logo

Quyết định 3112/QĐ-BKHCN tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3112/QĐ-BKHCN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Thế Duy
  Ngày ban hành: 28/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 28/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính
 • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  -----------------

  Số: 3112/QĐ-BKHCN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ­-----------------

  Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

  ---------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

   

  Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

  Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

  Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là Bộ phận Một cửa) của Bộ Khoa học và Công nghệ;

  Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (Chi tiết tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo).

  Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ

  1. Các đơn vị thuộc Bộ được giao tổ chức Bộ phận Một cửa (gồm: Văn phòng Bộ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia) có trách nhiệm:

  a) Niêm yết tại Bộ phận Một cửa và công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị;

  b) Triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và văn bản hướng dẫn có liên quan.

  2. Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm công khai Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1799/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);

  - Vụ Tổ chức cán bộ (để biết);

  - Lưu: VT, VP.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Bùi Thế Duy

   

   

  Phụ lục 1

  Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của

  Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
  giải quyết thủ
  tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

  (Kèm theo Quyết định số 3112/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 10 năm 2019

  của Bộ Khoa học và Công nghệ)

  -----------------

   

  TT

  Tên thủ tục hành chính

  I

  LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

  1

  Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức tư vấn

  2

  Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức tư vấn

  3

  Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho chuyên gia tư vấn độc lập

  4

  Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho chuyên gia tư vấn độc lập

  5

  Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức chứng nhận

  6

  Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức chứng nhận

  7

  Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức chứng nhận và thẻ cho chuyên gia trong trường hợp bị mất, hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ liên lạc

  8

  Thủ tục cấp/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện đào tạo về tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho chuyên gia tư vấn, đánh giá thực hiện tư vấn, đánh giá tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

  9

  Thủ tục đăng ký lại Giấy xác nhận đủ điều kiện đào tạo về tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho chuyên gia tư vấn, đánh giá thực hiện tư vấn, đánh giá tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

  10

  Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện đào tạo về tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho chuyên gia tư vấn, đánh giá trong trường hợp bị mất, hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ liên lạc

  11

  Thủ tục đăng ký cấp bổ sung thẻ chuyên gia tư vấn, thẻ chuyên gia đánh giá cho tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận

  12

  Thủ tục công bố đủ năng lực thực hiện hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức đánh giá sự phù hợp

  13

  Thủ tục công bố bổ sung, điều chỉnh phạm vi đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức đánh giá sự phù hợp

  14

  Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân

  15

  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  16

  Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  II

  LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  17

  Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

  18

  Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

  19

  Thủ tục thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

  20

  Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc không thuộc diện cấp giấy phép lao động

  21

  Thủ tục tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện họp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày

  22

  Thủ tục nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

  23

  Thủ tục nhận thông báo của doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm

  24

  Thủ tục tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

   
   

  Phụ lục 2

  Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của

  Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc trả kết quả giải quyết

  thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

  (Kèm theo Quyết định số 3112/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 10 năm 2019

  của Bộ Khoa học và Công nghệ)

  -----------------

   

  TT

  Tên thủ tục hành chính

  I

  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  1

  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

  2

  Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

  3

  Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

  4

  Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước

  II

  LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

  5

  Thủ tục đăng ký sáng chế

  6

  Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

  7

  Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam

  8

  Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam

  9

  Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

  10

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

  11

  Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

  12

  Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam

  13

  Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

  14

  Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

  15

  Thủ tục sửa đổi, bổ sung, tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

  16

  Thủ tục yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp

  17

  Thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế

  18

  Thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ

  19

  Thủ tục cấp phó bản văn bằng bảo hộ và cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ

  20

  Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

  21

  Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

  22

  Thủ tục ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt trước thời hạn hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

  23

  Thủ tục ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

  24

  Thủ tục yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc

  25

  Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ

  26

  Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

  27

  Thủ tục giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp

  28

  Thủ tục sửa đổi Văn bằng bảo hộ

  29

  Thủ tục yêu cầu cấp bản sao tài liệu

  30

  Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp

  31

  Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

  32

  Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

  33

  Thủ tục ghi nhận Người đại diện sở hữu công nghiệp

  34

  Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

  35

  Thủ tục ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/Người đại diện sở hữu công nghiệp

  36

  Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp

  37

  Thủ tục cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

  38

  Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

  39

  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

  40

  Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

  41

  Thủ tục xác định danh mục dự án đặt hàng thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

  42

  Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án trung ương quản lý)

  43

  Thủ tục thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án trung ương quản lý)

  44

  Thủ tục chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án trung ương quản lý)

  45

  Thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án trung ương quản lý)

  II

  LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LUỜNG CHẤT LƯỢNG

  46

  Thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

  47

  Thủ tục điều chỉnh quyết định chỉ định, chỉ định lại tổ chức hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

  48

  Thủ tục chứng nhận chuẩn đo lường

  49

  Thủ tục điều chỉnh nội dung của quyết định chứng nhận chuẩn đo lường

  50

  Thủ tục chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường

  51

  Thủ tục điều chỉnh nội dung quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường, cấp lại thẻ

  52

  Thủ tục đề nghị bãi bỏ hiệu lực của quyết định đình chỉ Quyết định chứng nhận chuẩn đo lường

  53

  Thủ tục đề nghị bãi bỏ hiệu lực của quyết định đình chỉ Quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường

  54

  Thủ tục phê duyệt mẫu phương tiện đo

  55

  Thủ tục điều chỉnh nội dung của quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo

  56

  Thủ tục gia hạn hiệu lực của quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo

  57

  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

  58

  Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm trường hợp giấy đăng ký bị mất hoặc bị hư hỏng không thể tiếp tục được sử dụng

  59

  Thủ tục điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thử nghiệm đã được cấp

  60

  Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định 105/2016/NĐ-CP khi tổ chức cung cấp dịch vụ đã hoàn thành các biện pháp khắc phục

  61

  Thủ tục đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

  III

  LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

  62

  Thủ tục cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

  63

  Thủ tục gia hạn Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

  64

  Thủ tục sửa đổi Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

  65

  Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

  66

  Thủ tục khai báo bổ sung thông tin sau khi cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

  67

  Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

  68

  Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

  69

  Thủ tục công nhận Chứng chỉ hoặc văn bằng tương đương để hành nghề dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử

  70

  Thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ

  71

  Thủ tục khai báo chất phóng xạ

  72

  Thủ tục cấp Giấy khai báo chất thải phóng xạ

  73

  Thủ tục khai báo thiết bị bức xạ (trừ thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

  74

  Thủ tục khai báo vật liệu hạt nhân nguồn

  75

  Thủ tục khai báo vật liệu hạt nhân

  76

  Thủ tục khai báo thiết bị hạt nhân

  77

  Thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (vận hành thiết bị chiếu xạ)

  78

  Thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị bức xạ, trừ thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

  79

  Thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng chất phóng xạ)

  80

  Thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sản xuất, chế biến chất phóng xạ)

  81

  Thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (lưu giữ chất phóng xạ)

  82

  Thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (tự xử lý, lưu giữ nguồn phóng xạ đã qua sử dụng)

  83

  Thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng tại kho lưu giữ chất thải phóng xạ quốc gia hoặc cơ sở làm dịch vụ xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng)

  84

  Thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xuất khẩu chất phóng xạ)

  85

  Thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xuất khẩu vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân)

  86

  Thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (nhập khẩu chất phóng xạ)

  87

  Thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (nhập khẩu vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân)

  88

  Thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đóng gói, vận chuyển chất phóng xạ, chất thải phóng xạ)

  89

  Thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đóng gói, vận chuyển vật liệu hạt nhân nguồn và vật liệu hạt nhân)

  90

  Thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (vận chuyển quá cảnh chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn và vật liệu hạt nhân)

  91

  Thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xây dựng cơ sở bức xạ)

  92

  Thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động của cơ sở bức xạ)

  93

  Thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (chấm dứt hoạt động của cơ sở bức xạ)

  94

  Thủ tục gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (trừ thiết bị X quang chẩn đoán trong y tế)

  95

  Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (trừ thiết bị X quang chẩn đoán trong y tế)

  96

  Thủ tục cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (trừ thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

  97

  Thủ tục cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ

  98

  Thủ tục sửa đổi Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ

  99

  Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ

  100

  Thủ tục cấp mới và cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế, kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân, trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân, người quản lý nhiên liệu hạt nhân, nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân)

  101

  Thủ tục cấp và cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ (kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân, trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân, người quản lý nhiên liệu hạt nhân, nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân)

  102

  Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ

  103

  Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ

  104

  Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh

  105

  Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc bức xạ sau: vận hành thiết bị chiếu xạ; sản xuất chất phóng xạ; chế biến chất phóng xạ; vận chuyển quá cảnh chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân)

  106

  Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc bức xạ còn lại, trừ việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

  107

  Thủ tục công nhận hết trách nhiệm thực hiện quy định về kiểm soát hạt nhân

  -------------------

   

   

  DANH SÁCH GỬI KÈM QUYT ĐỊNH SỐ 3112 NGÀY 28/10/2019

   

  1

  Bộ trưởng

  2

  Văn phòng Chính phủ

  3

  Văn phòng Bộ

  4

  Tổng cục TĐC

  5

  Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc

  6

  Cục Sở hữu trí tuệ

  7

  Cục Thông tin KHCN quốc gia

  8

  Quỹ NAFOSTED

  9

  Trung tâm CNTT

  10

  Vụ Pháp chế

  11

  Vụ Hợp tác quốc tế

  12

  Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

  13

  Vụ Khoa học, Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

  14

  Vụ Đánh giá, Thẩm định, Giám định công nghệ

  15

  Vụ Công nghệ cao

  16

  Vụ Kế hoạch - Tài chính

  17

  Vụ Tổ chức cán bộ

  18

  Vụ Thi đua - Khen thưởng

  19

  Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ

  20

  Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

  21

  Cục An toàn bức xạ hạt nhân

  22

  Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

  23

  Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi

  24

  Văn phòng Các chương trình trọng điểm cấp nhà nước

  25

  Văn phòng Các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 3112/QĐ-BKHCN tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  Số hiệu: 3112/QĐ-BKHCN
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 28/10/2019
  Hiệu lực: 28/10/2019
  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Bùi Thế Duy
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới