logo

Quyết định 791/QĐ-BTNMT xây dựng Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 791/QĐ-BTNMT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Hồng Hà
  Ngày ban hành: 27/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 27/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  ________

  Số: 791/QĐ-BTNMT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030

  ____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   

  Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-BNV ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 2;

  - Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ;

  - Bộ Nội vụ;

  - Các Thứ trưởng;

  - Lưu: VT, TCCB.NQ

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Trần Hồng Hà

   

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  __________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

   

  KẾ HỌACH

  Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 791/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

  _____________

   

  I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  1.1 Đánh giá toàn diện tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 tại các Quyết định: số 2198/QĐ-BTNMT ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chương trình tổng thể CCHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2012-2020; số 2819/QĐ-BTNMT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch CCHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016-2020; số 2842/QĐ-BTNMT ngày 09/12/2016 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2819/QĐ-BTNMT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch CCHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016-2020.

  1.2. Xác định rõ những kết quả nổi bật đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  1.3. Xác định các biện pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 nói chung và nhiệm vụ CCHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu xây dựng nền hành chính phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới.

  2. Yêu cầu

  2.1. Việc tổng kết, đánh giá phải đảm bảo tính toàn diện, khoa học, thiết thực, hiệu quả; đánh giá đa chiều, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các tổ chức, các nhân có liên quan.

  2.2. Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC của Bộ phải đảm bảo đánh giá chính xác, khách quan, thực chất các nội dung CCHC; làm rõ kết quả so với mục tiêu, thể hiện thông qua sản phẩm, số liệu cụ thể, phân tích tồn tại, hạn chế để chỉ ra các nguyên nhân. Đồng thời, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm CCHC giai đoạn 2021-2030 và đề xuất các giải pháp thực hiện bảo đảm đồng bộ, khả thi, phù hợp với yêu cầu, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

  2.3. Gắn việc tổng kết với công tác thi đua - khen thưởng, đề xuất những hình thức khen thưởng phù hợp cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011 - 2020.

  II. NỘI DUNG

  STT

  Nhiệm vụ

  Thời gian thực hiện

  Cơ quan chủ trì

  Cơ quan phối hợp

  1

  Xây dựng Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể CCHC của Bộ giai đoạn 2011-2020

  Trong tháng

  3/2020

  Vụ Tổ chức cán bộ

   

  2

  Hướng dẫn thực hiện, Đề cương báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC của Bộ, của các đơn vị trực thuộc Bộ giai đoạn 2011­2020

  Trong tháng

  3/2020

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Các Vụ trực thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

  3

  Các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức tổng kết, xây dựng báo cáo tổng kết theo hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ

  Trong tháng

  4/2020

  Các đơn vị trực thuộc Bộ

   

  4

  Xây dựng các báo cáo tổng kết chuyên đề CCHC giai đoạn 2011-2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  4.1

  Tổng kết, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Trước ngày 20/5/2020

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Các đơn vị trực thuộc Bộ

  4.2

  Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện cải cách thể chế

  Trước ngày 20/5/2020

  Vụ Pháp chế

  Các đơn vị trực thuộc Bộ

  4.3

  Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính

  Trước ngày

  20/5/2020

  Văn phòng Bộ

  Các đơn vị trực thuộc Bộ

  4.4

  Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

  Trước ngày

  20/5/2020

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Các đơn vị trực thuộc Bộ

  4.5

  Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

  Trước ngày

  20/5/2020

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Các đơn vị trực thuộc Bộ

  4.6

  Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện cải cách tài chính công

  Trước ngày

  20/5/2020

  Vụ Kế hoạch - Tài chính

  Các đơn vị trực thuộc Bộ

  4.7

  Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện hiện đại hóa hành chính - lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Trước ngày

  20/5/2020

  Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

  Vụ Khoa học và Công nghệ; các đơn vị thuộc Bộ

  4.8

  Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện hiện đại hóa hành chính - lĩnh vực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 ISO 9001:2015

  Trước ngày

  20/5/2020

  Vụ Khoa học và Công nghệ

  Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường; các đơn vị thuộc Bộ

  5

  Xây dựng báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và đề xuất nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2020-2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Trước ngày

  15/6/2020

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

  6

  Tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể CCHC cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và đề xuất nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2020­2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Trong tháng

  6/2020

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Các đơn vị trực thuộc Bộ

  7

  Hoàn thiện Báo cáo tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và đề xuất nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2020-2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Bộ Nội vụ

  Trước ngày

  30/6/2020

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Các đơn vị trực thuộc Bộ

   

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm:

  1.1. Chủ trì xây dựng Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và đề xuất nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2020-2030 bảo đảm đúng yêu cầu, chất lượng và tiến độ;

  1.2. Chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và đề xuất nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2020-2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  1.3. Tổ chức xây dựng Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; dự thảo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2020-2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm:

  2.1. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức tổng kết nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, tiến độ thời gian; hình thức tổ chức tổng kết phù hợp, thiết thực, hiệu quả; gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể tại đơn vị.

  2.2. Xây dựng Báo cáo tổng kết, Báo cáo chuyên đề theo phân công tại Kế hoạch này, gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) bảo đảm thời hạn.

  2.3. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 và đề xuất nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2020-2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

  3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị và bố trí kinh phí tổ chức triển khai tổng kết tại Bộ theo quy định.

  4. Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, thủ trưởng các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền tình hình tổng kết và kết quả CCHC giai đoạn 2011-2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới