logo

Quyết định 688a/QĐ-BCT thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ thuộc quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 688a/QĐ-BCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Quốc Khánh
  Ngày ban hành: 28/02/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 22/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 • BỘ CÔNG THƯƠNG
  ___________

  Số: 688a/QĐ-BCT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  ________________

  BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

   

  Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2020.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC );
  - Các Sở Công Thương;
  - Văn phòng Bộ (TH-CC);
  - Lưu: VT,PC.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

   

  Trần Quốc Khánh

   

   

  1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  STT

  S hồ sơ TTHC(1)

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi (2)

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  A.

  Thủ tục hành chính cấp Trung ương

  1.

  1.003041

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Công nghiệp nặng

  Cục Công nghiệp

  2.

  1.000646

  Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Công nghiệp nặng

  Cục Công nghiệp

  3.

  2.001651

  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Công nghiệp nặng

  Cục Công nghiệp

  4.

  1.003090

  Cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

  Nghị định 17/2020/NĐ- CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Xuất nhập khẩu

  Cục Xuất nhp khẩu

  5.

  2.001293

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện

  Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  An toàn thực phẩm

  Vụ Khoa học và Công nghệ

  7.

  2.000117

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện

  Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 ca Chính ph sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  An toàn thực phẩm

  Vụ Thị trường trong nước

  8.

  2.000115

  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện

  Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 ca Chính ph sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  An toàn thực phẩm

  Vụ Thị trường trong nước

  9.

  1.000981

  Cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

  Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 ca Chính ph sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Công nghiệp tiêu dùng

  Cục Công nghiệp

  10

  1.000948

  Cấp lại Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

  Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Công nghiệp tiêu dùng

  Cục Công nghiệp

  11.

  1.000911

  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

  Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Công nghiệp tiêu dùng

  Cục Công nghiệp

  12.

  1.000832

  Cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

  Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Công nghiệp tiêu dùng

  Cục Công nghiệp

  13.

  1.000779

  Cấp lại Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

  Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Công nghiệp tiêu dùng

  Cục Công nghiệp

  14.

  2.000218

  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Công nghiệp tiêu dùng

  Vụ Thị trường trong nước

  15.

  1.001338

  Cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Công nghiệp tiêu dùng

  Vụ Thị trường trong nước

  16.

  1.001323

  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Công nghiệp tiêu dùng

  Vụ Thị trường trong nước

  17.

  2.000598

  Cấp lại Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Công nghiệp tiêu dùng

  Vụ Thị trường trong nước

  18.

  1.004021

  Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên)

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Công nghiệp tiêu dùng

  Cục Công nghiệp

  19.

  1.003992

  Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên)

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Công nghiệp tiêu dùng

  Cục Công nghiệp

  20.

  1.004007

  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên)

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Công nghiệp tiêu dùng

  Cục Công nghiệp

  21.

  1.003977

  Cấp Giấy phép phân phối rượu

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Vụ Thị trường trong nước

  22

  1.005376

  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối rượu

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Vụ Thị trường trong nước

  23

  1.003101

  Cấp lại Giấy phép phân phối rượu

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Vụ Thị trường trong nước

  24.

  1.003820

  Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất bảng 1

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Hóa chất

  Cục Hóa chất

  25.

  1.003775

  Cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất bảng 1

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Hóa chất

  Cục Hóa chất

  26.

  2.001585

  Cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Hóa chất

  Cục Hóa chất

  27.

  1.003724

  Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất bảng 2, hóa chất bảng 3

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Hóa chất

  Cục Hóa chất

  28.

  2.001722

  Cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất bảng 2, hóa chất bảng 3

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Hóa chất

  Cục Hóa chất

  29.

  1.004031

  Cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Hóa chất

  Cục Hóa cht

  30.

  1.004015

  Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Hóa chất

  Cục Hóa chất

  31.

  2.001689

  Cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Hóa chất

  Cục Hóa chất

  32.

  1.003905

  Cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Hóa chất

  Cục Hóa chất

  33.

  2.000431

  Cấp giấy phép Xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Hóa chất

  Cục Hóa chất

  34.

  2.000257

  Cấp giấy phép Xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Hóa chất

  Cục Hóa chất

  35.

  1.003980

  Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Công nghiệp

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Hóa chất

  Cục Hóa chất

  36.

  1.003891

  Cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Hóa chất

  Cục Hóa chất

  37.

  2.001614

  Cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Hóa chất

  Cục Hóa chất

  38.

  2.002093

  Cấp giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Hóa chất

  Cục Hóa chất

  39

  2.002094

  Cấp lại giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Hóa chất

  Cục Hóa chất

  40.

  2.002095

  Cấp điều chỉnh giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Hóa chất

  Cục Hóa chất

  41.

  2.001424

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Kinh doanh khí

  Vụ Thị trường trong nước

  42.

  1.005184

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Kinh doanh khí

  Vụ Thị trường trong nước

  43.

  1.000706

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Kinh doanh khí

  Vụ Th trường trong nước

  B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

  44.

  2.000591

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  An toàn thực phẩm

  Sở Công Thương

  45.

  2.000535

  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  An toàn thực phẩm

  Sở Công Thương

  46

  2.000637

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Sở Công Thương

  47.

  2.000640

  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ kiều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Sở Công Thương

  48.

  2.000197

  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Sở Công Thương

  49.

  2.000626

  Cấp Giấy phép mua bán nguyên vật liệu thuốc lá

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Sở Công Thương

  50.

  2.000204

  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Sở Công Thương

  51.

  2.000622

  Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Sở Công Thương

  52.

  2.000190

  Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Sở Công

  Thương

  53.

  2.000176

  Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Sở Công Thương

  54.

  2.000167

  Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Sở Công Thương

  55.

  2.001646

  Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Sở Công Thương

  56.

  2.001636

  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Sở Công Thương

  57.

  2.001630

  Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Sở Công Thương

  58.

  2.001624

  Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Sở Công Thương

  59.

  2.001619

  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Sở Công Thương

  60

  2.000636

  Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Sở Công Thương

  61.

  2.001547

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Hóa chất

  Sở Công Thương

  62.

  2.001175

  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Hóa chất

  Sở Công Thương

  63

  2.001172

  Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Hóa chất

  Sở Công Thương

  64

  1.002758

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Hóa chất

  Sở Công Thương

  65

  2.001161

  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Hóa chất

  Sở Công Thương

  66.

  2.000652

  Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Hóa chất

  Sở Công Thương

  67.

  2.000142

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Kinh doanh khí

  Sở Công Thương

  68.

  2.000166

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Kinh doanh khí

  Sở Công Thương

  69.

  2.000354

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Kinh doanh khí

  Sở Công Thương

  C

  Thủ tục hành chính cấp huyện

  70.

  2.000633

  Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Phòng Kinh tế

  71.

  1.001279

  Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Phòng Kinh tế

  72.

  2.000629

  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Phòng Kinh tế

  73.

  2.000620

  Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Phòng Kinh tế

  74.

  2.000615

  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Phòng Kinh tế

  75.

  2.001240

  Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Phòng Kinh tế

  76.

  2.000181

  Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Phòng Công Thương

  77.

  2.000162

  Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Phòng Công Thương

  78.

  2.000150

  Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Phòng Công Thương

   

   

  2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của huyện:

  STT

  Số hồ sơ TTHC(1)

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính (2)

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  1

  2.001235

  Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Phòng Kinh tế

  2

  2.001231

  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Phòng Kinh tế

  3

  1.002956

  Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Lưu thông hàng hóa trong nước

  Phòng Kinh tế

   

   

  FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 688a/QĐ-BCT thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ thuộc quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
  Số hiệu: 688a/QĐ-BCT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 28/02/2020
  Hiệu lực: 22/03/2020
  Lĩnh vực: Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trần Quốc Khánh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới