logo

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2637/LĐTBXH-HTQT về việc đôn đốc triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế theo Quyết định 145/QĐ-TTg ngày 20/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Văn bản liên quan

Văn bản mới