logo

Công văn 2645/BHXH-QLT hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội TP.HCM Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2645/BHXH-QLT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Phan Văn Mến
  Ngày ban hành: 12/07/2021 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 12/07/2021 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, COVID-19
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
  BẢO HIỂM XÃ HỘI
  TP. HỒ CHÍ MINH
  -------

  Số: 2645/BHXH-QLT
  V/v thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2021

   

   

  Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

   

  Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Quyết định 23/2021/QĐ-TTg);

  Căn cứ Công văn số 1988/BHXH-TST ngày 08/7/2021 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Công văn 1988/BHXH-TST);

  BHXH Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động (sau đây gọi là đơn vị) gặp khó khăn do dịch Covid-19, như sau:

  1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

  - Đơn vị đủ điều kiện quy định tại Điều 5 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (HTTT).

  - Thời gian tạm dừng: 06 tháng tính từ tháng đơn vị nộp hồ sơ đề nghị. Đối với đơn vị đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ HTTT theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết theo Quyết định này nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng vào quỹ HTTT của cả 03 Nghị quyết không quá 12 tháng.

  - Hồ sơ: Đơn vị lập Mẫu số 01 (kèm Danh sách người lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trong tháng) ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử theo phiếu giao nhận hồ sơ 600d hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính.

  Trường hợp đơn vị đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ HTTT, cơ quan BHXH ban hành Quyết định về việc tạm dừng đóng và quỹ HTTT (Mẫu số 01 ban hành theo Công văn số 1988/BHXH-TST) trong thời hạn 04 ngày làm việc.

  Trường hợp không đủ điều kiện hoặc hồ sơ bị thiếu cơ quan BHXH lập phiếu hướng dẫn trả về cho đơn vị trong đó ghi rõ lý do hoặc hồ sơ cần bổ sung.

  Kết quả giải quyết được chuyển cho đơn vị qua dịch vụ bưu chính.

  2. Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

  - Đơn vị quy định tại Điều 1 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022. Thời gian giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN được tính hưởng chế độ BHTNLĐ-BNN.

  - Đối với đơn vị sự nghiệp công lập không hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì khẩn trương liên hệ với cơ quan BHXH để thực hiện giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN theo đúng quy định.

  - Cơ quan BHXH sẽ thực hiện giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN từ 0,5% xuống 0% (đơn vị không phải làm hồ sơ) và gửi Thông báo cho đơn vị (Mẫu số 02 ban hành theo Công văn số 1988/BHXH-TST) qua dịch vụ bưu chính.

  3. Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

  3.1. Xác nhận của cơ quan BHXH:

  - Đơn vị đủ điều kiện quy định tại Điều 9 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề lập Phụ lục 1 của Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đối với người lao động đã đóng đủ BHTN từ 12 tháng trở lên. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì nộp hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính.

  - Thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

  3.2. Đơn vị nhận được Phụ lục 1 của Mẫu số 02 từ cơ quan BHXH thì lập hồ sơ biểu mẫu theo quy định tại Điều 11 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg gửi cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội.

  3.3. Cơ quan BHXH thực hiện chuyển kinh phí cho đơn vị khi nhận được Quyết định về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (Mẫu 04a) hoặc thu hồi kinh phí theo Quyết định về việc thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (Mẫu 04b) từ cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội.

  4. Xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (Mẫu số 5); Danh sách người lao động ngừng việc (Mẫu số 6); Danh sách lao động (Mẫu số 13a, Mẫu số 13b, Mẫu số 13c) theo Chương IV, Chương V, Chương X Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

  - Đơn vị lập danh sách người lao động theo mẫu quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính.

  - Đơn vị tự kê khai tự chịu trách nhiệm các thông tin trước pháp luật, cơ quan BHXH chỉ xác nhận các tiêu chí: Họ và tên, mã số BHXH, thời điểm bắt đầu tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương (ngày tháng năm), thời gian tạm hoãn HĐLĐ/nghỉ không hưởng lương (từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm).

  - Thời hạn giải quyết: không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  5. Để hạn chế việc làm lại hồ sơ, đơn vị có thể liên hệ viên chức quản lý thu rà soát, đối chiếu các mẫu danh sách. Sau khi thống nhất dữ liệu, lập biểu mẫu theo quy định gửi cơ quan BHXH.

  Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đúng hướng dẫn trên đây để kịp thời được hỗ trợ cho người sử dụng lao động và người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản hồi về cơ quan BHXH để được hướng dẫn, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Sở LĐ TBXH (để biết);
  - Các PGĐ;
  - BHXH TP Thủ Đức, QH (để t/h);
  - Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;
  - Website BHXH TP;
  - Lưu: VT, QLT(Thi).

  GIÁM ĐỐC
  Phan Văn Mến

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 2645/BHXH-QLT hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội TP.HCM
  Số hiệu: 2645/BHXH-QLT
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 12/07/2021
  Hiệu lực: 12/07/2021
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, COVID-19
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Phan Văn Mến
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới