logo

Nghị định 58/2019/NĐ-CP mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: 547&548-07/2019
  Số hiệu: 58/2019/NĐ-CP Ngày đăng công báo: 10/07/2019
  Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành: 01/07/2019 Hết hiệu lực: 15/09/2021
  Áp dụng: 15/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương

  Tóm tắt văn bản

  Ngày 1/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

  Theo Nghị định này, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định này là 1.624.000 đồng (quy định cũ là 1.515.000 đồng).

  Theo đó, mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ là 1.624.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ là 3.248.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên 4.872.000 đồng.

  Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình hưởng mức trợ cấp 1.624.000 đồng.

  Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng mức trợ cấp 1.361.000 đồng…

  Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/8/2019.

 • CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 58/2019/NĐ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2019

   

   

  NGHỊ ĐỊNH

  QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

   

  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cPháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005;

  Pháp lệnh ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

  Căn cứ Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Quc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

  Điều 1. Mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và mức trợ cấp, phụ cấp

  1. Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định này là 1.624.000 đồng.

  2. Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi ;đối với người có công với cách mạng bao gồm:

  a) Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

  b) Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

  c) Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

  Điều 2. Kinh phí thực hiện

  Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp quy định tại Nghị định này.

  Điều 3. Hiệu lực thi hành

  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2019.

  2. Nghị định số 99/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

  3. Các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

  Điều 4. Trách nhiệm thi hành

  Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - HĐND, UBND các t
  nh, thành phố trực thuộc trung ương;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đ
  ng dân tc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Ki
  m toán nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ngân hàng Chính sách xã hội;
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ C
  ng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, KGVX (2b).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Xuân Phúc

   

  PHỤ LỤC I

  MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁC MẠNG
  (Kèm theo Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2019 của Chính phủ)

  Đơn vị tính: nghìn đồng

  A. MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG

  TT

  Đối tượng người có công

  Mức trợ cấp, phụ cấp

  Trợ cấp

  Phụ cấp

  1

  Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945:

   

   

  - Diện thoát ly

  1.815

  308/1 thâm niên

  - Diện không thoát ly

  3.081

   

  - Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần

  1.624

   

  - Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng

  1.299

   

  2

  Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

  1.679

   

  - Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 từ trn

  911

   

  - Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng

  1.299

   

  3

  Thân nhân liệt sĩ:

   

   

  - Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ

  1.624

   

  - Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ

  3.248

   

  - Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên

  4.872

   

  - Trợ cấp tiền tuất đối với vợ hoặc chng liệt sĩ lấy chng hoặc lấy vợ khác (diện không hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng)

  1.624

   

  - Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chng, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tut hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng

  1.299

   

  4

  - Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo mức trcấp tiền tuất đối với thân nhân liêt sĩ quy định tại mục 3)

   

  1.361

  - Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình

  1.624

   

  5

  Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến

  1.361

   

  6

  - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (sau đây gọi chung là thương binh)

  - Thương binh loại B

  Phụ lục II

  Phụ lục III

   

  - Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động t81% trở lên

   

  815

  - Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên có vết thương đặc biệt nặng

   

  1.670

  - Người phục vụ thương binh, thương binh loại B ở gia đình:

   

   

  + Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

  1.624

   

  + Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng

  2.086

   

  - Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần

  911

   

  - Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tut nuôi dưỡng

  1.299

   

  7

  - Bệnh binh:

   

   

  + Suy giảm khả năng lao động từ 41% - 50%

  1.695

   

  + Suy giảm khả năng lao động từ 51% - 60%

  2.112

   

  + Suy giảm khả năng lao động từ 61% - 70%

  2.692

   

  + Suy giảm khả năng lao động từ 71% - 80%

  3.103

   

  + Suy giảm khả năng lao động từ 81% - 90%

  3.714

   

  + Suy giảm khả năng lao động từ 91 % -100%

  4.137

   

  + Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

   

  815

  + Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng

   

  1.624

  - Người phục vụ bệnh binh ở gia đình:

   

   

  + Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

  1.624

   

  + Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng

  2.086

   

  - Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần

  911

   

  - Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng

  1.299

   

  8

  - Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học:

   

   

  + Bị mc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 21% - 40%

  1.234

   

  + Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 41% - 60%

  2.062

   

  + Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 61% - 80%

  2.891

   

  + Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên

  3.703

   

  + Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

   

  815

  + Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng

   

  1.624

  - Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sống ở gia đình

  1.624

   

  - Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần

  911

   

  - Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chng, con từ đủ 18 tuổi trả lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng

  1.299

   

  - Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học:

   

   

  + Suy giảm khả năng lao động từ 61 % đến 80%

  974

   

  + Suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên

  1.624

   

  9

  Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

  974

   

  10

  - Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”

   

   

  + Trợ cấp hàng tháng

  1.624

   

  + Trợ cấp nuôi dưỡng (hưởng thêm nếu đang sống cô đơn không nơi nương tựa)

  1.299

   

  - Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huân chương kháng chiến

   

   

  + Trợ cấp hàng tháng

  955

   

  + Trợ Cấp nuôi dưỡng (hưởng thêm nếu đang sống cô đơn không nơi nương tựa)

  1.299

   

  11

  Trợ cấp ưu đãi hàng tháng tại các trường đào tạo, trường phổ thông dân tộc nội trú:

   

   

   

  - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, thương binh loại B; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; con của liệt sĩ; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của thương binh, thương binh loại B, con của bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

  1.624

   

   

  - Con của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 60%; con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60%; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy khả năng lao động từ 21% đến 60%

  815

   

  B. MỨC TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG NĂM

  TT

  Đối tượng người có công

  Mức trợ cấp

  1

  Liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng

  500

  2

  Trợ cấp ưu đãi đối với con của người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại:

   

  - Cơ sở giáo dục mầm non

  200

  - Cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường dự bị đại học, trường năng khiếu, trường lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật

  250

  - Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, phổ thông dân tộc nội trú

  300

  3

  Trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học

  300

  C. MỨC TRỢ CẤP ƯU ĐÃI MỘT LẦN

  TT

  Đối tượng người có công

  Mức trợ cấp

  1

  - Trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ

  20 lần mức chuẩn

   

  - Hỗ trợ chi phí báo tử

  1.000

  2

  - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995.

  20 lần mức chuẩn

  - Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến được truy tặng

  20 lần mức chuẩn

  3

  Người bị thương suy giảm khả năng lao động từ 5%- 20%:

   

  - Suy giảm khả năng lao động từ 5% -10%

  4 lần mức chuẩn

  - Suy giảm khả năng lao động từ 11% -15%

  6 lần mức chuẩn

  - Suy giảm khả năng lao động từ 16% - 20%

  8 lần mức chuẩn

  4

  Trợ cấp đối với thân nhân người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

  1,5 lần mức chuẩn

  5

  Người hoạt động kháng chiến

  (Trợ cấp tnh theo thâm niên kháng chiến)

  120/1 thâm niên

  6

  Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương Kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến

  1.000

  7

  Trợ cấp đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng Huân chương, Huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995

  1.000

  8

  Bảo hiểm y tế

  Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế

  9

  Mai táng phí

  Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội

   

  PHỤ LỤC II

  MỨC TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH
  (Kèm theo Quyết định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ)

  Mức chuẩn: 1.624.000 đồng

  Đơn vị tính: đng

   

  STT

  Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

  Mức trợ cấp

  STT

  Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

  Mức trợ cấp

  1

  21%

  1.094.000

  21

  41%

  2.135.000

  2

  22%

  1.147.000

  22

  42%

  2.186.000

  3

  23%

  1.196.000

  23

  43%

  2.236.000

  4

  24%

  1.249.000

  24

  44%

  2.291.000

  5

  25%

  1.302.000

  25

  45%

  2.343.000

  6

  26%

  1.353.000

  26

  46%

  2.395.000

  7

  27%

  1.404.000

  27

  47%

  2.446.000

  8

  28%

  1.459.000

  28

  48%

  2.498.000

  9

  29%

  1.508.000

  29

  49%

  2.552.000

  10

  30%

  1.562.000

  30

  50%

  2.602.000

  11

  31%

  1.613.000

  31

  51%

  2.656.000

  12

  32%

  1.667.000

  32

  52%

  2.708.000

  13

  33%

  1.718.000

  33

  53%

  2.758.000

  14

  34%

  1.770.000

  34

  54%

  2.811.000

  15

  35%

  1.824.000

  35

  55%

  2.864.000

  16

  36%

  1.874.000

  36

  56%

  2.917.000

  17

  37%

  1.924.000

  37

  57%

  2.966.000

  18

  38%

  1.980.000

  38

  58%

  3.020.000

  19

  39%

  2.032.000

  39

  59%

  3.073.000

  20

  40%

  2.082.000

  40

  60%

  3.124.000

  41

  61%

  3.174.000

  61

  81%

  4.216.000

  42

  62%

  3.229.000

  62

  82%

  4.270.000

  43

  63%

  3.278.000

  63

  83%

  4.322.000

  44

  64%

  3.332.000

  64

  84%

  4.372.000

  45

  65%

  3.383.000

  65

  85%

  4.426.000

  46

  66%

  3.437.000

  66

  86%

  4.476.000

  47

  67%

  3.488.000

  67

  87%

  4.527.000

  48

  68%

  3.541.000

  68

  88%

  4.580.000

  49

  69%

  3.593.000

  69

  89%

  4.635.000

  50

  70%

  3.644.000

  70

  90%

  4.688.000

  51

  71%

  3.694.000

  71

  91%

  4.737.000

  52

  72%

  3.748.000

  72

  92%

  4.788.000

  53

  73%

  3.803.000

  73

  93%

  4.842.000

  54

  74%

  3.853.000

  74

  94%

  4.891.000

  55

  75%

  3.906.000

  75

  95%

  4.947.000

  56

  76%

  3.957.000

  76

  96%

  4.998.000

  57

  77%

  4.009.000

  77

  97%

  5.048.000

  58

  78%

  4.059.000

  78

  98%

  5.102.000

  59

  79%

  4.112.000

  79

  99%

  5.154.000

  60

  80%

  4.164.000

  80

  100%

  5.207.000

   

   

   

   

   

   

   

  PHỤ LỤC III

  MỨC TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH LOẠI B
  (Kèm theo Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ)

  Mức chuẩn: 1.624.000 đồng

  Đơn vị tính: đng

   

  STT

  Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

  Mức trợ cấp

  STT

  Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

  Mức trợ cấp

   

   

  1

  21%

  904.000

  22

  42%

  1.799.000

   

   

  2

  22%

  947.000

  23

  43%

  1.842.000

   

   

  3

  23%

  987.000

  24

  44%

  1.883.000

   

   

  4

  24%

  1.032.000

  25

  45%

  1.924.000

   

   

  5

  25%

  1.076.000

  26

  46%

  1.968.000

   

   

  6

  26%

  1.117.000

  27

  47%

  2.006.000

   

   

  7

  27%

  1.159.000

  28

  48%

  2.050.000

   

   

  8

  28%

  1.200.000

  29

  49%

  2.092.000

   

   

  9

  29%

  1.245.000

  30

  50%

  2.135.000

   

   

  10

  30%

  1.287.000

  31

  51%

  2.179.000

   

   

  11

  31%

  1.328.000

  32

  52%

  2.218.000

   

   

  12

  32%

  1.372.000

  33

  53%

  2.263.000

   

   

  13

  33%

  1.415.000

  34

  54%

  2.306.000

   

   

  14

  34%

  1.459.000

  35

  55%

  2.389.000

   

   

  15

  35%

  1.501.000

  36

  56%

  2.431.000

   

   

  16

  36%

  1.541.000

  37

  57%

  2.477.000

   

   

  17

  37%

  1.584.000

  38

  58%

  2.519.000

   

   

  18

  38%

  1.628.000

  39

  59%

  2.560.000

   

   

  19

  39%

  1.671.000

  40

  60%

  2.602.000

   

   

  20

  40%

  1.712.000

  41

  61%

  2.646.000

   

   

  21

  41%

  1.756.000

  42

  62%

  2.688.000

   

   

  43

  63%

  2.732.000

  62

  82%

  3.541.000

   

   

  44

  64%

  2.772.000

  63

  83%

  3.581.000

   

   

  45

  65%

  2.816.000

  64

  84%

  3.625.000

   

   

  46

  66%

  2.860.000

  65

  85%

  3.671.000

   

   

  47

  67%

  2.902.000

  66

  86%

  3.710.000

   

   

  48

  68%

  2.942.000

  67

  87%

  3.754.000

   

   

  49

  69%

  2.984.000

  68

  88%

  3.795.000

   

   

  50

  70%

  3.028.000

  69

  89%

  3.840.000

   

   

  51

  71%

  3.073.000

  70

  90%

  3.880.000

   

   

  52

  72%

  3.114.000

  71

  91%

  3.923.000

   

   

  53

  73%

  3.157.000

  72

  92%

  3.966.000

   

   

  54

  74%

  3.199.000

  73

  93%

  4.009.000

   

   

  55

  75%

  3.244.000

  74

  94%

  4.053.000

   

   

  56

  76%

  3.285.000

  75

  95%

  4.094.000

   

   

  57

  77%

  3.326.000

  76

  96%

  4.137.000

   

   

  58

  78%

  3.367.000

  77

  97%

  4.178.000

   

   

  59

  79%

  3.412.000

  78

  98%

  4.220.000

   

   

  60

  80%

  3.457.000

  79

  99%

  4.264.000

   

   

  61

  81%

  3.497.000

  80

  100%

  4.308.000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
  Ban hành: 29/06/2005 Hiệu lực: 01/10/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
  Ban hành: 16/07/2012 Hiệu lực: 01/09/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị quyết 70/2018/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
  Ban hành: 09/11/2018 Hiệu lực: 09/11/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 99/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
  Ban hành: 12/07/2018 Hiệu lực: 27/08/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  06
  Nghị định 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
  Ban hành: 24/07/2021 Hiệu lực: 15/09/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản thay thế
  07
  Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
  Ban hành: 29/06/2005 Hiệu lực: 01/10/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
  08
  Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
  Ban hành: 16/07/2012 Hiệu lực: 01/09/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
  09
  Công văn 2638/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2020-2022
  Ban hành: 03/07/2019 Hiệu lực: 03/07/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Quyết định 1918/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Ban hành: 23/12/2019 Hiệu lực: 23/12/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Công văn 528/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
  Ban hành: 17/02/2020 Hiệu lực: 17/02/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Nghị định 58/2019/NĐ-CP mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Chính phủ
  Số hiệu: 58/2019/NĐ-CP
  Loại văn bản: Nghị định
  Ngày ban hành: 01/07/2019
  Hiệu lực: 15/08/2019
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
  Ngày công báo: 10/07/2019
  Số công báo: 547&548-07/2019
  Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực: 15/09/2021
  Tình trạng: Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới