logo

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ra Công văn 3226/LĐTBXH-KHTC về kế hoạch thẩm định quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2016

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 3226/LĐTBXH-KHTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Quang Phụng
  Ngày ban hành: 07/08/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 07/08/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
 •  

  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  -------
  Số: 3226/LĐTBXH-KHTC
  V/v:Kế hoạch thẩm định quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2016
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2017
   
   
  Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
   
   
  Thực hiện Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính, Thông tư liên tịch số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/03/2009 của liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) thông báo kế hoạch thẩm định quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2016 như sau:
  1. Thời gian, địa điểm thực hiện thẩm định quyết toán năm 2016: Theo phụ lục 01 đính kèm.
  2. Thành phần tham gia thẩm định quyết toán
  2.1. Vụ Kế hoạch - Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện thẩm định và ký Biên bản thẩm định quyết toán năm với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Sở LĐTBXH) theo quy định.
  2.2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gồm: Giám đốc Sở LĐTBXH, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính; giám đốc, kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán Trung tâm điều dưỡng Người có công và công chức khác do Giám đốc Sở LĐTBXH quyết định.
  3. Giám đốc Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm việc chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản, xử lý công nợ, số dư kinh phí cuối năm, nộp các khoản còn phải nộp ngân sách nhà nước, khóa sổ kế toán và nộp báo cáo quyết toán năm 2016 theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 5281/LĐTBXH-KHTC ngày 30/12/2016 của Bộ LĐTBXH. Không được để sai sót, vi phạm xảy ra, nhất là những tồn tại, sai phạm đã được Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính), các cơ quan thanh tra, kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý hoặc chấn chỉnh (danh sách các Sở LĐTBXH chưa thực hiện theo phụ lục số 02 đính kèm). Đối với 10 Sở LĐTBXH nêu tại phụ lục 03, theo kế hoạch năm 2017 có kiểm toán, thanh tra, Bộ LĐTBXH dự kiến không thẩm tra quyết toán năm 2016 mà lấy kết quả của các cơ quan kiểm toán, thanh tra để tổng hợp báo cáo. Trường hợp các cơ quan kiểm toán, thanh tra không kiểm toán, thanh tra theo kế hoạch, Bộ LĐTBXH sẽ thẩm định theo quy định.
  4. Lập, nộp báo cáo quyết toán năm 2016 và cung cấp tài liệu kế toán phục vụ công tác thẩm định quyết toán (Danh sách Sở LĐTBXH chưa nộp báo cáo quyết toán năm 2016 theo phụ lục 04 kèm theo).
  4.1. Báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công năm 2016 (đã chỉnh lý quyết toán) có đầy đủ biểu mẫu quy định tại Công văn số 5281/LĐTBXH-KHTC ngày 30/12/2016 của Bộ LĐTBXH. Số liệu quyết toán phải được đối chiếu, xác nhận với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch và phải đảm bảo chính xác, trung thực, đồng thời phản ánh đầy đủ tình hình biến động tăng, giảm tài sản, thu, chi các nguồn kinh phí. Không được để ngoài báo cáo quyết toán năm 2016 bất cứ khoản thu, chi nào thuộc các nguồn kinh phí, tài sản, tiền quỹ, công nợ hay khoản đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
  4.2. Các chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính quý, năm thuộc niên độ ngân sách năm 2016 đối với kinh phí thực hiện các nhiệm vụ sau:
  - Kinh phí chi hỗ trợ các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng (nếu có).
  - Kinh phí chi điều dưỡng tập trung.
  - Kinh phí do Văn phòng Sở chi quyết toán gồm: Chi quản lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; chi các dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các công trình ghi công liệt sĩ (nếu có) và các nội dung chi khác từ nguồn kinh phí thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.
  - Hồ sơ phân bổ và phê duyệt kinh phí thực hiện công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ năm 2016. Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.
  - Các tài liệu kế toán thời kỳ trước, sau có liên quan.
  4.3. Các tài liệu kế toán khác phục vụ thẩm định quyết toán: Ngoài các tài liệu phục vụ thẩm định quyết toán nêu tại điểm 4.1, 4.2, các đơn vị bổ sung thêm các tài liệu chi tiêu tại Trung tâm nuôi dưỡng tập trung, điều dưỡng luân phiên người có công:
  - Báo cáo quyết toán năm 2016 có đối chiếu, xác nhận của Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.
  - Quy chế chi tiêu của Trung tâm (nếu có); kế hoạch điều dưỡng người có công; quyết định điều dưỡng tập trung của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; biên bản giao nhận đối tượng giữa Trung tâm và đơn vị đưa đối tượng đi điều dưỡng.
  - Chứng từ có xác nhận của đối tượng về việc hưởng chế độ điều dưỡng như: Danh sách phát quà, thuốc...
  - Quyết định điều dưỡng người có công 02 năm trước liền kề.
  - Báo cáo tình hình thực hiện chế độ điều dưỡng người có công và sử dụng kinh phí hỗ trợ trung tâm điều dưỡng người có công theo phụ lục 09 Công văn số 5281/LĐTXH-KHTC ngày 30/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
  - Các tài liệu kế toán thời kỳ trước, sau có liên quan.
  Đề nghị Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí cán bộ, khẩn trương lập, nộp báo cáo quyết toán năm 2016 và các tài liệu có liên quan về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để phục vụ công tác thẩm định quyết toán theo quy định./.
   
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ Tài chính;
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Cục Người có công (để phối hợp);
  - Lưu: VP, Vụ KH-TC.
  TL. BỘ TRƯỞNG
  VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
  Phạm Quang Phụng
   
   
  PHỤ LỤC 01
  KẾ HOẠCH THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG NĂM 2016
  (Đính kèm Công văn số 3226/LĐTBXH-KHTC ngày 07 tháng 08 năm 2017)
   
  STT
  Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
  Chuyên quản
  Thời gian
  Địa điểm thẩm định
  Ghi chú
   
   
  1
  Đồng Nai
  Nguyễn Hoàng Yến
  26-27/7/2017
  Vụ Kế hoạch - Tài chính
   
   
   
  2
  Hà Nam
  Phạm Giang Oanh
  14/08/2017- 25/09/2017
  Tại địa phương
   
   
  3
  Nam Định
  Phạm Giang Oanh
   
   
  4
  Thái Bình
  Ngô Tiến Khoa
   
   
  5
  Bắc Giang
  Nguyễn Hoàng Thanh Mai
   
   
  6
  Đà Nẵng
  Nguyễn Thị Hường
   
   
  7
  Tuyên Quang
  Lê Minh Khương
  Vụ Kế hoạch - Tài chính
   
   
  8
  Cao Bằng
  Nguyễn Thị Hoa
   
   
  9
  Quảng Ninh
  Lê Minh Khương
   
   
  10
  Lai Châu
  Lê Minh Khương
   
   
  11
  Thanh Hóa
  Phạm Giang Oanh
   
   
  12
  Yên Bái
  Lê Minh Khương
   
   
  13
  Điện Biên
  Lê Minh Khương
   
   
  14
  Hải Dương
  Nguyễn Hoàng Thanh Mai
  Tại địa phương
   
   
  15
  Hưng Yên
  Ngô Tiến Khoa
   
   
  16
  Ninh Bình
  Phạm Giang Oanh
   
   
  17
  Bắc Kạn
  Nguyễn Thị Hoa
   
   
  18
  Thái Nguyên
  Nguyễn Thị Hoa
   
   
  19
  Phú Thọ
  Lê Minh Khương
   
   
  20
  Vĩnh Phúc
  Lê Minh Khương
   
   
  21
  Bắc Ninh
  Nguyễn Hoàng Thanh Mai
   
   
  22
  Hà Giang
  Lê Minh Khương
  Tại Vụ Kế hoạch - Tài chính
   
   
  23
  An Giang
  Nguyễn Hoàng Yến
   
   
  24
  Bình Dương
  Nguyễn Hoàng Yến
   
   
  25
  TP HCM
  Nguyễn Thị Hường
   
   
  26
  Sơn La
  Lê Minh Khương
   
   
  27
  Nghệ An
  Phí Công Tuyến
   
   
  28
  Hà Tĩnh
  Phí Công Tuyến
   
   
  29
  Quảng Nam
  Nguyễn Thị Hường
  06/09/2017- 25/09/2017
  Đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh
   
   
  30
  Quảng Ngãi
  Nguyễn Thị Hường
   
   
  31
  Quảng Bình
  Phí Công Tuyến
   
   
  32
  Khánh Hòa
  Nguyễn Thị Hường
   
   
  33
  Đắc Nông
  Vũ Quang Huy
   
   
  34
  Lâm Đồng
  Nguyễn Thị Hường
   
   
  35
  Kon Tum
  Vũ Quang Huy
   
   
  36
  Bình Định
  Nguyễn Thị Hường
   
   
  37
  Vĩnh Long
  Nguyễn Hoàng Yến
   
   
  38
  Bạc Liêu
  Ngô Tiến Khoa
   
   
  39
  Phú Yên
  Nguyễn Thị Hường
   
   
  40
  Gia Lai
  Vũ Quang Huy
   
   
  41
  Ninh Thuận
  Nguyễn Thị Hoa
   
   
  42
  Bình Phước
  Nguyễn Hoàng Yến
   
   
  43
  Tây Ninh
  Nguyễn Thị Hoa
   
   
  44
  Đồng Tháp
  Nguyễn Hoàng Yến
   
   
  45
  Bình Thuận
  Nguyễn Thị Hoa
   
   
  46
  Kiên Giang
  Nguyễn Hoàng Yến
   
   
  47
  Long An
  Ngô Tiến Khoa
   
   
  48
  Bến Tre
  Vũ Quang Huy
   
   
  49
  Cần Thơ
  Ngô Tiến Khoa
   
   
  50
  Hậu Giang
  Ngô Tiến Khoa
   
   
  51
  Trà Vinh
  Vũ Quang Huy
   
   
  52
  Sóc Trăng
  Ngô Tiến Khoa
   
   
  53
  Cà Mau
  Ngô Tiến Khoa
   
   
  Ghi chú: Trường hợp thay đổi về thời gian, địa điểm thực hiện thẩm định, Vụ Kế hoạch - Tài chính sẽ thông báo bằng điện thoại cho Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Kế toán trưởng) Sở LĐTBXH.
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ra Công văn 3226/LĐTBXH-KHTC về kế hoạch thẩm định quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2016

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Số hiệu: 3226/LĐTBXH-KHTC
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 07/08/2017
  Hiệu lực: 07/08/2017
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Phạm Quang Phụng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới