logo

Công văn 2401/LĐTBXH-LĐTL trợ cấp thôi việc cho người lao động

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 2401/LĐTBXH-LĐTL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Minh Huân
  Ngày ban hành: 08/07/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 08/07/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
 • BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
  VÀ XÃ HỘI
  -------
  Số: 2401/LĐTBXH-LĐTL
  V/v: Trợ cấp thôi việc cho người lao động
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2014

   
   
  Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
   
  Trả lời công văn số 2840/UBND-VX ngày 13/6/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
  1. Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời điểm Bộ luật lao động năm 2012 có hiệu lực thì doanh nghiệp áp dụng quy định tại Bộ luật lao động năm 1994 (sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006 và 2007) và các văn bản hướng dẫn thi hành để chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động.
  2. Bộ luật Lao động năm 1994 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1995, theo đó từ ngày Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành, không còn chế độ chuyển công tác đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Khi người lao động thôi việc ở doanh nghiệp thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp sau đó người lao động chuyển sang doanh nghiệp khác làm việc thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới.
  3. Theo quy định tại Điều 43 của Bộ luật lao động năm 1994 và Điều 15 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt như: trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động đã làm việc trong nhiều doanh nghiệp; doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hoặc một trong hai bên gặp thiên tai, hỏa hoạn mà phải thanh toán các khoản trợ cấp thôi việc, bồi thường và khoản nợ khác thì việc thực hiện thanh toán không được kéo dài quá 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.
  4. Căn cứ các quy định nêu trên và đối chiếu với từng trường hợp theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố cần Thơ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị:
  a) Trường hợp của ông Nguyễn Việt Đức là Phó giám đốc Công ty cổ phần bao bì PP Cần Thơ được điều chuyển sang làm việc tại Công ty Du lịch Cần Thơ theo Quyết định số 930/QĐ.BTCCQ ngày 12/8/2002 của Ban tổ chức chính quyền tỉnh Cần Thơ, vì vậy khi ông Đức chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ thì Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Cần Thơ có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho ông Đức đối với thời gian ông Đức làm việc tại Xí nghiệp Xi măng Cần Thơ, Nhà máy bao bì PP Cần Thơ và Công ty cổ phần bao bì PP Cần Thơ theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
  b) Trường hợp bà Trần Ngọc Thúy được thuyên chuyển công tác sang làm việc tại Công ty Du lịch cần Thơ theo Quyết định số 03/QĐ.LT.2000 ngày 24/7/2000 của Công ty Lương thực Cần Thơ (thuộc Tổng công ty Lương thực Miền Nam) nhưng chưa được thanh toán trợ cấp thôi việc theo quy định. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ hướng dẫn bà Thúy liên hệ với Tổng công ty Lương thực Miền Nam để được xem xét, giải quyết trợ cấp thôi việc do Công ty Lương thực Cần Thơ đã giải thể (tháng 5/2005).
  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ Tài chính;
  - Sở LĐ-TB&XH Tp. Cần Thơ;
  - Thanh tra Bộ;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Lưu VT, Vụ LĐTL.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Phạm Minh Huân

   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới