logo

QCVN 117:2018/BTTTT ngày 13/04/2018 Thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA-Phần truy nhập vô tuyến

Văn bản liên quan

Văn bản mới