logo

Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP về Một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 05/2017/NQ-HĐTP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Hòa Bình
  Ngày ban hành: 19/09/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/01/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hình sự

  Tóm tắt văn bản

  Ngày 19 tháng 9 năm 2017, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP về việc ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyếtđịnh đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự.

  Theo đó, Ban hành 60 biểu mẫu văn bản tố tụng trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự theo Danh mục kèm theo Nghị quyết này

  Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

 •  

  HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
  -------
  Số: 05/2017/NQ-HĐTP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2017
   
   
  NGHỊ QUYẾT
  BAN HÀNH MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ, XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
  ------------------
  HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
   
   
  Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;
  Để áp dụng đúng và thống nhất biểu mẫu trong tố tụng hình sự;
  Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
   
  QUYẾT NGHỊ:
   
  Điều 1. Ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự
  Ban hành 60 biểu mẫu văn bản tố tụng trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự theo Danh mục kèm theo Nghị quyết này.
  Điều 2. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản
  Thể thức và kỹ thuật trình bày các văn bản tố tụng trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự được thực hiện theo Nghị quyết này và Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14 ngày 14-3-2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.
  Điều 3. Hiệu lực thi hành
  1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 08 tháng 6 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
  2. Trong quá trình thực hiện nếu có những vướng mắc, đề nghị phản ánh cho Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để có hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung kịp thời.
   
  Nơi nhận:
  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
  - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
  - Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
  - Ban Chỉ đạo CCTPTƯ;
  - Ban Nội chính Trung ương;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Chính phủ (02 bản);
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Bộ Công an;
  - Bộ Tư pháp;
  - Các TAND và TAQS;
  - Các Thẩm phán TANDTC và các đơn vị thuộc TANDTC;
  - Cổng thông tin điện tử TANDTC;
  - Lưu: VT (TANDTC, Vụ PC&QLKH).
  TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
  CHÁNH ÁN
  Nguyễn Hòa Bình
   
   
   
  DANH MỤC
  60 BIỂU MẪU TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ, XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
  (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
   

  Mẫu số 01-HS
  Phân công Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm giải quyết, xét xử vụ án hình sự
  Mẫu số 02-HS
  Phân công Thư ký Tòa án tiến hành tố tụng đối với vụ án hình sự; quyết định phân công Thẩm tra viên thẩm tra hồ sơ vụ án hình sự
  Mẫu số 03-HS
  Thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký trước khi mở phiên tòa
  Mẫu số 04-HS
  Quyết định tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với bị can, bị cáo đang bị tạm giam)
  Mẫu số 05-HS
  Quyết định tạm giam (áp dụng biện pháp tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)
  Mẫu số 06-HS
  Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với bị can, bị cáo đang được tại ngoại)
  Mẫu số 07-HS
  Quyết định tạm giam (áp dụng tại phiên tòa sơ thẩm hoặc khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)
  Mẫu số 08-HS
  Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại ngoại)
  Mẫu số 09-HS
  Quyết định tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)
  Mẫu số 10-HS
  Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm đối với bị cáo đang được tại ngoại)
  Mẫu số 11 -HS
  Quyết định tạm giam (áp dụng tại phiên tòa phúc thẩm hoặc khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)
  Mẫu số 12-HS
  Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại ngoại)
  Mẫu số 13-HS
  Thông báo về việc người bào chữa tham gia tố tụng
  Mẫu số 14-HS
  Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án trong giai đoạn xét xử)
  Mẫu số 15-HS
  Quyết định đình chỉ biện pháp bắt buộc chữa bệnh
  Mẫu số 16-HS
  Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn
  Mẫu số 17-HS
  Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn
  Mẫu số 18-HS
  Quyết định trưng cầu giám định (dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án khi có yêu cầu)
  Mẫu số 19-HS
  Quyết định trưng cầu giám định (dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án khi xét thấy cần thiết)
  Mẫu số 20-HS
  Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
  Mẫu số 21-HS
  Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm
  Mẫu số 22-HS
  Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự sơ thẩm
  Mẫu số 23-HS
  Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự phúc thẩm
  Mẫu số 24-HS
  Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự giám đốc thẩm
  Mẫu số 25-HS
  Mẫu Biên bản nghị án sơ thẩm
  Mẫu số 26-HS
  Mẫu Biên bản nghị án phúc thẩm
  Mẫu số 27-HS
  Mẫu Bản án hình sự sơ thẩm
  Mẫu số 28-HS
  Mẫu Bản án hình sự phúc thẩm
  Mẫu số 29-HS
  Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án (quyết định)
  Mẫu số 30-HS
  Quyết định trả hồ sơ vụ án
  Mẫu số 31-HS
  Biên bản về việc giao, nhận hồ sơ vụ án và bản cáo trạng
  Mẫu số 32-HS
  Thông báo về việc giải quyết yêu cầu, đề nghị trước khi mở phiên tòa
  Mẫu số 33-HS
  Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)
  Mẫu số 34-HS
  Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (dùng cho Hội đồng xét xử)
  Mẫu số 35-HS
  Thông báo yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ
  Mẫu số 36-HS
  Quyết định tạm đình chỉ vụ án (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)
  Mẫu số 37-HS
  Quyết định tạm đình chỉ vụ án (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm)
  Mẫu số 38-HS
  Quyết định tạm đình chỉ vụ án và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm)
  Mẫu số 39-HS
  Quyết định đình chỉ vụ án (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)
  Mẫu số 40-HS
  Quyết định đình chỉ vụ án (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm)
  Mẫu số 41-HS
  Quyết định phục hồi vụ án (dùng cho Chánh án Tòa án, Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)
  Mẫu số 42-HS
  Quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử
  Mẫu số 43-HS
  Quyết định hoãn phiên tòa (dùng cho Hội đồng xét xử)
  Mẫu số 44-HS
  Quyết định hoãn phiên tòa (dùng cho Chánh án Tòa án)
  Mẫu số 45-HS
  Biên bản về việc kháng cáo
  Mẫu số 46-HS
  Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với Quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án
  Mẫu số 47-HS
  Quyết định về việc giải quyết kháng cáo quá hạn
  Mẫu số 48-HS
  Thông báo về việc kháng cáo (kháng nghị)
  Mẫu số 49-HS
  Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)
  Mẫu số 50-HS
  Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)
  Mẫu số 51-HS
  Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm (dùng cho Thẩm phán chủ tọa phiên tòa)
  Mẫu số 52-HS
  Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm (dùng cho Hội đồng xét xử)
  Mẫu số 53-HS
  Thông báo về việc tiếp nhận Đơn đề nghị giám đốc thẩm/Kiến nghị giám đốc thẩm/Thông báo bản án (quyết định) của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm
  Mẫu số 54-HS
  Quyết định rút hồ sơ vụ án hình sự
  Mẫu số 55-HS
  Thông báo giải quyết Đơn đề nghị giám đốc thẩm/Kiến nghị giám đốc thẩm/Thông báo bản án (quyết định) của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm
  Mẫu số 56-HS
  Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm
  Mẫu số 57-HS
  Quyết định thay đổi (bổ sung, rút) kháng nghị giám đốc thẩm
  Mẫu số 58-HS
  Quyết định đình chỉ xét xử giám đốc thẩm
  Mẫu số 59-HS
  Quyết định giám đốc thẩm
  Mẫu số 60-HS
  Quyết định khởi tố vụ án hình sự

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Tòa án nhân dân của Quốc hội, số 62/2014/QH13
  Ban hành: 24/11/2014 Hiệu lực: 01/06/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Bộ luật Tố tụng hình sự của Quốc hội, số 101/2015/QH13
  Ban hành: 27/11/2015 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản được hướng dẫn
  03
  Bộ luật Hình sự của Quốc hội, số 100/2015/QH13
  Ban hành: 27/11/2015 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hướng dẫn
  04
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 của Quốc hội, số 12/2017/QH14
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
  05
  Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước
  Ban hành: 14/03/2017 Hiệu lực: 20/05/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP về Một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
  Số hiệu: 05/2017/NQ-HĐTP
  Loại văn bản: Nghị quyết
  Ngày ban hành: 19/09/2017
  Hiệu lực: 01/01/2018
  Lĩnh vực: Hình sự
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Hòa Bình
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới