logo

Thông tư 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức

Văn bản liên quan

Văn bản mới