logo

Công văn 4811/LĐTBXH-QHLĐTL tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4811/LĐTBXH-QHLĐTL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Huy Hưng
  Ngày ban hành: 11/11/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 11/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
 • BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

  VÀ XÃ HỘI

  ------------

  Số: 4811/LĐTBXH-QHLĐTL

  V/v Nắm tình hình tiền lương,

  tiền thưởng đối với người lao động

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------------

  Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019

   

   

                                                                          

  Xính gửi: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   

  Để nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng ở các doanh nghiệp phục vụ công tác quản lý Nhà nước, đồng thời triển khai các giải pháp góp phần ổn định quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, nhất là trong dịp giáp Tết, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện một số công việc như sau:

  1. Đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp, trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo nội dung đã thỏa thuận; xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2019 theo Điều 103 Bộ luật Lao động và thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết.

  2. Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương năm 2019 và kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất, kinh doanh trong dịp Tết năm 2020 cho người lao động ở các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất trên địa bàn; tổng hợp số liệu (biểu mẫu đính kèm) và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Quan hệ lao động và Tiền lương) trước ngày 20 tháng 12 năm 2019, đồng thời gửi qua thư điện tử: ntthien@molisa.gov.vn.

  Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - TT Lê Văn Thanh (để b/c);

  - Lưu: VT, Cục QHLĐTL.

   

  TL. BỘ TRƯỞNG

  Q. CỤC TRƯỞNG

  CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG

   

   

   

   

  Nguyễn Huy Hưng

   
   
   

  Biểu số 1: Tình hình doanh nghiệp và lao động trên địa bàn năm 2019

  STT

  Chỉ tiêu

   

   

  Loại hình

  doanh nghiệp

  Doanh nghiệp, lao động, lương, thưởng Tết

  Tổng số doanh nghiệp

  Tổng số lao động

  Số có báo cáo tình hình

  tiền lương

  Số có kế hoạch thưởng

  Tết Dương lịch 2020

  Số có kế hoạch thưởng Tết

  Nguyên đán Canh Tý 2020

  Tổng số doanh nghiệp

  Tổng số lao động

  Tổng số doanh nghiệp

  Tổng số lao  động

  Tổng số doanh nghiệp

  Tổng số lao động

  1

  Công ty TNHH MTV do NN nắm giữ 100% vốn điều lệ

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Doanh nghiệp dân doanh

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  Doanh nghiệp có vốn

  đầu tư nước ngoài

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

         Người lập biểu                                                                             
  (Ký và ghi rõ họ tên)

  ngày.... tháng.....năm....

  Thủ trưởng đơn vị

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                        

   

  Biểu số 2: Tình hình tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp

  STT

  Chỉ tiêu

  Loại hình doanh nghiệp

  Tiền lương thực trả của doanh nghiệp, năm 2019 (1.000đ/tháng)

  Tiền thưởng Tết Dương lịch 2020 (dự kiến) (1.000đ)

  Tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (dự kiến) (1.000đ)

  Bình

  quân

  Mức cao nhất

  Mức

  thấp nhất

  Bình

  quân

  Mức cao nhất

  Mức

  thấp nhất

  Bình

  quân

  Mức cao nhất

  Mức

  thấp nhất

  1

  Công ty TNHH MTV do NN nắm giữ 100% vốn điều lệ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Doanh nghiệp dân doanh

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  Doanh nghiệp có vốn

  Đầu tư nước ngoài

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Chung:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  *Ghi chú: Nêu rõ tên, địa chỉ doanh nghiệp có mức lương, thưởng cao nhất và thấp nhất

   

         Người lập biểu                                                                             
  (Ký và ghi rõ họ tên)

  ngày.... tháng.....năm....

  Thủ trưởng đơn vị

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

   

   

   

  Biểu số 3. Tình hình nợ lương năm 2019

   

   

                                    Chỉ tiêu

   

  Loại hình

  doanh nghiệp

  Số doanh nghiệp nợ lương

  Số người lao động bị nợ lương

  Số tiền lương bị nợ (1.000đ)

  Đã giải quyết

  Chưa giải quyết

  Đã giải quyết

  Chưa giải quyết

  Đã giải quyết

  Chưa giải quyết

  Chung

   

   

   

   

   

   

  1. Chia theo nguyên nhân:

   

   

   

   

   

   

  - Doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động

   

   

   

   

   

   

  - Doanh nghiệp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động

   

   

   

   

   

   

  - Khác

   

   

   

   

   

   

  2. Chia theo ngành nghề:

   

   

   

   

   

   

  - Dệt may

   

   

   

   

   

   

  - Da giày

   

   

   

   

   

   

  - Chế biến thủy sản

   

   

   

   

   

   

  - Chế biến gỗ

   

   

   

   

   

   

  - Khác

   

   

   

   

   

   

  3. Chia theo loại hình:

   

   

   

   

   

   

  - Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

   

   

   

   

   

   

  - Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước

   

   

   

   

   

   

  - Doanh nghiệp dân doanh

   

   

   

   

   

   

  - Doanh nghiệp FDI

   

   

   

   

   

   

   

   

                      Người lập biểu                                                                        
  (Ký và ghi rõ họ tên)

  ngày.... tháng.....năm....

  Thủ trưởng đơn vị

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 10/2012/QH13
  Ban hành: 18/06/2012 Hiệu lực: 01/05/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Công văn 38885/SLĐTBXH-LĐ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo tình hình tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết năm 2020
  Ban hành: 12/11/2019 Hiệu lực: 12/11/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 4811/LĐTBXH-QHLĐTL tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Số hiệu: 4811/LĐTBXH-QHLĐTL
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 11/11/2019
  Hiệu lực: 11/11/2019
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Huy Hưng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới