logo

Quyết định 587/QĐ-BKHCN Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Bộ KH&CN

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 587/QĐ-BKHCN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Xuân Định
  Ngày ban hành: 09/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 09/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Khoa học-Công nghệ
 • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  ____________________

  Số: 587/QĐ-BKHCN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ____________________________

  Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2020  

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính

  theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ

  (Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ)

  _______________________________________

  BỘ TRƯỞNG

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

   

  Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

  Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (gọi tắt là Nghị định số 61/2018/NĐ-CP);

  Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

  Xét đề nghị của Giám đốc Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và Chánh Văn phòng Bộ,

  QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ gồm 17 thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ; chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Giám đốc Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);

  - Trung tâm CNTT;

  - Lưu: VT, VPĐK, VP.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

  Đã ký

   

   

  Lê Xuân Định

   
   

  Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ

   (Kèm theo Quyết định số 587/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

   

   

  1. Thủ tục cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài (45 ngày)

   

  Các bước thực hiện

  Nội dung công việc

  Đơn vị/

  Người thực hiện

  Thời hạn xử lý

  Biểu mẫu/Kết quả

  Ghi chú

  Bước 1

  Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  - Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

   + Giấy tiếp nhận hồ sơ hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

  + Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

  + Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

  - Đối với đơn vị chuyên môn:

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của BPMC (BPMC) với Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (VPĐK).

   

  Bước 2

  Xử lý hồ sơ của đơn vị chuyên môn

  VPĐK

  39 ngày

   

   

  Bước 2.1

  Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

  Lãnh đạo VPĐK

  01 ngày

   

   

  Bước 2.2

  Thẩm định hồ sơ

  - Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;

  - Lấy ý kiến của các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan.

  Chuyên viên/

  Lãnh đạo VPĐK

  35 ngày

  - Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân  sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) (gửi BPMC để biết).

   - Văn bản lấy ý kiến của các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan.

  - Dự thảo văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài.

  - Thời gian gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) trong vòng 03 ngày.

  - Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá nhân không được tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

  Bước 2.3

  Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

  Lãnh đạo VPĐK

  03 ngày

  Dự thảo văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài.

   

  Bước 3

   

  Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

  Lãnh đạo Bộ

   

  04 ngày

   

  Văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài.

  Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

  Bước 4

  Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  Văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài (đã ký và đóng dấu).

   

  Tổng thời gian giải quyết

  45 ngày

   

  Kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

   

   

  2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ (15 ngày làm việc)

   

  Các bước thực hiện

  Nội dung công việc

  Đơn vị/

  Người thực hiện

  Thời hạn xử lý

  Biểu mẫu/Kết quả

  Ghi chú

  Bước 1

  Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  - Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

  + Giấy tiếp nhận hồ sơ hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

  + Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

  + Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do);

  - Đối với đơn vị chuyên môn:

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của BPMC với VPĐK.

   

  Bước 2

  Xử lý hồ sơ của đơn vị chuyên môn

  VPĐK

  11 ngày

   

   

  Bước 2.1

  Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

  Lãnh đạo VPĐK

  01 ngày

   

   

  Bước 2.2

  Thẩm định hồ sơ:

  - Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;

  - Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

   

  Chuyên viên/

  Lãnh đạo VPĐK

  09 ngày

  - Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân  sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) (gửi BPMC để biết).

  - Văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

  - Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp Giấy chứng nhận.

  - Thời gian gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) trong vòng 03 ngày.

  - Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá nhân không được tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

  Bước 2.3

  Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

  Lãnh đạo VPĐK

  01 ngày

  Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp Giấy chứng nhận.

   

  Bước 3

   

  Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

  Lãnh đạo Bộ

   

  02 ngày

   

  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp Giấy chứng nhận (nêu rõ lý do).

  Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

  Bước 4

  Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp Giấy chứng nhận (đã ký và đóng dấu).

  Trả kết quả sau khi tổ chức, cá nhân đã nộp phí thẩm định

  Tổng thời gian giải quyết

  15 ngày làm việc

   

  Kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

   

   

  3. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (10 ngày làm việc)

   

  Các bước thực hiện

  Nội dung công việc

  Đơn vị/

  Người thực hiện

  Thời hạn xử lý

  Biểu mẫu/Kết quả

  Ghi chú

  Bước 1

  Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  - Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

   + Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

  + Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

  + Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

  - Đối với đơn vị chuyên môn:

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của BPMC với VPĐK.

   

  Bước 2

  Xử lý hồ sơ của đơn vị chuyên môn

  VPĐK

  06 ngày

   

   

  Bước 2.1

  Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

  Lãnh đạo VPĐK

  01 ngày

   

   

  Bước 2.2

  Thẩm định hồ sơ:

  - Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;

  - Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

   

  Chuyên viên/

  Lãnh đạo VPĐK

  04 ngày

  - Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân  sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) (gửi BPMC để biết).

  - Văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

  - Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp lại Giấy chứng nhận.

  - Thời gian gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) trong vòng 03 ngày.

  - Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá nhân không được tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

  Bước 2.3

  Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

  Lãnh đạo VPĐK

  01 ngày

  Dự thảo Giấy chứng nhận cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp lại Giấy chứng nhận

   

  Bước 3

   

  Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

  Lãnh đạo Bộ

   

  02 ngày

   

  Giấy chứng nhận cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp lại Giấy chứng nhận

  Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

  Bước 4

  Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  Giấy chứng nhận cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp lại Giấy chứng nhận

  Trả kết quả sau khi tổ chức, cá nhân đã nộp phí thẩm định

  Tổng thời gian giải quyết

  10 ngày làm việc

   

  Kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

   

   

  4. Thủ tục cấp thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (10 ngày làm việc)

   

  Các bước thực hiện

  Nội dung công việc

  Đơn vị/

  Người thực hiện

  Thời hạn xử lý

  Biểu mẫu/Kết quả

  Ghi chú

  Bước 1

  Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  - Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

  + Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

   + Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

  + Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

  - Đối với đơn vị chuyên môn:

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của BPMC với VPĐK.

   

  Bước 2

  Xử lý hồ sơ của đơn vị chuyên môn

  VPĐK

  06 ngày

   

   

  Bước 2.1

  Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

  Lãnh đạo VPĐK

  01 ngày

   

   

  Bước 2.2

  Thẩm định hồ sơ

  Chuyên viên/

  Lãnh đạo VPĐK

  04 ngày

  - Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân  sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) (gửi BPMC để biết).

  - Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

  - Dự thảo thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận.

  - Thời gian gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) trong vòng 03 ngày.

  - Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá nhân không được tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

  Bước 2.3

  Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

  Lãnh đạo VPĐK

  01 ngày

  Dự thảo Giấy chứng nhận thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận

   

  Bước 3

   

  Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

  Lãnh đạo Bộ

   

  02 ngày

   

  Giấy chứng nhận thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận.

  Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

  Bước 4

  Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  Giấy chứng nhận thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận (đã ký và đóng dấu).

  Trả kết quả sau khi tổ chức, cá nhân đã nộp phí thẩm định

  Tổng thời gian giải quyết

  10 ngày làm việc

   

  Kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

   

   

  5. Thủ tục cấp Giấy phép thành lập lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam (60 ngày)  

   

  Các bước thực hiện

  Nội dung công việc

  Đơn vị/

  Người thực hiện

  Thời hạn xử lý

  Biểu mẫu/Kết quả

  Ghi chú

  Bước 1

  Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  - Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

  + Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

   + Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

  + Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

  - Đối với đơn vị chuyên môn:

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của BPMC với VPĐK.

   

  Bước 2

  Xử lý hồ sơ của đơn vị chuyên môn

  VPĐK

  54 ngày

   

   

  Bước 2.1

  Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

  Lãnh đạo VPĐK

  01 ngày

   

   

  Bước 2.2

  Thẩm định hồ sơ:

  - Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;

  - Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

   

  Chuyên viên/

  Lãnh đạo VPĐK

  50 ngày

  - Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân  sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) (gửi BPMC để biết).

  - Văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

  - Dự thảo Giấy phép thành lập cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp Giấy phép

  - Thời gian gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) trong vòng 03 ngày.

  - Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá nhân không được tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

  Bước 2.3

  Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

  Lãnh đạo VPĐK

  03 ngày

  Dự thảo Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp Giấy phép

   

  Bước 3

   

  Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

  Lãnh đạo Bộ

   

  04 ngày

   

  Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp Giấy phép.

  Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

  Bước 4

  Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp Giấy phép (đã ký và đóng dấu).

  Trả kết quả sau khi tổ chức, cá nhân đã nộp phí thẩm định

  Tổng thời gian giải quyết

  60 ngày

   

  Kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

   

  6. Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam (15 ngày làm việc)

   

  Các bước thực hiện

  Nội dung công việc

  Đơn vị/

  Người thực hiện

  Thời hạn xử lý

  Biểu mẫu/Kết quả

  Ghi chú

  Bước 1

  Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  - Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

  + Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

  + Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

   + Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

  - Đối với đơn vị chuyên môn:

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của BPMC với VPĐK.

   

  Bước 2

  Xử lý hồ sơ của đơn vị chuyên môn

  VPĐK

  11 ngày

   

   

  Bước 2.1

  Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

  Lãnh đạo VPĐK

  01 ngày

   

   

  Bước 2.2

  Thẩm định hồ sơ:

  - Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;

  - Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

   

  Chuyên viên/

  Lãnh đạo VPĐK

  09 ngày

  - Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân  sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) (gửi BPMC để biết);

  - Văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

  - Dự thảo Giấy phép cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản về việc không cấp lại Giấy phép

  - Thời gian gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) trong vòng 3 ngày.

  - Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá nhân không được tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

   

   

  7. Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam (15 ngày làm việc)

   

  Các bước thực hiện

  Nội dung công việc

  Đơn vị/

  Người thực hiện

  Thời hạn xử lý

  Biểu mẫu/Kết quả

  Ghi chú

  Bước 1

  Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  - Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

   + Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

  + Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

  + Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

  - Đối với đơn vị chuyên môn:

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của BPMC với VPĐK.

   

  Bước 2

  Xử lý hồ sơ của đơn vị chuyên môn

  VPĐK

  11 ngày

   

   

  Bước 2.1

  Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

  Lãnh đạo VPĐK

  01 ngày

   

   

  Bước 2.2

  Thẩm định hồ sơ:

  - Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;

  - Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

   

  Chuyên viên/

  Lãnh đạo VPĐK

  09 ngày

  - Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân  sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) (gửi BPMC để biết).

  - Văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

  - Dự thảo Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp thay đổi, bổ sung Giấy phép thành lập.

  - Thời gian gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) trong vòng 03 ngày.

  - Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá nhân không được tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

  Bước 2.3

  Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

  Lãnh đạo VPĐK

  01 ngày

  Dự thảo Giấy phép thay đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp thay đổi, bổ sung Giấy phép thành lập (nêu rõ lý do).

   

  Bước 3

   

  Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

  Lãnh đạo Bộ

   

  02 ngày

   

  Giấy phép thay đổi, bổ sung Giấy phép thay đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp thay đổi, bổ sung Giấy phép.

  Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

  Bước 4

  Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  Giấy phép thay đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp thay đổi, bổ sung Giấy phép thành lập (đã ký và đóng dấu).

  Trả kết quả sau khi tổ chức, cá nhân đã nộp phí thẩm định

  Tổng thời gian giải quyết

  15 ngày làm việc

   

  Kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

   

   

  8. Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam (30 ngày làm việc)

   

  Các bước thực hiện

  Nội dung công việc

  Đơn vị/

  Người thực hiện

  Thời hạn xử lý

  Biểu mẫu/Kết quả

  Ghi chú

  Bước 1

  Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  - Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

  + Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

  + Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ(nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

   + Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

  - Đối với đơn vị chuyên môn:

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết  hồ sơ của BPMC với VPĐK.

   

  Bước 2

  Xử lý hồ sơ của đơn vị chuyên môn

  VPĐK

  24 ngày

   

   

  Bước 2.1

  Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

  Lãnh đạo VPĐK

  01 ngày

   

   

  Bước 2.2

  Thẩm định hồ sơ:

  - Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;

  - Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

   

  Chuyên viên/

  Lãnh đạo VPĐK

  20 ngày

  - Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân  sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) (gửi BPMC để biết).

  - Văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

  - Dự thảo Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp Giấy phép.

  - Thời gian gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) trong vòng 03 ngày.

  - Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá nhân không được tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

  Bước 2.3

  Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

  Lãnh đạo VPĐK

  03 ngày

  Dự thảo Giấy phép gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp gia hạn Giấy phép.

   

  Bước 3

   

  Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

  Lãnh đạo Bộ

   

  04 ngày

   

  Giấy phép gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp gia hạn Giấy phép.

  Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

  Bước 4

  Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  Giấy phép gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp  gia hạn Giấy phép (đã ký và đóng dấu).

  Trả kết quả sau khi tổ chức, cá nhân đã nộp phí thẩm định

  Tổng thời gian giải quyết

  30 ngày làm việc

   

  Kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

   

   

  9. Thủ tục đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài (30 ngày)

   

  Các bước thực hiện

  Nội dung công việc

  Đơn vị/

  Người thực hiện

  Thời hạn xử lý

  Biểu mẫu/Kết quả

  Ghi chú

  Bước 1

  Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  - Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

  + Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

  + Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

   + Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

  - Đối với đơn vị chuyên môn:

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của BPMC với VPĐK.

   

  Bước 2

  Xử lý hồ sơ của đơn vị chuyên môn

  VPĐK

  24 ngày

   

   

  Bước 2.1

  Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

  Lãnh đạo VPĐK

  01 ngày

   

   

  Bước 2.2

  Thẩm định hồ sơ:

  - Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;

  - Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

   

  Chuyên viên/

  Lãnh đạo VPĐK

  20 ngày

  - Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân  sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) (gửi BPMC để biết);

  - Văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

  - Dự thảo văn bản chấp thuận hay không chấp thuận thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài.

  - Thời gian gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) trong vòng 03 ngày.

  - Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá nhân không được tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

  Bước 2.3

  Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

  Lãnh đạo VPĐK

  03 ngày

  Dự thảo văn bản chấp thuận hay không chấp thuận thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài.

   

  Bước 3

   

  Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

  Lãnh đạo Bộ

   

  04 ngày

   

  Văn bản chấp thuận hay không chấp thuận thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài.

  Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

  Bước 4

  Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  Văn bản chấp thuận hay không chấp thuận thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài. (đã ký và đóng dấu).

   

  Tổng thời gian giải quyết

  30 ngày

   

  Kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

   

   

  10. Thủ tục đề nghị thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài (30 ngày)

   

  Các bước thực hiện

  Nội dung công việc

  Đơn vị/

  Người thực hiện

  Thời hạn xử lý

  Biểu mẫu/Kết quả

  Ghi chú

  Bước 1

  Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  - Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

   + Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

  + Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

  + Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

  - Đối với đơn vị chuyên môn:

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của BPMC với VPĐK.

   

  Bước 2

  Xử lý hồ sơ của đơn vị chuyên môn

  VPĐK

  24 ngày

   

   

  Bước 2.1

  Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

  Lãnh đạo VPĐK

  01 ngày

   

   

  Bước 2.2

  Thẩm định hồ sơ

  - Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;

  - Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

   

  Chuyên viên/

  Lãnh đạo VPĐK

  20 ngày

  - Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân  sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) (gửi BPMC để biết);

  - Văn bản xin ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

  - Dự thảo văn bản chấp thuận hay không chấp thuận thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài.

  - Thời gian gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) trong vòng 03 ngày.

  - Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá nhân không được tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

  Bước 2.3

  Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

  Lãnh đạo VPĐK

  03 ngày

  Dự thảo văn bản chấp thuận hay không chấp thuận thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài.

   

  Bước 3

   

  Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

  Lãnh đạo Bộ

   

  04 ngày

   

  Văn bản chấp thuận hay không chấp thuận thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài.

  Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

  Bước 4

  Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  Văn bản chấp thuận hay không chấp thuận thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài (đã ký và đóng dấu).

   

  Tổng thời gian giải quyết

  30 ngày

   

  Kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

   

   

  11.  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao 

   

  Các bước thực hiện

  Nội dung công việc

   

  Đơn vị/ người thực hiện

   

   

  Thời gian xử lý

  Biểu mẫu/Kết quả

  Ghi chú

  Bước 1

  Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  - Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

  + Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

  + Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

   + Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

  - Đối với đơn vị chuyên môn:

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của BPMC với VPĐK.

   

   

  Bước 2

  Xử lý hồ sơ của đơn vị chuyên môn

  VPĐK

  24 ngày

   

   

  Bước 2.1

  Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

  Lãnh đạo VPĐK

  01 ngày

   

   

  Bước 2.2

   

  Thẩm định hồ sơ:

  - Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ tại đơn vị chuyên môn

  - Tổ chức lấy ý kiến/hoặc tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành

  - Tổ chức họp Tổ chuyên gia thẩm định hồ sơ/ hoặc Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ.

   

  Chuyên viên/Lãnh đạo VPĐK

   

   

  20 ngày

   

  - Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ, (nếu có) (gửi BPMC để biết);

  - Biên bản họp với bộ, ngành;

  - Biên bản họp tổ chuyên gia;

  - Dự thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao hoặc văn bản từ chối  cấp Giấy chứng nhận

   

  - Thời gian gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong vòng 10 ngày.

  - Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

   

  Bước 2.3

  Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

   

  Lãnh đạo VPĐK

  03 ngày

  Dự thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao hoặc văn bản từ chối  cấp Giấy chứng nhận.

   

  Bước 3

   Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

  Lãnh đạo Bộ

   

  04 ngày

  Quyết định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao hoặc văn bản từ chối  cấp Giấy chứng nhận.

  Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

  Bước 4

  Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  Quyết định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao hoặc văn bản từ chối  cấp Giấy chứng nhận (đã ký và đóng dấu).

   

  Tổng thời gian giải quyết

  30 ngày

   

   


  12. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho tổ chức (15 ngày làm việc)
   

  Các bước thực hiện

  Nội dung công việc

   

  Đơn vị/ người thực hiện

   

   

   

  Thời gian xử lý

  Kết quả

  Ghi chú

  Bước 1

  Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  - Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

  + Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

   + Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

   + Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

  - Đối với đơn vị chuyên môn:

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của BPMC với VPĐK.

   

  Bước 2

  Xử lý hồ sơ của đơn vị chuyên môn

  VPĐK

  11 ngày

   

   

  Bước 2.1

  Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

  Lãnh đạo VPĐK

  01 ngày

   

   

  Bước 2.2

   

  Thẩm định hồ sơ:

  - Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ tại đơn vị chuyên môn;

  -Tổ chức lấy ý kiến/hoặc tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành;

  -Tổ chức họp Tổ chuyên gia thẩm định hồ sơ/ hoặc Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ

  Chuyên viên/

  Lãnh đạo VPĐK

  09 ngày

  - Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ, (nếu có) (gửi BPMC để biết);

  - Biên bản họp với bộ, ngành;

  - Biên bản họp tổ chuyên gia;

  - Dự thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận ứng dụng công nghệ cao cho tổ chức hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận.

  - Thời gian gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong vòng 10 ngày.

  - Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

   

  Bước 2.3

  Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

   

  Lãnh đạo VPĐK

  01 ngày

  Dự thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho tổ chức hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận

   

  Bước 3

   Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

  Lãnh đạo Bộ

   

  02 ngày

  Quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho tổ chức hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận

  Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

  Bước 4

  Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  Quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho tổ chức hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận (đã ký và đóng dấu)

   

  Tổng thời gian giải quyết

  15 ngày làm việc

   

  Kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

   

  13. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho cá nhân (15 ngày làm việc)

   

  Các bước thực hiện

  Nội dung công việc

   

  Đơn vị/ người thực hiện

   

  Thời gian xử lý

  Kết quả

  Ghi chú

  Bước 1

  Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  - Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

  + Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

  + Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

   + Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

  - Đối với đơn vị chuyên môn:

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của BPMC với VPĐK.

   

  Bước 2

  Xử lý hồ sơ tại bộ phận chuyên môn

  VPĐK

  11 ngày

   

   

  Bước 2.1

  Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

  Lãnh đạo VPĐK

  01 ngày

   

   

   

  Bước 2.2

  Thẩm định hồ sơ:

  1. Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ tại đơn vị chuyên môn;

  2. Tổ chức lấy ý kiến/hoặc tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành;

  3. Tổ chức họp Tổ chuyên gia thẩm định hồ sơ/ hoặc Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ.

  Chuyên viên/Lãnh đạo VPĐK

  09 ngày

  - Biên bản họp với bộ, ngành;

  - Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ, (nếu có) (gửi BPMC để biết);

  - Biên bản họp tổ chuyên gia;

  - Dự thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận ứng dụng công nghệ cao cho cá nhân hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận.

  - Thời hạn gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung trong vòng 10 ngày.

  - Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

   

  Bước 2.3

  Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

   

  Lãnh đạo VPĐK

  01 ngày

  Dự thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho cá nhân hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận

   

  Bước 3

   Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

  Lãnh đạo Bộ

   

  02 ngày

  Quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho cá nhân hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận

  Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

  Bước 4

  Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  Quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho cá nhân hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận (đã ký và đóng dấu)

  Tổng thời gian giải quyết

  15 ngày làm việc

   

  Kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

   

  14. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao cho tổ chức (15 ngày làm việc)

   

  Các bước thực hiện

  Nội dung công việc

  Đơn vị/ người thực hiện

   

   

  Thời gian xử lý

  Kết quả

  Ghi chú

  Bước 1

  Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  - Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

  + Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

  + Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

   + Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

  - Đối với đơn vị chuyên môn:

  Phiếu giao, nhận hồ sơ của BPMC với VPĐK.

   

  Bước 2

  Xử lý hồ sơ tại đơn vị chuyên môn

  VPĐK

  11 ngày

   

   

  Bước 2.1

  Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

  Lãnh đạo VPĐK

  01 ngày

   

   

  Bước 2.2

  Thẩm định hồ sơ:

  1. Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ tại đơn vị chuyên môn;

  2. Tổ chức lấy ý kiến/hoặc tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành;

  3. Tổ chức họp Tổ chuyên gia thẩm định hồ sơ/ hoặc Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ.

  Chuyên viên/Lãnh đạo VPĐK

  09 ngày

   

   

  - Biên bản họp với các bộ, ngành;

  - Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ, (nếu có) (gửi BPMC để biết);

  - Biên bản họp Tổ chuyên gia;

  - Dự thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao cho tổ chức.

  - Thời hạn gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung trong vòng 10 ngày;

  - Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

   

  Bước 2.3

  Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

   

  Lãnh đạo VPĐK

  01 ngày

  Dự thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao cho tổ chức hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận

   

  Bước 3

   Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

  Lãnh đạo Bộ

   

  02 ngày

  Quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao cho tổ chức hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận

  Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

  Bước 4

  Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  Quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao  cho tổ chức hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận (đã ký và đóng dấu)

  Tổng thời gian giải quyết

  15 ngày làm việc

   

  Kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

   

  15. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao cho cá nhân (15 ngày làm việc)

   

  Các bước thực hiện

  Nội dung công việc

  Đơn vị/ người thực hiện

   

   

  Thời gian xử lý

  Kết quả

  Ghi chú

  Bước 1

  Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  - Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

  + Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

  + Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

   + Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

  - Đối với đơn vị chuyên môn:

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của BPMC với VPĐK.

   

  Bước 2

  Xử lý hồ sơ tại đơn vị chuyên môn

  VPĐK

  11 ngày

   

   

  Bước 2.1

  Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

  Lãnh đạo VPĐK

  01 ngày

   

   

  Bước 2.2

  Thẩm định hồ sơ:

  1. Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ tại đơn vị chuyên môn;

  2.  Tổ chức lấy ý kiến/hoặc tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành;

  3. Tổ chức họp Tổ chuyên gia thẩm định hồ sơ/ hoặc Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ.

  Chuyên viên/Lãnh đạo VPĐK

  09 ngày

   

   

  - Biên bản họp các bộ, ngành;

  - Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ, (nếu có) (gửi BPMC để biết);

  - Biên bản họp Tổ chuyên gia;

  - Dự thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao cho cá nhân.

  - Thời hạn gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung trong vòng 10 ngày.

  - Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

   

  Bước 2.3

  Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

   

  Lãnh đạo VPĐK

  01 ngày

  Dự thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao cho cá nhân hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận

   

  Bước 3

   Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

  Lãnh đạo Bộ

   

  02 ngày

  Quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao cho cá nhânhoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận

  Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

  Bước 4

  Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  Quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao cho cá nhân hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận cấp Giấy chứng nhận (đã ký và đóng dấu)

   

  Tổng thời gian giải quyết

  15 ngày làm việc

   

  Kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

   

  16. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao (45 ngày làm việc)

   

  Các bước thực hiện

  Nội dung công việc

  Đơn vị/ người thực hiện

   

   

  Thời gian xử lý

  Kết quả

  Ghi chú

  Bước 1

  Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  - Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

  + Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

  + Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

   + Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

  - Đối với đơn vị chuyên môn:

  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của BPMC với VPĐK.

   

  Bước 2

  Xử lý hồ sơ tại đơn vị chuyên môn

  VPĐK

  39 ngày

   

   

  Bước 2.1

  Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

  Lãnh đạo VPĐK

  01 ngày

   

   

  Bước 2.2

  Thẩm định hồ sơ:

  1. Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ tại đơn vị chuyên môn;

  2. Tổ chức lấy ý kiến/hoặc tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành;

  3. Tổ chức họp Tổ chuyên gia thẩm định hồ sơ/ hoặc Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ.

  Chuyên viên/Lãnh đạo VPĐK

  35 ngày

   

   

  - Biên bản họp các bộ, ngành;

  - Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ, (nếu có) (gửi BPMC để biết);

  - Biên bản họp Tổ chuyên gia;

  - Dự thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao.

  - Thời hạn gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung trong vòng 10 ngày.

  - Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

  Bước 2.3

  Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

   

  Lãnh đạo VPĐK

  03 ngày

  Dự thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận

   

  Bước 3

   Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

  Lãnh đạo Bộ

   

  04 ngày

  Quyết định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận

  Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

  Bước 4

  Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  Quyết định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận (đã ký và đóng dấu)

   

  Tổng thời gian giải quyết

  45 ngày làm việc

   

  Kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

   

  17. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao (45 ngày làm việc)

   

  Các bước thực hiện

  Nội dung công việc

  Đơn vị/ người thực hiện

   

   

  Thời gian xử lý

  Kết quả

  Ghi chú

  Bước 1

  Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  - Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật):

  + Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ theo quy định);

   + Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định);

  + Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do).

  - Đối với đơn vị chuyên môn:

  Phiếu giao, nhận hồ sơ của BPMC với VPĐK.

   

  Bước 2

  Xử lý hồ sơ tại đơn vị chuyên môn

  VPĐK

  39 ngày

   

   

  Bước 2.1

  Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

  Lãnh đạo VPĐK

  01 ngày

   

   

  Bước 2.2

  Thẩm định hồ sơ:

  1. Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ tại đơn vị chuyên môn;

  2. Tổ chức lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương;

  3. Tổ chức họp Tổ chuyên gia thẩm định hồ sơ/ hoặc Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ.

  Chuyên viên/Lãnh đạo VPĐK

  35 ngày

   

   

  - Biên bản họp các bộ, ngành;

  - Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ, (nếu có) (gửi BPMC để biết);

  - Biên bản họp Tổ chuyên gia;

  - Dự thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận (nêu rõ lý do)

  - Thời hạn gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung trong vòng 10 ngày.

  - Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

  Bước 2.3

  Lãnh đạo VPĐK xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

   

  Lãnh đạo VPĐK

  03 ngày

  Quyết định cấp Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận

   

  Bước 3

   Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

  Lãnh đạo Bộ

   

  04 ngày

  Quyết định cấp Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận

  Văn thư VPĐK chuyển kết quả ngay trong ngày đến BPMC (có ký nhận với BPMC)

  Bước 4

  Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

  Bộ phận Một cửa

  01 ngày

  Quyết định cấp Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận (đã ký và đóng dấu)

   

  Tổng thời gian giải quyết

  45 ngày làm việc

   

  Kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 587/QĐ-BKHCN Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Bộ KH&CN

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  Số hiệu: 587/QĐ-BKHCN
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 09/03/2020
  Hiệu lực: 09/03/2020
  Lĩnh vực: Hành chính, Khoa học-Công nghệ
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Xuân Định
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới