logo

Công văn 5094/LĐTBXH-TCCB quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 5094/LĐTBXH-TCCB Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Trịnh Minh Chí
  Ngày ban hành: 03/12/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 03/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  -------

  Số: 5094/LĐTBXH-TCCB
  V/v: Thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

   

   

  Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

   

  Căn cứ Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức, Quy chế phân cấp quản lý công chức (ban hành kèm theo Quyết định số 459/2000/QĐ-LĐTBXH ngày 28/4/2000) và Quy chế phân cấp quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 22/3/2007), nhằm tăng cường công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo quy định, Bộ yêu cầu Thủ trưởng đơn vị tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ sau:

  1. Kiện toàn hồ sơ công chức, viên chức và người lao động (gọi tắt là hồ sơ gốc)

  Rà soát, bổ sung vào hồ sơ gốc các thành phần theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ, gồm:

  - Quyn Lý lịch cán bộ, công chức;

  - Bản Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức theo mẫu 2C-BNV/2008;

  - Bản Tiu sử tóm tắt;

  - Bản sao giấy khai sinh gốc có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền, giấy chứng nhận sức khỏe và các loại giấy tờ có liên quan đến trình độ đào tạo như: bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ về trình độ đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ phải do cơ quan có thẩm quyền chứng nhận (trường hợp văn bản, chứng chỉ được cấp bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền chứng thực).

  - Bản “Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chứckê khai bổ sung hàng năm;

  - Các quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, điều động;

  - Các quyết định về việc bổ nhiệm, luân chuyn, biệt phái, xét chuyn và nâng ngạch/chuyển đổi chức danh nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật;

  - Các bản tự kiểm điểm, nhận xét đánh giá phân loại hàng năm;

  - Bản kê khai tài sản đối với các trường hợp bắt buộc kê khai tài sản theo quy định hiện hành;

  - Đơn, thư kèm theo các văn bản thẩm tra, xác minh, biên bản, kết luận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền về những vấn đề liên quan;

  - Những văn bản khác có liên quan trực tiếp đến quá trình công tác và các quan hệ xã hội của công chức, viên chức và người lao động;

  - Đối với công chức, viên chức được bnhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, phải bổ sung đầy đủ các tài liệu có liên quan đến việc bổ nhiệm vào hồ sơ gốc.

  2. Đối với hồ sơ gốc thuộc thẩm quyền Bộ quản lý gồm:

  - Công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp Vụ và tương đương trở lên (bao gồm cấp Vụ và tương đương thuộc Tổng cục); ngạch Chuyên viên cao cấp thuộc Tng cục Giáo dục nghề nghiệp;

  - Công chức giữ chức vụ Trưởng phòng và tương đương, ngạch Chuyên viên chính và tương đương trở lên thuộc các Cục;

  - Thủ trưởng và Phó thủ trưởng đơn vị sự nghiệp; viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I.

  Căn cứ vào thành phần hồ sơ và thẩm quyền quản lý hồ sơ công chức, viên chức nêu trên, Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo, rà soát chuyn hồ sơ gốc và Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức kê khai bổ sung hàng năm (mẫu kèm theo), các trường hợp thuộc thẩm quyền Bộ quản lý về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 25/12/2018.

  3. Hồ sơ điện tử

  Yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng Công văn số 1954/LĐTBXH-TCCB ngày 21/5/2018 báo cáo từ ngày 27 đến ngày 30, hàng tháng các đơn vị rà soát, kiểm tra hoàn thiện thông tin phát sinh trong tháng, gửi biểu báo cáo (kèm theo) và file dữ liệu về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ; Email: champn@molisa.gov.vn) để tng hợp quản lý theo quy định./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - TT Doãn Mậu Diệp (để b/c);
  - Lưu: VT, Vụ TCCB.

  TL. BỘ TRƯỞNG
  VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
  Trịnh Minh Chí

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 5094/LĐTBXH-TCCB quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Số hiệu: 5094/LĐTBXH-TCCB
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 03/12/2018
  Hiệu lực: 03/12/2018
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trịnh Minh Chí
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới