logo

Quyết định 626/QĐ-BXD Bộ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của BXD

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 626/QĐ-BXD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Sinh
  Ngày ban hành: 10/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 10/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Xây dựng
 • BỘ XÂY DỰNG
  -------

  Số: 626/QĐ-BXD

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA BỘ XÂY DỰNG

  ----------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

   

  Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

  Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Căn cứ Quyết định số 1205/QĐ-BXD ngày 17/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành Bộ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cục, vụ và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng Phạm H
  ng Hà (để b/c);
  - Các đ/c Thứ trưởng;
  - Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
  - Các đơn vị thuộc Bộ;
  - Website BXD (để đăng tải);
  - Lưu: VT, VP (KSTTHC).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Văn Sinh

   

   

  QUY TRÌNH NỘI BỘ

  GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA BỘ XÂY DỰNG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 626/QĐ-BXD ngày 10/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

   

  A. LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

  TT

  Trình tự

  Bộ phận, cán bộ tiếp nhận/ giải quyết hồ sơ

  Nội dung công việc

  Thời gian giải quyết

  Ghi chú

  I. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt

  I.1. Trường hợp cấp/điều chỉnh giấy phép Xây dựng công trình cấp đặc biệt (với công trình không phải nhà ở riêng lẻ)

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  Bộ phận một cửa (sau đây viết là BPMC)

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục Quản lý hoạt động xây dựng.

  0,5 ngày

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng/Phó Cục trưởng được ủy quyền (sau đây gọi chung là Cục trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Đơn vị thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  - Trong trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, soạn thảo thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và chuyển sang thực hiện bước 7.

  - Trong trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, lập kế hoạch kiểm tra thực địa, soạn thảo, trình Lãnh đạo Cục xem xét ký thông báo kế hoạch đến Chủ đầu tư; đng thời soạn thảo và trình lãnh đạo ký và gửi Văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định.

  02 ngày

  Thời hạn để các cơ quan được lấy ý kiến trả lời văn bản là 12 ngày. Sau thời hạn này mà không có văn bản góp ý thì coi như đng ý.

  5

  Tổ chức kiểm tra thực địa

  Cục trưởng / Phó Cục trưởng và Đơn vị thụ lý hồ sơ

  Tổ chức kiểm tra thực địa, lập biên bản.

  10 ngày

  Theo quy định, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, BXD thẩm định, kiểm tra thực địa.

  6

  Dự thảo thông báo kết quả kiểm tra thực địa

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  - Trường hợp công trình chưa đủ điều kiện cấp Giấy phép, soạn thảo thông báo yêu cầu Chủ đầu tư bổ sung các điều kiện, khác phục các tồn tại.

  - Trường hợp công trình đủ điều kiện cấp giấy phép, soạn thảo Quyết định cấp giấy phép và phiếu trình Lãnh đạo Bộ.

  - Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép, soạn thảo Thông báo không đủ điều kiện và phiếu trình Lãnh đạo Bộ

  04 ngày

   

  7

  Lãnh đạo Cục xem xét, ký Thông báo/Phiếu trình

  Cục trưởng

  - Trường hợp công trình chưa đủ điều kiện cấp giấy phép, ký thông báo và chuyển sang thực hiện từ bước 10.

  - Trường hợp công trình đủ điều kiện cấp giấy phép, kiểm tra nội dung Quyết định, ký phiếu trình Lãnh đạo Bộ.

  - Trường hợp công trình không đủ điều kiện cấp giấy phép, kiểm tra Thông báo không đủ điều kiện và ký phiếu trình Lãnh đạo Bộ.

  03 ngày

   

  8

  Kiểm tra thể thức văn bản

  Văn phòng Bộ

  Kiểm tra thể thức văn bản

  01 ngày

   

  9

  Lãnh đạo Bộ phê duyệt

  Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

  Thứ trưởng ký Quyết định cấp giấy phép/ Thông báo không đủ điều kiện.

  02 ngày

   

  10

  Phát hành và chuyển kết quả về BPMC

  Văn thư Bộ

  Lấy dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  0,5 ngày

   

  11

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp tổ chức/cá nhân đăng ký dịch vụ này)

  0,5 ngày

  Trường hợp thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu. Trường hợp sau khi có văn bản yêu cầu bổ sung hs lần thứ 2 mà việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được yêu cầu thì trong thời hạn 3 ngày lv, BXD thông báo tới chđầu tư lý do không cấp giấy phép.

  Tng cộng: 24,5 ngày (thời hạn theo quy định là 30 ngày ktừ ngày nhận được hồ sơ đy đủ, hợp lệ)

  I.2. Trường hợp cấp/điều chỉnh giấy pp xây dựng công trình cấp đặc biệt (với nhà ở riêng lẻ)

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục

  0,5 ngày

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng/Phó Cục trưởng được ủy quyền (sau đây gọi chung là Cục trưởng)

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Đơn vị thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  - Trong trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, soạn thảo thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và chuyển sang thực hiện bước 7.

  - Trong trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, lập kế hoạch kiểm tra thực địa, soạn thảo, trình Lãnh đạo Cục xem xét ký thông báo kế hoạch đến Chủ đầu tư; đồng thời soạn thảo và trình lãnh đạo ký và gửi Văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định.

  02 ngày

  Thời hạn để các cơ quan được lấy ý kiến trả lời văn bản là 12 ngày. Sau thời hạn này mà không có văn bản góp ý thì coi như đng ý.

  5

  Tổ chức kiểm tra thực địa

  Cục trưởng / Phó Cục trưởng và Đơn vị thụ lý hồ sơ

  Tổ chức kiểm tra thực địa, lập biên bản.

  04 ngày

  Theo quy định, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, BXD thẩm định, kiểm tra thực địa.

  6

  Dự thảo thông báo kết quả kiểm tra thực địa

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  - Trường hợp công trình chưa đủ điều kiện cấp Giấy phép, soạn thảo thông báo yêu cầu Chủ đầu tư bổ sung các điều kiện, khắc phục các tồn tại.

  - Trường hợp công trình đủ điều kiện cấp giấy phép, soạn thảo Quyết định cấp giấy phép và phiếu trình Lãnh đạo Bộ.

  - Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép, soạn thảo Thông báo không đủ điều kiện và phiếu trình Lãnh đạo Bộ

  02 ngày

   

  7

  Lãnh đạo Cục xem xét, ký Thông báo/Phiếu trình

  Cục trưởng

  - Trường hợp công trình chưa đủ điều kiện cấp giấy phép, ký thông báo và chuyển sang thực hiện từ bước 10.

  - Trường hợp công trình đủ điều kiện cấp giấy phép, kiểm tra nội dung Quyết định, ký phiếu trình Lãnh đạo Bộ.

  - Trường hợp công trình không đủ điều kiện cấp giấy phép, kiểm tra Thông báo không đủ điều kiện và ký phiếu trình Lãnh đạo Bộ.

  01 ngày

   

  8

  Kiểm tra thể thức văn bản

  Văn phòng Bộ

  Kiểm tra thể thức văn bản

  01 ngày

   

  9

  Lãnh đạo Bộ phê duyệt

  Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

  Thứ trưởng ký Quyết định cấp giấy phép/ Thông báo không đủ điều kiện.

  02 ngày

   

  10

  Phát hành và chuyển kết quả về BPMC

  Văn thư Bộ

  Lấy dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  0,5 ngày

   

  11

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp tổ chức/cá nhân đăng ký dịch vụ này)

  0,5 ngày

  Trường hợp thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu. Trường hợp sau khi có văn bản yêu cầu bổ sung hs lần thứ 2 mà việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được yêu cầu thì trong thời hạn 3 ngày làm việc, BXD thông báo tới chủ đầu tư lý do không cấp giấy phép.

  Tổng cộng: 14,5 ngày (thời hạn theo quy định là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

  I.3. Trường hợp cấp li/gia hạn giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục

  0,5 ngày

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng/Phó Cục trưởng được ủy quyền (sau đây gọi chung là Cục trưởng)

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Đơn vị thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  - Kiểm tra hồ sơ, đề xuất nội dung kết quả giải quyết

  - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung h sơ và chuyn sang thực hiện từ bước 8.

  01 ngày

   

  5

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết

  Phó Cục trưởng phụ trách

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết, báo cáo Cục trưởng trong trường hợp cần thiết. Ký Văn bản bổ sung hồ sơ trong trường hợp phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Ký trình lãnh đạo Bộ quyết định

  0,5 ngày

   

  6

  Kiểm tra thể thức văn bản

  Lãnh đạo Văn phòng Bộ

  Kiểm tra về thể thức văn bản

  0,5 ngày

   

  7

  Xem xét, ký kết quả giải quyết

  Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

  Xem xét, ký kết quả giải quyết

  0,5 ngày

   

  8

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Bộ

  Lấy dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  0,5 ngày

   

  9

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp tổ chức/cá nhân đăng ký dịch vụ này)

  0,5 ngày

  Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tổng cộng: 5 ngày (thời hạn theo quy định là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hsơ đầy đủ, hợp lệ)

  II. Thủ tục công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục

  0,5 ngày

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Đơn vị thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  - Kiểm tra hồ sơ, đề xuất nội dung kết quả giải quyết

  - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ và chuyển sang thực hiện từ bước 8

  09 ngày

   

  5

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết

  Phó Cục trưởng phụ trách

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết, báo cáo Cục trưởng trong trường hợp cần thiết. Ký Văn bản bổ sung hồ sơ trong trường hợp phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Ký trình lãnh đạo Bộ quyết định

  02 ngày

   

  6

  Kiểm tra thể thức văn bản

  Lãnh đạo Văn phòng Bộ

  Kiểm tra về thể thức văn bản

  01 ngày

   

  7

  Xem xét, ký kết quả giải quyết

  Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

  Xem xét, ký kết quả giải quyết

  03 ngày

   

  8

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Bộ

  Lấy dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  0,5 ngày

  Đng thời chuyển Trung tâm thông tin (TTTT) để đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng

  9

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp tổ chức/cá nhân đăng ký dịch vụ này)

  0,5 ngày

  Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tổng cộng: 17,5 ngày (thời hạn theo quy định là 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

  III. Thủ tục cấp/ điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục

  0,5 ngày

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Đơn vị thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  - Kiểm tra hồ sơ, đề xuất nội dung kết quả giải quyết

  - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ và chuyển sang thực hiện từ bước 8

  07 ngày

   

  5

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết

  Phó Cục trưởng phụ trách

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết, báo cáo Cục trưởng trong trường hợp cần thiết. Ký Văn bản bổ sung hồ sơ trong trường hợp phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Ký trình lãnh đạo Bộ quyết định

  02 ngày

   

  6

  Xem xét dự thảo kết quả giải quyết

  Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

  Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dung dự thảo kết quả giải quyết

  03 ngày

   

  7

  Ký kết quả giải quyết

  Cục trưởng/Phó Cục trưởng phụ trách được ủy quyền

  Ký kết quả giải quyết sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ

  01 ngày

   

  8

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Cục

  Lấy dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  0,5 ngày

   

  9

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp tổ chức/cá nhân đăng ký dịch vụ này)

  0,5 ngày

  Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tổng cộng: 15,5 ngày (thời hạn theo quy định là 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

  IV. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I

  IV. 1. Trường hợp cp lần đầu, nâng hạng, điều chỉnh bổ sung, cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng I do bị thu hồi chứng chỉ theo điểm b, c, d khoản 2 Điều 44a Nghị định số 59/2015/NĐ-CP sửa đi khi chưa có kết quả sát hạch

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục

  0,5 ngày

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Đơn vị thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  - Kiểm tra hồ sơ, lập phiếu đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân

  - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ, ký, lấy dấu và chuyển về BPMC để gửi cho cá nhân.

  03 ngày

   

  5

  Đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân

  Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

  Đánh giá cá nhân đủ điều kiện năng lực được tham dự sát hạch và cá nhân chưa đủ điều kiện

  03 ngày

   

  6

  Thông báo danh sách đủ và không đủ điều kiện tham dự sát hạch

  Phó Cục trưởng phụ trách

  Thông báo danh sách cá nhân đủ điều kiện năng lực được tham dự sát hạch và danh sách cá nhân không đủ điều kiện tham dự sát hạch

  01 ngày

   

  7

  Tổ chức sát hạch

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  Tổ chức sát hạch cho các cá nhân đủ điều kiện

  02 ngày

  Thời gian tổ chức sát hạch không quá 07 ngày kể từ khi có đánh giá của Hội đồng

  8

  Tổng hợp kết quả đánh giá năng lực

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  Tổng hợp kết quả giải quyết (kết quả sát hạch và kết quả đánh giá của Hội đồng) và dự thảo kết quả giải quyết

  02 ngày

   

  9

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết

  Cục trưởng/Phó Cục trưởng phụ trách

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết, báo cáo Cục trưởng trong trường hợp cần thiết. Ký trình báo cáo Lãnh đạo Bộ

  02 ngày

   

  10

  Xem xét dự thảo kết quả giải quyết

  Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

  Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dung dự thảo kết quả giải quyết

  01 ngày

   

  11

  Ký kết quả giải quyết

  Cục trưởng

  Ký kết quả giải quyết sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

  03 ngày

  Bao gồm thời gian in ấn chứng chỉ

  12

  Ký thông báo kết quả giải quyết

  Phó Cục trưởng phụ trách

  Ký thông báo kết quả giải quyết sau khi Cục trưởng ký quyết định và chứng chỉ

  01 ngày

   

  13

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Cục

  Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  02 ngày

   

  14

  Đăng tải thông tin

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  Đăng tải thông tin năng lực của cá nhân được cấp chứng chỉ

  01 ngày

   

  15

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp tổ chức/cá nhân đăng ký dịch vụ này)

  0,5 ngày

  Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tng cộng: 12,5 ngày kể từ ngày có kết quả sát hạch (thời hạn theo quy định là 20 ngày kể từ ngày có kết quả sát hạch)

  IV.2. Trường hợp cấp lần đầu, nâng hạng, điều chỉnh bổ sung, cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng I do bị thu hồi chứng chỉ theo điểm b, c, d khoản 2 Điều 44a Nghị định số 59/2015/NĐ-CP sửa đổi khi đã có kết quả sát hạch

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục

  0,5 ngày

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Đơn vị thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  - Kiểm tra hồ sơ, lập phiếu đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân

  - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ, ký, lấy dấu và chuyển về BPMC để thông báo cho cá nhân.

  03 ngày

   

  5

  Đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân

  Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

  Đánh giá cá nhân đủ điều kiện và cá nhân chưa đủ điều kiện năng lực cấp chứng chỉ

  02 ngày

   

  6

  Tổng hợp kết quả đánh giá năng lực

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  Tổng hợp kết quả giải quyết (kết quả sát hạch và kết quả đánh giá của Hội đồng) và dự thảo kết quả giải quyết

  03 ngày

   

  7

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết

  Cục trưởng/Phó Cục trưởng phụ trách

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết, báo cáo Cục trưởng trong trường hợp cần thiết. Ký trình báo cáo lãnh đạo Bộ

  01 ngày

   

  8

  Xem xét dự thảo kết quả giải quyết

  Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

  Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dung dự thảo kết quả giải quyết

  01 ngày

   

  9

  Ký kết quả giải quyết

  Cục trưởng

  Ký kết quả giải quyết sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ

  02 ngày

  Bao gồm thời gian in ấn chng chỉ

  10

  Ký thông báo kết quả giải quyết

  Phó Cục trưởng phụ trách

  Ký thông báo kết quả giải quyết sau khi Cục trưởng ký quyết định và chứng chỉ

  01 ngày

   

  11

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Cục

  Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  01 ngày

   

  12

  Đăng tải thông tin

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  Đăng tải thông tin năng lực của cá nhân được cấp chứng chỉ

  01 ngày

   

  13

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp tổ chức/cá nhân đăng ký dịch vụ này)

  0,5 ngày

  Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu

  Tổng cộng: 17 ngày (thời hạn theo quy định là 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

  IV.3. Trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng I do mu hư hỏng, hết thời hạn hiệu lực

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hsơ và bàn giao cho Văn phòng Cục

  0,5 ngày

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Đơn vị thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  - Kiểm tra hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết.

  - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ, ký, lấy dấu và chuyển về BPMC để thông báo cho cá nhân.

  02 ngày

   

  5

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết

  Cục trưởng/Phó Cục trưởng phụ trách

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết, báo cáo Cục trưởng trong trường hợp cần thiết. Ký trình báo cáo Lãnh đạo Bộ

  01 ngày

   

  6

  Xem xét dự thảo kết quả giải quyết

  Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

  Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dung dự thảo kết quả giải quyết

  01 ngày

   

  7

  Ký kết quả giải quyết

  Cục trưởng

  Ký kết quả giải quyết sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

  01 ngày

  Bao gồm thời gian in ấn chứng chỉ

  8

  Ký thông báo kết quả giải quyết

  Phó Cục trưởng phụ trách

  Ký thông báo kết quả giải quyết sau khi Cục trưởng ký quyết định và chứng chỉ

  01 ngày

   

  9

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Cục

  Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  0,5 ngày

   

  10

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp tổ chức/cá nhân đăng ký dịch vụ này)

  0,5 ngày

  Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tổng cộng: 8,5 ngày (thời hạn theo quy định là 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

  IV.4. Trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng I do lỗi ghi sai của cơ quan cấp chứng chỉ

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục

  0,5 ngày

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Đơn vị thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  Phó Cục trưởng phụ trách/Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  Kiểm tra hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết.

  01 ngày

  Bao gồm thời gian in ấn chứng chỉ

  5

  Ký kết quả giải quyết

  Cục trưởng

  Xem xét ký kết quả giải quyết

  0,5 ngày

   

  6

  Ký thông báo kết quả giải quyết

  Phó Cục trưởng phụ trách

  Ký thông báo kết quả giải quyết sau khi Cục trưởng ký quyết định và chứng chỉ

  0,5 ngày

   

  7

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Cục

  Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  0,5 ngày

   

  8

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp cá nhân đăng ký dịch vụ này)

  0,5 ngày

   

  Tổng cộng: 4,5 ngày (thời hạn theo quy định là 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

  IV.5. Trường hợp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hạng I cho cá nhân nước ngoài

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục

  0,5 ngày

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Đơn vị thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ

  - Kiểm tra hồ sơ, lập phiếu đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân

  - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ, ký, lấy dấu và chuyển BPMC để thông báo cho cá nhân nước ngoài.

  03 ngày

   

  5

  Đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân

  Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

  Đánh giá cá nhân đủ điều kiện năng lực được chuyển đổi chứng chỉ và cá nhân chưa đủ điều kiện chuyn đổi

  03 ngày

   

  6

  Tổng hợp kết quả đánh giá năng lực

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  Tổng hợp kết quả giải quyết (kết quả đánh giá của Hội đồng) và dự thảo kết quả giải quyết

  02 ngày

   

  7

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết

  Cục trưởng/Phó Cục trưởng phụ trách

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết, báo cáo Cục trưởng trong trường hợp cần thiết. Ký trình báo cáo Lãnh đạo Bộ

  01 ngày

   

  8

  Xem xét dự thảo kết quả giải quyết

  Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

  Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dung dự thảo kết quả giải quyết

  01 ngày

   

  9

  Ký kết quả giải quyết

  Cục trưởng

  Ký kết quả giải quyết sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

  03 ngày

  Bao gồm thời gian in, ký chứng chỉ

  10

  Ký thông báo kết quả giải quyết

  Phó Cục trưởng phụ trách

  Ký thông báo kết quả giải quyết sau khi Cục trưởng ký quyết định và chứng chỉ

  01 ngày

   

  11

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Cục

  Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  01 ngày

   

  12

  Đăng tải thông tin

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  Đăng tải thông tin năng lực của cá nhân được chuyển đổi chứng chỉ

  01 ngày

   

  13

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp tổ chức/cá nhân đăng ký dịch vụ này)

  0,5 ngày

  Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tổng cộng: 18 ngày (thời hạn theo quy định là 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

  V. Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I

  V.1. Trường hợp cấp lần đầu, điều chỉnh hạng, điều chỉnh bổ sung, cấp mới do bị thu hồi chứng chỉ

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục

  0,5 ngày

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Đơn vị thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  - Kiểm tra hồ sơ, lập phiếu đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

  - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ, ký, lấy dấu và chuyển về BPMC để thông báo cho tổ chức.

  03 ngày

   

  5

  Đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

  Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

  Đánh giá tổ chức đủ điều kiện và tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ

  03 ngày

   

  6

  Tổng hợp kết quả đánh giá năng lực

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  Tổng hợp kết quả giải quyết của Hội đồng và dự thảo kết quả giải quyết

  01 ngày

   

  7

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết

  Cục trưởng/Phó Cục trưởng phụ trách

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết. Ký trình báo cáo lãnh đạo Bộ

  02 ngày

   

  8

  Xem xét dự thảo kết quả giải quyết

  Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

  Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dung dự thảo kết quả giải quyết

  01 ngày

   

  9

  Ký kết quả giải quyết

  Cục trưởng

  Ký kết quả giải quyết sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ

  02 ngày

  Bao gồm thời gian in, ký chứng chỉ

  10

  Ký thông báo kết quả giải quyết

  Phó Cục trưởng phụ trách

  Ký thông báo kết quả giải quyết sau khi Cục trưởng ký quyết định và chứng chỉ

  01 ngày

   

  11

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Cục

  Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  01 ngày

   

  12

  Đăng tải thông tin

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  Đăng tải thông tin năng lực của tổ chức được cấp chứng chỉ

  01 ngày

   

  13

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho tổ chức nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp tổ chức đăng ký dịch vụ này)

  0,5 ngày

  Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tổng cộng: 17 ngày (thời hạn theo quy định là 20 ngày kể từ ngày nhận được hsơ đầy đủ, hợp lệ)

  V.2. Trường hợp cấp lại chứng chỉ năng lực do mất, hư hỏng, hết thời hạn hiệu lực

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  Bộ phận một cửa (sau đây viết là BPMC)

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục

  0,5 ngày

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng/Phó Cục trưởng được ủy quyền (sau đây gọi chung là Cục trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trường phụ trách và Đơn vị thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  - Kiểm tra hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết.

  - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ, ký, lấy dấu và chuyển về BPMC để thông báo cho tổ chức.

  02 ngày

   

  5

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết

  Cục trưởng/Phó Cục trưởng phụ trách

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết. Ký trình báo cáo lãnh đạo Bộ

  01 ngày

   

  6

  Xem xét dự thảo kết quả giải quyết

  Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

  Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dung dự thảo kết quả giải quyết

  01 ngày

   

  7

  Ký kết quả giải quyết

  Cục trưởng

  Ký kết quả giải quyết sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ

  01 ngày

  Bao gồm thời gian in, ký chứng chỉ

  8

  Ký thông báo kết quả giải quyết

  Phó Cục trưởng phụ trách

  Ký thông báo kết quả giải quyết sau khi Cục trưởng ký quyết định và chứng chỉ

  01 ngày

   

  9

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Cục

  Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  0,5 ngày

   

  10

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp tổ chức/cá nhân đăng ký dịch vụ này)

  0,5 ngày

  Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tổng cộng: 8,5 ngày (thời hạn theo quy định là 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

  V.3. Trường hợp cấp lại chứng chỉ năng lực do lỗi ghi sai của cơ quan cấp chứng chỉ

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục

  0,5 ngày

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Đơn vị thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  Kiểm tra hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết.

  01 ngày

  Bao gồm thời gian in, ký chứng chỉ

  5

  Ký kết quả giải quyết

  Cục trưởng

  Ký kết quả giải quyết sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ

  0,5 ngày

   

  6

  Ký thông báo kết quả giải quyết

  Phó Cục trưởng phụ trách

  Ký thông báo kết quả giải quyết sau khi Cục trưởng ký quyết định và chứng chỉ

  0,5 ngày

   

  7

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Cục

  Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  0,5 ngày

   

  8

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp cá nhân đăng ký dịch vụ này)

  0,5 ngày

   

  Tổng cộng: 4,5 ngày (thời hạn theo quy định là 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

  VI. Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng/dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh

  VI.1. Đối với dự án nhóm A

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục

  0,5 ngày

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Đơn vị thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  Xem xét, đề xuất văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ thẩm định theo quy định trong trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, ký, lấy dấu và gửi về BPMC để thông báo cho tổ chức/cá nhân.

  02 ngày

   

  Thẩm định hồ sơ, đề xuất nội dung thông báo kết quả thẩm định. Trường hợp cần thiết đề xuất văn bản lấy ý kiến phối hợp thẩm định của các đơn vị thuộc Bộ, chuyên gia theo quy định

  25 ngày

  5

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết

  Cục trưởng

  Xem xét nội dung dự thảo thông báo kết quả thẩm định, ký trình báo cáo Lãnh đạo Bộ

  01 ngày

   

  6

  Xem xét dự thảo kết quả giải quyết

  Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

  Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dung dự thảo kết quả thẩm định

  02 ngày

   

  7

  Lấy ý kiến phối hợp

  Các đơn vị thuộc Bộ được phối hợp

  Lấy ý kiến phối hợp của các đơn vị theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ

  05 ngày

   

  8

  Tiếp thu, giải trình Ký kết quả giải quyết

  Cục trưởng

  Giải trình, tiếp thu ý kiến báo cáo Thứ trưởng

  Ký thông báo kết quả giải quyết sau khi có ý kiến của Thứ trưởng về các nội dung tiếp thu, giải trình (nếu có)

  1,5 ngày

   

  9

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Cục

  Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  0,5 ngày

   

  10

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp tổ chức/cá nhân đăng ký dịch vụ này)

  0,5 ngày

  Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tổng cộng: 37 ngày (thời hạn theo quy định là 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

  VI.2. Đối với dự án nhóm B

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục

  0,5 ngày

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Đơn vị thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  - Xem xét, đề xuất văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ thẩm định theo quy định trong trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, ký, lấy dấu và gửi về BPMC để thông báo cho tổ chức/cá nhân.

  02 ngày

   

  - Thẩm định hồ sơ, đề xuất nội dung thông báo kết quả thẩm định. Trường hợp cần thiết đề xuất văn bản lấy ý kiến phối hợp thẩm định của các đơn vị thuộc Bộ, chuyên gia theo quy định

  15 ngày

  5

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết

  Cục trưởng

  Xem xét nội dung dự thảo thông báo kết quả thẩm định, ký trình báo cáo Lãnh đạo Bộ

  01 ngày

   

  6

  Xem xét dự thảo kết quả giải quyết

  Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

  Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dung dự thảo kết quả thẩm định

  02 ngày

   

  7

  Lấy ý kiến phối hợp

  Các đơn vị thuộc Bộ được phối hợp

  Lấy ý kiến phối hợp của các đơn vị theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ

  05 ngày

   

  8

  Tiếp thu, giải trình Ký kết quả giải quyết

  Cục trưởng

  Giải trình, tiếp thu ý kiến báo cáo Thứ trưởng.

  Ký thông báo kết quả giải quyết sau khi có ý kiến của Thứ về các nội dung tiếp thu, giải trình (nếu có)

  1,5 ngày

   

  9

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Cục

  Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  0,5 ngày

   

  10

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp tổ chức/cá nhân đăng ký dịch vụ này)

  0,5 ngày

  Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tổng cộng: 27 ngày (thời hạn theo quy định là 30 ngày kể từ ngày nhận được hsơ đầy đủ, hợp lệ)

  VI.3. Đối với dự án nhóm C (20 ngày)

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục

  0,5 ngày

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Đơn vị thụ lý h

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ

  Xem xét, đề xuất văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ thẩm định theo quy định trong trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, ký, lấy dấu và gửi về BPMC để thông báo cho tổ chức/cá nhân.

  02 ngày

   

  Thẩm định hồ sơ, đề xuất nội dung thông báo kết quả thẩm định. Trường hợp cần thiết đề xuất văn bản lấy ý kiến phối hợp thẩm định của các đơn vị thuộc Bộ, chuyên gia theo quy định

  10 ngày

  5

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết

  Cục trưởng

  Xem xét nội dung dự thảo thông báo kết quả thẩm định, ký trình báo cáo Lãnh đạo Bộ

  01 ngày

   

  6

  Xem xét dự thảo kết quả giải quyết

  Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

  Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dung dự thảo kết quả thẩm định

  02 ngày

   

  7

  Lấy ý kiến phối hợp

  Các đơn vị thuộc Bộ được phối hợp

  Lấy ý kiến phối hợp của các đơn vị theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ

  03 ngày

   

  8

  Tiếp thu, giải trình Ký kết quả giải quyết

  Cục trưởng

  Giải trình, tiếp thu ý kiến báo cáo Thứ trưởng

  Ký thông báo kết quả giải quyết sau khi có ý kiến của Thứ trưởng về các nội dung tiếp thu, giải trình (nếu có)

  1,5 ngày

   

  9

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Cục

  Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  0,5 ngày

   

  10

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp tổ chức/cá nhân đăng ký dịch vụ này)

  0,5 ngày

  Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tổng cộng: 20 ngày (theo đúng thời hạn quy định)

  VII. Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

  VII.1. Đối với dự án nhóm A

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục

  0,5 ngày

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Đơn vị thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  Xem xét, đề xuất văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ thẩm định theo quy định trong trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, ký, lấy dấu và gửi về BPMC để thông báo cho tổ chức/cá nhân.

  02 ngày

   

  Thẩm định hồ sơ, đề xuất nội dung thông báo kết quả thẩm định. Trường hợp cần thiết đề xuất văn bản lấy ý kiến phối hợp thẩm định của các đơn vị thuộc Bộ, chuyên gia theo quy định

  15 ngày

  5

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết

  Cục trưởng

  Xem xét nội dung dự thảo thông báo kết quả thẩm định, ký trình báo cáo Lãnh đạo Bộ

  01 ngày

   

  6

  Xem xét dự thảo kết quả giải quyết

  Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

  Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dung dự thảo kết quả thẩm định

  02 ngày

   

  7

  Lấy ý kiến phối hợp

  Các đơn vị thuộc Bộ được phối hợp

  Lấy ý kiến phối hợp của các đơn vị theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ

  05 ngày

   

  8

  Tiếp thu, giải trình Ký kết quả giải quyết

  Cục trưởng

  Giải trình, tiếp thu ý kiến báo cáo Thứ trưởng.

  Ký thông báo kết quả giải quyết sau khi có ý kiến của Thứ trưởng về các nội dung tiếp thu, giải trình (nếu có)

  1,5 ngày

   

  9

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Cục

  Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  0,5 ngày

   

  10

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp tổ chức/cá nhân đăng ký dịch vụ này)

  0,5 ngày

  Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu

  Tổng cộng: 27 ngày (thời hạn theo quy định là 30 ngày kể từ ngày nhận được hò sơ đầy đủ, hợp lệ)

  VII.2. Đối với dự án nhóm B

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục

  0,5 ngày

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Đơn vị thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  Xem xét, đề xuất văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ thẩm định theo quy định trong trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, ký, lấy dấu và gửi về BPMC để thông báo cho tổ chức/cá nhân.

  02 ngày

   

  Thẩm định hồ sơ, đề xuất nội dung thông báo kết quả thẩm định. Trường hợp cần thiết đề xuất văn bản lấy ý kiến phối hợp thẩm định của các đơn vị thuộc Bộ, chuyên gia theo quy định.

  10 ngày

  5

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết

  Cục trưởng

  Xem xét nội dung dự thảo thông báo kết quả thẩm định, ký trình báo cáo Lãnh đạo Bộ

  01 ngày

   

  6

  Xem xét dự thảo kết quả giải quyết

  Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

  Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dung dự thảo kết quả thẩm định

  02 ngày

   

  7

  Lấy ý kiến phối hợp

  Các đơn vị thuộc Bộ được phối hợp

  Lấy ý kiến phối hợp của các đơn vị theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ

  03 ngày

   

  8

  Tiếp thu, giải trình Ký kết quả giải quyết

  Cục trưởng

  Giải trình, tiếp thu ý kiến báo cáo Thứ trưởng.

  Ký thông báo kết quả giải quyết sau khi có ý kiến của Thứ trưởng về các nội dung tiếp thu, giải trình (nếu có)

  1,5 ngày

   

  9

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Cục

  Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  0,5 ngày

   

  10

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính(trường hợp tổ chức/cá nhân đăng ký dịch vụ này)

  0,5 ngày

  Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu

  Tổng cộng: 20 ngày (theo đúng thời hạn quy định)

  VII.3. Đối với dự án nhóm C

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục

  0,5 ngày

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Đơn vị thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  Xem xét, đề xuất văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ thẩm định theo quy định trong trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, ký, lấy dấu và gửi về BPMC để thông báo cho tổ chức/cá nhân.

  02 ngày

   

  Thẩm định hồ sơ, đề xuất nội dung thông báo kết quả thẩm định. Trường hợp cần thiết đề xuất văn bản lấy ý kiến phối hợp thẩm định của các đơn vị thuộc Bộ, chuyên gia theo quy định

  06 ngày

  5

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết

  Cục trưởng

  Xem xét nội dung dự thảo thông báo kết quả thẩm định, ký trình báo cáo Lãnh đạo Bộ

  01 ngày

   

  6

  Xem xét dự thảo kết quả giải quyết

  Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

  Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dung dự thảo kết quả thẩm định

  01 ngày

   

  7

  Lấy ý kiến phối hợp

  Các đơn vị thuộc Bộ được phối hợp

  Lấy ý kiến phối hợp của các đơn vị theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ

  02 ngày

   

  8

  Tiếp thu, giải trình Ký kết quả giải quyết

  Cục trưởng

  Giải trình, tiếp thu ý kiến báo cáo Thứ trưởng.

  Ký thông báo kết quả giải quyết sau khi có ý kiến của Thứ trưởng về các nội dung tiếp thu, giải trình (nếu có)

  1,5 ngày

   

  9

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Cục

  Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  0,5 ngày

   

  10

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp tổ chức/cá nhân đăng ký dịch vụ này)

  0,5 ngày

  Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tổng cộng: 14 ngày (thời hạn theo quy định là 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

  VIII. Thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng/Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng điều chỉnh

  VIII.1. Đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục

  0,5 ngày

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Đơn vị thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  Phó Cục trưởng phụ trách/Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  Xem xét, đề xuất văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ thẩm định theo quy định trong trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, ký, lấy dấu và gửi về BPMC để thông báo cho tổ chức/cá nhân.

  02 ngày

   

  -Thẩm định hồ sơ, đề xuất nội dung thông báo kết quả thẩm định. Trường hợp cần thiết đề xuất văn bản lấy ý kiến phối hợp thẩm định của các đơn vị thuộc Bộ, chuyên gia theo quy định.

  -Thông báo tạm dừng thẩm định trong các trường hợp theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 18/2016/TT-BXD.

  25 ngày

  5

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết

  Cục trưởng

  Xem xét nội dung dự thảo thông báo kết quả thẩm định, ký trình báo cáo Lãnh đạo Bộ

  02 ngày

   

  6

  Xem xét dự thảo kết quả giải quyết

  Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

  Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dung dự thảo kết quả thẩm định

  02 ngày

   

  7

  Lấy ý kiến phối hợp

  Các đơn vị thuộc Bộ được phối hợp

  Lấy ý kiến phối hợp của các đơn vị theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ

  05 ngày

   

  8

  Tiếp thu, giải trình Ký kết quả giải quyết

  Cục trưởng

  Giải trình, tiếp thu ý kiến báo cáo Thứ trưởng

  Ký thông báo kết quả giải quyết sau khi có ý kiến của Thứ trưởng về các nội dung tiếp thu, giải trình (nếu có)

  2,5 ngày

   

  9

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Cục

  Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  0,5 ngày

   

  10

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp tổ chức/cá nhân đăng ký dịch vụ này)

  0,5 ngày

  Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tổng cộng: 39 ngày (thời hạn theo quy định là 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

  VIII. 2. Đối với công trình cấp II, cấp III

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  Bộ phận một cửa (sau đây viết là BPMC)

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục

  0,5 ngày

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng/Phó Cục trưởng được ủy quyền (sau đây gọi chung là Cục trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Đơn vị thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  - Xem xét, đề xuất văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ thẩm định theo quy định trong trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, ký, lấy dấu và gửi về BPMC để thông báo cho tổ chức/cá nhân.

  02 ngày

   

  - Thẩm định hồ sơ, đề xuất nội dung thông báo kết quả thẩm định. Trường hợp cần thiết đề xuất văn bản lấy ý kiến phối hợp thẩm định của các đơn vị thuộc Bộ, chuyên gia theo quy định

  - Thông báo tạm dừng thẩm định trong các trường hợp theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 18/2016/TT-BXD.

  15 ngày

  5

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết

  Cục trưởng

  Xem xét nội dung dự thảo thông báo kết quả thẩm định, ký trình báo cáo Lãnh đạo Bộ

  01 ngày

   

  6

  Xem xét dự thảo kết quả giải quyết

  Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

  Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dung dự thảo kết quả thẩm định

  02 ngày

   

  7

  Lấy ý kiến phối hợp

  Các đơn vị thuộc Bộ được phối hợp

  Lấy ý kiến phối hợp của các đơn vị theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ

  05 ngày

   

  8

  Tiếp thu, giải trình Ký kết quả giải quyết

  Cục trưởng

  Giải trình, tiếp thu ý kiến báo cáo Thứ trưởng.

  Ký thông báo kết quả giải quyết sau khi có ý kiến của Thứ trưởng về các nội dung tiếp thu, giải trình (nếu có)

  1,5 ngày

   

  9

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Cục

  Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  0,5 ngày

   

  10

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp tổ chức/cá nhân đăng ký dịch vụ này)

  0,5 ngày

  Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tổng cộng: 27 ngày (thời hạn theo quy định là 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

  VIII.3. Đối với các công trình còn lại

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục

  0,5 ngày

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Đơn vị thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  Xem xét, đề xuất văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ thẩm định theo quy định trong trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, ký, lấy dấu và gửi về BPMC để thông báo cho tổ chức/cá nhân.

  02 ngày

   

  - Thẩm định hồ sơ, đề xuất nội dung thông báo kết quả thẩm định. Trường hợp cần thiết đề xuất văn bản lấy ý kiến phối hợp thẩm định của các đơn vị thuộc Bộ, chuyên gia theo quy định.

  - Thông báo tạm dừng thẩm định trong các trường hợp theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 18/2016/TT-BXD.

  10 ngày

  5

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết

  Cục trưởng

  Xem xét nội dung dự thảo thông báo kết quả thẩm định, ký trình báo cáo Lãnh đạo Bộ

  01 ngày

   

  6

  Xem xét dự thảo kết quả giải quyết

  Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

  Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dung dự thảo kết quả thẩm định

  02 ngày

   

  7

  Lấy ý kiến phối hợp

  Các đơn vị thuộc Bộ được phối hợp

  Lấy ý kiến phối hợp của các đơn vị theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ

  03 ngày

   

  8

  Tiếp thu, giải trình Ký kết quả giải quyết

  Cục trưởng

  Giải trình, tiếp thu ý kiến báo cáo Thứ trưởng

  Ký thông báo kết quả giải quyết sau khi có ý kiến của Thứ trưởng về các nội dung tiếp thu, giải trình (nếu có)

  1,5 ngày

   

  9

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Cục

  Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  0,5 ngày

   

  10

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp tổ chức/cá nhân đăng ký dịch vụ này)

  0,5 ngày

  Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tổng cộng: 20 ngày (theo đúng thời hạn quy định)

  IX. Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục

  0,5 ngày

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Đơn vị thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo/Chuyên viên Đơn vị thụ lý hồ sơ

  - Xem xét, đề xuất văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ thẩm định theo quy định trong trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, ký, lấy dấu và gửi về BPMC để thông báo cho tổ chức/cá nhân.

  02 ngày

   

  - Thẩm định hồ sơ, đề xuất nội dung thông báo kết quả thẩm định. Trường hợp cần thiết đề xuất văn bản lấy ý kiến phối hợp thẩm định của các đơn vị thuộc Bộ, chuyên gia theo quy định.

  - Thông báo tạm dừng thẩm định trong các trường hợp theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 18/2016/TT-BXD.

  10 ngày

  5

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết

  Cục trưởng

  Xem xét nội dung dự thảo thông báo kết quả thẩm định, ký trình báo cáo Lãnh đạo Bộ

  01 ngày

   

  6

  Xem xét dự thảo kết quả giải quyết

  Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

  Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dung dự thảo kết quả thẩm định

  02 ngày

   

  7

  Lấy ý kiến phối hợp

  Các đơn vị thuộc Bộ được phối hợp

  Lấy ý kiến phối hợp của các đơn vị theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ

  03 ngày

   

  8

  Tiếp thu, giải trình Ký kết quả giải quyết

  Cục trưởng

  Giải trình, tiếp thu ý kiến báo cáo Thứ trưởng

  Ký thông báo kết quả giải quyết sau khi có ý kiến của Thứ trưởng về các nội dung tiếp thu, giải trình (nếu có)

  1,5 ngày

   

  9

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Cục

  Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  0,5 ngày

   

  10

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp tổ chức/cá nhân đăng ký dịch vụ này)

  0,5 ngày

  Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tổng cộng: 20 ngày (theo đúng thời hạn quy định)

  B. LĨNH VỰC KIM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

  TT

  Trình tự

  Bộ phận, cán bộ tiếp nhận/ giải quyết hồ sơ

  Nội dung công việc

  Thời gian giải quyết

  Ghi chú

  I. Thủ tục cấp/gia hạn/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  Bộ phận một cửa (sau đây viết tắt là BPMC)

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục Giám định Nhà nước và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

  0,5 ngày

  Hồ sơ được nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc trực tuyến tới BPMC.

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng/Phó Cục trưởng được ủy quyền (sau đây gọi chung là Cục trưởng)

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công Phó cục trưởng phụ trách và Phòng giải quyết

  Cục trưởng

  Cục trưởng phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Phòng chuyên môn.

  01 ngày

   

  4

  Kiểm tra tại cơ sở và lập Biên bản làm việc

  Lãnh đạo Phòng chuyên môn

  - Dự thảo công văn thông báo kế hoạch kiểm tra tại cơ sở; trình Cục trưởng ký ban hành.

  - Kiểm tra tại cơ sở và lập Biên bản làm việc:

  + Trường hợp sau khi kiểm tra thấy không đủ điều kiện hoặc cần bổ sung hồ sơ thì chuyển sang thực hiện bước 5.

  + Trường hợp đủ điều kiện thì chuyển sang thực hiện từ bước 6.

  07 ngày

   

  5

  Thông báo không đủ điều kiện/yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có)

  Phó cục trưởng phụ trách

  Yêu cầu phòng chuyên môn soạn thảo và ban hành thông báo không đủ điều kiện/yêu cầu bổ sung hồ sơ và chuyển sang thực hiện bước 11.

  05 ngày

   

  6

  Họp thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định

  Tổ thẩm định

  Căn cứ Hồ sơ đã đầy đủ và Biên bản làm việc, tổ chức thẩm định và lập Biên bản kết quả thẩm định.

  05 ngày

  Mẫu văn bản theo quy định của BPMC.

  7

  Dự thảo thông báo không đủ điều kiện hoặc Quyết định cấp/gia hạn/cấp lại giấy chứng nhận

  Phòng chuyên môn

  - Trường hợp kết quả thẩm định là không đủ điều kiện theo quy định, soạn thảo thông báo không đủ điều kiện.

  - Trường hợp kết quả thẩm định là đủ điều kiện theo quy định, soạn thảo Quyết định cấp/gia hạn/cấp lại

  05 ngày

   

  8

  Lãnh đạo Cục phê duyệt dự thảo thông báo/Quyết định

  Cục trưởng

  - Trường hợp không đủ điều kiện, kiểm tra nội dung thông báo và chuyển sang thực hiện bước 11.

  - Trường hợp đủ điều kiện, kiểm tra nội dung Quyết định và hồ sơ lưu, ký phiếu trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt dự thảo Quyết định

  02 ngày

   

  9

  Kiểm tra thể thức văn bản

  Văn phòng Bộ

  Kiểm tra về thể thức văn bản.

  01 ngày

   

  10

  Lãnh đạo Bộ thông qua nội dung Quyết định

  Thứ trưởng Lê Quang Hùng

  Trường hợp lãnh đạo Bộ không chấp thuận, thì giao Cục dự thảo thông báo không đủ điều kiện và quy trình được thực hiện lại từ bước 7.

  Trường hợp Lãnh đạo Bộ chấp thuận thì ký hoặc ủy quyền Cục trưởng ký văn bản.

  07 ngày

   

  11

  Chuyển kết quả về BPMC

  Văn thư Cục

  Lấy dấu và chuyển Thông báo về BPMC

  0,5 ngày

   

  12

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho tổ chức/cá nhân đề nghị cấp/cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính nếu tổ chức/cá nhân có đăng ký.

  0,5 ngày

  Trường hợp trả kết quả là Thông báo yêu cầu tổ chức/cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận văn bản bổ sung hồ sơ của tổ chức/cá nhân và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tổng cộng: 30 ngày (theo đúng thời hạn quy định)

  II. Thủ tục cấp/ cấp lại chứng chỉ kiểm định viên

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  Bộ phận một cửa

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục.

  0,5 ngày

  Hồ sơ được nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc trực tuyến tới BPMC.

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Cục trưởng phân công Phó Cục trưởng phụ trách và phòng chuyên môn.

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo phòng chuyên môn

  Kiểm tra hồ sơ:

  - Trường hợp hồ sơ không đủ/chưa đủ điều kiện theo quy định, soạn thảo thông báo không đủ điều kiện/yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  - Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện theo quy định, soạn thảo Quyết định và Chứng chỉ cấp/cấp lại.

  03 ngày

  Mẫu văn bản theo quy định của BPMC.

  5

  Kiểm tra thể thức văn bản

  Văn phòng Cục

  Kiểm tra dự thảo về thể thức và kiểm tra hồ sơ lưu.

  01 ngày

   

  6

  Ký thông báo không đủ điều kiện/bổ sung hồ sơ hoặc Quyết định và Chứng chỉ cấp/cấp lại

  Cục trưởng

  Ký ban hành thông báo/Quyết định và chứng chỉ.

  0,5 ngày

   

  7

  Chuyển kết quả về BPMC

  Văn thư Cục

  Lấy dấu và chuyển Thông báo về BPMC.

  0,5 ngày

   

  8

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho tổ chức/cá nhân đề nghị cấp/cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính nếu tổ chức/cá nhân có đăng ký.

  0,5 ngày

  Trường hợp trả kết quả là Thông báo yêu cầu tổ chức/cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận văn bản bổ sung hồ sơ của tổ chức/cá nhân và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tổng cộng: 07 ngày (thời hạn theo quy định là 05 ngày làm việc)

  III. Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  Bộ phận một cửa

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục.

  0,5 ngày

  Hồ sơ được nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc trực tuyến tới BPMC.

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng Phạm Tiến Văn và Phòng Giám định 2

  01 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  - Phó Cục trưởng: Phạm Tiến Văn

  Lãnh đạo Phòng: Dương Minh Nghĩa/Nguyễn Minh Châu

  - Chuyên viên: Lã Mạnh Chiến

  - Trường hợp kết quả thẩm định hồ sơ đảm bảo quy định: lập danh sách, dự thảo Quyết định bổ nhiệm trình Bộ trưởng ký ban hành;

  - Trường hợp hồ sơ không đủ/chưa đủ điều kiện theo quy định, soạn thảo thông báo không đủ điều kiện/yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và chuyển sang thực hiện bước 8.

  12 ngày

   

  5

  Kiểm tra thể thức văn bản

  Văn phòng Bộ

  Kiểm tra về thể thức văn bản.

  01 ngày

   

  6

  Ký quyết định bổ nhiệm

  Bộ trưởng

  Bộ trưởng xem xét, ký quyết định bổ nhiệm

  0,5 ngày

   

  7

  Chuyển kết quả về BPMC

  Văn thư Bộ

  Lấy dấu và trả BPMC

  0,5 ngày

   

  8

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính nếu Chủ đầu tư đăng ký.

  0,5 ngày

  Trường hợp trả kết quả là Thông báo yêu cầu tổ chức/cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận văn bản bổ sung hồ sơ của tổ chức/cá nhân và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tổng cộng: 20 ngày (theo đúng quy định về xử lý văn bản của Quy chế làm việc của Cơ quan Bộ Xây dựng)

  IV. Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục.

  0,5 ngày

  Hồ sơ được nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc trực tuyến tới BPMC.

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Cục trưởng phân công Phó Cục trưởng phụ trách (1) và Phòng Chuyên môn (2)

  01 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo phòng chuyên môn (3)

  Kiểm tra nội dung hồ sơ, lập kế hoạch kiểm tra, soạn thảo, trình Lãnh đạo Cục xem xét ký thông báo kế hoạch đến Chủ đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị và phục vụ khác.

  15 ngày

  Trường hợp nội dung hồ sơ không phù hợp (không phải là TTHC), soạn văn bản đề nghị BPMC chuyển Văn thư Bộ để xử lý theo trình tự như văn bản thông thường và dừng thực hiện TTHC tại đây.

  5

  Tổ chức kiểm tra tại hiện trường công trình

  Cục trưởng / Phó Cục trưởng và Phòng chuyên môn

  Kiểm tra hồ sơ QLCL và chất lượng thi công tại công trình.

  03 ngày

   

  Tổng cộng: 20 ngày (theo đúng quy định về xử lý văn bản của Quy chế làm việc của Cơ quan Bộ Xây dựng)

  6

  Dự thảo thông báo kết quả kiểm tra

  Lãnh đạo phòng chuyên môn

  - Trường hợp công trình chưa đủ điều kiện nghiệm thu, soạn thảo thông báo yêu cầu Chủ đầu tư bổ sung các điều kiện, khắc phục các tồn tại.

  - Trường hợp công trình đủ điều kiện nghiệm thu, soạn thảo thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

  07 ngày

   

  7

  Kiểm tra thể thức văn bản

  Văn phòng Cục (4)

  Kiểm tra dự thảo về thể thức và kiểm tra hồ sơ lưu.

  01 ngày

   

  8

  Lãnh đạo Cục phê duyệt dự thảo thông báo

  Cục trưởng

  - Trường hợp công trình chưa đủ điều kiện nghiệm thu, kiểm tra nội dung thông báo và chuyển sang thực hiện từ bước 10 đến 12.

  - Trường hợp công trình đủ điều kiện nghiệm thu, kiểm tra nội dung thông báo và hồ sơ lưu, ký phiếu trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt dự thảo thông báo.

  03 ngày

   

  9

  Lãnh đạo Bộ phê duyệt dự thảo thông báo

  Thứ trưởng Lê Quang Hùng

  Thứ trưởng xem xét và có ý kiến chỉ đạo.

  02 ngày

   

  10

  Ký thông báo kết quả kiểm tra

  Cục trưởng / Phó Cục trưởng

  Cục trưởng ký hoặc ủy quyền Phó cục trưởng ký thông báo.

  01 ngày

   

  11

  Chuyển kết quả về BPMC

  Văn thư Cục

  Lấy dấu và chuyển Thông báo về BPMC.

  0,5 ngày

   

  12

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho Chủ đầu tư nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính nếu Chủ đu tư đăng ký.

  0,5 ngày

  Trường hợp trả kết quả là Thông báo yêu cầu Chủ đầu tư khắc phục các tồn tại, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận văn bản giải trình khắc phục tồn tại của Chủ đầu tư và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tổng cộng: 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra hiện trường (theo đúng thời hạn quy định)

   

  1 Phó Cục trưởng phụ trách gồm các ông: Phạm Tiến Văn; Phan Duy Thương; Ngô Lâm

  2 Phòng chuyên môn gồm: Phòng Giám định 1; Phòng Giám định 2; Phòng Giám định 3; Phòng Quản lý an toàn xây dựng; Phòng Quản lý công trình trọng điểm.

  3 Lãnh đạo phòng chuyên môn gồm: Phan Vũ Anh; Dương Minh Nghĩa; Nguyễn Việt Sơn; Nguyễn Tuấn Ngọc Tú; Nguyn Kim Đức; Phạm Thanh Sơn; Nguyễn Minh Châu; Đỗ Việt Hà, Lê Quốc Anh.

  4 Lãnh đạo phòng Văn phòng Cục gồm: Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Thế Anh.

   

  C. LĨNH VỰC THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

  TT

  Trình tự

  Bộ phận, cán bộ tiếp nhận/giải quyết hồ sơ

  Nội dung công việc

  Thời gian gii quyết

  Ghi chú

  I. Thủ tục cấp GCN đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

  I.1. Trường hợp cấp mới/cấp lại/cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đđiều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng (trừ trường hợp bổ sung, sửa đi do thay đi vị trí đặt PTN)

  1

  Tiếp nhận và bàn giao h

  Bộ phận một cửa (sau đây viết là BPMC)

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Đầu mối tiếp nhận hồ sơ của Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường.

  0,5 ngày

  - Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới BPMC.

  - Hồ sơ có thể là hồ sơ nộp lần đầu, hồ sơ bổ sung hoặc hồ sơ khắc phục sau khi BXD kiểm tra và có yêu cầu.

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Vụ xử lý

  Đầu mối tiếp nhận hồ sơ Vụ

  Chuyển hồ sơ đến Vụ trưởng.

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công người trực tiếp giải quyết

  Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh Phó Vụ trưởng Nguyễn Quang Minh

  Phân công chuyên viên trực tiếp giải quyết hồ sơ.

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  - Ông Phạm Bá Hùng

  - Bà Nguyễn Thị Minh Phương

  - Ông Vũ Hải Nam

  - Ông Nguyễn Xuân Hiển

  Trường hợp hồ sơ nộp lần đầu/bổ sung mà kiểm tra thấy hồ sơ, tài liệu chưa đầy đủ, hợp lệ yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và chuyển sang thực hiện từ bước 7

  1,5 ngày

   

  Trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ, tài liệu đầy đủ, hợp lệ thì soạn thảo, trình Vụ trưởng ký Thông báo đi đánh giá tại Phòng thí nghiệm (PTN) gửi cho tổ chức/cá nhân thực hiện thủ tục và thực hiện các công việc khác phục vụ cho việc đi đánh giá.

  Trường hợp là hồ sơ khắc phục sau khi BXD đi kiểm tra và có yêu cầu khắc phục:

  + Nếu thấy đã đạt đủ điều kiện hoạt động thì chuyển sang thực hiện từ bước 6.

  + Nếu thấy vẫn chưa đạt đủ điều kiện hoạt động thì soạn thảo thông báo tiếp tục khắc phục và chuyển sang thực hiện từ bước 7.

  5

  Đánh giá thực tế tại PTN

  - Ông Phạm Bá Hùng

  - Bà Nguyễn Thị Minh Phương

  - Ông Vũ Hải Nam

  - Ông Nguyễn Xuân Hiển

  Đánh giá thực tế tại PTN

  10 ngày

  Thời hạn tính từ ngày nhận đủ các tài liệu hợp lệ

  6

  Dự thảo thông báo kết quả kiểm tra

  - Ông Phạm Bá Hùng

  - Bà Nguyễn Thị Minh Phương

  - Ông Vũ Hải Nam

  - Ông Nguyễn Xuân Hiển

  - Trường hợp PTN chưa đạt đủ điều kiện hoạt động thì lập Biên bản đánh giá thực tế yêu cầu tổ chức hoạt động thí nghiệm khác phục các tồn tại của PTN.

  - Trường hợp PTN đạt đủ điều kiện hoạt động thì lập biên bản đánh giá thực tế, soạn thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện và phiếu trình lãnh đạo Bộ.

  01 ngày

   

  7

  Lãnh đạo Vụ phê duyệt dự thảo Thông báo/Giấy chứng nhận

  Vụ trưởng

  - Trường hợp kiểm tra PTN chưa đạt đủ điều kiện hoạt động hoặc kết quả khắc phục chưa đạt yêu cầu thì yêu cầu khắc phục các tồn tại và chuyển sang thực hiện từ bước 10 (Trường hợp Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ tại bước 4 cũng thực hiện tương tự)

  - Trường hợp PTN đạt đủ điều kiện hoạt động thì kiểm tra nội dung dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện, ký phiếu trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

  01 ngày

   

  8

  Lãnh đạo Bộ ủy quyền Lãnh đạo Vụ ký Giấy chứng nhận

  Thứ trưởng Lê Quang Hùng

  Thứ trưởng xem xét và ủy quyền Lãnh đạo Vụ ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

  2,0 ngày

   

  9

  Ký Giấy chứng nhận

  Vụ trưởng

  Vụ trưởng ký Giấy chứng nhận.

  1,0 ngày

   

  10

  Chuyển kết quả về BPMC

  Chuyên viên giải quyết hồ sơ

  Lấy dấu và chuyển Thông báo/Giấy chứng nhận về BPMC.

  0,5 ngày

   

  11

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo tổ chức hoạt động thí nghiệm nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính nếu có đăng ký.

  0,5 ngày

  Trường hợp trả kết quả là yêu cầu phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thì thời hạn được tính lại từ thời điểm nhận được đầy đủ hồ sơ và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tổng cộng:

  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu các tài liệu chưa đầy đủ, hợp lệ, Bộ Xây dựng hướng dẫn để bổ sung và hoàn thiện (theo đúng quy định của Nghị định s 62/2016/NĐ-CP)

  - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các tài liệu hợp lệ, Bộ Xây dựng tổ chức đánh giá tại phòng thí nghiệm (theo quy định của Nghị định số 62/2016/NĐ-CP là 15 ngày làm việc)

  -Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản đánh giá thực tế và kết quả khắc phục (nếu có) đạt yêu cầu, Bộ Xây dựng cấp Giấy chứng nhận, (theo đúng quy định của Nghị định số 62/2016/NĐ-CP)

  1.2 Trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng vì lý do thay đi vị trí đặt PTN

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Đầu mối tiếp nhận hồ sơ của Vụ

  0,5 ngày

  Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới BPMC

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Vụ xử

  Đầu mối tiếp nhận hồ sơ Vụ

  Chuyên hồ sơ đến Vụ trưởng

  0,5 ngày

   

   

  Phân công người trực tiếp giải quyết

  Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh

  Phó Vụ trưởng Nguyễn Quang Minh

  Phân công chuyên viên trực tiếp giải quyết hồ sơ.

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  - Ông Phạm Bá Hùng

  - Bà Nguyễn Thị Minh Phương

  - Ông Vũ Hải Nam

  - Ông Nguyễn Xuân Hiển

  - Trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ, tài liệu chưa đầy đủ, hợp lệ yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  - Trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ, tài liệu đầy đủ, hợp lệ thì soạn thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện và phiếu trình Lãnh đạo Bộ.

  0,5 ngày

   

  5

  Lãnh đạo Vụ phê duyệt dự thảo Thông báo/Giấy chứng nhận

  Vụ trưởng

  - Trường hợp hồ sơ, tài liệu chưa đầy đủ, hợp lệ yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và chuyển sang thực hiện từ bước 8.

  - Trường hợp hồ sơ, tài liệu đầy đủ, hợp lệ kiểm tra nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện và ký phiếu trình Lãnh đạo Bộ.

  0,5 ngày

   

  6

  Lãnh đạo Bộ ủy quyền Lãnh đạo Vụ ký Giấy chứng nhận

  Thứ trưởng Lê Quang Hùng

  Thứ trưởng xem xét và ủy quyền Lãnh đạo Vụ ký Giấy chứng nhận.

  01 ngày

   

  7

  Ký Giấy chứng nhận

  Vụ trưởng

  Vụ trưởng ký Giấy chứng nhận.

  0,5 ngày

   

  8

  Chuyển kết quả về BPMC

  Chuyên viên giải quyết hồ sơ

  Lấy dấu và chuyển Thông báo/Quyết định về BPMC.

  0,5 ngày

   

  9

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo tổ chức hoạt động thí nghiệm nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính nếu có đăng ký.

  0,5 ngày

  Trường hợp trả kết quả là yêu cầu phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thì thời hạn được tính lại từ thời điểm nhận được đầy đủ hồ sơ và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tổng cộng: 05 ngày (theo đúng quy định của Nghị định số 62/2016/NĐ-CP)

  II. Thủ tục cấp GCN đăng ký hoạt động thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng

  II.1. Trường hợp cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm vật liệu Xây dựng (trường hợp cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi)

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  Bộ phận một cửa (sau đây viết tắt là BPMC)

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Đầu mối tiếp nhận hồ sơ của Vụ.

  0,5 ngày

  Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới BPMC

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đo Vxử lý

  Đầu mối tiếp nhận hồ sơ Vụ

  Chuyển hồ sơ đến Vụ trưởng/ Phó Vụ trưởng được Vụ trưởng ủy quyền (sau đây gọi chung là Vụ trưởng).

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công người trực tiếp giải quyết

  Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh

  Phó Vụ trưởng Nguyễn Quang Minh

  Phân công chuyên viên trực tiếp giải quyết hồ sơ.

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  - Ông Phạm Bá Hùng

  - Ông Vũ Hải Nam

  Trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ, tài liệu chưa đầy đủ, hợp lệ yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  1,5 ngày

   

  Trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ, tài liệu đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành thẩm định hồ sơ; soạn thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng, phiếu trình Lãnh đạo Bộ.

  3,5 ngày

  5

  Lãnh đạo Vụ phê duyệt

  Vụ trưởng

  - Trường hợp hồ sơ, tài liệu chưa đầy đủ, hợp lệ yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và chuyển sang thực hiện từ bước 8.

  - Trường hợp hồ sơ, tài liệu đầy đủ, hợp lệ kiểm tra nội dung Giấy chứng nhận và ký phiếu trình Lãnh đạo Bộ.

  01 ngày

   

  6

  Lãnh đạo Bộ phê duyệt, ủy quyền ký GCN

  Thứ trưởng Lê Quang Hùng

  Thứ trưởng xem xét và ủy quyền cho Lãnh đạo Vụ ký Giấy chứng nhận.

  02 ngày

   

  7

  Ký Giấy chứng nhận

  Vụ trưởng

  Vụ trưởng ký Giấy chứng nhận.

  01 ngày

   

  8

  Chuyển kết quả về BPMC

  Chuyên viên giải quyết hồ sơ

  Lấy dấu và chuyển Thông báo/ Giấy chứng nhận về BPMC.

  0,5 ngày

   

  9

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo tổ chức hoạt động thí nghiệm nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính nếu có đăng ký.

  0,5 ngày

  Trường hợp trả kết quả là Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thì thời hạn được tính lại từ thời điểm nhận được đầy đủ hồ sơ và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tổng cộng:

  - 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, BXD thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức chứng nhận sửa đi, bổ sung đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định (theo đúng quy định của Nghị định số 107/2016/NĐ-CP)

  - 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, BXD cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức chứng nhận (theo đúng quy định của Nghị định số 107/2016/NĐ-CP)

  II.2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng (trường hợp cấp lại)

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Đầu mối tiếp nhận hồ sơ của Vụ.

  0,5 ngày

  Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới BPMC

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Vụ xử lý

  Đầu mối tiếp nhận hồ sơ Vụ

  Chuyển hồ sơ đến Vụ trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công người trực tiếp giải quyết

  Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh

  Phó Vụ trưởng Nguyễn Quang Minh

  Phân công chuyên viên trực tiếp giải quyết hồ sơ.

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  - Ông Phạm Bá Hùng

  - Ông Vũ Hải Nam

  - Trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ, tài liệu chưa đầy đủ, hợp lệ yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  - Trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ, tài liệu đầy đủ, hợp lệ thì soạn thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm/chứng nhận và phiếu trình Lãnh đạo Bộ.

  0,5 ngày

   

  5

  Lãnh đạo Vụ phê duyệt

  Vụ trưởng

  - Trường hợp hồ sơ, tài liệu chưa đầy đủ, hợp lệ yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và chuyển sang thực hiện từ bước 8.

  - Trường hợp hò sơ, tài liệu đầy đủ, hợp lệ kiểm tra nội dung Giấy chứng và ký phiếu trình Lãnh đạo Bộ.

  0,5 ngày

   

  6

  Lãnh đạo Bộ phê duyệt, ủy quyền ký GCN

  Thứ trưởng Lê Quang Hùng

  Thứ trưởng xem xét và ủy quyền cho Lãnh đạo Vụ ký Giấy chứng nhận.

  01 ngày

   

  7

  Ký Giấy chứng nhận

  Vụ trưởng

  Vụ trưởng ký Giấy chứng nhận.

  0,5 ngày

   

  8

  Chuyển kết quả về BPMC

  Chuyên viên giải quyết hồ sơ

  Lấy dấu và chuyển Thông báo/Giấy chứng nhận về BPMC.

  0,5 ngày

   

  9

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo tổ chức hoạt động thử nghiệm/chứng nhận nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính nếu có đăng ký.

  0,5 ngày

  Trường hợp trả kết quả là yêu cầu phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thì thời hạn được tính lại từ thời điểm nhận được đầy đủ hồ sơ và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Thời hạn: 05 ngày (theo quy định của Nghị định số 107/2016/NĐ-CP thì thời hạn là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

  III. Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

  III.1. Thủ tục chỉ định tổ chức (thực hiện chứng nhận/thí nghiệm) đánh giá sự phù hợp (trường hợp chỉ định lần đầu)

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Đầu mối tiếp nhận hồ sơ của Vụ.

  0,5 ngày

  - Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới BPMC

  - Hồ sơ có thể là hồ sơ nộp lần đầu, hồ sơ bổ sung hoặc hồ sơ khắc phục sau khi BXD kiểm tra và có yêu cầu.

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Vụ xử lý

  Đầu mối tiếp nhận hồ sơ Vụ

  Chuyển hồ sơ đến Vụ trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công người trực tiếp giải quyết

  Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh

  Phó Vụ trưởng Nguyễn Quang Minh

  Phân công chuyên viên trực tiếp giải quyết hồ sơ.

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  - Ông Phạm Bá Hùng

  - Ông Vũ Hải Nam

  Trường hợp hồ sơ nộp lần đầu mà kiểm tra thấy hồ sơ, tài liệu chưa đầy đủ, hợp lệ yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và chuyển sang thực hiện từ bước 7.

  0,25 ngày

   

  Trường hợp hồ sơ nộp lần đầu mà kiểm tra thấy hồ sơ, tài liệu đầy đủ, hợp lệ thì soạn thảo, trình Vụ trưởng ký Thông báo đi đánh giá gửi cho tổ chức và thực hiện các công việc khác phục vụ cho việc đi đánh giá.

  05 ngày

  Trường hợp hồ sơ khác phục sau khi BXD đi kiểm tra và có yêu cầu khắc phục:

  + Nếu thấy đã đạt đủ điều kiện hoạt động thì soạn thảo Quyết định chỉ định, phiếu trình Lãnh đạo Bộ và chuyển sang thực hiện bước 7.

  + Nếu thấy vẫn chưa đạt đủ điều kiện hoạt động thì soạn thảo thông báo tiếp tục khắc phục và chuyển sang thực hiện từ bước 7.

  0,5 ngày

  5

  Đánh giá thực tế

  - Ông Vũ Hải Nam

  - Ông Phạm Bá Hùng

  Đánh giá năng lực thực tế tại tổ chức xin chỉ định đánh giá sự phù hợp và Lập biên bản đánh giá thực tế.

  10 ngày

   

  6

  Dự thảo thông báo kết quả kiểm tra

  - Ông Vũ Hải Nam

  - Ông Phạm Bá Hùng

  - Trường hợp tổ chức xin chỉ định chưa đạt đủ điều kiện hoạt động thì yêu cầu tổ chức xin chỉ định khắc phục các tồn tại.

  - Trường hợp tổ chức xin chỉ định đạt đủ điều kiện hoạt động thì soạn thảo Quyết định chỉ định và phiếu trình lãnh đạo Bộ.

  01 ngày

   

  7

  Lãnh đạo Vụ phê duyệt dự thảo Thông báo/Quyết định

  Vụ trưởng

  Trường hợp Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (tại bước 4) thì kiểm tra yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và chuyển sang thực hiện từ bước 9.

  0,25 ngày

   

  Trường hợp tổ chức xin chỉ định chưa đạt đủ điều kiện hoạt động thì kiểm tra thì yêu cầu khắc phục các tồn tại và chuyển sang thực hiện từ bước 9

  0,5 ngày

  Trường hợp tổ chức xin chỉ định đạt đủ điều kiện hoạt động thì kiểm tra nội dung dự thảo Quyết định chỉ định, ký phiếu trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

  0,5 ngày

  8

  Lãnh đạo Bộ ký Quyết định

  Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh

  Thứ trưởng xem xét ký Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

  1,5 ngày

   

  9

  Chuyển Thông báo/ Quyết định về BPMC

  Chuyên viên giải quyết hồ sơ

  Lấy dấu và chuyển Thông báo/Quyết định về BPMC.

  0,5 ngày

   

  10

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo tổ chức xin chỉ định nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính nếu có đăng ký.

  0,5 ngày

  - Trường hợp trả kết quả yêu cầu phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thì thời hạn được tính lại từ thời điểm nhận được đầy đủ hồ sơ và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  - Trường hợp trả kết quả là yêu cầu khắc phục các tồn tại thì thời hạn được tính lại từ khi tổ chức nộp báo cáo khắc phục là 05 ngày, thực hiện nộp tại BPMC theo quy trình nêu trên.

  Thời hạn:

  - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Xây dựng thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức đánh giá sự phù hợp sửa đổi, bổ sung đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định. (theo đúng quy định của Ngh đnh sổ 74/2018/NĐ-CP)

  - Trong thời hạn 17 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Xây dựng cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn đánh giá. (theo quy định của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP là 20 ngày)

  (Trong thời hạn 30 ngày làm việc, tổ chức đánh giá sự phù hợp phải khắc phục các nội dung quy định trong biên bản đánh giá thực tế và gửi báo cáo kết quả hành động khắc phục về Bộ Xây dựng. Trường hợp các nội dung cần khắc phục phải kéo dài thêm thời hạn thì tổ chức đánh giá sự phù hợp báo cáo với Bộ Xây dựng bằng văn bản và nêu rõ thời hạn chính thức hoàn thành việc khắc phục các nội dung trên)

  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi Bộ Xây dựng nhận được báo cáo hành động khắc phục theo biên bản đánh giá thực tế, nêu tổ chức đánh giá sự phù hợp đáp ứng theo quy định, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định chỉ đnh, (theo đúng quy định của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP)

  III.2. Thủ tục chỉ định tổ chức (thực hiện chứng nhận/thí nghiệm) đánh giá sự phù hợp (trường hợp thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực chỉ định)

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Đầu mối tiếp nhận hồ sơ của Vụ.

  0,5 ngày

  - Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới BPMC

  - Hồ sơ có thể là hồ sơ nộp lần đầu, hồ sơ bổ sung

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Vụ xử lý

  Đầu mối tiếp nhận hồ sơ Vụ

  Chuyển hồ sơ đến Vụ trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công người trực tiếp giải quyết

  Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh

  Phó Vụ trưởng Nguyễn Quang Minh

  Phân công chuyên viên trực tiếp giải quyết hồ sơ.

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  - Ông Phạm Bá Hùng

  - Ông Vũ Hải Nam

  Trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ, tài liệu chưa đầy đủ, hợp lệ yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và chuyển sang thực hiện từ bước 7.

  0,25 ngày

   

  Trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ, tài liệu đầy đủ, hợp lệ và không có nội dung không phù hợp, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thông tin, phản ánh về dấu hiệu vi phạm thì tổ chức thẩm xét hồ sơ, không tổ chức đánh giá năng lực thực tế.

  10 ngày

  Trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ, tài liệu đầy đủ, hợp lệ và có nội dung không phù hợp hay có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có thông tin, phản ánh về dấu hiệu vi phạm thì soạn thảo, trình Vụ trưởng ký Thông báo đi đánh giá năng lực thực tế cho tổ chức và thực hiện các công việc khác phục vụ cho việc đi đánh giá. Tổ chức đi đánh giá năng lực thực tế tại tổ chức xin chỉ định đánh giá sự phù hợp và Lập biên bản đánh giá thực tế.

  15 ngày

  5

  Dự thảo kết quả thẩm xét/ kiểm tra

  - Ông Vũ Hải Nam

  - Ông Phạm Bá Hùng

  - Trường hợp thẩm xét/kiểm tra thực tế thấy tổ chức xin chỉ định tổ chức không đạt đủ điều kiện hoạt động thì soạn thảo Thông báo không đạt đủ điều kiện và nêu lý do.

  - Trường hợp thẩm xét/kiểm tra thực tế thấy tổ chức xin chỉ định tổ chức đạt đủ điều kiện hoạt động thì soạn thảo Quyết định chỉ định và phiếu trình lãnh đạo Bộ.

  01 ngày

   

  6

  Lãnh đạo Vụ phê duyệt dự thảo Thông báo/Quyết định

  Vụ trưởng

  Trường hợp cn thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (tại bước 4) thì kiểm tra, ký Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và chuyển sang thực hiện từ bước 9.

  0,25 ngày

   

  Trường hợp tổ chức không đạt đủ điều kiện hoạt động thì ký Thông báo không đủ điều kiện và chuyển sang thực hiện từ bước 9

  0,5 ngày

  Trường hợp tổ chức đạt đủ điều kiện hoạt động thì kiểm tra nội dung dự thảo Quyết định chỉ định, ký phiếu trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

  0,5 ngày

  7

  Lãnh đạo Bộ ký Quyết định

  Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh

  Thứ trưởng xem xét ký Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

  1,5 ngày

   

  8

  Chuyển Thông báo/ Quyết định về BPMC

  Chuyên viên giải quyết hồ sơ

  Lấy dấu và chuyển Thông báo/Quyết định về BPMC.

  0,5 ngày

   

  9

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo tổ chức xin chỉ định nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính nếu có đăng ký.

  0,5 ngày

  - Trường hợp trả kết quả là Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thì thời hạn được tính lại từ thời điểm nhận được đầy đủ hồ sơ và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tổng cộng:

  - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Xây dựng thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức đánh giá sự phù hợp sửa đổi, bổ sung đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, (theo đúng quy định của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP)

  - Trong thời hạn 17 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Xây dựng cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn đánh giá (trong trường hợp hồ sơ, tài liệu đầy đủ, hợp lệ nhưng có nội dung không phù hợp hay có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có thông tin, phản ảnh về dấu hiệu vi phạm) (theo quy định của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP là 20 ngày)

  III.3. Thủ tục cấp lại quyết định chỉ định tổ chức (thực hiện chứng nhận/thí nghiệm) đánh giá sphù hợp

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Đầu mối tiếp nhận hồ sơ của Vụ.

  0,5 ngày

  Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới BPMC

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Vụ xử

  Đầu mối tiếp nhận hồ sơ Vụ

  Chuyển hồ sơ đến Vụ trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công người trực tiếp giải quyết

  Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh

  Phó Vụ trưởng Nguyễn Quang Minh

  Phân công chuyên viên trực tiếp giải quyết hồ sơ.

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  - Ông Vũ Hải Nam

  - Ông Phạm Bá Hùng

  - Trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ, tài liệu chưa đầy đủ, hợp lệ yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  - Trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ, tài liệu đầy đủ, hợp lệ thì soạn thảo Quyết định chỉ định và phiếu trình Lãnh đạo Bộ.

  0,5 ngày

   

  5

  Lãnh đạo Vụ phê duyệt dự thảo Thông báo/Quyết định

  Vụ trưởng

  - Trường hợp hồ sơ, tài liệu chưa đầy đủ, hợp lệ yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và chuyển sang thực hiện từ bước 7.

  - Trường hợp hồ sơ, tài liệu đầy đủ, hợp lệ kiểm tra nội dung Quyết định chỉ định và ký phiếu trình Lãnh đạo Bộ.

  0,5 ngày

   

  6

  Lãnh đạo Bộ

  Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh

  Thứ trưởng xem xét và ký Quyết định chỉ định

  01 ngày

   

  7

  Chuyển kết quả về BPMC

  Chuyên viên giải quyết hồ sơ

  Lấy dấu và chuyển Thông báo/Quyết định về BPMC.

  0,5 ngày

   

  8

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo tổ chức nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính nếu có đăng ký.

  0,5 ngày

  Trường hợp trả kết quả yêu cầu phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thì thời hạn được tính lại từ thời điểm nhận được đầy đủ hồ sơ và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tổng cộng: 5 ngày (theo quy định của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP)

  D. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

  TT

  Trình tự

  Bộ phận, cán bộ tiếp nhận/giải quyết hồ sơ

  Nội dung công việc

  Thời gian giải quyết

  Ghi chú

  I. Thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư của Bộ Xây dựng (trừ các dự án quy định tại Phụ lục III Nghị định số 18/2015/NĐ-CP)

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ đề nghị thẩm định

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Đầu mối tiếp nhận hồ sơ Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường.

  0,5 ngày

  Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới BPMC

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đo Vxử lý

  Đầu mối tiếp nhận hồ sơ Vụ

  Chuyển hồ sơ đến Vụ trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công người trực tiếp giải quyết

  Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh

  Phó Vụ trưởng Nguyễn Quang Minh

  Phân công chuyên viên trực tiếp giải quyết hồ sơ.

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  - Ông Đinh Chính Lợi

  - Ông Nguyễn Công Thịnh

  - Trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ, tài liệu chưa đầy đủ, hợp lệ, soạn thảo Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hsơ cho chủ đầu tư.

  - Trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ, tài liệu đầy đủ, hợp lệ thì soạn thảo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM trình lãnh đạo Vụ và thực hiện các công việc để họp Hội đồng thẩm định.

  03 ngày

   

  5

  Lãnh đạo Vụ phê duyệt Thông báo/Quyết định

  - Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh

  - Phó Vụ trưởng Nguyễn Quang Minh

  - Trường hợp hồ sơ, tài liệu chưa đầy đủ, hợp lệ, ký Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cho chủ đầu tư và chuyển sang thực hiện từ bước 9

  - Trường hợp hồ sơ, tài liệu đầy đủ, hợp lệ, ký Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định.

  03 ngày

   

  6

  Thẩm định hồ sơ

  - Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh

  - Phó Vụ trưởng Nguyễn Quang Minh

  - Ông Đinh Chính Lợi

  - Ông Nguyễn Công Thịnh

  Họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập biên bản họp.

  10 ngày

   

  7

  Soạn thảo Thông báo kết quả thẩm định

  - Ông Đinh Chính Lợi

  - Ông Nguyễn Công Thịnh

  Soạn thảo thông báo kết quả thẩm định cho chủ dự án (thông qua không cn chnh sửa, bổ sung/ thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung/ không thông qua)

  01 ngày

   

  8

  Ký Thông báo kết quả thẩm định

  - Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh

  - Phó Vụ trưởng Nguyễn Quang Minh

  Ký Thông báo kết quả thẩm định.

  0,5 ngày

   

  9

  Chuyển Thông báo về BPMC

  Chuyên viên giải quyết hồ sơ

  Lấy dấu và chuyển Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ Sơ/Thông báo kết quả thẩm định về BPMC

  0,5 ngày

   

  10

  Gửi văn bản cho chủ dự án

  BPMC

  Thông báo cho chủ dự án nhận Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ Sơ/Thông báo kết quả thẩm định hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính nếu có đăng ký.

  0,5 ngày

  Trường hợp Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thì thời hạn được tính lại từ thời điểm nhận được đầy đủ hồ sơ và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Thời hạn: 20 ngày (theo quy định của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung thì: trong thời hạn không qu25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải tổ chức thẩm định trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thm định phải thông báo kết quả thẩm định cho chủ dự án )

  II. Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyt đầu tư của Bộ Xây dựng (trừ các dự án quy định tại Phụ lục III Nghị định số 18/2015/NĐ-CP)

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ đề nghị phê duyệt

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Đầu mối tiếp nhận hồ sơ Vụ.

  0,5 ngày

  Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới BPMC

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Vụ xử lý

  Đầu mối tiếp nhận hồ sơ Vụ

  Chuyển hồ sơ đến Vụ trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công người trực tiếp giải quyết

  Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh

  Phó Vụ trưởng Nguyễn Quang Minh

  Phân công chuyên viên trực tiếp giải quyết hồ sơ.

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  - Ông Đinh Chính Lợi

  - Ông Nguyễn Công Thịnh

  - Trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ chưa đủ điều kiện phê duyệt, soạn thảo Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cho chủ đầu tư.

  - Trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ không đủ điều kiện phê duyệt, soạn thảo Thông báo không phê duyệt và phiếu trình Lãnh đạo Bộ.

  - Trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ đủ điều kiện phê duyệt, soạn thảo Quyết định phê duyệt ĐTM, phiếu trình Lãnh đạo Bộ.

  03 ngày

   

  5

  Lãnh đạo Vụ phê duyệt

  - Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh

  - Phó Vụ trưởng Nguyễn Quang Minh

  Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện phê duyệt ký Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cho chủ đầu tư và chuyển sang thực hiện từ bước 7.

  - Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện phê duyệt, kiểm tra dự thảo Thông báo không phê duyệt và ký phiếu trình Lãnh đạo Bộ.

  - Trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ đủ điều kiện phê duyệt, kiểm tra dự thảo Quyết định phê duyệt ĐTM, ký phiếu trình Lãnh đạo Bộ.

  03 ngày

   

  6

  Lãnh đạo Bộ phê duyệt

   

  - Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện phê duyệt, ký Thông báo không phê duyệt.

  - Trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ đủ điều kiện phê duyệt, ký Quyết định phê duyệt ĐTM.

  02 ngày

   

  7

  Chuyển Thông báo/Quyết định về BPMC

  Chuyên viên giải quyết hồ sơ

  Lấy dấu và chuyển Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ Sơ/Thông báo kết quả thẩm định về BPMC

  0,5 ngày

   

  8

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho chủ dự án nhận Thông báo/Quyết định hoặc gửi qua dch vbưu chính nếu có đăng ký.

  0,5 ngày

  Trường hợp Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thì thời hạn, quy trình được tính lại từ bước đầu

  Thời hạn: 11 ngày từ khi nhận hồ sơ đề nghị phê duyệt

  (Theo quy định thì trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt phải ban hành Quyết định phê duyệt. Trường hợp chưa đủ điều kiện hoặc không phê duyệt thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phải có văn bản nêu rõ lý do gửi chủ dự án)

  Đ. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

  TT

  Trình tự

  Bộ phận, cán bộ tiếp nhận/giải quyết hồ sơ

  Nội dung công việc

  Thời gian giải quyết

  Ghi chú

  I. Thủ tục chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (theo Điểm 1 Điều 21; Điểm 1 Điều 22; Điều 27 Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013)

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  Bộ phận một cửa (sau đây viết tắt là BPMC)

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn thư Cục Phát triển đô thị

  0,5 ngày

  Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới BPMC.

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng/ Phó Cục trưởng được Cục trưởng ủy quyền (sau đây gọi chung là Cục trưởng).

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công người trực tiếp giải quyết

  - Cục trưởng Nguyễn Tường Văn

  - Phó Cục trưởng Trần Quốc Thái

  - Phó Cục trưởng Trần Thị Lan Anh

  - Phó Cục trưởng Vồ Chí Toàn

  Phân công phòng chuyên môn và chuyên viên trực tiếp giải quyết hồ sơ.

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  - Phòng Thẩm định dự án đầu tư phát triển đô thị

  - Phòng Quản lý phát triển đô thị

  - Phòng Chiến lược và Kế hoạch phát triển đô thị

  - Trong trường hợp kiểm tra thấy hò sơ không đầy đủ, hợp lệ thì soạn thảo Thông báo yêu cầu UBND bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  - Trong trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì soạn thảo văn bản lấy ý kiến các bộ ngành liên quan và phiếu trình Lãnh đạo Bộ.

  01 ngày

   

  5

  Lãnh đạo Cục phê duyệt dự thảo Thông báo/Văn bản

  - Cục trưởng Nguyễn Tường Văn

  - Phó Cục trưởng Trần Quốc Thái

  - Phó Cục trưởng Trần Thị Lan Anh

  - Phó Cục trưởng Võ Chí Toàn

  - Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì xem xét, ký Thông báo yêu cầu UBND bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và chuyển sang thực hiện từ bước 8.

  - Trong trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ xem xét văn bản lấy ý kiến các bộ ngành liên quan và ký phiếu trình Lãnh đạo Bộ

  01 ngày

   

  6

  Lãnh đạo Bộ phê duyệt , ủy quyền ký Văn bản

  Bộ trưởng

  Lãnh đạo Bộ phê duyệt, ủy quyền ký Văn bản lấy ý kiến các Bộ ngành

  01 ngày

   

  7

  Lãnh đạo Cục ký Văn bản lấy ý kiến các Bộ ngành

  - Cục trưởng Nguyễn Tường Văn

  - Phó Cục trưởng Trần Quốc Thái

  - Phó Cục trưởng Trần Thị Lan Anh

  - Phó Cục trưởng Võ Chí Toàn

  Lãnh đạo Cục ký Văn bản lấy ý kiến các Bộ ngành

  0,5 ngày

   

  8

  Chuyển văn bản về BPMC

  Văn thư Cục

  Lấy dấu và chuyển Thông báo/Văn bản về BPMC

  0,5 ngày

   

  Thời hạn: 06 ngày (thời hạn theo quy định là 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải gửi lấy ý kiến các bộ ngành liên quan theo khoản 3 Điều 21 Nghị định số 11/2913/NĐ-CP)

  II. Thủ tục điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hp thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn thư Cục.

  0,5 ngày

  Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới BPMC.

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công người trực tiếp giải quyết

  - Cục trưởng Nguyễn Tường Văn

  - Phó Cục trưởng Trần Quốc Thái

  - Phó Cục trưởng Trần Thị Lan Anh

  - Phó Cục trưởng Võ Chí Toàn

  Phân công phòng chuyên môn và chuyên viên trực tiếp giải quyết hồ sơ.

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  - Phòng Thẩm định dự án đầu tư phát triển đô thị

  - Phòng Quản lý phát triển đô thị

  - Phòng Chiến lược và Kế hoạch phát triển đô thị

  - Trong trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì soạn thảo Thông báo yêu cầu Chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  - Trong trường hợp kiểm tra thấy hò sơ đầy đủ, hợp lệ và không cần thiết lấy ý kiến các bộ ngành liên quan thì soạn thảo Văn bản trả lời cho Chủ đầu tư và phiếu trình Lãnh đạo Bộ.

  - Trong trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và cần thiết lấy ý kiến các bộ ngành liên quan thì soạn thảo Văn bản lấy ý kiến các bộ ngành.

  03 ngày

  -

  5

  Lãnh đạo Cục phê duyệt

  - Cục trưởng Nguyễn Tường Văn

  - Phó Cục trưởng Trần Quốc Thái

  - Phó Cục trưởng Trần Thị Lan Anh

  - Phó Cục trưởng Võ Chí Toàn

  - Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì xem xét, ký Thông báo yêu cầu Chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và chuyển sang thực hiện từ bước 10

  - Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và không cần thiết lấy ý kiến các bộ ngành liên quan thì kiểm tra Văn bản trả lời Chủ đầu tư, ký phiếu trình Lãnh đạo Bộ và chuyển sang thực hiện từ bước 8

  - Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và cần thiết lấy ý kiến các bộ ngành liên quan thì xem xét, ký Văn bản lấy ý kiến các bộ ngành và chuyển Văn thư Cục gửi cho các bộ, ngành.

  02 ngày

  Trường hợp gửi Văn bản lấy ý kiến các bộ ngành thì tổng thời gian chờ văn bản góp ý của các bộ ngành không quá 14 ngày

  6

  Tổng hợp ý kiến góp ý

  Phòng Thẩm định dự án đầu tư phát triển đô thị

  - Phòng Quản lý phát triển đô thị

  - Phòng Chiến lược và Kế hoạch phát triển đô thị

  - Tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ ngành.

  - Dự thảo văn bản báo cáo Lãnh đạo Bộ, văn bản trả lời Chủ đầu tư và phiếu trình Lãnh đạo Bộ.

  02 ngày

   

  7

  Lãnh đạo Cục phê duyệt

  - Cục trưởng Nguyễn Tường Văn

  - Phó Cục trưởng Trần Quốc Thái

  - Phó Cục trưởng Trần Thị Lan Anh

  - Phó Cục trưởng Võ Chí Toàn

  Kiểm tra bản báo cáo Lãnh đạo Bộ, Văn bản trả lời Chủ đầu tư và ký phiếu trình Lãnh đạo Bộ

  02 ngày

   

  8

  Lãnh đạo Bộ phê duyệt, ủy quyền ký Văn bản

  Bộ trưởng

  Lãnh đạo Bộ phê duyệt, ủy quyền ký Văn bản trả lời Chủ đầu tư.

  02 ngày

   

  9

  Lãnh đạo Cục ký Văn bản

  - Cục trưởng Nguyễn Tường Văn

  - Phó Cục trưởng Trần Quốc Thái

  - Phó Cục trưởng Trần Thị Lan Anh

  - Phó Cục trưởng Võ Chí Toàn

  Lãnh đạo Cục ký Văn bản trả lời Chủ đầu tư.

  0,5 ngày

   

  10

  Chuyển văn bản về BPMC

  Văn thư Cục

  Lấy dấu và chuyển Thông báo/Văn bản về BPMC

  0,5 ngày

   

  11

  Chuyển Thông báo/Văn bản

  BPMC

  Gửi Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cho UBND tỉnh/ Văn bản trả lời Chủ đầu tư

  0,5 ngày

  Trường hợp trả kết quả là Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thì thời hạn được tính lại từ thời điểm nhận được đầy đủ hồ sơ và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đu.

  Tổng cộng:

  - 14 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị và hồ sơ của Chủ đầu tư đối với trường hợp không phải lấy ý kiến của các bộ ngành liên quan (theo quy định là không quả 15 ngày làm việc- khoản 3 Điều 33 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP).

  - 28 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị và hồ sơ của Chủ đầu tư đối với trường hợp phải lấy ý kiến của các bộ ngành liên (theo quy định là không quá 30 ngày làm việc- khoản 3 Điều 33 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP).

  III. Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với: (i) các dự án đầu tư xây dựng khu đô mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh (ii) các dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị trong khu vực di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt (iiì) các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt (Điểm 2 Điều 21; Điểm 2 Điều 22; Điểm 1 Điều 23 Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013)

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn thư Cục.

  0,5 ngày

  Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới BPMC.

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng

  0,5 ngày

   

  3

  Phân công người trực tiếp giải quyết

  Cục trưởng Nguyễn Tường Văn

  - Phó Cục trưởng Trần Quốc Thái

  - Phó Cục trưởng Trần Thị Lan Anh

  - Phó Cục trưởng Võ Chí Toàn

  Phân công phòng chuyên môn và chuyên viên trực tiếp giải quyết hồ sơ.

  0,5 ngày

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  Phòng Thẩm định dự án đầu tư phát triển đô thị

  - Phòng Quản lý phát triển đô thị

  - Phòng Chiến lược và Kế hoạch phát triển đô thị

  - Trong trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì soạn thảo Thông báo yêu cầu UBND bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  - Trong trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và không cần thiết lấy ý kiến các bộ ngành liên quan thì soạn thảo Văn bản trả lời UBND và phiếu trình Lãnh đạo Bộ.

  - Trong trường hợp kiểm tra thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và cần thiết lấy ý kiến các bộ ngành liên quan thì soạn thảo Văn bản lấy ý kiến các bộ ngành.

  03 ngày

   

  5

  Lãnh đạo Cục phê duyệt

  - Cục trưởng Nguyễn Tường Văn

  - Phó Cục trưởng Trần Quốc Thái

  - Phó Cục trưởng Trần Thị Lan Anh

  - Phó Cục trưởng Võ Chí Toàn

  - Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì xem xét, ký Thông báo yêu cầu Chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và chuyển sang thực hiện từ bước 10

  - Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và không cần thiết lấy ý kiến các bộ ngành liên quan thì kiểm tra Văn bản trả lời UBND, ký phiếu trình Lãnh đạo Bộ và chuyển sang thực hiện từ bước 8

  - Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và cần thiết lấy ý kiến các bộ ngành liên quan thì xem xét, ký Văn bản lấy ý kiến các bộ ngành và chuyển Văn thư Cục gửi cho các bộ, ngành.

  02 ngày

  Trường hợp gửi Văn bản lấy ý kiến các bộ ngành thì tổng thời gian chờ văn bản góp ý của các bộ ngành không quá 14 ngày

  6

  Tổng hợp ý kiến góp ý

  Phòng Thẩm định dự án đầu tư phát triển đô thị

  - Phòng Quản lý phát triển đô thị

  - Phòng Chiến lược và Kế hoạch phát triển đô thị

  - Tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ ngành.

  - Dự thảo văn bản báo cáo Lãnh đạo Bộ, văn bản trả lời UBND và phiếu trình Lãnh đạo Bộ.

  02 ngày

   

  7

  Lãnh đạo Cục phê duyệt

  Cục trưởng Nguyễn Tường Văn

  - Phó Cục trưởng Trần Quốc Thái

  - Phó Cục trưởng Trần Thị Lan Anh

  - Phó Cục trưởng Võ Chí Toàn

  Kiểm tra bản báo cáo Lãnh đạo Bộ, Văn bản trả lời UBND và ký phiếu trình Lãnh đạo Bộ

  02 ngày

   

  8

  Lãnh đạo Bộ phê duyệt, ủy quyền ký Văn bản

  Bộ trưởng

  Lãnh đạo Bộ phê duyệt, ủy quyền ký Văn bản trả lời UBND

  02 ngày

   

  9

  Lãnh đạo Cục ký Văn bản

  - Cục trưởng Nguyễn Tường Văn

  - Phó Cục trưởng Trần Quốc Thái

  - Phó Cục trưởng Trần Thị Lan Anh

  - Phó Cục trưởng Võ Chí Toàn

  Lãnh đạo Cục ký Văn bản trả lời UBND.

  0,5 ngày

   

  10

  Chuyển văn bản về BPMC

  Văn thư Cục

  Lấy du và chuyển Thông báo/Văn bản về BPMC

  0,5 ngày

   

  11

  Chuyển Thông báo/Văn bản

  BPMC

  Gửi Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ / Văn bản trả lời Chủ đầu tư.

  0,5 ngày

  Trường hợp trả kết quả là Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thì thời hạn được tính lại từ thời điểm nhận được đầy đủ hồ sơ và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tổng cộng:

  - 14 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị và hồ sơ của Chủ đầu tư đối với trường hợp không phải lấy ý kiến của các bộ ngành liên quan (theo quy định là không quá 15 ngày làm việc- khoản 2 Điều 27 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP).

  - 28 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị và hồ sơ của Chủ đầu tư đối với trường hợp phải lấy ý kiến của các bộ ngành liên quan.

   

   

                                                                      

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 81/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
  Ban hành: 17/07/2017 Hiệu lực: 17/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
  Ban hành: 23/04/2018 Hiệu lực: 21/06/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
  Ban hành: 23/11/2018 Hiệu lực: 06/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị
  Ban hành: 14/01/2013 Hiệu lực: 01/03/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Nghị định 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
  Ban hành: 14/02/2015 Hiệu lực: 01/04/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
  Ban hành: 18/06/2015 Hiệu lực: 05/08/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Thông tư 18/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
  Ban hành: 30/06/2016 Hiệu lực: 15/08/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Nghị định 62/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
  Ban hành: 01/07/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Nghị định 107/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
  Ban hành: 01/07/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Nghị định 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
  Ban hành: 15/05/2018 Hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 626/QĐ-BXD Bộ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của BXD

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
  Số hiệu: 626/QĐ-BXD
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 10/07/2019
  Hiệu lực: 10/07/2019
  Lĩnh vực: Hành chính, Xây dựng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Văn Sinh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới