logo

Quyết định 6606/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 6606/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Hồng Sơn
  Ngày ban hành: 14/11/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 14/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hình sự
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ---------------

  Số: 6606/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------

  Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019

  ----------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

  Căn cứ Luật Thi hành án hình sự năm 2019;

  Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019;

  Xét đề nghị của Giám đốc Công an Thành phố tại Tờ trình số: 607/TTr-CAHN-PV01, ngày 16 tháng 10 năm 2019,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Công an Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Thủ tướng Chính phủ;

  - Bộ Công an;

  - Thường trực Thành ủy;

  - Thường trực HĐND Thành phố;

  - Chủ tịch UBND Thành phố;

  - Các PCT UBND Thành phố;

  - VPUB: CVP, các PCVP, NC, TKBT;

  - Lưu: VT, NC, CATP (PV01).

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

  Lê Hồng Sơn

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ---------------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------

   

   

  KẾ HOẠCH

  Triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019
  trên địa bàn thành phố Hà Nội

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 6606/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2019
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

  -----------

   

  Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 ngày 14 tháng 6 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 (sau đây viết gọn là Luật). Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019; UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn Thành phố như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích:

  a) Xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các sở, ban, ngành Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên, cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm đảm bảo triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

  b) Nâng cao nhận thức về Luật, trách nhiệm triển khai thi hành Luật.

  2. Yêu cầu:

  a) Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố, sự phối hợp hiệu quả, chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức triển khai thi hành Luật.

  b) Các sở, ban, ngành, UBND các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.

  II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

  1. Tuyên truyền và phổ biến Luật:

  a) Công an Thành phố chủ trì tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sỹ trong Công an Thành phố, cán bộ, công chức và nhân dân.

  b) Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô.

  c) Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Công an Thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ làm công tác quản lý, chuyên môn trực tiếp thực hiện công tác thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại.

  d) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành đến lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thi hành án dân sự Thành phố, quận, huyện, thị xã; báo cáo viên pháp luật Thành phố, quận, huyện, thị xã và các hình thức phù hợp để tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Thành phố.

  e) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

  f) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị có

  liên quan tham mưu UBND Thành phố cân đối, hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách Thành phố, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ theo kế hoạch được UBND Thành phố phê duyệt; Hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

  g) Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành trong ngành mình.

  h) Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho các hội viên và quần chúng nhân dân.

  i) Các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng, điều kiện, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

  Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

  2. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án hình sự:

  Các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thi hành án hình sự để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đề xuất ban hành mới, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật về thi hành án hình sự, gửi kết quả rà soát về Công an Thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

  Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2019.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Giám đốc Công an Thành phố có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện và báo cáo UBND Thành phố việc thực hiện Kế hoạch này.

  2. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Luật trong phạm vi quản lý của đơn vị mình./.

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

  Lê Hồng Sơn

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Thi hành án hình sự của Quốc hội, số 41/2019/QH14
  Ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực: 01/01/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 1041/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019
  Ban hành: 19/08/2019 Hiệu lực: 19/08/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 6606/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu: 6606/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 14/11/2019
  Hiệu lực: 14/11/2019
  Lĩnh vực: Hình sự
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Hồng Sơn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới