logo

Chỉ thị 1034/CT-KTNN về việc chấn chỉnh hoạt động kiểm toán tránh chồng chéo, trùng lắp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nước Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 1034/CT-KTNN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hồ Đức Phớc
  Ngày ban hành: 03/07/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 03/07/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán
 •  

  KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
  -------
  Số: 1034/CT-KTNN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017
   
   
  CHỈ THỊ
  VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TRÁNH CHỒNG CHÉO, TRÙNG LẮP
   
   
  Thời gian qua, các đơn vị thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã nghiêm túc quán triệt chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước hạn chế, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp giữa hoạt động kiểm toán với hoạt động thanh tra của Thanh tra Chính phủ, của các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra thuộc các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phương án tổ chức kiểm toán năm 2017 được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt đã quán triệt nguyên tắc lồng ghép kế hoạch kiểm toán, quyết định kiểm toán và phối hợp trong hoạt động kiểm toán nhằm tránh ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm toán.
  Tuy nhiên, qua thực tế triển khai hoạt động kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017 còn phát sinh một số trường hợp có từ hai Đoàn kiểm toán trở lên thuộc các KTNN chuyên ngành, khu vực tiến hành kiểm toán một đơn vị tại các thời điểm khác nhau, mặc dù mục tiêu, nội dung, phạm vi kiểm toán của từng cuộc kiểm toán khác nhau song phần nào ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị được kiểm toán. Bên cạnh đó, còn tình trạng trùng dẫm, chồng chéo giữa KTNN và Thanh tra Chính phủ, thanh tra chuyên ngành, thanh tra tỉnh.
  Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, để khắc phục, hạn chế tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động kiểm toán giữa các KTNN chuyên ngành, khu vực, cũng như giữa Cơ quan KTNN và cơ quan thanh tra nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tập trung sản xuất kinh doanh, các Cơ quan đơn vị thực hiện nhiệm vụ, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN thực hiện nghiêm các nội dung sau:
  1. Đối với việc tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2017
  Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm toán phải nghiên cứu Kế hoạch kiểm toán năm 2017 của toàn ngành, chỉ đạo ngay từ giai đoạn chuẩn bị kiểm toán phải khảo sát thu thập đầy đủ thông tin, khi lập kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán không lựa chọn kiểm toán các đơn vị đã có trong Kế hoạch kiểm toán năm 2017 của ngành, hoặc đã/đang được các đơn vị thuộc KTNN tiến hành kiểm toán, kiểm tra đối chiếu; trường hợp đặc biệt phải báo cáo Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định khi xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán. Thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước nếu để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động kiểm toán giữa các KTNN chuyên ngành, khu vực do không thực hiện nghiêm yêu cầu trên. Đối với các cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2017 đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ, thanh tra chuyên ngành nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp trước khi lập, quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm toán thì tiến hành theo kế hoạch đã công bố.
  2. Về xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2018
  Căn cứ hướng dẫn xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2018 tại Văn bản số 814/KTNN-TH ngày 15/6/2017, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan KTNN và cơ quan thanh tra khi lập kế hoạch kiểm toán năm; đối với mỗi đơn vị, đầu mối, chủ đề được lựa chọn để đưa vào Kế hoạch kiểm toán năm 2018, thủ trưởng các đơn vị chủ động chỉ đạo, tổ chức thu thập thông tin, xác định rõ phạm vi, nội dung kiểm toán chủ yếu, đặc biệt cần dự kiến cụ thể các dự án, chương trình để thông báo cho các đơn vị được kiểm toán và thanh tra biết ngay sau Kế hoạch kiểm toán năm 2018 được ban hành nhằm tránh trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động giữa ngành thanh tra và ngành KTNN, cũng như trong chính hoạt động kiểm toán giữa các đơn vị thuộc KTNN. Trong đó: (i) Đối với lĩnh vực kiểm toán đầu tư, dự án, kiểm toán chuyên đề: Xác định rõ đầu mối, đơn vị được kiểm toán ngay khi đề xuất dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm của đơn vị; (ii) Đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp, ngân sách bộ, ngành, địa phương: Dự kiến danh mục các đơn vị, đầu mối được kiểm toán (nhất là các dự án đầu tư, các đơn vị thực hiện đối chiếu) trước khi Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành Kế hoạch kiểm toán năm.
  Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán chịu trách nhiệm theo dõi, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước xử lý các tình huống trùng lắp, chồng chéo nếu ./.
   
  Nơi nhận:
  - Ủy ban thường vụ Quốc hội (để b/c);
  - Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
  - Ủy ban Kiểm tra Trung ương; (để phối hợp)
  - Thanh tra Chính phủ; (để phối hợp)
  - Các bộ, cơ quan ngang bộ; (để phối hợp)
  - UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; (để phối hợp)
  - Tổng Kiểm toán nhà nước;
  - Các Phó Tổng KTNN;
  - Các đơn vị trực thuộc;
  - Lưu: VT.
  TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
  Hồ Đức Phớc
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
  Ban hành: 17/05/2017 Hiệu lực: 17/05/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới