân bón phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ngành”

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ- CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

  01/01/2020

  61.

  Quyết định

  10/2007/QĐ-BNN ngày 06/2/2007

  Về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

  01/01/2020

  62.

  Quyết định

  59/2008/QĐ-BNN ngày 09/5/2008

  Về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

  01/01/2020

  63.

  Quyết định

  105/2008/QĐ-BNN ngày 22/10/2008

  Về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

  01/01/2020

  64.

  Thông tư

  17/2009/TT-BNN ngày 27/3/2009

  Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

  01/01/2020

  65.

  Thông tư

  43/2009/TT-BNNPTNT Ngày 14/7/2009

  Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

  01/01/2020

  66.

  Thông tư

  62/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2009

  Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

  01/01/2020

  67.

  Thông tư

  85/2009/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2009

  Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

  01/01/2020

  68.

  Thông tư

  40/2010/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2010

  Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

  01/01/2020

  69.

  Thông tư

  29/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011

  Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam”

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

  01/01/2020

  70.

  Thông tư

  42/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/6/2011

  Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam”

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

  01/01/2020

  71.

  Thông tư

  59/2011/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2011

  Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam”

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

  01/01/2020

  72.

  Thông tư

  86/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2011

  Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam”

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

  01/01/2020

  73.

  Thông tư

  13/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/3/2012

  Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam”

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

  01/01/2020

  74.

  Thông tư

  31/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012

  Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam”

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ- CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

  01/01/2020

  75.

  Thông tư

  45/2012/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2012

  Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam”

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

  01/01/2020

  76.

  Thông tư

  64/2012/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2012

  Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam”

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

  01/01/2020

  77.

  Thông tư

  38/2013/TT-BNNPTNT ngày 09/08/2013

  Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam”

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

  01/01/2020

  78.

  Thông tư

  19/2014/TT-BNNPTNT ngày 23/6/2014

  Sửa đổi bổ sung Thông tư số 38/2013/TT-BNNPTNT ngày 09/8/2013 ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

  01/01/2020

  79.

  Thông tư

  10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019

  Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

  Được thay thế bởi Thông tư số  10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

  25/10/2020

  80.

  Thông tư

  06/2020/TT-BNNPTNT Ngày 24/4/2020

  Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

  Được thay thế bởi Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

  25/10/2020

  7. Thủy sản

  81.

  Thông tư

  04/2000/TT-BTS ngày 03/11/2000

   

  Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quyết định số 103/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển giống thuỷ sản

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

  15/02/2020

  82.

  Thông tư

  06/2000/TT-BTS ngày 27/12/2000

  Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2000/TT-BTS ngày 03 tháng 11 năm 2000 hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quyết định số 103/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển giống thuỷ sản

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

   

  83.

  Quyết định

  04/2006/QĐ-BTS ngày 16/01/2006

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

  15/02/2020

  84.

  Thông tư liên tịch

  01/2006/TTLT-BTS-BNV ngày 20/03/2006

  Hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Thủy sản ở địa phương

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

  15/02/2020

  8. Thủy lợi

  85.

  Thông tư liên tịch

  04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16/01/2013

  Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

  15/02/2020

  86.

  Thông tư liên tịch

  27/2013/TTLT-BNNPTNT-BYT-BGDĐT ngày 31/5/2013

  Hướng dẫn phân công, phối hợp giữa ba ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

  15/02/2020

               
   

   

  B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2020

  TT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung văn bản

  Nội dung, quy định hết hiệu lực

  Lý do hết hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực

  I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

  1. Chăn nuôi

  87.

  Nghị định

  123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

  Khoản 5 Điều 1 và Điều 3

  Được thay thế bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

  05/3/2020

  88.

  Nghị định

  66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

  Điều 9, 10 và 11

  Được thay thế bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

  05/3/2020

  2. Trồng trọt

  89.

  Nghị định

  35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

  Điều 4

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

  01/02/2020

  90.

  Nghị định

  62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

  Khoản 1, khoản 2 Điều 1

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

  01/02/2020

  3. Thú y

  91.

  Nghị định

  90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

  Điểm b khoản 6 Điều 6

  Tiêu đề khoản 2 Điều 7

  Điểm b khoản 8 Điều 8

  Điểm a khoản 3 Điều 12

  Khoản 2 Điều 15

  Khoản 10 Điều 15

  Điểm b, điểm c và điểm e khoản

  11 Điều 15

  Khoản 5 Điều 17

  Khoản 10 Điều 20

  Điểm b khoản 12 Điều 20

  Điểm c khoản 13 Điều 20

  Khoản 7 Điều 33

  Khoản 8 Điều 33

  Khoản 3 Điều 36

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ- CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

  18/02/2020

   

   

   

  Khoản 5 Điều 36

  Tiêu đề khoản 3 Điều 4

  Tiêu đề khoản 4 Điều 49

  Điều 50

  Thay đổi từ “thức ăn chăn nuôi” thành từ “thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản” tại khoản 6

  Điều 15; từ “chăn nuôi” thành từ “chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản” tại điểm a khoản 9, khoản 11 Điều 20

   

   

   

   

   

  Điểm d khoản 13 Điều 20 Nghị định 90/2017/NĐ-CP

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

  18/02/2020

  4. Bảo vệ thực vật

  92.

  Nghị định

  31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

  Điều 2

  Điểm b, điểm c khoản 6 Điều 19

  Điểm a, điểm b, điểm đ khoản 6 Điều 20

  Khoản 4, khoản 5, khoản 6,

  khoản 7 và điểm c khoản 8 Điều 24

  Điều 25

  Tiêu đề khoản 3 Điều 36

  Tiêu đề khoản 4 Điều 36

  Khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều 39

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ- CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

  18/02/2020

   

   

   

  Điểm b khoản 2 Điều 19, điểm b khoản 2 Điều 20 Nghị định số

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

  18/02/2020

  II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BAN HÀNH

  1. Bảo vệ thực vật

  93.

  Thông tư

  49/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành “Danh mục bổ sung Giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”.

  Khoản 2 Điều 1

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón.

  01/01/2020

  94.

  Thông tư

  65/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam”.

  Khoản 3, 4 Điều 1

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón.

  01/01/2020

  95.

  Thông tư

  70/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam”.

  Khoản 2, 3 Điều 1

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón.

  01/01/2020

  2. Chăn nuôi

  96.

  Thông tư

  19/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010

  Điều 1, 2, 3, 4, 5 và 6

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

  05/3/2020

  97.

  Thông tư

  43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

  Điều 7

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi.

  15/01/2020

  3. Trồng trọt

  98.

  Thông tư

  17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ

  Quy định về người kiểm định, người lấy mẫu giống cây trồng quy định tại khoản 4, khoản 8, khoản 11, khoản 16, khoản 17 Điều 5

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 Quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu

  10/12/2020

  99.

  Thông tư

  46/2015/TT- BNNPTNT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônQuy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng

  Quy định về “Giấy chứng nhận hợp quy lô giống nhập khẩu do tổ chức chứng nhận cấp hoặc kết qua giám định của tổ chức giám định được chỉ định là căn cứ để cơ quan hải quan thực hiện việc thông quan lô giống nhập khẩu” tại điểm a khoản 1 Điều 4 và điểm b khoản 2 Điều 7

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 Quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu

  10/12/2020

  4. Lâm nghiệp

  100.

  Quyết định

  114/2008/QĐ-BNN ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

  Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

  15/02/2020

  5. Thủy sản

  101.

  Thông tư

  02/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT, Thông tư số 02/2006/TT-BTS, Thông tư số 62/2008/TT-BNN và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT.

  Điều 2, Điều 3, Điều 4

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

  15/02/2020

  102.

  Thông tư

  24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ

  Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

  15/02/2020

                       
   

   

  C. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2020

  TT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung văn bản

  Nội dung, quy định

  Ngưng hiệu lực

  Lý do

  Ngưng hiệu lực

  Ngày ngưng hiệu lực

  I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

  Thủy sản

  103.

  Nghị định

  26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản.

  Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65

  Bị ngưng hiệu lực bởi Nghị định số 12/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ về ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản.

  20/01/2020

   

   

  D. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ, MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/20201; NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2020; NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ, MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/20202

  I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2020

  TT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung văn bản

  Nội dung, quy định hết hiệu lực

  Lý do hết hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực

  1. Tổ chức cán bộ

  104.

  Quyết định

  117/2006/QĐ-BNN ngày 22/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 1 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1

  Được thay thế bởi Quyết định số 1516/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban quản đầu tư và xây dựng thủy lợi trực thuộc Bộ

  20/4/2017

  105.

  Quyết định

  02/2007/QĐ-BNN ngày 18/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 2 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 2

  Được thay thế bởi Quyết định số 1516/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban quản đầu tư và xây dựng thủy lợi trực thuộc Bộ

  20/4/2017

  106.

  Quyết định

  115/2006/QĐ-BNN ngày 12/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 3 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3

  Được thay thế bởi Quyết định số 1516/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban quản đầu tư và xây dựng thủy lợi trực thuộc Bộ

  20/4/2017

  107.

  Quyết định

  114/2006/QĐ-BNN ngày 12/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 4 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4

  Được thay thế bởi Quyết định số 1516/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban quản đầu tư và xây dựng thủy lợi trực thuộc Bộ

  20/4/2017

  108.

  Quyết định

  113/2006/QĐ-BNN ngày 12/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 5 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5

  Được thay thế bởi Quyết định số 1516/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban quản đầu tư và xây dựng thủy lợi trực thuộc Bộ

  20/4/2017

  109.

  Quyết định

  112/2006/QĐ-BNN ngày 12/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 6 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6

  Được thay thế bởi Quyết định số 1516/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban quản đầu tư và xây dựng thủy lợi trực thuộc Bộ

  20/4/2017

  110.

  Quyết định

  44/2007/QĐ-BNN ngày 16/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 7 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1

  Được thay thế bởi Quyết định số 1516/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban quản đầu tư và xây dựng thủy lợi trực thuộc Bộ

  20/4/2017

  111.

  Quyết định

  111/2006/QĐ-BNN ngày 12/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 8 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8

  Được thay thế bởi Quyết định số 1516/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban quản đầu tư và xây dựng thủy lợi trực thuộc Bộ

  20/4/2017

  112.

  Quyết định

  110/2006/QĐ-BNN ngày 12/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 9 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9

  Được thay thế bởi Quyết định số 1516/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban quản đầu tư và xây dựng thủy lợi trực thuộc Bộ

  20/4/2017

  113.

  Quyết định

  109/2006/QĐ-BNN ngày 12/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 10 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10

  Được thay thế bởi Quyết định số 1516/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban quản đầu tư và xây dựng thủy lợi trực thuộc Bộ

  20/4/2017

   

   

  II. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2020; NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2020; NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ, MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2020: Không có.

   

  -------------------------------

  1 Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố thì văn bản quy phạm pháp luật đó được đưa vào Bảng biểu này để trình Bộ trưởng công bố theo quy định.

  2 Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố thì văn bản quy phạm pháp luật đó được đưa vào Bảng biểu này để trình Bộ trưởng công bố theo quy định.

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
  Ban hành: 14/05/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 15/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Ban hành: 17/02/2017 Hiệu lực: 17/02/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 05/1998/TT/BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 09/1998/CT-TTg ngày 18/02/1998 về các biện pháp cấp bách diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng của Thủ tướng Chính phủ.
  Ban hành: 06/05/1998 Hiệu lực: 06/05/1998 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  05
  Quyết định 219/1998/QĐ/BNN/KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung 128 loại phân bón vào "Danh mục các loại phân bón được sử dụng và lưu thông ở Việt Nam"
  Ban hành: 30/12/1998 Hiệu lực: 14/01/1999 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  06
  Quyết định 650/2000/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế Kiểm tra và chứng nhận Nhà nước về chất lượng hàng hóa thủy sản, thay thế Quyết định số 08/2000/QĐ-BTS ngày 07/1/2000
  Ban hành: 04/08/2000 Hiệu lực: 19/08/2000 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  07
  Quyết định 103/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển giống thuỷ sản
  Ban hành: 25/08/2000 Hiệu lực: 09/08/2000 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  08
  Thông tư 04/2000/TT-BTS của Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quyết định số 103/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển giống thuỷ sản
  Ban hành: 03/11/2000 Hiệu lực: 03/11/2000 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  09
  Quyết định 132/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn
  Ban hành: 24/11/2000 Hiệu lực: 09/12/2000 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  10
  Thông tư 06/2000/TT-BTS của Bộ Thủy sản về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2000/TT-BTS ngày 3/11/2000 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quyết định số 103/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của TTCP về một số chính sách khuyến khích đầu tư phát triển giống thuỷ sản
  Ban hành: 27/12/2000 Hiệu lực: 27/12/2000 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  11
  Quyết định 74/2001/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung 09 loại phân bón vào "Danh mục các loại phân bón được sử dụng và lưu thông ở Việt Nam"
  Ban hành: 10/07/2001 Hiệu lực: 10/07/2001 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  12
  Quyết định 68/2003/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục phân bón phải công bố tiêu chuẩn chất lượng
  Ban hành: 16/06/2003 Hiệu lực: 18/07/2003 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  13
  Chỉ thị 24/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển công nghệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản
  Ban hành: 08/10/2003 Hiệu lực: 08/10/2003 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  14
  Pháp lệnh 16/2004/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về giống vật nuôi
  Ban hành: 24/03/2004 Hiệu lực: 01/07/2004 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  15
  Pháp lệnh 15/2004/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về giống cây trồng
  Ban hành: 24/03/2004 Hiệu lực: 01/07/2004 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  16
  Quyết định 58/2004/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống cây trồng chính
  Ban hành: 04/11/2004 Hiệu lực: 13/12/2004 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  17
  Quyết định 78/2004/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu
  Ban hành: 31/12/2004 Hiệu lực: 29/01/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  18
  Quyết định 15/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành
  Ban hành: 15/03/2005 Hiệu lực: 07/04/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  19
  Quyết định 16/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp
  Ban hành: 15/03/2005 Hiệu lực: 08/04/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  20
  Quyết định 66/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống
  Ban hành: 31/10/2005 Hiệu lực: 25/11/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 5429/QĐ-BNN-PC văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực lĩnh vực quản lý Nhà nước

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Số hiệu: 5429/QĐ-BNN-PC
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 31/12/2020
  Hiệu lực: 31/12/2020
  Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Hà Công Tuấn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới