logo

Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nước Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 01/2020/QĐ-KTNN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Đức Phớc
  Ngày ban hành: 26/06/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 09/08/2020 Tình trạng hiệu lực: Chưa áp dụng
  Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán
 • KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  __________________

  Số:  01/2020/QĐ-KTNN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _________________________

  Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

   

  Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước ngày 26/11/2019;                                            

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

  Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ngày 15/7/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước;

  Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-KTNN ngày 23/12/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

  Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

  Điều 2. Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán được áp dụng trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Đoàn kiểm toán, kiểm toán viên nhà nước, tổ chức, cá nhân của Kiểm toán nhà nước; đơn vị được kiểm toán; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đối với hoạt động kiểm toán phải tuân thủ các quy định của Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán trong hoạt động kiểm toán nhà nước.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước, các quy định có liên quan đến Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

  Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các Đoàn kiểm toán nhà nước, các thành viên của Đoàn kiểm toán nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đối với hoạt động kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

  - Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Viện KSND tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;

  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

  - Công báo;

  - Lãnh đạo KTNN; các đơn vị trực thuộc KTNN;

  - Lưu: VT, Vụ Chế độ và KSCL kiểm toán (02).

   TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

   

   

   

  (Đã ký)

   

   

   

  Hồ Đức Phớc

   

   

   

  MỤC LỤC HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN
  (Ban hành kèm theo Quyết định số  01 /2020/QĐ-KTNN

  ngày   26     tháng   6   năm 2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

   

  KÝ HIỆU

  (Mẫu biểu số)

  TÊN MẪU BIỂU

  TRANG SỐ

  LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  I. NGÂN SÁCH BỘ, NGÀNH

  01/KHKT-NSBN

  Kế hoạch kiểm toán.... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)

  (Áp dụng cho các cuộc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại các Bộ, cơ quan trung ương)

  1-28

  01/BBKT-NSBN

  Biên bản kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại ...(đơn vị được kiểm toán tổng hợp)

  (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp việc quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công của Bộ, cơ quan trung ương)

  29-37

  01/BCKT-NSBN

  Báo cáo kiểm toán... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của Bộ (cơ quan trung ương)...

  (Áp dụng cho cuộc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của Bộ, cơ quan trung ương)

  38-57

  II. NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

  01/KHKT-NSĐP

  Kế hoạch kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)

  (Áp dụng cho cuộc kiểm toán ngân sách tại các tỉnh, thành phố)

  58-88

  01/BBKT-NSĐP

  Biên bản kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của quận (huyện, thị xã) ...

  (Áp dụng cho Tổ kiểm toán ngân sách tại các quận, huyện, thị xã khi kiểm toán ngân sách địa phương

  89-101

  02/BBKT-NSĐP

  Biên bản kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại Cục thuế (hoặc Chi cục thuế)

  (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tại Cục thuế (hoặc Chi cục thuế) khi kiểm toán ngân sách địa phương)

  102-112

  03/BBKT-NSĐP

  Biên bản kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại Cục (chi cục) Hải quan

  (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tại Cục hải quan (hoặc Chi cục hải quan) khi kiểm toán ngân sách địa phương)

  113-122

  04/BBKT-NSĐP

  Biên bản kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại Kho bạc nhà nước

  (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại Kho bạc tỉnh, thành phố hoặc kho bạc quận, huyện, thị xã) khi kiểm toán ngân sách địa phương)

  123-130

  05/BBKT-NSĐP

  Biên bản kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư ...

  (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại các Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố khi kiểm toán ngân sách địa phương)

  131-136

  06/BBKT-NSĐP

  Biên bản kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại Sở Tài chính tỉnh, thành phố (hoặc phòng tài chính quận, huyện, thị xã) ...

  (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại Sở Tài chính các tỉnh, thành phố hoặc phòng tài chính quận, huyện, thị xã khi kiểm toán ngân sách địa phương)

  137-148

  07/BBKT-NSĐP

  Biên bản kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của xã phường, thị trấn...

  (Áp dụng cho Tổ kiểm toán ngân sách tại các xã, phường khi kiểm toán ngân sách địa phương)

  149-159

  01/BCKT-NSĐP

  Báo cáo kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của … (ghi tên tỉnh ,thành phố)

  (Áp dụng cho cuộc kiểm toán ngân sách địa phương)

  160-180

  III. CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN, BQLDA TRỰC THUỘC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

  01/BBKT-NS

  Biên bản kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại ...(tên đơn vị dự toán được kiểm toán)

  (Áp dụng cho Tổ kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại các đơn vị dự toán thuộc các bộ, ngành, địa phương)

  181-190

  02/BBKT-NS

  Biên bản kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại Ban quản lý dự án (hoặc Chủ đầu tư)...

  (Áp dụng cho Tổ kiểm toán việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư của các Ban quản lý dự án (hoặc Chủ đầu tư) thuộc các bộ, ngành, địa phương)

  191-202

  LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

  01/KHKT-DAĐT

  Kế hoạch kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)

  (Áp dụng cho các cuộc kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng công trình, gồm cả dự án theo hợp đồng PPP (BOT, BT)

  203-225

  01/BBKT-DAĐT

  Biên bản kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại....

  (Áp dụng cho Tổ kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án thành phần, hoặc các gói thầu khi thực hiện kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm cả dự án theo hợp đồng PPP (BOT, BT…))

  226-238

  02/BBKT-DADT

  Biên bản kiểm toán ... (ghi tên theo quyết định kiểm toán)... tại....

  (Áp dụng cho cho Tổ kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án thực hiện hình thức hợp đồng PPP (BOT, BT,…) tại cơ quan đại diện quản lý nhà nước có thẩm quyền)

  239-243

  01/BCKT-DAĐT

  Báo cáo kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) dự án ... (ghi tên dự án)

  (Áp dụng cho cuộc kiểm toán hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm cả dự án đầu tư theo hợp đồng PPP (BOT, BT))

  244-265

  LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

  01/KHKT-CTMT

  Kế hoạch kiểm toán (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)

  (Áp dụng cho cuộc kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia hoặc các Chương trình mục tiêu áp dụng theo cơ chế Chương trình mục tiêu quốc gia)

  266-289

  01/BBKT-CTMT

  Biên bản kiểm toán Chương trình... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại ...

  (Áp dụng cho Tổ kiểm toán khi kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia hoặc các Chương trình mục tiêu áp dụng theo cơ chế Chương trình mục tiêu quốc gia)

  290-301

  01/BCKT-CTMT

  Báo cáo kiểm toán Chương trình ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của

  (Áp dụng cho cuộc kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia hoặc các Chương trình mục tiêu áp dụng theo cơ chế Chương trình mục tiêu quốc gia)

  302-319

  LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP

  01/KHKT-DN

  Kế hoạch kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)

  (Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp)

  320-342

  01/BBKT-DN

  Biên bản kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của ... (ghi tên doanh nghiệp)

  (Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp)

  343-353

  01/BCKT-DN

  Báo cáo kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của ... (ghi tên doanh nghiệp)

  (Áp dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp)

  354-372

  02/BCKT-DN

  Báo cáo kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của ... (ghi tên đơn vị được kiểm toán)

  (Áp dụng cho cuộc kiểm toán thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và việc thực hiện quyền, trách nhiệm của người đại diện vốn nhà nước trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống)

  373-386

  03/BCKT-DN

  Báo cáo kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của ... (ghi tên doanh nghiệp)

  (Áp dụng cho cuộc kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa)

  387-401

  04/BCKT-DN

  Báo cáo kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của ... (ghi tên doanh nghiệp)

  (Áp dụng cho cuộc kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần

  402-417

  LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG

  01/KHKT-TCNH

  Kế hoạch kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)

   (Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các tổ chức tài chính, ngân hàng)

  418-442

  01/BBKT-TCNH

  Biên bản kiểm toán (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại ...

  (Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các tổ chức tài chính, ngân hàng)

  443-454

  01/BCKT-TCNH

  Báo cáo kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của ... (ghi tên đơn vị được kiểm toán)

  (Áp dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các tổ chức tài chính, ngân hàng)

  455-473

  02/BCKT-TCNH

  Báo cáo kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  (Áp dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

  474-491

  LĨNH VỰC KIỂM TOÁN QUỐC PHÒNG, AN NINH TÀI CHÍNH ĐẢNG

  01/KHKT-ĐB

  Kế hoạch kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)

  (Áp dụng cho cuộc kiểm toán quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)

  492-520

  01/BBKT-ĐB

  Biên bản kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại...

  (Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị  dự toán thuộc khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)

  521-531

  01/BCKT-ĐB

  Báo cáo kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của ... (ghi tên đơn vị được kiểm toán)

  (Áp dụng cho cuộc kiểm toán quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị thuộc khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)

  532-552

  HỒ SƠ CHUNG

  01/KHKS-KTNN

  Đề cương khảo sát thu thập thông tin để lập Kế hoạch kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm) của ....

  (Áp dụng cho cuộc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại các đơn vị)

  553-556

  02/HSKT-KTNN

  Kế hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán

  557-581

  03/HSKT-KTNN

  Thông báo kết luận của Lãnh đạo KTNN tại cuộc họp duyệt Kế hoạch kiểm toán

  582-583

  04/HSKT-KTNN

  Nhật ký kiểm toán

  584-590

  05/HSKT-KTNN

  Nhật ký công tác

  591-592

  06/HSKT-KTNN

  Tờ trình về việc kiểm tra, đối chiếu.

  593-595

  07/HSKT-KTNN

  Công văn gửi Kế hoạch kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo của người nộp thuế

  596-598

  08/HSKT-KTNN

  Công văn gửi UBND về việc phối hợp trong kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo của người nộp thuế

  599-601

  09/HSKT-KTNN

  Biên bản kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo của người nộp thuế

  602-605

  10/HSKT-KTNN

  Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán.

  606-617

  11/HSKT-KTNN

  Văn bản đề nghị đơn vị giải trình số liệu

  618-619

  12/HSKT-KTNN

  Biên bản kiểm toán

  620-623

  13/HSKT-KTNN

  Biên bản họp Tổ kiểm toán.

  624-625

  14/HSKT-KTNN

  Biên bản họp thông qua Biên bản kiểm toán với đơn vị được kiểm toán chi tiết

  626-628

  15/HSKT-KTNN

  Biên bản họp Đoàn kiểm toán

  629-630

  16/HSKT-KTNN

  Tờ trình xin ý kiến về hoạt động kiểm toán

  631-632

  17/HSKT-KTNN

  Biên bản họp xét duyệt Dự thảo báo cáo kiểm toán

  633-634

  18/HSKT-KTNN

  Báo cáo bảo lưu ý kiến của thành viên Đoàn kiểm toán

  635-636

  19/HSKT-KTNN

  Tờ trình về việc thẩm định, xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán

  637-639

  20/HSKT-KTNN

  Thông báo kết luận của Lãnh đạo KTNN tại cuộc họp duyệt Dự thảo báo cáo kiểm toán

  640-641

  21/HSKT-KTNN

  Công văn gửi Dự thảo báo cáo kiểm toán

  642-643

  22/HSKT-KTNN

  Biên bản họp thông qua Dự thảo báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán với đơn vị được kiểm toán

  644-645

  23/HSKT-KTNN

  Tờ trình về việc phát hành Báo cáo kiểm toán

  646-647

  24/HSKT-KTNN

  Công văn gửi phát hành Báo cáo kiểm toán

  648-649

  25/HSKT-KTNN

  Thông báo kết quả kiểm toán của Đoàn kiểm toán

  650-651

  26/HSKT-KTNN

  Tờ trình về việc xin phát hành Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết

  652-653

  27/HSKT-KTNN

  Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết

  654-684

  28/HSKT-KTNN

  Công văn gửi kho bạc nhà nước

  685-688

  29/HSKT-KTNN

  Thông báo kết luận, kiến nghị kiểm toán

  689-691

         

   

  FILE ĐÍNH KÈM VĂN BẢN

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Kiểm toán Nhà nước của Quốc hội, số 81/2015/QH13
  Ban hành: 24/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán Nhà nước
  Ban hành: 15/07/2016 Hiệu lực: 15/09/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
  Ban hành: 23/12/2016 Hiệu lực: 06/02/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước, số 55/2019/QH14
  Ban hành: 26/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
  Ban hành: 02/11/2016 Hiệu lực: 17/12/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nước
  Số hiệu: 01/2020/QĐ-KTNN
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 26/06/2020
  Hiệu lực: 09/08/2020
  Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Hồ Đức Phớc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Chưa áp dụng
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới