logo

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2517/LĐTBXH-KHTC về việc điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo Nghị định 70/2017/NĐ-CP

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 2517/LĐTBXH-KHTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Quang Phụng
  Ngày ban hành: 20/06/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 20/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách
 • BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  -------
  Số: 2517/LĐTBXH-KHTC
  V/v:Điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo Nghị định số 70/2017/NĐ-CP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2017

   
   
  Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
   
   
  Thực hiện Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, Bộ yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố:
  1/ Tổng hợp nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp theo quy định tại Nghị định số 70/2017/NĐ-CP từ ngày 01/7/2017.
  Trong khi chờ được bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố được phép sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2017 đã được thông báo để điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp cho đối tượng.
  2/ Báo cáo gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Người có công) trước ngày 30/6/2017 (theo mẫu biểu đính kèm) để tổng hợp đề nghị Bộ Tài chính bổ sung dự toán kinh phí thực hiện.
  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, điện thoại: 04.38.269.544 và Cục Người có công) để được hướng dẫn thêm./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để b/cáo);
  - Cục NCC (để phối hợp);
  - Lưu VT, Vụ KHTC.
  TL. BỘ TRƯỞNG
  VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
  Phạm Quang Phụng

   
  BIỂU SỐ 1
  SLao động - Thương binh và hội....
  TỔNG HỢP NHU CẦU TRỢ CẤP, PHỤ CẤP HÀNG THÁNG TĂNG THÊM NĂM 2017 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2017/NĐ-CP
   
  Đơn vị: 1.000 đồng

  STT
  ĐI TƯỢNG
  SNGƯỜI HƯỞNG TRỢ CP, PHỤ CP HÀNG THÁNG TẠI THỜI ĐIỂM 01/7/2017
  QUỸ TRỢ CẤP, PHỤ CẤP THÁNG 7/2017
  TRỢ CP, PHỤ CP TĂNG THÊM 1 THÁNG
  TRỢ CẤP, PHỤ CP TĂNG THÊM NĂM 2017
  THEO NĐ SỐ 20/2015/NĐ-CP
  THEO NĐ SỐ 70/2017/NĐ-CP
   
  A
  B
  1
  2
  3
  4=3-2
  5=4*6
   
  TỔNG CỘNG
   
   
   
   
   
   
  I. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG
   
   
   
   
   
  1
  Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945 thuộc diện thoát ly
   
   
   
   
   
  2
  Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945 thuộc diện không thoát ly
   
   
   
   
   
  3
  Người hoạt động từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa
   
   
   
   
   
   
  II. BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG, ANH HÙNG
   
   
   
   
   
  1
  Bà mẹ Việt Nam anh hùng
   
   
   
   
   
  2
  Anh hùng LLVT, anh hùng lao động trong thời kỳ KC
   
   
   
   
   
   
  III. THƯƠNG BINH (TB), NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ TB
   
   
   
   
   
  1
  Suy giảm khả năng lao động từ 21 - 40%
   
   
   
   
   
  2
  Suy giảm khả năng lao động từ 41 - 60%
   
   
   
   
   
  3
  Suy giảm khả năng lao động từ 61 - 80%
   
   
   
   
   
  4
  Suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên
   
   
   
   
   
  5
  Suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên có vết thương đặc biệt nặng
   
   
   
   
   
   
  IV.THƯƠNG BINH LOẠI B
   
   
   
   
   
  1
  Suy giảm khả năng lao động từ 21 - 40%
   
   
   
   
   
  2
  Suy giảm khả năng lao động từ 41 - 60%
   
   
   
   
   
  3
  Suy giảm khả năng lao động từ 61 - 80%
   
   
   
   
   
  4
  Suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên
   
   
   
   
   
  5
  Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng
   
   
   
   
   
   
  V. BỆNH BINH
   
   
   
   
   
  1
  Suy giảm khả năng lao động từ 61 - 70%
   
   
   
   
   
  2
  Suy giảm khả năng lao động từ 71 - 80%
   
   
   
   
   
  3
  Suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên
   
   
   
   
   
  4
  Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng
   
   
   
   
   
   
  VI. BỆNH BINH HẠNG 3 (BB 3)
   
   
   
   
   
  1
  Suy giảm khả năng lao động từ 41 - 50%
   
   
   
   
   
  2
  Suy giảm khả năng lao động từ 51 - 60%
   
   
   
   
   
   
  VII. NGƯỜI PHỤC VỤ TB, TB.B, BỆNH BINH, BÀ MẸ VNAH, HĐKC NHIỄM CĐHH
   
   
   
   
   
  1
  Người phục vụ TB, TB.B, BB từ 81 % trở lên
   
   
   
   
   
  2
  Người phục vụ TB, TB.B, BB đặc biệt nặng
   
   
   
   
   
  3
  Người phục vụ Bà Mẹ VNAH
   
   
   
   
   
  4
  Người phục vụ người HĐKC nhiễm CĐHH từ 81% trở lên
   
   
   
   
   
   
  VIII. TRỢ CẤP TUẤT ĐỐI VỚI THÂN NHÂN NCC VỚI CÁCH MẠNG
   
   
   
   
   
  1
  Trợ cấp tuất đối với thân nhân 1 liệt sỹ
   
   
   
   
   
  2
  Trợ cấp tuất đối với thân nhân 2 liệt sỹ
   
   
   
   
   
  3
  Trợ cấp tuất đối với thân nhân 3 liệt sĩ trở lên
   
   
   
   
   
  4
  Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sỹ
   
   
   
   
   
  5
  Trợ cấp tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác
   
   
   
   
   
  6
  Trợ cấp tuất đối với thân nhân cán bộ lão thành cách mạng
   
   
   
   
   
  7
  Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân cán bộ lão thành cách mạng
   
   
   
   
   
  8
  Trợ cấp tuất đối với thân nhân cán bộ tiền khởi nghĩa
   
   
   
   
   
  9
  Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân cán bộ tiền khởi nghĩa
   
   
   
   
   
  10
  Trợ cấp tuất đối với thân nhân của TB, TB.B, BB suy giảm KNLĐ từ 61% trở lên từ trần
   
   
   
   
   
  11
  Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của TB, TB.B, BB từ 61% trở lên từ trần
   
   
   
   
   
  12
  Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người HĐKC bị nhiễm CĐHH từ 61% trở lên từ trần
   
   
   
   
   
  13
  Trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người HĐKC bị nhiễm CĐHH từ 61% trở lên từ trần
   
   
   
   
   
   
  IX. NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
   
   
   
   
   
  1
  Trợ cấp hàng tháng đối với NCC giúp đỡ CM trước T8/1945
   
   
   
   
   
  2
  Trợ cấp nuôi dưỡng đối với NCC giúp đỡ CM trước T8/1945
   
   
   
   
   
  3
  Trợ cấp hàng tháng đối với NCC giúp đỡ CM trong kháng chiến
   
   
   
   
   
  4
  Trợ cấp nuôi dưỡng đối với NCC giúp đỡ CM trong kháng chiến
   
   
   
   
   
   
  X. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC
   
   
   
   
   
  1
  Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên
   
   
   
   
   
  2
  Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên bệnh tật đặc biệt nặng
   
   
   
   
   
  3
  Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 61%-80%
   
   
   
   
   
  4
  Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 41%-60%
   
   
   
   
   
  5
  Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 21%-40%
   
   
   
   
   
   
  XI. CON ĐNGƯỜI HĐKC NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC
   
   
   
   
   
  1
  Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên
   
   
   
   
   
  2
  Suy giảm khả năng lao động từ 61 % - 80%
   
   
   
   
   
   
  XII. NGƯỜI HĐCM HOẶC HĐKC BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY
   
   
   
   
   

   


  LẬP BIỂU

  PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
  Ngày      tháng      năm 2017
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

   
  BIỂU SỐ 2
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội…..
  TỔNG HỢP NHU CẦU TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG TĂNG THÊM TRONG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NĂM 2017 THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 70/2017/NĐ-CP
   
  Đơn vị: 1.000 đồng

  STT
  Đối tượng
  Số người hưởng trcấp GD-ĐT hàng tháng tại thời điểm 01/7/2017
  Quỹ trợ cấp tháng 7/2017
  Kinh phí tăng thêm 1 tháng
  Kinh phí tăng thêm năm 2017
  Theo NĐ số 20/2015/NĐ-CP
  Theo NĐ số 70/2017/NĐ-CP
   
  A
  B
  1
  2
  3
  4=3-2
  5=4x6
   
  TỔNG CỘNG
  -
  -
  -
  -
  -
  1
  Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến
   
   
   
   
   
  2
  Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, thương binh B
   
   
   
   
   
  4
  Con cán bộ LTCM, con cán bộ tiền khởi nghĩa
   
   
   
   
   
  5
  Con Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động trong KC
   
   
   
   
   
  3
  Con Liệt sỹ
   
   
   
   
   
  6
  Con thương binh và người hưởng chính sách như TB, con TB loại B, con BB suy giảm khả năng LĐ từ 61% trở lên
   
   
   
   
   
  7
  Con của người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên
   
   
   
   
   
  8
  Con thương binh và người hưởng chính sách như TB, con TB loại B, con BB suy giảm khả năng LĐ dưới 61%
   
   
   
   
   
  9
  Con của người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động dưới 61%
   
   
   
   
   

   


  LẬP BIỂU

  PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
  Ngày      tháng      năm 2017
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

   
  BIỂU SỐ 3
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội……
  TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ TĂNG THÊM NĂM 2017 THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 70/2017/NĐ-CP
   
  Đơn vị: 1.000 đồng

  Số TT
  Đối tượng
  Số người hưởng BHYT tại thời điểm 01/7/2017
  Quỹ trợ cấp BHYT tháng 7/2017
  Kinh phí BHYT tăng thêm 1 tháng
  Kinh phí BHYT tăng thêm năm 2017
  Mức tính theo lương cơ sở theo NĐ 20/2015/NĐ-CP (54.450đ/1đ. tượng/ 1tháng)
  Mức tính theo lương cơ sở theo NĐ 70/2017/NĐ-CP (58.500đ/1đ.tượng/ 1tháng)
   
  A
  B
  1
  2
  3
  4 = 3-2
  5 = 4x6
   
  TỔNG CỘNG
  -
  -
  -
  -
  -
  1
  Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945
   
   
   
   
   
  2
  Thân nhân của người HĐCM trước ngày 01/01/1945 từ trần
   
   
   
   
   
  3
  Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước TKN
   
   
   
   
   
  4
  Thân nhân của người HĐCM từ ngày 01/01/1945 đến trước TKN từ trần
   
   
   
   
   
  5
  Thân nhân liệt sĩ
   
   
   
   
   
  6
  Bà mẹ Việt Nam anh hùng
   
   
   
   
   
  7
  Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng
   
   
   
   
   
  8
  Anh hùng LLVTND, Anh hùng LĐ trong thời kỳ KC
   
   
   
   
   
  9
  Thân nhân của AH LLVTND, AHLĐ trong thời kỳ KC
   
   
   
   
   
  10
  Thương binh (TB), người hưởng chính sách như TB
   
   
   
   
   
  11
  Thương binh loại B
   
   
   
   
   
  12
  Người phục vụ TB, người hưởng c/s như TB, TB.B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên
   
   
   
   
   
  13
  Thân nhân của TB, người hưởng c/s như TB, TB.B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên
   
   
   
   
   
  14
  Bệnh binh
   
   
   
   
   
  15
  Bệnh binh hạng 3 (BB 3)
   
   
   
   
   
  16
  Người phục vụ bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên
   
   
   
   
   
  17
  Thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên
   
   
   
   
   
  18
  Người HĐKC bị nhiễm CĐHH
   
   
   
   
   
  19
  Người phục vụ người HĐKC bị nhiễm CĐHH suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên
   
   
   
   
   
  20
  Con đẻ bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên của người HĐKC bị nhiễm CĐHH đang hưởng trợ cấp hàng tháng
   
   
   
   
   
  21
  Thân nhân của người HĐKC bị nhiễm CĐHH suy giảm KNLĐ từ 61% trở lên
   
   
   
   
   
  22
  Người HĐCM hoặc HĐKC bị địch bắt tù, đày
   
   
   
   
   
  23
  Người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ TQ và làm nghĩa vụ quốc tế
   
   
   
   
   
  24
  Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng
   
   
   
   
   
  25
  Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương kháng chiến
   
   
   
   
   
  26
  TNXP thời kỳ chống Pháp (theo QĐ 170/2008/QĐ-TTg)
   
   
   
   
   

   


  LẬP BIỂU

  PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
  Ngày      tháng      năm 2017
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 70/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
  Ban hành: 06/06/2017 Hiệu lực: 25/07/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2517/LĐTBXH-KHTC về việc điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo Nghị định 70/2017/NĐ-CP

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Số hiệu: 2517/LĐTBXH-KHTC
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 20/06/2017
  Hiệu lực: 20/06/2017
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Phạm Quang Phụng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới