logo

Công văn 4356/TCT-QLN sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 4356/TCT-QLN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Đức Tuân
  Ngày ban hành: 19/10/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 19/10/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THU
  -------
  Số: 4356/TCT-QLN
  V/v Sử dụng hóa đơn GTGT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015

   
   
  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa
   
   
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3022/CT-QLN ngày 09/10/2015 về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 125 Cienco 1 và Công ty TNHH thương mại P.T Tuấn Thu. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Ngày 15 tháng 10 năm 2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 14451/BTC-TCT về việc triển khai biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế quý IV/2015.
  Căn cứ điểm 4.2 tại công văn 14451/BTC-TCT của Bộ Tài chính; Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa xem xét, xử lý đồng thời giám sát tiến độ thực hiện nghĩa vụ với NSNN theo đúng cam kết của Công ty.
  Thực hiện thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng ngay thời điểm Công ty vi phạm cam kết.
  “4.2. Biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng:
  a) Đi với các quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đã quá 30 ngày mà đối tượng bị cưỡng chế chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền ghi trên quyết định cưỡng chế thì phải ban hành ngay 100% quyết định cưỡng chế bng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng.
  b) Sau khi hết thời hiệu thi hành của quyết định cưng chế bằng biện thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng (01 năm), nếu đi tượng bị cưỡng chế chưa nộp hoặc nộp chưa đủ stiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, thì cơ quan thuế tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế bằng các biện pháp tiếp theo. Trường hợp chưa triển khai được biện pháp cưỡng chế tiếp theo thì cơ quan thuế tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng.
  c) Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị xuất từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành đ có nguồn thanh toán tin lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xut kinh doanh được liên tục thì cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế có văn bản cam kết nộp: toàn bộ stiền thuế phát sinh cho hóa đơn xuất lẻ đó và kế hoạch nộp s tin thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp còn nợ NSNN.
  Kế hoạch nộp stiền còn nợ này phải đảm bảo nộp hết toàn bộ trước ngày 31/12/2015. Nếu người nộp thuế vi phạm cam kết thì cơ quan thuế dừng ngay việc xuất hóa đơn lẻ.
  Trường hợp stiền thuế nợ, tiền chậm nộp lớn hơn sdoanh thu phát sinh trên các hóa đơn sẽ sử dụng từ nay đến cui năm 2015 thì người nộp thuế phải cam kết nộp toàn bộ stiền thuế phát sinh cho hóa đơn xuất lẻ đó và nộp s tin thuế, tiền chậm nộp còn nợ bằng 30% - 50% doanh thu trên hóa đơn xut lẻ.”
  Như vậy, để tháo gỡ khó khăn cho Công ty, tạo điều kiện thanh toán tiền lương cho người lao động, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục đồng thời hỗ trợ Công ty thực hiện nghĩa vụ với NSNN, cơ quan thuế sẽ thông báo từng hóa đơn có giá trị sử dụng cho Công ty, đồng thời Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa sẽ giám sát việc này, tránh việc lạm dụng để thực hiện xuất hóa đơn của Công ty.
  Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phó TCT Phi Vân Tuấn (b/c);
  - Website Tổng cục Thuế;
  - Lưu: VT, QLN (2b).
  TL. TNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Vũ Đ
  ức Tuân

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới