logo

Quyết định 812/QĐ-BLĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 812/QĐ-BLĐTBXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Doãn Mậu Diệp
  Ngày ban hành: 01/06/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Bảo hiểm
 • BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  -------
  Số: 812/QĐ-BLĐTBXH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2017

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  ---------------------------------
  BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
   
  Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội và Vụ trưng Vụ Pháp chế,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Các Thứ trưởng;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Lưu: VT, BHXH, PC
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Doãn Mậu Diệp

   
   
  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 812/QĐ-LĐTBXH ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
   
  PHẦN I.
  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
   

  TT
  Tên TTHC
  Lĩnh vực
  Cơ quan thực hiện1
  1
  Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử
  Bảo hiểm xã hội
  Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  2
  Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử
  Bảo hiểm xã hội
  Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  3
  Đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử
  Bảo hiểm xã hội
  Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  4
  Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN
  Bảo hiểm xã hội
  Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN
  5
  Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN
  Bảo hiểm xã hội
  Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN
  6
  Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN
  Bảo hiểm xã hội
  Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN

   
  PHẦN II.
  NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
   
  1. Tên thủ tục hành chính “Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử”.
  a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:
  Bước 1:
  Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội lập Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 01/ĐK-GD ban hành kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ và gửi bản điện tử đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc gửi bản giấy đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  Bước 2:
  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải thông báo kèm theo việc cấp tài khoản để thực hiện giao dịch điện tử qua địa chỉ thư điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội; trường hợp không chấp thuận, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải thông báo và nêu rõ lý do.
  b) Cách thức thực hiện:
  Nộp hồ sơ thông qua hình thức giao dịch điện tử hoặc gửi bản giấy đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội.
  c) Thành phần hồ sơ:
  Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 01/ĐK-GD.
  d) Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ
  e) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
  g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
  h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tài khoản để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
  k) Lệ phí: Không.
  l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01/ĐK-GD
  m) Căn cứ pháp lý:
  Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
  2. Tên thủ tục hành chính “Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử”.
  a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:
  Bước 1:
  Khi có thay đổi, bổ sung thông tin về Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, cơ quan, tổ chức, cá nhân truy cập vào tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội của mình để lập Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 02/SĐ-GD ban hành kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ.
  Bước 2:
  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận thay đổi, bổ sung thông tin đến địa chỉ thư điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
  b) Cách thức thực hiện:
  Nộp hồ sơ thông qua hình thức giao dịch điện tử.
  c) Thành phần hồ sơ:
  Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 02/SĐ-GD.
  d) Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ
  e) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
  g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
  h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xác nhận thay đổi, bổ sung thông tin.
  k) Lệ phí: Không.
  l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02/SĐ-GD
  m) Căn cứ pháp lý:
  Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
  3. Tên thủ tục hành chính “Đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử”
  a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:
  Bước 1:
  Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội muốn ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội phải lập Tờ khai đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 03/NG-GD ban hành kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ và gửi đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  Bước 2:
  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đến địa chỉ thư điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
  b) Cách thức thực hiện:
  Nộp hồ sơ thông qua hình thức giao dịch điện tử.
  c) Thành phần hồ sơ:
  Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 03/NG-GD.
  d) Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ
  e) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
  g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
  h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xác nhận ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử.
  k) Lệ phí: Không.
  l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 03/NG-GD
  m) Căn cứ pháp lý:
  Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
  4. Tên thủ tục hành chính “Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN”.
  a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:
  Bước 1:
  Cơ quan, tổ chức, cá nhân lập Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 04/ĐK-IVAN ban hành kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ và gửi bản điện tử đến Tổ chức I-VAN.
  Bước 2:
  Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I- VAN, Tổ chức I-VAN gửi đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  Bước 3:
  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải gửi thông báo xác nhận đến Tổ chức I-VAN; trường hợp không chấp thuận, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải thông báo và nêu rõ lý do.
  Bước 4:
  Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN gửi thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
  b) Cách thức thực hiện:
  Nộp hồ sơ thông qua hình thức giao dịch điện tử.
  c) Thành phần hồ sơ:
  Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 04/ĐK-IVAN.
  d) Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ
  e) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
  g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thông qua Tổ chức I-VAN.
  h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN
  i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xác nhận đăng ký giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thông qua Tổ chức I-VAN.
  k) Lệ phí: Không.
  l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 04/ĐK-IVAN
  m) Căn cứ pháp lý:
  Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
  5. Tên thủ tục hành chính “Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I- VAN”.
  a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:
  Bước 1:
  Khi có thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội truy cập vào tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội của mình để lập Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 05/SĐ-IVAN ban hành kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổ chức I- VAN.
  Bước 2:
  Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN, Tổ chức I-VAN chuyển đến cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  Bước 3:
  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận đến Tổ chức I-VAN.
  Bước 4:
  Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được thông báo xác nhận của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN gửi thông báo xác nhận cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
  b) Cách thức thực hiện:
  Nộp hồ sơ thông qua hình thức giao dịch điện tử.
  c) Thành phần hồ sơ:
  Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 05/SĐ-IVAN.
  d) Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ
  e) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
  g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thông qua Tổ chức I-VAN
  h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN
  i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xác nhận thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN.
  k) Lệ phí: Không.
  l) Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Mẫu số 05/SĐ-IVAN
  m) Căn cứ pháp lý:
  Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
  6. Tên thủ tục hành chính “Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN”
  a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:
  Bước 1:
  Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội muốn ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN phải lập Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 06/NG-IVAN ban hành kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ và gửi bản điện tử đến Tổ chức I-VAN.
  Bước 2:
  Chậm nhất là 02 giờ, kể từ khi nhận được Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN, Tổ chức I-VAN chuyển đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  Bước 3:
  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN đến cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội qua Tổ chức I-VAN đang cung cấp dịch vụ.
  Bước 4:
  Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được thông báo xác nhận ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN gửi thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
  b) Cách thức thực hiện:
  Nộp hồ sơ thông qua hình thức giao dịch điện tử.
  c) Thành phần hồ sơ:
  Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 06/NG-GD.
  d) Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ
  e) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
  g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thông qua Tổ chức I-VAN.
  h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN
  i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xác nhận ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN.
  k) Lệ phí: Không.
  l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 06/NG-GD
  m) Căn cứ pháp lý:
  Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
   
  --------------------------------------
  1 Theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 14/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Ban hành: 17/02/2017 Hiệu lực: 17/02/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 166/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
  Ban hành: 24/12/2016 Hiệu lực: 01/03/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 812/QĐ-BLĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Số hiệu: 812/QĐ-BLĐTBXH
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 01/06/2017
  Hiệu lực: 01/06/2017
  Lĩnh vực: Hành chính, Bảo hiểm
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Doãn Mậu Diệp
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới