logo

Chỉ thị 12/CT-TTg tăng cường công tác quản lý người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: 577&578-06/2014
  Số hiệu: 12/CT-TTg Ngày đăng công báo: 11/06/2014
  Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Vũ Đức Đam
  Ngày ban hành: 30/05/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 30/05/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  --------
  Số: 12/CT-TTg
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
  Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2014

   
   
  CHỈ THỊ
  VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC
   
   
  Trong những năm qua, chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã đạt được những kết quả quan trọng; hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng 90.000 người, giúp nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho gia đình người lao động, đồng thời đóng góp vào nguồn thu ngoại tệ cho đất nước khoảng 2 tỷ USD mỗi năm. Riêng đối với thị trường Hàn Quốc, hàng năm Việt Nam đưa được khoảng hơn 10.000 lao động đi làm việc.
  Tuy nhiên, công tác xuất khẩu lao động vẫn còn tồn tại một số hạn chế, trong đó, nổi lên vấn đề người lao động bỏ hợp đồng, cư trú và làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài, nhất là người lao động làm việc theo Thỏa thuận giữa hai Chính phủ (gọi tắt là Chương trình EPS) tại Hàn Quốc. Từ năm 2011, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện một số giải pháp về cơ chế chính sách, cũng như áp dụng các biện pháp trong thực tiễn để tăng cường quản lý người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc, nhưng tỷ lệ lao động theo Chương trình EPS của Việt Nam khi hết hạn hợp đồng không về nước vẫn ở mức cao so với các nước khác có lao động làm việc tại Hàn Quốc. Trong thời gian tới, nếu không khắc phục được tình trạng này thì phía Hàn Quốc có thể sẽ dừng tiếp nhận lao động Việt Nam.
  Để tăng cường công tác quản lý người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:
  1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
  a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương tổ chức tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ bằng nhiều hình thức về chính sách, pháp luật xuất khẩu lao động và các quy định hướng dẫn chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc;
  b) Tăng cường chỉ đạo các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và đào tạo người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về tay nghề, ngoại ngữ và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động.
  c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp tục làm việc với phía Hàn Quốc để tích cực phối hợp trong việc quản lý, xử lý vi phạm và đề nghị phía bạn có biện pháp tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc, xử lý nghiêm các doanh nghiệp nước sở tại sử dụng lao động nước ngoài trong đó có người lao động Việt Nam một cách bất hợp pháp.
  d) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các biện pháp giảm tỷ lệ người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc tự ý bỏ hợp đồng, không về nước đúng thời hạn; định kỳ tổng hợp báo cáo, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ có biện pháp hạn chế tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc đối với những địa phương có tỷ lệ người lao động ở lại Hàn Quốc bất hợp pháp cao.
  2. Bộ Ngoại giao chỉ đạo Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc:
  a) Phối hợp với các cơ quan hữu quan của Hàn Quốc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc chấp hành pháp luật nước sở tại, thực hiện đúng hợp đồng và về nước đúng thời hạn;
  b) Tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời những quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
  3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
  a) Chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động tới từng gia đình, cam kết việc người thân làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng thời hạn; đưa nội dung vận động người lao động về nước đúng thời hạn vào kế hoạch công tác và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện;
  b) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền việc xử lý vi phạm hành chính đối với người lao động vi phạm quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành và thông tin rộng rãi trong dư luận.
  4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với chính quyền các địa phương cùng cấp tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về xuất khẩu lao động và chương trình đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.
  5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện Chỉ thị này, gửi báo cáo kết quả về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2014.
  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này./
   

   Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Ngân hàng Chính sách xã hội;
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, KGVX (3b).
  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG
  Vũ Đức Đam

   
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Chỉ thị 12/CT-TTg tăng cường công tác quản lý người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu: 12/CT-TTg
  Loại văn bản: Chỉ thị
  Ngày ban hành: 30/05/2014
  Hiệu lực: 30/05/2014
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách
  Ngày công báo: 11/06/2014
  Số công báo: 577&578-06/2014
  Người ký: Vũ Đức Đam
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới