logo

Quyết định 3084/QĐ-BKHCN Quy chế tổ chức và hoạt động Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3084/QĐ-BKHCN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tùng
  Ngày ban hành: 24/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông
 • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  -----------------

  Số: 3084/QĐ-BKHCN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------------

  Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
  của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

  -----------------

  BỘ TRƯỞNG

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

   

  Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

  Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

  Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016;

  Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018;

  Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử;

  Căn cứ Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

  Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

  Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tuớng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ,           

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

  - Lưu: VT, TTKHCN, PTTTKHCN.

   

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

  Trần văn Tùng

   

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  -----------------

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------------

  Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2019

   

   

  QUY CHẾ

  Tổ chức và hoạt động của

  Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3084/QĐ-BKHCN

  ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

  -------------------

   

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (sau đây gọi tắt là cổng thông tin), có địa chỉ truy cập trên mạng Internet là https://startup.gov.vn do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là đơn vị chủ quản; được xây dựng trên phiên bản Tiếng Việt, được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

  2. Quy chế này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia quản lý, vận hành, cung cấp, khai thác và sử dụng thông tin trên Cổng thông tin; tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

  Điều 2. Chức năng của cổng thông tin

  Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia có chức năng cung cấp thông tin tổng hợp về chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thông tin công nghệ, sở hữu trí tuệ; nguồn nhân lực; các quỹ đầu tư, nhà đầu tư, cơ sở ươm tạo thúc đẩy kinh doanh; tổ chức, cá nhân hỗ trợ; các tin tức, sự kiện; dịch vụ và các hoạt động hỗ trợ liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

  Điều 3. Cơ chế hoạt động

  1. Trong giai đoạn đầu kinh phí hoạt động Cổng Thông tin được ngân sách nhà nước hỗ trợ, kết hợp với huy động nguồn vốn xã hội hóa từ doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà tài trợ, tổ chức trong nước và quốc tế. Khi đủ điều kiện, cổng thông tin được hoạt động theo cơ chế tự chủ theo quy định của pháp luật.

  2. Kinh phí hỗ trợ hoạt động của cổng thông tin được bố trí từ Đề án Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

  a) Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia) dự toán kinh phí hỗ trợ cổng thông tin, hoạt động của Ban Biên tập cổng thông tin từ Đề án Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.

  b) Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia lập dự toán kinh phí hỗ trợ để bảo đảm vận hành kỹ thuật của cổng thông tin, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

  c) Trong giai đoạn đầu, cổng thông tin sử dụng máy chủ của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia. Giai đoạn tiếp theo sẽ sử dụng nguồn vốn xã hội hóa để thuê máy chủ, vận hành kỹ thuật bảo đảm băng thông, đường truyền cho Cổng thông tin hoạt động thông suốt, an toàn, ổn định đáp ứng yêu cầu truy cập, khai thác và sử dụng thông tin của cộng đồng khởi nghiệp.

  Điều 4. Nguyên tắc cung cấp thông tin

  1. Thông tin cung cấp trên cổng thông tin phải đúng, đủ, chính xác, kịp thời, phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên Internet.

  2. Việc đăng tải, trích dẫn, sử dụng lại thông tin trên cổng thông tin phải ghi rõ thông tin về tác giả, nguồn cung cấp thông tin, ngày đăng tin.

  Điều 5. Bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật

  1. Thống nhất sử dụng Bộ mã ký tự chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia 6909:2011 trong việc lưu trữ và trao đổi thông tin, dữ liệu trên cổng thông tin điện tử.

  2. Cổng thông tin phải tuân thủ các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước theo quy định hiện hành.

  Điều 6. Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân

  Việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân trên cổng thông tin phải tuân thủ theo quy định tại Điều 21, 22 của Luật Công nghệ thông tin; Luật An ninh mạng; Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Thông tư số 25/2010/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, bảo đảm an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

   

  Chương II. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỔNG THÔNG TIN

   

  Điều 7. Ban Biên tập cổng thông tin

  1. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập Ban biên tập Cổng thông tin, gồm:

  a) Trưởng ban: Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

  Trong giai đoạn đầu, phối hợp với Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia bảo đảm hệ thống máy chủ vận hành băng thông, đường truyền cho Cổng thông tin; đồng thời từng bước huy động, sử dụng nguồn vốn xã hội hóa để thuê máy chủ, vận hành kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu truy cập, khai thác và sử dụng thông tin của cộng đồng khởi nghiệp; thực hiện sao lưu định kỳ, lưu trữ nội dung thông tin, tư liệu của cổng thông tin theo quy định.

  b) Huy động nguồn lực xã hội, xây dựng cơ chế hợp tác, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng tham gia duy trì và phát triển cổng thông tin.

  c) Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của đơn vị quản lý về hoạt động của cổng thông tin.

  d) Thực hiện các nội dung khác theo thỏa thuận.

  Điều 10. Nội dung, hình thức cung cấp thông tin lên cổng thông tin

  1. Nội dung thông tin phải bảo đảm theo quy định tại Điều 4 Quy chế này. Đơn vị vận hành cổng thông tin đề xuất khung nội dung các hạng mục thông tin, kế hoạch hoạt động của cổng thông tin, báo cáo Ban biên tập để làm căn cứ đặt hàng.

  2. Thông tin, dữ liệu do các tổ chức, cá nhân gửi về Ban Biên tập để đăng tải lên Cổng thông tin được thực hiện theo các hình thức sau:

  a) Bằng văn bản hoặc tệp thông tin dữ liệu điện tử thông qua hộp thư điện tử: banbientap@startup.gov.vn;

  b) Trực tiếp cập nhật thông tin trên trang tin, mục tin được giao quyền cập nhật thông tin (đối với các đơn vị được xây dựng trang tin thành viên).

  3. Các tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia cung cấp thông tin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác của các thông tin đã cung cấp. Các tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động cung cấp, khai thác thông tin trên cổng thông tin chịu trách nhiệm về nội dung thông tin theo quy định của Luật Công nghệ thông tin; Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011; Thông tư số 25/2010/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2010 và theo thỏa thuận.

  Điều 11. Quyền lợi và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan

  Các đơn vị trực thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 1 Quy chế này có các quyền lợi và trách nhiệm như sau:

  1. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ

  a) Bố trí cán bộ phụ trách phối hợp tiếp nhận, xử lý, cung cấp thông tin cho Ban biên tập cổng thông tin;

  b) Tổ chức cung cấp thông tin và dịch vụ của cơ quan, đơn vị lên cổng thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác theo đúng các nội dung được phân công.

  2. Thành viên tham gia cổng thông tin có các quyền lợi sau:

  a) Nhận được thông tin cập nhật tự động từ cổng thông tin;

  b) Được tương tác với các chủ thể khác trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

  c) Tư vấn của các chuyên gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

  d) Được khai thác các thông tin chi tiết và quảng bá hình ảnh doanh nghiệp trên Cổng thông tin.

  3. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên quan trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đăng ký tham gia và cung cấp thông tin cho cổng thông tin.

  4. Tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp, khai thác thông tin tại cổng thông tin có trách nhiệm và quyền lợi theo Quy chế này và theo thỏa thuận.

   

  Chương III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

   

  Điều 12. Tổ chức thực hiện

  1. Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, tổ chức, cá nhân và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 1 có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

   

   

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

  Trần văn Tùng

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/06/2006 Hiệu lực: 01/01/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
  Ban hành: 13/06/2011 Hiệu lực: 01/10/2011 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Khoa học và công nghệ của Quốc hội, số 29/2013/QH13
  Ban hành: 18/06/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 11/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
  Ban hành: 18/02/2014 Hiệu lực: 15/04/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Tiếp cận thông tin của Quốc hội, số 104/2016/QH13
  Ban hành: 06/04/2016 Hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Quyết định 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
  Ban hành: 18/05/2016 Hiệu lực: 18/05/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Nghị định 95/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
  Ban hành: 16/08/2017 Hiệu lực: 16/08/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  08
  Luật An ninh mạng của Quốc hội, số 24/2018/QH14
  Ban hành: 12/06/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  09
  Thông tư 25/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin Truyền Thông quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
  Ban hành: 15/11/2010 Hiệu lực: 01/01/2011 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 3084/QĐ-BKHCN Quy chế tổ chức và hoạt động Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  Số hiệu: 3084/QĐ-BKHCN
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 24/10/2019
  Hiệu lực: 24/10/2019
  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trần Văn Tùng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới