logo

Quyết định 3090/QĐ-BKHCN Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3090/QĐ-BKHCN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Thế Duy
  Ngày ban hành: 24/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
 • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  --------------------
  Số: 3090/QĐ-BKHCN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  --------------------

  Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật

  năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

  -----------------------------

  BỘ TRƯỞNG

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

   

  Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chtiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

  Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;

  - Bộ Tư pháp;

  - Các đơn vị trực thuộc Bộ (để thực hiện);

  - Lưu: VT, PC.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG
   

  (Đã ký)

   

  Bùi Thế Duy

   

   

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  --------------------
   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  --------------------

   

   

   

  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUNĂM 2019 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3090/QĐ-BKHCN

  ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

   

  Thực hiện quy định tại Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 09 tháng 11 hng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người.

  Để việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019 được triển khai thống nhất và đạt hiệu quả thiết thực, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019 với các nội dung chủ yếu như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

  1. Mục đích

  Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Khoa học và Công nghệ.

  2. Yêu cầu

  a) Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2019 phải được thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

  b) Phát huy kết quả, kinh nghiệm tổ chức Ngày Pháp luật của các năm trước khắc phục những hạn chế, tồn tại để thu hút đông đảo công chức, viên chức và người lao động của Bộ tích cực tham gia.

  II. CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

  1. “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

  2. “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

  3. “Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật góp phần xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”;

  4. “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;

  5. “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành pháp luật”;

  6. “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”.

  III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

  1. Nội dung triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

  a) Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung triển khai Ngày Pháp luật năm 2019 tại đơn vị.

  b) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, đặc biệt trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật tập trung tuyên truyền, phổ biến các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

  c) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, trọng tâm là các văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với hoạt động khoa học công nghệ, doanh nghiệp khoa học công nghệ, khu công nghệ cao; cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.

  d) Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong xây dựng, thực hiện, phổ biến giáo dục pháp luật.

  2. Hình thức

  a) Tăng thời lượng trên các chuyên trang, chuyên mục; đăng tin, bài, ảnh và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (Cổng Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, Trang thông tin điện tử của các đơn vị, Báo, Tạp chí,...).

  b) Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua các hình thức hội nghị, hội thảo; phát hành tài liệu về pháp luật; hỗ trợ pháp lý….

  c) Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật năm 2019.

  d) Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, cổ động về Ngày Pháp luật thông qua hệ thống điện tử, hệ thống Pano, băng rôn tại trụ sở đơn vị.

  Các đơn vị tùy theo điều kiện cụ thể lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình để triển khai Ngày Pháp luật năm 2019 bảo đảm hiệu quả. Riêng trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật, đề nghị các đơn vị thực hiện một trong các hình thức: tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức hội nghị, hội thảo v các nội dung liên quan tới chủ đề Ngày Pháp luật. Đối với các đơn vị có cổng thông tin điện tử/trang thông tin điện tử đề nghị đăng tải toàn văn các luật, các văn bản trong lĩnh vực khoa học và công nghệ mới được ban hành trên Cổng thông tin điện tử/trang thông tin điện tử của đơn vị.

  3. Thi gian

  Thời gian triển khai Ngày Pháp luật năm 2019: các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm; tập trung từ ngày 25/10/2019 đến hết ngày 30/11/2019 và tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 05/11/2019 đến ngày 11/11/2019.

  IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

  1. Các đơn vị trực thuộc Bộ tùy theo đặc điểm từng đơn vị, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để triển khai Ngày Pháp luật năm 2019 có hiệu quả.

  2. Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ, các Báo, Tạp chí tăng thời lượng, số lượng các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, ảnh, các thông điệp, đối thoại, trả lời phỏng vấn... về Ngày Pháp luật năm 2019.

  3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

  a) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật năm 2019 tại Bộ Khoa học và Công nghệ; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ gửi Bộ Tư pháp tng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

  b) Tổ chức các Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực qun lý nhà nước của Bộ;

  c) Tổ chức đánh giá về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành pháp luật năm 2019; đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành pháp luật.

  4. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Pháp chế bố trí kinh phí thực hiện những nhiệm vụ trong Kế hoạch.

  V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

  1. Các đơn vị trực thuộc Bộ báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản, gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Pháp chế; điện thoại: 02435560620; email: vuphapche@most.gov.vn) trước ngày 15/11/2019.

  2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ gửi Bộ Tư pháp tng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 02/12/2019./.

   

   

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

  (Đã ký)

   

  Bùi Thế Duy

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật của Quốc hội, số 14/2012/QH13
  Ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
  Ban hành: 04/04/2013 Hiệu lực: 27/05/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 95/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
  Ban hành: 16/08/2017 Hiệu lực: 16/08/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 3090/QĐ-BKHCN Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  Số hiệu: 3090/QĐ-BKHCN
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 24/10/2019
  Hiệu lực: 24/10/2019
  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Bùi Thế Duy
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới