logo

Quyết định 834/QĐ-UBDT Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Ủy ban Dân tộc

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Dân tộc Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 834/QĐ-UBDT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nông Quốc Tuấn
  Ngày ban hành: 30/12/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 30/12/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 • ỦY BAN DÂN TỘC
  --------

  Số: 834/QĐ-UBDT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------------

  Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

  _______________________

  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

   

  Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

  Căn cứ Báo cáo số 761/BC-UBDT ngày 26/6/2020 về Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 của Ủy ban Dân tộc;

  Căn cứ Công văn 6459/BNV-CCHC ngày 07/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo định kỳ năm 2021;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Ủy ban Dân tộc.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ Nội vụ;
  - BT, CN UBDT (để báo cáo);
  - Các TT, PCN UBDT;
  - Các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT;
  - Cổng TTĐT UBDT;
  - Lưu: VT, TCCB.

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
  Nông Quốc Tuấn

   

   

  KẾ HOẠCH

  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 834/QĐ-UBDT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

   

  I. MỤC TIÊU

  1. Xác định danh mục những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm và phương hướng tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) tại các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc (UBDT).

  2. Đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về công tác dân tộc, trong đó tập trung nâng cao chất lượng và bảo đảm tiến độ xây dựng và ban hành VBQPPL theo kế hoạch thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBDT.

  3. Đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBDT bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi và thông thoáng cho tổ chức và cá nhân; 100% TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của UBDT được kịp thời công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

  4. Cải cách chế độ công vụ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức thực hiện đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề viên chức hợp lý, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị thuộc UBDT.

  5. Đổi mới cơ chế quản lý, phân bổ, sử dụng kinh phí trên cơ sở đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách và các nguồn kinh phí khác minh bạch, hiệu quả, quản lý theo mục tiêu.

  6. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác CCHC của công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức.

  7. Tiếp tục tăng cường năng lực đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC thông qua tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ nhằm xây dựng một đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030.

  8. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của UBDT, giữa các đơn vị với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân; triển khai dịch vụ công trực tuyến (nếu có); tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các đơn vị thuộc UBDT.

  9. Tăng cường trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc thực hiện cải cách hành chính.

  10. Bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, có hiệu quả đối với hoạt động CCHC, tập trung các nguồn lực để thực hiện hiệu quả công tác CCHC.

  II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

  1. Công tác chỉ đạo, điều hành

  a) Tập trung chỉ đạo xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021-2030.

  b) Triển khai, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc UBDT trong việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch CCHC năm 2021 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả.

  c) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ CCHC cho các đơn vị trực thuộc UBDT; thực hiện chấm điểm CCHC gắn với thi đua khen thưởng năm 2021 của các đơn vị trực thuộc UBDT.

  d) Phối hợp với Đảng ủy, Công đoàn Ủy ban và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh UBDT trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác CCHC của UBDT.

  e) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền CCHC; kiểm tra công tác CCHC các vụ, đơn vị thuộc UBDT và kiểm tra công tác CCHC tại các địa phương theo Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

  g) Nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thi hành công vụ của công chức, viên chức và người lao động.

  2. Cải cách thể chế

  a) Thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành VBQPPL năm 2021 thuộc phạm vi QLNN của UBDT bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định; trọng tâm là xây dựng chính sách dân tộc; các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách dân tộc.

  b) Rà soát VBQPPL thuộc các lĩnh vực QLNN của UBDT để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ bảo đảm khắc phục các quy định còn bất cập và phù hợp với các luật mới được ban hành.

  c) Tổ chức kiểm tra VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBDT theo đúng căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền về nội dung và hình thức, nội dung văn bản phù hợp với quy định của pháp luật, đúng thể thức kỹ thuật trình bày và tuân thủ các quy định về ban hành VBQPPL; kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của UBDT.

  d) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

  e) Kiện toàn sắp xếp, tổ chức bộ máy theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Tham mưu xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc thay thế Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ.

  f) Xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

  3. Cải cách thủ tục hành chính

  a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 578/QĐ-UBDT, ngày 15/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Ban hành kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu vụ, đơn vị thuộc UBDT trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

  b) Đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với công tác xây dựng, ban hành VBQPPL; thực hiện tốt khâu đánh giá tác động, đơn giản hóa TTHC trong quá trình xây dựng VBQPPL.

  c) Tiếp tục rà soát, đánh giá các TTHC trong hệ thống pháp luật về chính sách dân tộc hiện nay; đề xuất bãi bỏ một số TTHC không cần thiết hoặc lồng ghép, gộp một số TTHC có tính chất tương đồng; giảm thời gian, cắt bỏ một số trình tự thực hiện TTHC và đơn giản hồ sơ, thành phần hồ sơ trong thực hiện TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.

  d) Thực hiện nghiêm túc công tác công bố, công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng TTĐT của UBDT; tập trung cải cách TTHC nội bộ UBDT.

  e) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc hành chính. Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Ủy ban Dân tộc theo kế hoạch của Văn phòng Chính phủ, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, ngành, địa phương và Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia.

  g) Tăng cường nguồn lực, nâng cao năng lực công chức làm công tác xây dựng pháp luật và kiểm soát TTHC.

  4. Cải cách tổ chức bộ máy

  a) Rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc từ Trung ương đến cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đối mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

  b) Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBDT.

  c) Thực hiện phân cấp quản lý giữa UBDT với các đơn vị thuộc UBDT và giữa UBDT với các địa phương được quy định cụ thể trong các VBQPPL và quy định của UBDT.

  5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

  a) Tổ chức thực hiện Quyết định số 452/QĐ-UBDT ngày 19/8/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT thực hiện Đề án tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

  b) Triển khai thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

  c) Tổ chức triển khai đề án vị trí việc làm gắn với cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức cơ quan, đơn vị thuộc UBDT.

  d) Tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 của UBDT.

  e) Tổ chức bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến cơ sở theo tinh thần Nghị quyết sổ 52/NQ-CP; tiếp tục thực hiện Chương trình bồi dưỡng kiến thức DTTS cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc 4 nhóm đối tượng theo Quyết định số 402/QĐ- TTg và đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg.

  g) Áp dụng Hệ thống thông tin quản lý công chức, viên chức trong hoạt động của các đơn vị thuộc UBDT.

  6. Cải cách tài chính công

  a) Cập nhật các văn bản, rà soát các quy chế quản lý tài chính hiện hành của UBDT sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với công tác CCHC.

  b) Thực hiện công tác xét duyệt quyết toán đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp bảo đảm tiến độ kế hoạch, kịp thời và đúng quy định hiện hành.

  c) Sử dụng hiệu quả các phần mềm về quản lý tài sản và quản lý ngân sách nhà nước đã được đầu tư.

  d) Thực hiện quy trình giao dự toán cho các đơn vị qua hệ thống TABMIS bảo đảm nhanh chóng, chính xác.

  đ) Tổ chức thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính tại cơ quan hành chính (Nghị định 130/2005/NĐ-CP).

  e) Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

  f) Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các tổ chức khoa học và công nghệ công lập (Nghị định số 96/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 115/2005/NĐ-CP).

  7. Hiện đại hóa hành chính

  a) Xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT của UBDT năm 2021.

  b) Triển khai các dự án, nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh quản lý việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành.

  c) Hệ thống CNTT hoạt động thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo điều hành quản lý nhà nước của UBDT.

  d) Tổ chức triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử trong nội bộ các đơn vị thuộc UBDT và giữa các bộ, ngành, địa phương theo quy định tại Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử trong hệ thống hành chính nhà nước.

  e) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các vụ, đơn vị thuộc UBDT thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

  f) Bảo đảm an toàn bảo mật kỹ thuật thông tin số và các hệ thống thông tin số đang hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

  g) Từng bước hiện đại hóa công sở cơ quan UBDT và các đơn vị, trước mắt trang bị phương tiện làm việc theo tiêu chuẩn của Chính phủ về hiện đại hóa nền hành chính; đào tạo nâng cao kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với hành chính điện tử, xây dựng và thực hiện văn hóa công sở.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc

  a) Căn cứ Kế hoạch CCHC năm 2021 của UBDT để xây dựng chi tiết và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC năm 2021 của đơn vị.

  b) Tổ chức lập dự toán kinh phí để thực hiện các đề án, dự án, chương trình (nếu có), nhiệm vụ CCHC năm 2021, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  c) Chỉ đạo nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ (hàng quý, sáu tháng, năm) theo quy định tại Công văn số 6459/BNV-CCHC ngày 07/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo CCHC đình kỳ năm 2021.

  d) Bảo đảm các nguồn lực và điều kiện cần thiết để thực hiện có hiệu quả công tác CCHC.

  2. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ

  a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc UBDT tổ chức thực hiện nội dung cải cách tổ chức bộ máy và nội dung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Kế hoạch.

  b) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc UBDT trong việc thực hiện Kế hoạch.

  c) Trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT quyết định các giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm tra thực hiện công tác CCHC năm 2021.

  d) Tổng hợp, báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện công tác CCHC hàng quý, 6 tháng và năm 2021 của UBDT theo Kế hoạch.

  3. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế

  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc UBDT tổ chức thực hiện nội dung cải cách thể chế và nội dung cải cách TTHC của UBDT theo Kế hoạch.

  4. Trách nhiệm của Vụ Kế hoạch Tài chính

  a) Chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị tổng hợp trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT xem xét, quyết định điều chỉnh kinh phí cho các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ CCHC trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của UBDT.

  b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc UBDT tổ chức thực hiện nội dung cải cách tài chính công của UBDT theo Kế hoạch.

  c) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về xây dựng dự toán kinh phí thực hiện công tác CCHC năm 2021 của UBDT.

  5. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban Dân tộc

  a) Chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị thuộc UBDT tiếp tục duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các đơn vị trực thuộc UBDT.

  b) Tiếp tục rà soát, đôn đốc việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các đơn vị thuộc UBDT.

  c) Chủ trì, theo dõi, đôn đốc thực hiện Quy chế làm việc của UBDT và phối hợp với các đơn vị trực thuộc UBDT tổ chức thực hiện nội dung hiện đại hóa hành chính của Kế hoạch; tiếp nhận, theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

  6. Trách nhiệm của Vụ Tuyên truyền

  Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban, Trung tâm Thông tin, Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc xây dựng kế hoạch và triển khai thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ CCHC năm 2021 của Ủy ban.

  7. Trách nhiệm của Vụ Hợp tác quốc tế

  Nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo UBDT các giải pháp, nhiệm vụ tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác CCHC năm 2021 của UBDT.

  8. Trách nhiệm của Thanh tra UBDT

  Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác CCHC năm 2021 của các đơn vị trực thuộc UBDT; tổ chức tốt các hoạt động thanh tra hành chính theo kế hoạch.

  9. Trách nhiệm của Trung tâm Thông tin

  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc UBDT xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc, trong việc đăng tải, phổ biến, tuyên truyền về các hoạt động CCHC trên Cổng thông tin điện tử của UBDT./.

   

   

  PHỤ LỤC

  DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CCHC NĂM 2021 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
  (Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBDT ngày    /12/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

   

  TT

  Mục tiêu

  Sản phẩm/Hoạt động

  Đơn vị chủ trì

  Đơn vị phối hợp

  Thời gian hoàn thành

  I

  CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

   

   

   

  1

  Xây dựng Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 của UBDT

  Quyết định ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 của UBDT

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT

  Theo KH của Bộ Nội vụ

  2

  Xây dựng, kế hoạch CCHC năm 2021

  Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021 của UBDT.

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT

  Tháng 12/2020

  3

  Báo cáo CCHC

  3.1. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc UBDT thực hiện công tác CCHC năm 2021

  Các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT

  Năm 2021

  3.2. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ của UBDT theo quy định.

  Các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT

  Năm 2021

  4

  Kiểm tra công tác CCHC các vụ, đơn vị thuộc UBDT và kiểm tra công tác CCHC tại các địa phương theo Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

  4.1. Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2021 của UBDT.

  Các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT

  Quý I/2021

  4.2. Tổ chức thực hiện kiểm tra công tác CCHC theo kế hoạch.

  Vụ TCCB và các đơn vị theo Kế hoạch kiểm tra

  Quý III và IV/2021

  5

  Xây dựng, thực hiện Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021.

  5.1. Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2021 của UBDT.

  Vụ Tuyên truyền

  Văn phòng UB, Báo DTPT, Tạp chí Dân tộc, Trung tâm Thông tin

  Quý I/2021

  5.2. Thực hiện đưa tin, bài, chuyên mục về CCHC trên Cổng TTĐT UBDT, các Báo, Tạp chí…

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Văn phòng UB, Báo DT&PT, Tạp chí Dân tộc, TTTT

  Năm 2020

  6

  Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2021

  Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2021 của UBDT theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT

  Theo KH của Bộ Nội vụ

  II

  CẢI CÁCH THỂ CHẾ

   

   

   

   

  1

  Tham mưu xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ủy ban Dân tộc thay thế Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ.

  Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ủy ban Dân tộc thay thế Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ.

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT

  Theo KH của Bộ Nội vụ

  2

  Xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

  Các Dự án thành phần và các văn bản hướng dẫn

  Vụ Chính sách Dân tộc và các đơn vị được giao quản lý dự án

  Các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT

  Quý I/2021

  3

  Triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng VBQPPL của UBDT năm 2021

  Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành Chương trình xây dựng VBQPPL năm 2021 của UBDT.

  Vụ Pháp chế

  Các đơn vị liên quan

  Tháng 12/2020

  4

  Thực hiện rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

  2.1. Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa VBQPPL năm 2021 của UBDT.

  Vụ Pháp chế

  Các đơn vị liên quan

  Tháng 12/2020

   

  2.2. Tập trung rà soát, hệ thống hóa VBQPPL các lĩnh vực QLNN của UBDT.

  Các đơn vị liên quan

  Năm 2021

  5

  Kiểm tra việc thực hiện VBQPPL

  3.1. Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện VBQPPL.

  Vụ Pháp chế

  Các đơn vị liên quan

  Tháng 12/2020

  3.2. Kiểm tra các VBQPPL của địa phương, thông tư của các bộ, ngành các văn bản cá biệt chứa quy phạm theo quy định tại Nghị định 40/2010/NĐ-CP quy định về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL.

  Các đơn vị liên quan

  Năm 2021

  6

  Phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBDT

  4.1. Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của UBDT.

  Vụ Pháp chế

  Các đơn vị liên quan

  Quý I/2021

   

  4.2.Tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của UBDT.

  Các đơn vị liên quan

  Năm 2021

  7

  Thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi, thi hành pháp luật.

  Tổ chức kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBDT.

  Vụ Pháp chế

  Các đơn vị liên quan

  Năm 2021

  8

  Nâng cao chất lượng công tác xây dựng VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBDT.

  Thực hiện thẩm định các nội dung về TTHC đối với các VB QPPL có chứa quy định về TTHC theo đúng trình tự, quy định.

  Vụ Pháp chế

  Các đơn vị liên quan

  Năm 2021

  9

  Thanh tra việc thực hiện chính, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBDT.

  Tổ chức thực hiện thanh tra năm 2021 theo kế hoạch của UBDT phê duyệt.

  Thanh tra UB

  Các đơn vị liên quan

  Năm 2021

  III

  CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  1

  Xây dựng và triển khai kế hoạch

  1.1. Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021 của UBDT.

  VPUB

  Các đơn vị liên quan

  Tháng 12/2020

  2

  Bảo đảm chất lượng TTHC trong dự thảo VBQPPL

  2.1. Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra rà soát TTHC cho các đơn vị trực thuộc UBDT.

  VPUB

  Các đơn vị liên quan

  Quý II, III/2021

  2.2. Báo cáo đánh giá tác động quy định TTHC trong dự thảo các VBQPPL.

  VPUB

  Các đơn vị liên quan

  Năm 2021

  2.3. Văn bản tham gia ý kiến và văn bản thẩm định VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT.

  Vụ Pháp chế

  Các đơn vị liên quan

  Năm 2021

  3

  Rà soát các quy định, nhóm TTHC do UBDT ban hành.

  Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC (nếu có).

  VPUB

  Các đơn vị liên quan

  Năm 2021

  4

  Công bố, công khai TTHC

  Thực hiện công bố, công khai kịp thời TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia và Cổng thông tin điện tử của UBDT.

  VPUB

  Các đơn vị liên quan

  Năm 2021

  5

  Tiếp nhận, xử lý các phản ánh và kiến nghị của tổ chức, cá nhân

  5.1. Tiếp nhận, theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị; định kỳ báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT kết quả xử lý.

  VPUB

  Các đơn vị liên quan

  Năm 2021

  5.2. Các phản ánh kiến nghị được xử lý và công khai trên Cổng TTĐT UBDT.

  Các đơn vị trực thuộc UBDT

  Vụ Pháp chế, Văn phòng UB

  Năm 2021

  5.3. Thực hiện tranh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật và giải quyết TTHC.

  VPUB

  Các đơn vị liên quan

  Quý III, IV/2021

  IV

  CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY

  1

  Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cơ cấu tổ chức của UBDT

  1.1. Tổ chức thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT.

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Các đơn vị liên quan

  Năm 2021

  1.2. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBDT.

  Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Kế hoạch Tài chính

  Vụ Tổng hợp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

  Năm 2021

  1.3. Thực hiện phân cấp quản lý giữa UBDT với các đơn vị thuộc UBDT và giữa UBDT với các địa phương được quy định cụ thể trong các VBQPPL và quy định của UBDT.

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Các đơn vị liên quan

  Năm 2021

  V

  XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

  1

  Tổ chức thực hiện các văn bản của Chính phủ, UBDT về công tác cán bộ

  1.1. Tổ chức thực hiện Đề án tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Các đơn vị liên quan

  Năm 2021

  1.2. Triển khai thực hiện Nghị định số Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

  Các đơn vị liên quan

  Quý IV/2021

  2

  Xây dựng đề án vị trí việc làm cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương

  Đề án vị trí việc làm cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Các đơn vị liên quan

  Năm 2021

  3

  Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của UBDT đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

  3.1. Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành Kế hoạch ĐTBD CCVC năm 2021 của UBDT.

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Các đơn vị liên quan

  Quý I/2021

  3.2. Tổ chức thực hiện Kế hoạch ĐTBD CCVC năm 2021 của UBDT.

  Các đơn vị liên quan

  Năm 2021

  3.3. Thực hiện Chương trình bồi dưỡng kiến thức DTTS cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc 4 nhóm đối tượng theo Quyết định số 402/QĐ- TTg và đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg.

  Vụ Tổ chức cán bộ; Học viện Dân tộc

  Các đơn vị liên quan

  Năm 2021

  VI

  CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

   

   

   

   

  1

  Tiếp tục thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với các đơn vị thuộc UBDT theo quy định của Chính phủ.

  Cập nhật các văn bản, rà soát các quy chế quản lý tài chính hiện hành của UBDT sửa đổi bổ sung cho phù hợp với công tác CCHC.

  Vụ Kế hoạch Tài chính

  Các đơn vị liên quan

  Năm 2021

  2

  Công tác quản lý, xét duyệt quyết toán đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được thực hiện kịp thời.

  Thực hiện công tác xét duyệt quyết toán đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp bảo đảm tiến độ kế hoạch, kịp thời và đúng quy định hiện hành.

  Vụ Kế hoạch Tài chính

  Các đơn vị liên quan

  Năm 2021

  3

  Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào quản lý tài chính công.

  3.1. Sử dụng hiệu quả các phần mềm về quản lý tài sản và quản lý ngân sách nhà nước đã được đầu tư.

  Vụ Kế hoạch Tài chính

  Các đơn vị liên quan

  Năm 2021

  3.2. Thực hiện quy trình giao dự toán cho các đơn vị qua hệ thống TABMIS bảo đảm nhanh chóng, chính xác.

  Các đơn vị liên quan

  Năm 2021

  4

  Thực hiện đúng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính.

  Báo cáo tình hình thực hiện

   

  Các đơn vị liên quan

  Quý IV/2021

  VII

  HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH

  1

  Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin.

  1.1. Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT của UBDT năm 2021.

  Trung tâm Thông tin

  Các đơn vị liên quan

  Tháng 12/2020

  1.2. Tổ chức thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT của UBDT năm 2021.

  Các đơn vị liên quan

  Năm 2021

  1.3. Triển khai các dự án, nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh quản lý việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành.

  Các đơn vị liên quan

  Năm 2021

  2

  Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBDT, các đơn vị thuộc UBDT.

  2.1. Tiếp tục rà soát, đôn đốc việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các đơn vị thuộc UBDT.

  Văn phòng UB

  Các đơn vị liên quan

  Quý I, II/2021

  2.2. Tổ chức thực hiện áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các đơn vị thuộc UBDT.

  Các đơn vị liên quan

  Năm 2021

  3

  Dịch vụ công trực tuyến, các TTHC của UBDT và các đơn vị được cập nhật thường xuyên trên cổng TTĐT của UBDT và các đơn vị.

  Triển khai các dịch vụ công trực tuyến (Nếu có)

  Trung tâm Thông tin; Văn phòng UB

  Các đơn vị liên quan

  Năm 2021

  4

  Bảo đảm hệ thống CNTT chất lượng, điều kiện kỹ thuật tốt phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành nhà nước của UBDT.

  4.1. Hệ thống CNTT hoạt động thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo điều hành quản lý nhà nước của UBDT.

  Trung tâm Thông tin; Văn phòng UB

  Các đơn vị liên quan

  Năm 2021

  4.2. Bảo đảm an toàn bảo mật kỹ thuật thông tin số và các hệ thống thông tin số đang hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

  Các đơn vị liên quan

  Năm 2021

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 13/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
  Ban hành: 10/02/2017 Hiệu lực: 26/03/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ, chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
  Ban hành: 05/09/2005 Hiệu lực: 29/09/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
  Ban hành: 17/10/2005 Hiệu lực: 08/11/2005 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Nghị định 96/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
  Ban hành: 20/09/2010 Hiệu lực: 06/11/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước
  Ban hành: 22/05/2012 Hiệu lực: 22/05/2012 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
  Ban hành: 20/11/2014 Hiệu lực: 10/01/2015 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
  Ban hành: 14/02/2015 Hiệu lực: 06/04/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Quyết định 578/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc trong công tác cải cách hành chính
  Ban hành: 15/10/2015 Hiệu lực: 15/10/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Quyết định 402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới
  Ban hành: 14/03/2016 Hiệu lực: 14/03/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
  Ban hành: 25/10/2017 Hiệu lực: 25/10/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
  Ban hành: 25/10/2017 Hiệu lực: 25/10/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  12
  Quyết định 771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025"
  Ban hành: 26/06/2018 Hiệu lực: 26/06/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  13
  Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
  Ban hành: 13/08/2020 Hiệu lực: 20/08/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 834/QĐ-UBDT Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Ủy ban Dân tộc

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Dân tộc
  Số hiệu: 834/QĐ-UBDT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 30/12/2020
  Hiệu lực: 30/12/2020
  Lĩnh vực: Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nông Quốc Tuấn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu (12)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới