logo

Thông tư 172/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 102/2016/TT-BQP

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng Số công báo: 65&66-01/2019
  Số hiệu: 172/2018/TT-BQP Ngày đăng công báo: 18/01/2019
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Bế Xuân Trường
  Ngày ban hành: 27/12/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 10/02/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông
 • BỘ QUỐC PHÒNG
  -------

  Số: 172/2018/TT-BQP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

   

   

  THÔNG TƯ

  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 102/2016/TT-BQP NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE CƠ GIỚI TRONG BỘ QUỐC PHÒNG

   

  Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

  Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

  Theo đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật;

  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 102/2016/TT-BQP ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng (sau đây gọi tắt là Thông tư số 102/2016/TT-BQP).

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 102/2016/TT-BQP

  1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 5 như sau:

  “2. Chữ ký hiệu biển số đăng ký: Được quy định riêng cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng theo quy định tại Phụ lục II Thông tư này. Trường hợp thành lập mới cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo cơ quan chức năng đăng ký bổ sung theo quy định, bảo đảm thống nhất, chính quy”.

  2. Bổ sung Điều 18a như sau:

  “Điều 18a. Hồ sơ đăng ký thêm biển số xe quân sự, đối với xe phục vụ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xe nghiệp vụ của Tổng cục II, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội đã đăng ký biển số dân sự

  1. Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng về việc đăng ký, cấp biển số xe quân sự.

  2. Bản khai đăng ký xe theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục I Thông tư này.

  3. Bản sao y chứng nhận đăng ký, hồ sơ gốc của xe”.

  3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 19 như sau:

  “2. Các trường hợp cấp biển số tạm thời có giới hạn tuyến đường theo quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục I Thông tư số 102/2016/TT-BQP, gồm:

  a) Ô tô nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp trong nước trong quá trình trung chuyển, làm nhiệm vụ đột xuất, đặc biệt;

  b) Ô tô chạy khảo sát, thử nghiệm của đề tài, dự án thuộc các chương trình của Bộ Quốc phòng;

  c) Ô tô cho, tặng; viện trợ; nhập khẩu phi mậu dịch; xe là quà tặng hoặc nhập khẩu là tài sản di chuyển”.

  4. Bổ sung Khoản 3, Điều 19 như sau:

  “3. Ngoài các quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 102/2016/TT-BQP, khi được Nhà nước giao nhiệm vụ đột xuất, đặc biệt Thủ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định cấp biển số tạm thời theo yêu cầu nhiệm vụ.”

  5. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 2, Điều 21 như sau:

  “b) Bản khai đăng ký xe theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục I Thông tư này (không áp dụng đối với trường hợp cấp lại biển số)”.

  6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 23 như sau:

  “2. Người điều khiển xe quân sự, phải có giấy phép lái xe quân sự (người điều khiển xe mang biển số quân sự phục vụ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước được phép sử dụng giấy phép lái xe dân sự) đúng quy định, hợp lệ; khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và quy định của Bộ Quốc phòng, bảo đảm an toàn tuyệt đối”.

  7. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau:

  “Điều 24. Điều kiện xe quân sự khi lưu hành

  1. Khi tham gia giao thông phải bảo đảm đầy đủ các quy định, như sau:

  a) Biển số đăng ký;

  b) Chứng nhận đăng ký;

  c) Tem kiểm định còn hiệu lực dán trên kính chắn gió;

  d) Hệ thống số phụ;

  đ) Giấy công tác xe;

  e) Đối với xe vận chuyển hàng hóa phải có chứng từ hàng hóa. Trường hợp đặc biệt thực hiện theo quy định của pháp luật;

  g) Sổ theo dõi hoạt động xe - máy.

  2. Khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thực hành lái xe, ngoài các quy định tại Khoản 1 Điều này, phải có:

  a) Giấy phép xe tập lái;

  b) Biển xe tập lái.

  3. Trường hợp chạy thử nghiệm, phải có:

  a) Lệnh sửa chữa hoặc kế hoạch chạy thử nghiệm được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  b) Biển báo “xe chạy thử” làm bằng tấm mica nền đỏ, chữ trắng (kích thước 297 mm x 210 mm) treo phía trước và phía sau xe.

  4. Xe phục vụ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước:

  a) Biển số đăng ký;

  b) Chứng nhận đăng ký theo quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I Thông tư này;

  c) Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật”.

  8. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I và Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 102/2016/TT-BQP như sau:

  “a) Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 01 Phụ lục I quy định về Bản khai đăng ký xe (nội dung sửa đổi, bổ sung quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này);

  b) Bổ sung Mẫu số 02 Phụ lục I quy định về Chứng nhận đăng ký xe phục vụ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

  c) Sửa đổi, bổ sung Phụ lục III quy định về ký hiệu biển số của các cơ quan, đơn vị (nội dung sửa đổi, bổ sung quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này)”.

  Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2019.

  2. Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các cơ quan, đơn vị (biển số và chứng nhận đăng ký xe quân sự có thay đổi ký hiệu) phải thực hiện xong việc cấp đổi biển số và chứng nhận đăng ký xe quân sự theo đúng quy định tại Thông tư này.

  3. Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

  4. Cục trưởng Cục Xe - Máy chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Thông tư này./.

   

  Nơi nhận:
  - Các Thủ trưởng Bộ và CNTCCT;
  - Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải;
  - Các đầu mối trực thuộc Bộ;
  - Các Cục: Quân lực, Quân huấn, Xe - Máy;
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL/Bộ Tư pháp;
  - Vụ Pháp chế;
  - Công bao, Cổng TTĐTBQP;
  - Lưu : VT, NCTH, Toan 93.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Thượng tướng Bế Xuân Trường

   

  PHỤ LỤC I

  MẪU BIỂU NGHIỆP VỤ ĐĂNG KÝ XE QUÂN SỰ
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 172/2018/TT-BQP ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

   

  1. Mẫu số 01: Bản khai đăng ký xe.

  2. Mẫu số 02: Chứng nhận đăng ký xe phục vụ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

   

  1. Mẫu số 01. Bản khai đăng ký xe

  ……..(1)…….
  ……..(2)…….
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

   

  …(3)…, ngày … tháng … năm …

   

  BẢN KHAI ĐĂNG KÝ XE

   

  Căn cứ ……………………………………….(4)………………………………………………………..

  ……………………(2)…………………………………………………. đề nghị Cục Xe - Máy đăng ký xe ô tô (mô tô) có đặc điểm sau:

  Nhãn hiệu xe:……………………(5)………………… Loại xe:……………..(6)………………………

  Số khung:………………………..(7)………………… Số máy:……………..(8)………………………

  Nguồn gốc trang bị:…………………………………………..(9)……………………………………….

  Cà số khung trực tiếp tại xe bằng bút chì (dán gọn trong khung))

   

  Cà số máy trực tiếp tại xe bằng bút chì (dán gọn trong khung)

  Nước sản xuất:……..….(10)………..…… Năm sản xuất:…………..(11)…………………………..

  Công suất động cơ: ...(12)...KW (ml). Công thức bánh xe: ...(13)…………………………………..

  Tổng số lốp xe:...(14)………. (bộ); cỡ lốp (15): Trước:……………………Sau:………………….

  Kích thước của xe (16): Dài…………..mm, rộng…………..mm, cao…………………………..mm

  Tải trọng (xe tải):...(17)....kg. Khối lượng toàn bộ:……………………………(18)…………….....kg.

  Số chỗ ngồi:………………………(19)....người.

  Giá trị xe:………………………………..(20)……………………………………………………………

   

  TRƯỞNG PHÒNG (BAN) XE-MÁY
  (Ký, ghi rõ họ, tên)

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  Phần dành riêng cho Cục Xe – Máy

   

  Đăng ký cũ

   

  Đăng ký mới

   

  Số chứng nhận đăng ký:………………………………. Cấp lần:…………………………………….

  Ngày đăng ký:…………………………………. Số sổ…………………………………………………

   

  TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG
  (Ký, ghi rõ họ, tên)

  CỤC TRƯỞNG
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  Ghi chú:

  (1) Tên cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng.

  (2) Tên cơ quan, đơn vị trực tiếp đăng ký (dưới cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ một cấp).

  (3) Địa danh.

  (4) Quyết định số………… ngày……tháng…….năm…….. về việc ………………………………….

  (5), (6), Ghi như trong tờ khai Hải quan hoặc hoặc chứng từ nhập khẩu (đối với xe nhập khẩu); giấy chứng nhận xuất xưởng (đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước); xe đã đăng ký ghi như trong chứng nhận đăng ký.

  (7), (8) Ghi đầy đủ chữ và số như trong tờ khai Hải quan hoặc chứng từ nhập khẩu (đối với xe nhập khẩu); giấy chứng nhận xuất xưởng (đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước); xe đã đăng ký ghi như trong chứng nhận đăng ký.

  (9) Trang bị quốc phòng (Bộ cấp), tự mua sắm, cho tặng...

  (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) Ghi như trong tờ khai Hải quan hoặc chứng từ nhập khẩu (đối với xe nhập khẩu); giấy chứng nhận xuất xưởng (đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước); xe đã đăng ký ghi như trong chứng nhận đăng ký.

  (20) Xe đăng ký lần đầu ghi như trong hóa đơn bán hàng; trường hợp xe cho, tặng, viện trợ, điều chuyển đơn vị không có hóa đơn bán hàng thì bỏ trống.

  Tờ khai đăng ký xe do cán bộ quản lý xe - máy khai, thủ trưởng phòng (ban) xe - máy đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ ký, ghi rõ họ, tên; thủ trưởng đơn vị trực tiếp đăng ký ký tên, đóng dấu.

  Không ghi vào phần dành riêng cho Cục Xe - Máy.

   

  2. Mẫu số 02. Chứng nhận đăng ký xe phục vụ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

  1. Mặt trước:

  2. Mặt sau:

  3. Quy cách:

  - Kích thước 85,60 mm x 53,98 mm;

  - Số chứng nhận đăng ký có 02 ký tự đầu là chữ “...” trước dãy số đăng ký;

  - Mặt trước giữa có in hình quốc huy, hoa văn phản quang màu vàng nhạt;

  - Mặt sau có 02 vạch chéo song song màu đỏ, hoa văn phản quang màu vàng nhạt; có 05 ô để đóng dấu gia hạn sử dụng hằng năm, chữ màu đen;

  - In Offset trên nền giấy trắng, loại 230g/m2, ép Plastic bảo vệ.

   

  PHỤ LỤC II

  KÝ HIỆU BIỂN SỐ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 172/2018/TT-BQP ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

   

  TT

  TÊN ĐƠN VỊ

  KÝ HIỆU BIỂN SỐ

  1

  Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng

  TM

  2

  Tổng cục Chính trị

  TC

  3

  Tổng cục Hậu cần

  TH

  4

  Tổng cục Kỹ thuật

  TT

  5

  Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

  TK

  6

  Tổng cục II

  TN

  7

  Quân khu 1

  KA

  8

  Quân khu 2

  KB

  9

  Quân khu 3

  KC

  10

  Quân khu 4

  KD

  11

  Quân khu 5

  KV

  12

  Quân khu 7

  KP

  13

  Quân khu 9

  KK

  14

  Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

  KT

  15

  Quân đoàn 1

  AA

  16

  Quân đoàn 2

  AB

  17

  Quân đoàn 3

  AC

  18

  Quân đoàn 4

  AD

  19

  Quân chủng Phòng không - Không quân

  QA

  20

  Quân chủng Hải quân

  QH

  21

  Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

  QB

  22

  Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

  QC

  23

  Bộ Tư lệnh 86

  QM

  24

  Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  BL

  25

  Binh chủng Tăng, Thiết giáp

  BB

  26

  Binh chủng Công binh

  BC

  27

  Binh chủng Đặc công

  BK

  28

  Binh chủng Pháo binh

  BP

  29

  Binh chủng Hóa học

  BH

  30

  Binh chủng Thông tin liên lạc

  BT

  31

  Học viện Quốc phòng

  HA

  32

  Học viện Lục quân

  HB

  33

  Học viện Chính trị

  HC

  34

  Học viện Hậu cần

  HE

  35

  Học viện Kỹ thuật Quân sự

  HD

  36

  Học viện Quân y

  HH

  37

  Trường Sĩ quan Lục quân 1

  HT

  38

  Trường Sĩ quan Lục quân 2

  HQ

  39

  Trường Sĩ quan Chính trị

  HN

  40

  Cục Đối ngoại

  PA

  41

  Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

  PG

  42

  Ban Cơ yếu Chính phủ

  PK

  43

  Viện Khoa học và Công nghệ quân sự

  PQ

  44

  Viện Thiết kế Bộ Quốc phòng

  PM

  45

  Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

  PX

  46

  Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

  PP-10

  47

  Bệnh viện quân y 175

  PP-40

  48

  Viện Y học cổ truyền Quân đội

  PP-60

  49

  Binh đoàn 11

  AV

  50

  Binh đoàn 12

  AT

  51

  Binh đoàn 15

  AN

  52

  Binh đoàn 16

  AX

  53

  Binh đoàn 18

  AM

  54

  Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

  VT

  55

  Tổng công ty 36-CTCP

  CA

  56

  Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội

  CB

  57

  Tổng công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân

  CD

  58

  Tổng công ty Đông Bắc

  CH

  59

  Tổng công ty Kinh tế, kỹ thuật công nghiệp quốc phòng

  CK

  60

  Tổng công ty Thái Sơn

  CM

  61

  Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng

  CN

  62

  Tổng công ty 319

  CP

  63

  Công ty Ứng dụng Kỹ thuật và Sản xuất

  CT

  64

  Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô

  CV

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực: 01/07/2009 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Thông tư 102/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng
  Ban hành: 29/06/2016 Hiệu lực: 15/08/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
  03
  Thông tư 102/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng
  Ban hành: 29/06/2016 Hiệu lực: 15/08/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 172/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 102/2016/TT-BQP

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng
  Số hiệu: 172/2018/TT-BQP
  Loại văn bản: Thông tư
  Ngày ban hành: 27/12/2018
  Hiệu lực: 10/02/2019
  Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông
  Ngày công báo: 18/01/2019
  Số công báo: 65&66-01/2019
  Người ký: Bế Xuân Trường
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới