logo

Quyết định 780/QĐ-UBND Ninh Bình thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 780/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tống Quang Thìn
  Ngày ban hành: 14/10/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 14/10/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  TỈNH NINH BÌNH

  ________

  Số: 780/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Ninh Bình, ngày 14 tháng10 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  ____________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  Thực hiện Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; Quyết định số 1955/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; Quyết định số 1956/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; Quyết định số 2005/QĐ-BTP ngày 28/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này).

  Điều 2. Bãi bỏ 63 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này).

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;

  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

  - Trung tâm Tin học - Công báo;

  - VNPT Ninh Bình;

  - Lưu: VT, VP7, VP11.

  MT04/VP11/2020/CBTTHC

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

  Tống Quang Thìn

   

   

   

   

  PHỤ LỤC I

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 780/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)

   

  A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

  TT

  Tên thủ tục hành chính

  Thời hạn giải quyết

  Cơ chế thực hiện

  Phí, lệ phí

  Thực hiện qua dịch vụ bưu chính

  Căn cứ pháp lý

  Một cửa

  Một cửa liên thông

  I. Lĩnh vực hoà giải thương mại

  1

  Đăng ký hoạt động của Trung tâm hoà giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp giấy phép nhận thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở trung tâm hoà giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

  15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Trung tâm phục vụ hành chính công (TTPVHCC)

   

  Không

  x

  - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ;

  - Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  2

  Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc.

  07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  TTPVHCC

   

  Không

  X

  - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ;

  - Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  3

  Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

  07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Trung tâm

  TTPVHCC

   

  Không

  x

  Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ

  4

  Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

  10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  TTPVHCC

   

  Không

  x

  - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ;

  - Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  5

  Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị

  TTPVHCC

   

  Không

  x

  - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ;

  - Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  6

  Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

  10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  TTPVHCC

   

  Không

  x

  - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ;

  - Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  7

  Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động

  05 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập của Trung tâm hòa giải thương mại có hiệu lực

  TTPVHCC

   

  Không

  x

  - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ;

  - Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  8

  Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản để nghị của Chi nhánh

  TTPVHCC

   

  Không

  x

  Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ

  9

  Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài

  07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận báo cáo của chi nhánh

  TTPVHCC

   

  Không

  x

  - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ;

  - Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

   

  II. Lĩnh vực Trọng tài thương mại

  1

  Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

  15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  TTPVHCC

   

  1.500.000đ

  x

  - Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

  - Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ;

  - Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ;

  - Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp

  - Thông tư số 222/2016/TT- BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

  2

  Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

  10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  TTPVHCC

   

  1.000.000đ

  x

  - Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

  - Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ;

  - Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ;

  - Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp

  - Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

  3

  Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  TTPVHCC

   

  - Đối với thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài: 1.000.000đ;

  - Đối với thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: 3.000.000đ

  x

  - Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

  - Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ;

  - Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ;

  - Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp

  - Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

  4

  Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  TTPVHCC

   

  500.000đ

  x

  - Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

  - Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ;

  - Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp

  - Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

  5

  Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác

  10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  TTPVHCC

   

  5.000.000đ

  x

  - Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

  - Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ;

  - Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ;

  - Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp

  - Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

  6

  Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại

  TTPVHCC

   

  - Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài: 1.500.000đ;

  - Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm trọng tài: 1.000.000đ;

  - Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: 5.000.000đ

  x

  - Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

  - Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ;

  - Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp

  - Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

   

  III. Lĩnh vực Thừa phát lại

   

   

   

   

   

   

  1

  Đăng ký tập sự hành nghề thừa phát lại

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  TTPVHCC

   

  Không

   

  - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ;

  - Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  2

  Thay đổi nơi tập sự hành nghề thừa phát lại

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự

  TTPVHCC

   

  Không

   

  - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ;

  - Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  3

  Đăng ký tập sự hành nghề và cấp thẻ thừa phát lại

  Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  TTPVHCC

   

  Không

   

  - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ;

  - Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  4

  Cấp lại thẻ thừa phát lại

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  TTPVHCC

   

  Không

   

  - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ;

  - Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  5

  Thành lập Văn phòng thừa phát lại

  - Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại

  - Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tư pháp, UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại

  TTPVHCC

   

  1.000.000 đồng/hồ sơ

   

  - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ;

  - Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  - Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  6

  Đăng ký hoạt động Văn phòng thừa phát lại

  Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  TTPVHCC

   

  Không

   

  - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ;

  - Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  7

  Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng thừa phát lại

  - Đối với trường hợp thay đổi Trưởng Văn phòng thì thời hạn cấp giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng thừa phát lại là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  - Đối với trường hợp thay đổi khác thì thời hạn cấp giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng thừa phát lại là 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  TTPVHCC

   

  Không

   

  - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ;

  - Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  8

  Chuyển đổi loại hình Văn phòng thừa phát lại

  - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng thừa phát lại

  - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tư pháp, UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng thừa phát lại

  TTPVHCC

   

  Không

   

  - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ;

  - Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  9

  Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình Văn phòng thừa phát lại

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  TTPVHCC

   

  Không

   

  - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ;

  - Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

   

  10

  Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

  - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép hợp nhất, sáp nhập Văn phòng thừa phát lại

  - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tư pháp, UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép hợp nhất, sáp nhập Văn phòng thừa phát lại

  TTPVHCC

   

  Không

  X

  - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ;

  - Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  11

  Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  TTPVHCC

   

  Không

  X

  - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ;

  - Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  12

  Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

  - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển nhượng

  - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tư pháp, UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển nhượng

  TTPVHCC

   

  Không

  X

  - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ;

  - Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  13

  Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  TTPVHCC

   

  Không

  X

  - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ;

  - Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

   

  B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

  TT

  Tên thủ tục hành chính

  Thời hạn giải quyết

  Cơ chế thực hiện

  Phí, lệ phí

  Thực hiện qua dịch vụ bưu chính

  Căn cứ pháp lý

  Một cửa

  Một cửa liên thông

  I. Lĩnh vực Hộ tịch

  1

  Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

  Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

  UBND cấp huyện

   

  50.000 đồng/lần Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật

   

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13   ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Nghị   định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  2

  Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  UBND cấp huyện

   

  1.500.000 đồng/lần

  Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật

   

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc hội;

  - Nghị   định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  3

  Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

  Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.

  UBND cấp huyện

   

  50.000 đồng/lần

  Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có Công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật

   

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13   ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  4

  Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  UBND cấp huyện

   

  50.000 đồng/lần

  Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có Công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật

   

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13   ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc hội;

  - Nghị   định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  5

  Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  UBND cấp huyện

   

  - 50.000 đồng/ lần đối với việc đăng ký khai sinh.

  - 1.500.000 đồng/ lần đối với việc đăng ký nhận cha, mẹ, con.

  Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

   

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13   ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc hội;

  - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  6

  Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

  05 ngày làm việc đối với việc đăng ký giám hộ cử, 03 ngày làm việc đối với việc đăng ký giám hộ đương nhiên.

  UBND cấp huyện

   

  50.000 đồng/lần

  Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

   

  - Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13   ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13   ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Nghị   định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  7

  Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  UBND cấp huyện

   

  50.000 đồng/lần

  Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

   

  - Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13   ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13   ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Nghị   định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  8

  Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

  - Ngay trong ngày làm việc đối với việc bổ sung hộ tịch, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

  - 03 ngày làm việc đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 06 ngày làm việc.

  UBND cấp huyện

   

  - Đối với xác định lại dân tộc

  25.000 đồng /lần;

  - Đối với thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 25.000 đồng/lần Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình  có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

   

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13   ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  9

  Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

  12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  UBND cấp huyện

   

  50.000 đồng/lần

  Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có Công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

   

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13   ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc hội;

  - Nghị   định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  10

  Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

  12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  UBND cấp huyện

   

  50.000 đồng/lần

  Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có Công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

   

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13   ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  11

  Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

  Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc

  UBND cấp huyện

   

  50.000 đồng/lần

  Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có Công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

   

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13   ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Nghị   định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  12

  Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  - Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày

  UBND cấp huyện

   

  50.000 đồng/lần

  Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có Công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

   

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13   ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Nghị   định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  13

  Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

  05 ngày làm việc. Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.

  UBND cấp huyện

   

  50.000 đồng/lần

  Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có Công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

   

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13   ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  14

  Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

  05 ngày làm việc.

  Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày

  UBND cấp huyện

   

  1.500.000 đồng/lần

  Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có Công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

   

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13   ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc hội;

  - Nghị   định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  15

  Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

  05 ngày làm việc. Trường hợp phải tiến hành xác minh thì thời hạn không quá 10 ngày làm việc

  UBND cấp huyện

   

  50.000 đồng/lần

  Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có Công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

   

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13   ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Nghị   định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

   

  C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

  TT

  Tên thủ tục hành chính

  Thời hạn giải quyết

  Cơ chế thực hiện

  Phí, lệ phí

  Thực hiện qua dịch vụ bưu chính

  Căn cứ pháp lý

  Một cửa

  Một cửa liên thông

  I. Lĩnh vực Hộ tịch

  1

  Đăng ký khai sinh

  Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo

  UBND cấp xã

   

  8.000 đồng/lần

  Miễn lệ phí đối với trường hợp khai sinh đúng hạn, người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

   

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13

  ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP Ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị   quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  2

  Đăng ký kết hôn

  Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc

  UBND cấp xã

   

  Không

   

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc hội;

  - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông  tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  3

  Đăng ký nhận cha, mẹ, con

  03 ngày làm việc. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc.

  UBND cấp xã

   

  15.000 đồng/lần

  Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

   

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc hội;

  - Nghị    định số 123/2015/NĐ-CP      ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông  tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  4

  Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

  03 ngày làm việc, trường hợp phải xác minh thì không quá 08 ngày làm việc.

  UBND cấp xã

   

  - Lệ phí đăng ký khai sinh: 8.000 đồng/lần

  - Lệ phí đăng ký nhận cha, mẹ, con: 15.000 đồng/lần

  Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký khai sinh đúng hạn; người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

   

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc hội;

  - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông  tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  5

  Đăng ký khai tử

  Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

  UBND cấp xã

   

  8.000 đồng/lần

  Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký khai tử đúng hạn, người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật

   

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông tư số 04/2020/TT-BTP

  ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  6

  Đăng ký khai sinh lưu động

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  UBND cấp xã

   

  8.000 đồng/lần Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký khai sinh đúng hạn; người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

   

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông  tư số 04/2020/TT-BTP

  ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  7

  Đăng ký kết hôn lưu động

  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  UBND cấp xã

   

  Không

   

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc hội;

  - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP  ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông  tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  8

  Đăng ký khai tử lưu động

  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  UBND cấp xã

   

  8.000 đồng/lần Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký khai tử đúng hạn; đăng ký cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

   

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông  tư số 04/2020/TT-BTP

  ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  9

  Đăng ký giám hộ

  03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  UBND cấp xã

   

  Không

   

  - Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông  tư số 04/2020/TT-BTP   Ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  10

  Đăng ký chấm dứt giám hộ

  02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  UBND cấp xã

   

  Không.

   

  - Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông  tư số 04/2020/TT-BTP Ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  11

  Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

  - 03 ngày làm việc đối với yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch; trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 06 ngày làm việc.

  - Ngay trong ngày làm việc đối với yêu cầu bổ sung hộ tịch, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

  UBND cấp xã

   

  15.000 đồng/lần

  Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

   

  - Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông tư số 04/2020/TT-BTP  Ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  12

  Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

  03 ngày làm việc, trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 23 ngày

  UBND cấp xã

   

  15.000 đồng/lần

  Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

   

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc hội;

  - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông  tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  13

  Đăng ký lại khai sinh

  05 ngày làm việc, trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày

  UBND cấp xã

   

  8.000 đồng/lần Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

   

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông  tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  14

  Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

   

  UBND cấp xã

   

  8.000 đồng/lần Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

   

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông  tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  15

  Đăng ký lại kết hôn

  05 ngày làm việc; trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.

  UBND cấp xã

   

  30.000 đồng/lần

  Miễn lệ phí cho        người

  thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

   

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc hội;

  - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông  tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

  16

  Đăng ký lại khai tử

  05 ngày làm việc, trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày

  UBND cấp xã

   

  8.000 đồng/lần Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

   

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông  tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

  - Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

   

  D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH

  TT

  Tên thủ tục hành chính

  Thời hạn giải quyết

  Cơ chế thực hiện

  Phí, lệ phí

  Thực hiện qua dịch vụ bưu chính

  Căn cứ pháp lý

  Một cửa

  Một cửa liên thông

  Lĩnh vực Hộ tịch

  1

  Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

  Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo

  Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch

   

  8.000đ/bản sao

  Trích lục/ sự kiện hộ tịch đã đăng ký

   

  - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội;

  - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

  - Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 281/2016/TT- BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

   
   

  Phụ lục II

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 780/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)

   

  A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

  STT

  Sồ hồ sơ TTHC

  Tên TTHC

  Tên văn bản QPPL quy định việc thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ

  Ghi chú

  I. Lĩnh vực hòa giải thương mại

  1

  1.005149.000.00.00.H42

  Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

  Quyết định số 1956/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

  TTHC đã được công bố tại Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UbNd tỉnh Ninh Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  2

  2.002048.000.00.00.H42

  Thủ tục thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp

  3

  1.005148.000.00.00.H42

  Đăng ký hoạt động trung tâm hòa giải thương mại

  4

  2.002047.000.00.00.H42

  Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của trung tâm hòa giải thương mại

  5

  1.005147.000.00.00.H42

  Thay đổi địa chỉ trụ sở của trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

  6

  2.001716.000.00.00.H42

  Đăng ký hoạt động của chi nhánh trung tâm hòa giải thương mại

  7

  2.000532.000.00.00.H42

  Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh trung tâm hòa giải thương mại

  Quyết định số 1956/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

  TTHC đã được công bố tại Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  8

  2.000515.000.00.00.H42

  Tự chấm dứt hoạt động trung tâm hòa giải thương mại

  9

  2.000491.000.00.00.H42

  Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  10

  2.000445.000.00.00.H42

  Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  11

  2.000425.000.00.00.H42

  Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  12

  2.000405.000.00.00.H42

  Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

  13

  2.000394.000.00.00.H42

  Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  II. Lĩnh vực Trọng tài thương mại

  1.

  1.001511.000.00.00.H42

  Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

  Quyết định số 1955/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

  TTHC đã được công bố tại Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UbNd tỉnh Ninh Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  2.

  2.001020.000.00.00.H42

  Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh

  Trung tâm trọng tài

  3.

  1.002213.000.00.00.H42

  Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

  4.

  1.002199.000.00.00.H42

  Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

  5.

  1.002891.000.00.00.H42

  Thủ tục đăng ký hoạt động Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  6.

  2.000544.000.00.00.H42

  Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  7.

  1.001248.000.00.00.H42

  Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  8.

  2.000951.000.00.00.H42

  Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

  9.

  1.002164.000.00.00.H42

  Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài

  Quyết định số 1955/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

  TTHC đã được công bố tại Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  10.

  1.002132.000.00.00.H42

  Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  11.

  1.002102.000.00.00.H42

  Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  12.

  1.002709.000.00.00.H42

  Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  13.

  1.002703.000.00.00.H42

  Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

  14.

  1.002050.000.00.00.H42

  Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

  15.

  2.000586.000.00.00.H42

  Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

  Quyết định số 1955/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

  TTHC đã được công bố tại Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  16.

  1.002026.000.00.00.H42

  Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài

  17.

  1.002009.000.00.00.H42

  Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

  18.

  1.001891.000.00.00.H42

  Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

  19.

  1.001819.000.00.00.H42

  Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên

   

  B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

  STT

  Sồ hồ sơ TTHC

  Tên TTHC

  Tên văn bản QPPL quy định việc thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ

  Ghi chú

  I. Lĩnh vực Hộ tịch

  1

  2.000528.000.00.00.H42

  Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

  Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

  TTHC đã được công bố tại Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UbNd tỉnh Ninh Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  2

  2.000806.000.00.00.H42

  Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

  3

  1.001766.000.00.00.H42

  Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

  4

  2.000779.000.00.00.H42

  Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

  5

  1.001695.000.00.00.H42

  Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

  6

  1.001669.000.00.00.H42

  Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

  7

  2.000756.000.00.00.H42

  Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

  8

  2.000748.000.00.00.H42

  Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

  9

  2.002189.000.00.00.H42

  Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

   

   

  10

  2.000554.000.00.00.H42

  Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

  11

  2.000547.000.00.00.H42

  Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

  12

  2.000522.000.00.00.H42

  Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

  13

  1.000893.000.00.00.H42

  Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

  14

  2.000513.000.00.00.H42

  Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

  15

  2.000497.000.00.00.H42

  Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

   

  C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

  STT

  Sồ hồ sơ TTHC

  Tên TTHC

  Tên văn bản QPPL quy định việc thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ

  Ghi chú

  I. Lĩnh vực Hộ tịch

  1

  1.001193.000.00.00.H42

  Đăng ký khai sinh

  Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

  TTHC đã được công bố tại Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UbNd tỉnh Ninh Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  2

  1.000894.000.00.00.H42

  Đăng ký kết hôn

  3

  1.001022.000.00.00.H42

  Đăng ký nhận cha, mẹ, con

  4

  1.000689.000.00.00.H42

  Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

  5

  1.000656.000.00.00.H42

  Đăng ký khai tử

  6

  1.003583.000.00.00.H42

  Đăng ký khai sinh lưu động

  7

  1.000593.000.00.00.H42

  Đăng ký kết hôn lưu động

  8

  1.000419.000.00.00.H42

  Đăng ký khai tử lưu động

  9

  1.004837.000.00.00.H42

  Đăng ký giám hộ

  10

  1.004845.000.00.00.H42

  Đăng ký chấm dứt giám hộ

  11

  1.004859.000.00.00.H42

  Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

  12

  1.004873.000.00.00.H42

  Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

  13

  1.004884.000.00.00.H42

  Đăng ký lại khai sinh

  14

  1.004772.000.00.00.H42

  Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

   

   

  15

  1.004746.000.00.00.H42

  Đăng ký lại kết hôn

  16

  1.005461.000.00.00.H42

  Đăng ký lại khai tử

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
  Ban hành: 23/04/2018 Hiệu lực: 21/06/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 1872/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
  Ban hành: 04/09/2020 Hiệu lực: 04/09/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc hòa giải thương mại
  Ban hành: 24/02/2017 Hiệu lực: 15/04/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Thông tư 02/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại
  Ban hành: 26/02/2018 Hiệu lực: 20/04/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 780/QĐ-UBND Ninh Bình thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
  Số hiệu: 780/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 14/10/2020
  Hiệu lực: 14/10/2020
  Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Tống Quang Thìn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới